Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 205 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití sportovních masáží ve sportovních klubech v regionu Mladá Boleslav
Sobotková, Kristýna ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Rotková, Hana (oponent)
Název práce: Využití sportovních masáží ve sportovních klubech v regionu Mladá Boleslav. Zpracovala: Kristýna Sobotková Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Ladislav Pokorný Katedra: Katedra tělesné výchovy Cíl práce: Cílem práce je zmapovat a porovnat využívání regeneračních prostředků se zaměřením na sportovní masáže ve sportovních klubech různých sportovních odvětví, která se věnují nejvyšší soutěži v regionu Mladá Boleslav. Metoda práce: K tvorbě diplomové práce byla použita metoda dotazníku, rozhovoru analýzy a porovnání. Výsledky práce: Výsledkem je detailní prozkoumání vrcholových sportovních klubů v Mladé Boleslavi se zaměřením na regeneraci a využívání sportovních masáží. Nejlepší možnosti regenerace mají z testovaných klubů v Mladé Boleslavi fotbalisté a hokejisté. Tyto kluby mají podobné zázemí pro regeneraci, mají na výběr z celé řady regeneračních technik a maséři jim jsou dispozici každý den. Florbalisté mají svou masérku, ale nemají dostatečné zázemí pro regeneraci. Improvizovanou masérnu mají v posilovně a káď s ledovou vodou v šatně. Navíc dostávají příspěvky na návštěvy veřejných wellness zón v Mladé Boleslavi. Nejhorší podmínky mají závodnice aerobiku, které, i při svém zatížení, nemají ani své zázemí ani maséra. Regeneraci však nezanedbávají a navštěvují veřejné wellness zóny a...
Vývoj pravidel ledního hokeje platných v českých zemích od roku 1987 do současnosti
Křivonoska, Viktor ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Hrabinec, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vývojem hokejových pravidel v českých zemí od roku 1987 do současnosti. V dané problematice se zabýváme změnami pravidel, které za tuto dobu proběhly. V návaznosti na pravidla zjistíme informace ohledně ženského hokeje, zda se ženský hokej postupem času vymezil, co se týče pravidel. Konkrétně se zaměříme na signalizaci rozhodčích, tato část má za snahu zjistit do jaké míry se signalizace změnila. Zjistíme, jak často vychází pravidla, zda se ve vydávání dá najít jistá cykličnost. Práce se bude opírat o pravidla z různých let, primárně však ze zvoleného období, a to 1987 a 2017. Ostatní pravidla budou prostudovány a využita pro doplnění přehlednosti a vyznačení vývoje. Rozhovory s osobnostmi ledního hokeje, budou využity pro důkladné prozkoumání některých pravidel a dále pak okomentují zjištěné výsledky. Posláním této práce je porovnat generační rozdíl, tedy porovnat herní možnosti minulé generace s tou, která je nyní v aktivním věku.
Osteochondrosis dissecans
Mlčochová, Kamila ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Vojtíková, Lenka (oponent)
Práce se zabývá onemocněním osteochondrosis dissecans, jeho etiologií, léčbou a rehabilitací. Práce se také zabývá tím, jak se onemocnění navzájem ovlivňuje se sportem, jestli má na jeho vznik vliv sportovní aktivita a jak léčba následně ovlivňuje aktivity běžného života i tu sportovní. Výzkumný vzorek se skládá z mužů a žen, kteří onemocnění prodělali, nebo jím právě teď trpí.
Organizace školy v přírodě
Králová, Barbora ; Kuhnová, Věra (vedoucí práce) ; Pokorný, Ladislav (oponent)
Závěrečná práce se zabývá organizací školy v přírodě, tedy organizací pobytu žáků 1. stupně základní školy ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání žáků. Teoretická část je zaměřena na právní předpisy, kterými se učitel, který organizuje školu v přírodě, musí řídit. Součástí teoretické části je i vymezení základních pojmů, které se s organizací školy v přírodě pojí. Praktická část je založena na získávání dat pomocí dotazníkového šetření a rozhovorů. Úkolem dotazníkového šetření a rozhovorů je zjistit, jaký je zájem učitelů působících na 1. stupni základních škol v Praze 1 a v Praze 2 o pořádání školy v přírodě a jejich zkušenosti, které získali v průběhu organizace školy v přírodě. KLÍČOVÁ SLOVA organizace, škola v přírodě, administrativa, zájem, žák mladšího školního věku, pobyt, základní škola
Videorozhodčí ve fotbale
Klucký, Jakub ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Hrabinec, Jiří (oponent)
Práce se snaží objasnit funkci a pravidla užívání videorozhodčího ve fotbale. Cílem práce je představit tento doposud testovaný fenomén moderního fotbalu. V řešení byly využity metoda analýzy vybraných fotbalových utkání a metoda dotazníkového šetření k zjištění povědomí a názorů ohledně videorozhodčího. Z výzkumu vyplynulo, že zavedením videorozhodčího se objektivita rozhodování zvýšila o 6 %. Téměř 75 % dotazovaných považuje zavedení videorozhodčího do fotbalu za pozitivní opatření. Znalosti dotazovaných ohledně pravidel užití videorozhodčího jsou na úrovni 63,7 % správných odpovědí. Na základě zjištěných údajů je možné konstatovat, že zavedení videorozhodčího je zatím v počáteční fázi, kdy je nutné odstranit některé nedostatky. Z celkového pohledu je však videorozhodčí pro fotbal jednoznačně přínosem.
Volba plaveckého způsobu a nejčastěji se vyskytující chyby při plavání u uchazečů o studium na Pedagogické fakultě UK
Papežová, Šárka ; Svobodová, Irena (vedoucí práce) ; Pokorný, Ladislav (oponent)
NÁZEV Volba plaveckého způsobu a nejčastěji se vyskytující chyby při plavání u uchazečů o studium na Pedagogické fakultě UK AUTOR Šárka Papežová KATEDRA Katedra tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE PaedDr. Irena Svobodová ABSTRAKT Tato diplomová práce pojednává o volbě plaveckých způsobů při přijímacím řízení na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a o nejčastějších chybách v provedení plaveckých způsobů dle platných pravidel plavání, kterých se uchazeči o studium dopouštějí. Tato problematika je probírána z pohledu studijních oborů Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání a Učitelství pro mateřské školy a je přímo závislá také na pohlaví a věku uchazečů. Práce se věnuje také podrobné charakteristice jednotlivých plaveckých způsobů a již výše zmíněných chyb v provedení. Ke zpracování tohoto tématu je použit pětiletý výpis z přijímacího řízení na katedře tělesné výchovy, zpracovaný pomocí statistických metod. KLÍČOVÁ SLOVA Plavecký způsob, prsa, kraul, znak, plavecké dýchání, přijímací řízení, statistika, Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, Učitelství pro mateřské školy.
Sportovní trénink beachvolejbalistky v rámci ročního tréninkového plánu.
Vaňková, Tereza ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Jahodová, Gabriela (oponent)
Cílem bakalářské práce na téma Sportovní trénink beachvolejbalistky v rámci ročního tréninkového plánu je zjistit základní informace o jednotlivých sportovních přípravách, a to o kondiční přípravě, technické, taktické a psychologické přípravě. Bakalářská práce se dělí na dvě části, a to na teoretickou část a výzkumnou část. Teoretická část se zaměřuje na jednotlivé sportovní přípravy, které jsou v beachvolejbalu využívány. Výzkumná část se na základě dotazníku, který je směřován mezi beachvolejbalovou komunitu, zaměřuje na základní odlišnosti sportovní přípravy v beachvolejbalu. Z výzkumu vyplynulo, že ve sportovní přípravě jasně převyšuje kondiční příprava (70 %). Zapojení pohybových schopností je nedílnou součástí každé tréninkové jednotky a nejčastěji je rozvíjena rychlost (33 %). Pouze 18 % hráčů a hráček využilo alespoň jednou návštěvu sportovního psychologa a pravidelnou spolupráci uvádí dokonce pouze 27 % z nich. Dle výzkumu vyplynulo, že 67 % respondentů nespolupracuje se speciálním výživovým poradcem a jídelníčky si vytváří samostatně. KLÍČOVÁ SLOVA Plážový volejbal, hráč, trénink, výživa, plán

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 205 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Pokorný, Lubomír
2 Pokorný, Luděk
16 Pokorný, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.