Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 59 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika ozdravování odrůd révy vinné pomocí chemoterapie
Komínek, Petr ; Jandová, Barbora ; Komínková, Marcela ; Polák, Jaroslav
Metodika popisuje postup kultivace rostlin révy vinné in vitro za účelem jejich ozdravení od virových patogenů pomocí Ribavirinu. Velká část metodiky se zabývá diagnostikou virů pro stanovení úspěšnosti ozdravení. Metodika je určena pracovištím technických izolátů a dalším podnikům, které provádějí ozdravování podnoží a odrůd révy vinné, případně ji mohou využít též MZe, ÚKZÚZ, Svaz pěstitelů révy vinné a další zájemci a pěstitelé révy vinné.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Užití psychometrie v organizačním prostředí
Polák, Jaroslav ; Štikar, Jiří (oponent) ; Bahbouh, Radvan (vedoucí práce)
Teoretická část této práce má sloužit jako jakási základní příručka pro ty, kteří chtějí používat psychometrické, resp. psychologické testy v prostředí firmy nebo organizace. V úvodní části je stručně vysvětleno, co to psychometrie je, nastíněn její historický vývoj, důvody jejího používání, způsob počítání ekonomické efektivity těchto metod a oblasti nejběžnější aplikace závěrů z psychometrického testování v souvislosti s řízením lidských zdrojů. Další část se pak zabývá základním druhovým rozdělením psychometrických metod a popisem základních vlastností, které mají psychometrické testy splňovat. Následující část textu je potom více zaměřena na praktické otázky týkající se používání psychologických testů v podmínkách organizace - od vytvoření jasné koncepce, přes analýzu práce, výběr vhodných testových metod, administraci a skórování testů až po jejich interpretaci a poskytnutí zpětné vazby. Praktická část této práce je věnována validizačnímu průzkumu v podmínkách jedné nejmenované společnosti. Hlavním cílem průzkumu bylo ověřit validitu a tedy i oprávněnost užití testů NMG1 (test kritického numerického vyvozování), VMG1 (test verbálního kritického vyvozování) a OPQ32 (osobnostní dotazník) společnosti SHL a testu RSPM (Ravenovy standardní progresivní matice) a zjištění, které osobnostní vlastnosti...
GRAIN REFINEMENT EFFECT ON FATIGUE PROPERTIES OF AUSTENITIC STAINLESS STEEL WITH DEFORMATION INDUCED MARTENSITE FORMATION
Chlupová, Alice ; Man, Jiří ; Polák, Jaroslav ; Škorík, Viktor ; Karjalainen, J.
Fatigue properties of metastable austenitic 301LN steel with coarse and ultrafine-grained microstructures were investigated at ambient temperature and the effect of grain refinement was evaluated. Two different microstructural states of material were introduced by different annealing conditions during special thermo-mechanical treatment. Fatigue life curves were obtained and compared for both coarse-grained and ultra-fine-grained states of austenitic stainless steel. Magnetic measurements before, during and after cyclic loading were performed to reveal structural changes, i.e. formation of deformation-induced martensite. Relationship between microstructure refinement, phase composition and fatigue properties was discussed.
Propagation of Fatigue Cracks under Shear Loading Modes II, III and II+III in the Near-Threshold Region
Vojtek, Tomáš ; Man, Jiří (oponent) ; Polák, Jaroslav (oponent) ; Pokluda, Jaroslav (vedoucí práce)
The work is focused on fatigue crack propagation under modes II, III and II + III in the near-threshold region in metallic materials. Experiments were conducted for ARMCO iron, titanium, nickel and stainless steel on three types of specimens for shear-mode crack loading. A special technique of precrack generation was used which enabled a closure-free loading at the beginning of the shear-mode experiments. For all investigated materials the effective thresholds under the remote mode II loading were found to be about 1.7 times lower than those under the remote mode III. Tendency to local mode I branching was assessed by a measurement of local deflection and twist angles of fracture facets using stereophoto-grammetry in SEM. The lowest angles of both mode II and mode III cracks were identified for the ARMCO iron, the intermediate ones in titanium and nickel and the highest ones (pure mode I branches) were determined for the stainless steel. These differences can be explained by different numbers of available slip systems in crystal lattices of investigated materials. Ratios of measured effective thresholds in modes I, II and III were compared with results predicted by theoretical models. An analytical formula for effective mode-II thresholds was proposed and found in a good agreement with experimental results. The mode I branching criterion in terms of effective thresholds led to a critical deflection angle of 40° related to a transition from local shear to opening mode.
Šíření dlouhých únavových trhlin v austenitické oceli při smykových módech II a III
Holáň, Libor ; Man, Jiří (oponent) ; Polák, Jaroslav (oponent) ; Pokluda, Jaroslav (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na realizaci experimentu umožňujícího současné zatěžování vzorku kruhového průřezu ve smykových módech II a III. Postup experimentu byl navržen tak, aby byl co nejvíce potlačen vliv zavíraní trhliny při cyklickém zatěžování a získané prahové hodnoty rozkmitu faktoru intenzity napětí tak odpovídaly efektivním prahovým hodnotám. Toho bylo dosaženo za pomocí unikátních experimentálních přípravků a postupů přípravy iniciační trhliny u vzorků s~obvodovým vrubem, vyrobených z korozivzdorné austenitické oceli. Takto získané hodnoty je poté možno aplikovat na teoretické modely s podporou molekulární dynamiky a ab inicio. Na základě získaných poznatků bylo zjištěno, že šíření trhliny v austenitické oceli probíhá dle zákonitostí dekohezního modelu. Pro kvantitativní analýzu lomových ploch vytvořených ve smykových módech II a III bylo využito metod optické chromatografie a 3D stereofotogrametrie, které umožnily srovnání morfologií, vytvořených jednotlivými smykovými módy. Pro vyhodnocení morfologie lomových ploch vytvořených (staticky, resp. cyklicky) iniciační trhlinou byly použity vybrané drsnostní parametry. V rámci experimentálních prací byl rovněž navržen mechanismus umožňující předpovídat směr vyhnutí trhliny v módu II.
Kinetika šíření krátkých únavových trhlin v superduplexní oceli
Bártová, Lenka ; Pantělejev, Libor (oponent) ; Polák, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá únavovým životem a růstem krátkých trhlin ve vzorcích z austeniticko-feritické duplexní oceli cyklovaných s konstantní amplitudou napětí při různých hodnotách středního napětí. Únavový život byl určen na hladkých válcových vzorcích. Byly zaznamenány amplitudy deformace a střední deformace. Růst krátkých trhlin byl studován na válcových vzorcích s mělkou ploškou. Cyklické zatěžování bylo přerušováno a byla měřena délka trhliny pomocí optického mikroskopu umístěného na zkušebním stroji. Byly vyhodnoceny délky trhliny a rychlosti růstu trhliny. Byl diskutován vliv středního napětí na rychlost růstu krátkých trhlin a na únavový život.
Thermo-mechanical and isothermal fatigue behavior of austenitic stainless steel AISI 316L
Škorík, Viktor ; Šulák, Ivo ; Obrtlík, Karel ; Polák, Jaroslav
Many structural components of nuclear power plant systems are made of austenitic stainless steels. These structures undergo degradation by thermo-mechanical fatigue (TMF) caused by simultaneous cyclic straining and temperature cycling, particularly during start-up, shut-down and transient operations. The present work reports the cyclic deformation behavior and fatigue damage of austenitic stainless steel AISI 316L during TMF and isothermal fatigue (IF) testing in air. Total strain controlled in-phase TMF loading in the temperature range 200 - 600 °C and isothermal fatigue (IF) at 600 °C were performed. Hardening/softening curves, cyclic stress-strain response and fatigue life diagrams were obtained both for TMF and IF tests. Fatigue damage was documented using surface relief and fracture surface observations. Mean stress evolution and fatigue degradation data are employed to discuss the fatigue behavior of 316L steel both in TMF and IF regimes.
Metodika fenotypizace rezistence broskvoní k viru šarky švestky
Salava, Jaroslav ; Polák, Jaroslav
Šarka švestky, jejímž původcem je virus šarky švestky (Plum pox virus, PPV) je ekonomicky nejvýznamnějším virovým onemocněním ovocných dřevin. Vzhledem k tomu že v České republice není možná úplná eradikace PPV, je nutné najít jiný způsob regulace tohoto patogena. Jako nejperspektivnější se jeví šlechtění nových odrůd na rezistenci. Metodika poskytuje přesný pracovní postup pro testování rezistence broskvoní k PPV. Metodický postup je založen na vizuálním hodnocení příznaků choroby na listech a plodech, stanovení přítomnosti viru v rostlinách pomocí technik ELISA a RT-PCR a biologickém testu na indikátorové rostlině.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Microroughness of the superpolished coated sample
Melich, Radek ; Kovačičinová, Jana ; Lédl, Vít ; Matoušek, Ondřej ; Pintr, Pavel ; Pleštil, Jan ; Polák, Jaroslav ; Possolt, Martin ; Procháska, František ; Psota, Pavel ; Rail, Zdeněk ; Tomka, David ; Vít, Tomáš
This document describes a test of microroughness change after coating of the representative sample of the METIS mirror surface with respect to microroughness.
Fatigue life and fracture of cast gamma TiAl intermetallic alloy at room and elevated temperatures
Petrenec, Martin ; Šmíd, Miroslav ; Polák, Jaroslav
The low-cycle fatigue properties, surface relief and fracture surfaces of cast TiAl alloys with 2 at.% Nb having nearly lamellar microstructure were studied at room temperature and at 750 degrees C. Cyclic stress-strain curves (CSSC) and fatigue life curves were obtained at both temperatures. The surface relief and the fracture surfaces of fractured specimens were observed using scanning electron microscopy. At room temperature, significant cyclic hardening is observed whereas at 750 degrees C cyclic response was stable. Parameters of the CSSC, the Manson-Coffin law and the Basquin law were determined. Persistent slip markings formed along interlamellar interfaces were predominant locations for fatigue cracks at both temperatures. The cracks initiated at surface or in sub-surface region led to the formation of smooth flat areas on the fracture surface corresponding to the persistent slip bands.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 59 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 POLÁK, Jan
15 POLÁK, Jaroslav
2 Polák, Jakub
11 Polák, Jan
2 Polák, Jaromir
3 Polák, Jiří
3 Polák, Josef
1 Polák, Jozef
11 Polák, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.