Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 210 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Škola v pohybu
Benešová, Pavla ; Kuhnová, Věra (vedoucí práce) ; Pokorný, Ladislav (oponent)
Diplomová práce zkoumá pohybové aktivity na prvním stupni základní školy ve výuce i mimo výuku. V několika náhodně vybraných školách jsem pozorovala, kolik minut denně stráví žáci pohybem při výuce a o přestávkách. Provedeným výzkumem se ukázalo, že žáci se ve škole pohybují minimálně, především jen při organizačních přesunech. Mou snahou bylo navrhnout způsoby, jak školní den o pohyb obohatit. Na základě toho jsem realizovala experiment ve vybrané škole, který měl přinést více pohybové aktivity do vyučování a přestávek. Zda se čas věnovaný pohybu ve školním prostředí podařilo novou nabídkou zvýšit, nám ukazují výsledky pokusu. Součástí této práce jsou praktické nápady pro realizaci pohybových aktivit ve výuce, tipy na vybavení tříd i školních chodeb.
Sportovní příprava mladších žáků v házené
Charvátová, Martina ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent)
Cílem této diplomové práce je podrobně analyzovat a porovnat jednotlivé výkony chlapců v soutěži Házenkářský desetiboj. Bylo porovnáváno celkem pět sportovních disciplín na základě výsledků z finálového turnaje v Házenkářském desetiboji chlapců z roku 2010, 2012, 2014 a 2017. Předmětem výzkumu byly atletické soutěže: hod míčem, rychlý běh 2x15 m, pětiskok a překážková dráha. Cílem bylo zjistit, zda průměrná výkonnost zúčastněných týmů v jednotlivých atletických disciplínách má frekvenci výkonu vzestupnou či sestupnou. Na základě analýzy zjistit vývoj házenkářských schopností chlapců, kteří měli možnost reprezentovat svůj klub na Házenkářském desetiboji. KLÍČOVÁ SLOVA házená, chlapci, finálový turnaj v Házenkářském desetiboji, atletické disciplíny, průprava, technická připravenost
Využití regeneračních prostředků po sportovní zátěži v různých druzích sportu
Veselý, Michal ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Jahodová, Gabriela (oponent)
Práce je zaměřena na pasivní a aktivní formy regenerace u sportovců. V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky o různých formách regenerace a jejich využití pro sportovce i nesportovce. Jsou zde zmíněny i faktory, které ovlivňují sportovní výkon a působí na něj negativně. V závěru teoretické části je charakterizováno 10 vybraných sportů, které poslouží pro výzkumnou část. Praktická (výzkumná část) porovnává informace získané od profesionálních sportovců i sportovců, kteří se sportu věnují rekreačně, s obecnými doporučeními, jaké formy regenerace využívat. Práce je primárně určena pro sportovce a jejich trenéry, aby pomocí regenerace dosáhli lepších výkonů a výsledků, ale může být návodem i pro široké (nesportovní) okolí.
Využití sportovních masáží ve sportovních klubech v regionu Mladá Boleslav
Sobotková, Kristýna ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Rotková, Hana (oponent)
Název práce: Využití sportovních masáží ve sportovních klubech v regionu Mladá Boleslav. Zpracovala: Kristýna Sobotková Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Ladislav Pokorný Katedra: Katedra tělesné výchovy Cíl práce: Cílem práce je zmapovat a porovnat využívání regeneračních prostředků se zaměřením na sportovní masáže ve sportovních klubech různých sportovních odvětví, která se věnují nejvyšší soutěži v regionu Mladá Boleslav. Metoda práce: K tvorbě diplomové práce byla použita metoda dotazníku, rozhovoru analýzy a porovnání. Výsledky práce: Výsledkem je detailní prozkoumání vrcholových sportovních klubů v Mladé Boleslavi se zaměřením na regeneraci a využívání sportovních masáží. Nejlepší možnosti regenerace mají z testovaných klubů v Mladé Boleslavi fotbalisté a hokejisté. Tyto kluby mají podobné zázemí pro regeneraci, mají na výběr z celé řady regeneračních technik a maséři jim jsou dispozici každý den. Florbalisté mají svou masérku, ale nemají dostatečné zázemí pro regeneraci. Improvizovanou masérnu mají v posilovně a káď s ledovou vodou v šatně. Navíc dostávají příspěvky na návštěvy veřejných wellness zón v Mladé Boleslavi. Nejhorší podmínky mají závodnice aerobiku, které, i při svém zatížení, nemají ani své zázemí ani maséra. Regeneraci však nezanedbávají a navštěvují veřejné wellness zóny a...
Vývoj pravidel ledního hokeje platných v českých zemích od roku 1987 do současnosti
Křivonoska, Viktor ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Hrabinec, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vývojem hokejových pravidel v českých zemí od roku 1987 do současnosti. V dané problematice se zabýváme změnami pravidel, které za tuto dobu proběhly. V návaznosti na pravidla zjistíme informace ohledně ženského hokeje, zda se ženský hokej postupem času vymezil, co se týče pravidel. Konkrétně se zaměříme na signalizaci rozhodčích, tato část má za snahu zjistit do jaké míry se signalizace změnila. Zjistíme, jak často vychází pravidla, zda se ve vydávání dá najít jistá cykličnost. Práce se bude opírat o pravidla z různých let, primárně však ze zvoleného období, a to 1987 a 2017. Ostatní pravidla budou prostudovány a využita pro doplnění přehlednosti a vyznačení vývoje. Rozhovory s osobnostmi ledního hokeje, budou využity pro důkladné prozkoumání některých pravidel a dále pak okomentují zjištěné výsledky. Posláním této práce je porovnat generační rozdíl, tedy porovnat herní možnosti minulé generace s tou, která je nyní v aktivním věku.
Osteochondrosis dissecans
Mlčochová, Kamila ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Vojtíková, Lenka (oponent)
Práce se zabývá onemocněním osteochondrosis dissecans, jeho etiologií, léčbou a rehabilitací. Práce se také zabývá tím, jak se onemocnění navzájem ovlivňuje se sportem, jestli má na jeho vznik vliv sportovní aktivita a jak léčba následně ovlivňuje aktivity běžného života i tu sportovní. Výzkumný vzorek se skládá z mužů a žen, kteří onemocnění prodělali, nebo jím právě teď trpí.
Organizace školy v přírodě
Králová, Barbora ; Kuhnová, Věra (vedoucí práce) ; Pokorný, Ladislav (oponent)
Závěrečná práce se zabývá organizací školy v přírodě, tedy organizací pobytu žáků 1. stupně základní školy ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání žáků. Teoretická část je zaměřena na právní předpisy, kterými se učitel, který organizuje školu v přírodě, musí řídit. Součástí teoretické části je i vymezení základních pojmů, které se s organizací školy v přírodě pojí. Praktická část je založena na získávání dat pomocí dotazníkového šetření a rozhovorů. Úkolem dotazníkového šetření a rozhovorů je zjistit, jaký je zájem učitelů působících na 1. stupni základních škol v Praze 1 a v Praze 2 o pořádání školy v přírodě a jejich zkušenosti, které získali v průběhu organizace školy v přírodě. KLÍČOVÁ SLOVA organizace, škola v přírodě, administrativa, zájem, žák mladšího školního věku, pobyt, základní škola

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 210 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Pokorný, Lubomír
2 Pokorný, Luděk
16 Pokorný, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.