Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 278 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Severočeské muzeum v Liberci v proměnách doby - příspěvek k česko-německým vztahům
Vladařová, Leona ; Foltýn, Dušan (vedoucí práce) ; Pokorný, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce se snaží zachytit vývoj Severočeského muzea (Nordböhmische Gewerbemuseum) v Liberci od jeho vzniku v roce 1873 až po současnost. Vzhledem k tomu, že muzeum se nachází v pohraničí, kde se mísili etničtí Češi a Němci, snaží se zároveň ukázat, jaké poměry v pohraničí, a především v Liberci panovaly, a jak mezi sebou Češi a Němci soupeřili. Zároveň se v práci věnuji i počátkům muzejnictví v Českých zemích, a též se zmiňuji o českém Náprstkově průmyslovém muzeu, které bylo konkurencí a vzorem německého muzea v Liberci.
Eleonora Mendlová. Životopisný nástin
Hošková, Anežka ; Hnilica, Jiří (vedoucí práce) ; Pokorný, Jiří (oponent)
Diplomová práce přibližuje životní příběh Eleonory Mendlové, manželky Bedřicha Mendla, prvního profesora hospodářských dějin na Univerzitě Karlově. Práce je příspěvkem k poznání dějin rodiny patřící bezpochyby ke kulturním elitám Československé republiky. Díky analýze dochovaných pramenů vytváří celistvý obraz o životě Eleonory Mendlové a její rodiny na pozadí dramatických událostí minulého století. Eleonora Mendlová, rozená Mráčková, započala svoji studijní dráhu na soukromém gymnáziu Minerva a později pokračovala ve studiu na filozofické fakultě v Praze, které nedokončila. Provdala se za Bedřicha Mendla, který pracoval pro Státní oblastní ústav. Jeho práce vyžadovala časté cesty po českých i evropských archivech. Právě díky těmto cestám vzniklo mnoho osobní korespondence, ve které lze sledovat osud jedné ženy "ve stínu velkého muže" a pohnutých historických událostí. Do života Eleonory se zapsaly obě světové války, zvláště pak smrt jejího muže v době Protektorátu Čechy a Morava z důvodu jeho židovského původu. Své stáří Eleonora Mendlová prožila u svých tří dětí. Aktivně se podílela se na posmrtném vydání nedokončeného díla Bedřicha Mendla. KLÍČOVÁ SLOVA Eleonora Mendlová, Bedřich Mendl, dějiny ženy, rodinná korespondence, dějiny každodennosti, české kulturní elity
Češi a Němci v Českých Budějovicích v 2. polovině 19. století a 1. polovině 20. století
Soušek, Josef ; Foltýn, Dušan (vedoucí práce) ; Pokorný, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na vztahy mezi Čechy a Němci v Českých Budějovicích vymezené obdobím 2. poloviny 19. století a 1. polovinou 20. století. Hlavní důraz je kladen na souvislosti vlivu církve na vztahy mezi oběma národy v uvedeném místě a čase, které jsou popisovány na základě prostudovaných pramenů a odborné literatury. Zvláště jsou v práci probírána témata demografický vývoj města, českoněmecké soupeření, náboženský život, církev, řeholní kongregace, vzdělávání a výchova. Závěrem mé práce je zjištění, že se církev a jednotlivé kongregace neúčastnily národnostního souboje ve městě. Pouze se snažily fungovat ku prospěchu města a jeho občanů. V případě, že zřizovaly organizace jako např. školy, spolky, nemocnici, tak to bylo z důvodu toho, že ve městě chyběly, nebo neexistovaly v dostatečném množství v neustále rozvíjejících se Českých Budějovicích. A nezáleželo na tom, zda se jednalo např. o školu pro české či německé děti. Rovněž národnost samotných členů církve a kongregací nebyla rozhodující. Důležitým předpokladem se stala znalost obou jazyků ve městě, a sice němčiny a češtiny. Výraznější problémy nastaly pouze u koleje redemptoristů, která se stala ze strany kongregace nechtěně součástí národnostního soupeření ve městě. Soužití českého a německého obyvatelstva města skončilo...
Nové české atomové právo.
Krátká, Nikola ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Pokorný, Jiří (oponent)
Nové české atomové právo Abstrakt Tématem této diplomové práce je nové české atomové právo, tedy české atomové právo po přijetí nového atomového zákona. Atomové právo můžeme charakterizovat jako soubor právních norem obsahujících úpravu mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření. Jejich cílem je zajistit ochranu zdraví, života, majetku a životního prostředí a předcházet zneužití jaderné energie a ionizujícího záření k nemírovým účelům. První kapitola obsahuje stručné poohlédnutí se do historie nejprve ve světě, posléze i v České republice. Tato kapitola kromě historie dále pojednává i o současném stavu a blízké budoucnosti této oblasti. Druhá kapitola se zabývá nadnárodním významem atomového práva, mezinárodním a unijním atomovým právem i nejdůležitějšími mezinárodními organizacemi činnými v této oblasti. Třetí kapitola se věnuje zase českému atomovému právu, včetně jeho ústavních základů, nedávných změn a porovnání se starou právní úpravou i vztahu k vybraným zákonům. O orgánech státní správy a jejich roli a pravomocech pojednává kapitola čtvrtá. Pátá kapitola rozebírá zdroje ionizujícího záření, věnuje se jejich klasifikaci a ochraně lidského zdraví a životního prostředí v souvislosti s nimi. Šestá kapitola se nejprve zabývá definicí radioaktivního odpadu, poté nejdůležitějšími relevantními...
Podnikání v energetických odvětvích z právního hlediska
Knězová, Kateřina ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Pokorný, Jiří (oponent)
Podnikání v energetických odvětvích z právního hlediska Abstrakt Cílem této diplomové práce je poskytnout základní přehled o vývoji novodobého energetického trhu. První velké změny přišly v 90. letech, kdy bylo potřeba státem vlastněný energetický sektor výrazně zefektivnit. Hlavními důvody pro jeho restrukturalizaci byly nevyhovující infrastruktura, standardizované služby a vysoké ceny. Stát s nedostatkem finančních prostředků se proto musel vzdát svého monopolního postavení a umožnit vstup na energetický trh novým potencionálním investorům. K další změnám došlo po vstupu České republiky do Evropské unie. Ta jako nástroj změny zvolila proces liberalizace, který klade požadavky jak na účastníky, tak na stát. Ten je povinen zajistit funkci nezávislého regulátora. V současné době je základním pramenem úpravy energetického sektoru zákon č. 436/2008 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). V něm jsou upraveny základní práva a povinnosti účastníků, jejich vzájemné vztahy a způsoby regulace jejich činnosti. Energetický sektor je tak regulován především na národní úrovni. Nově však na mezinárodní úrovni vzniká energetická unie. Jejím hlavním cílem je zajistit energetickou nezávislost států Evropské unie. Členské státy se tak...
Energetický regulační úřad
Šťastná, Andrea ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce) ; Damohorský, Milan (oponent)
Energetický regulační úřad Abstrakt Energetický regulační úřad (ERÚ) byl založen v roce 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů jako nezávislý specializovaný orgán státní správy pro výkon regulace v energetických odvětvích a cenovým orgánem v oblasti energetiky. Mezi jeho hlavní úkoly patří regulace cen, správa licencí, výkon dozoru nad dodržováním povinností vyplývajících držitelům licencí z právních předpisů a z rozhodnutí ACER, Evropské komise a ERÚ, provádění kontrol a v případě zjištění nesouladu mezi žádoucím a skutečným chováním uložením sankčních a nápravných opatření, provádění šetření soutěžních podmínek týkající se fungování trhů s elektřinou nebo s plynem, poskytování informací a rozhodování sporů jako subjekt zajišťující alternativní řešení sporů v odvětví energetiky. Cílem této diplomové práce je představení ERÚ jako celku, přiblížení jeho činnosti se zaměřením na vymezení jeho působnosti ve vztahu k životnímu prostředí, jelikož závislost lidstva na energii sebou přináší negativní dopady, které mohou vést až k zániku civilizace. Proto je nutné provázat oblast energetiky a ochranu životního prostředí a směřovat energetická odvětví k trvale udržitelnému rozvoji. Jedním z prostředků regulace tohoto vztahu...
Experimentální měření a simulace nízkoenergetické komunikační sítě VUT dlouhého dosahu
Štrajt, Martin ; Pokorný, Jiří (oponent) ; Fujdiak, Radek (vedoucí práce)
Práce se zabývá popisem, simulací a měřením pokrytí nízkoenergetické komunikační sítě dlouhého dosahu využívající technologii LoRaWAN. Je zde uvedena definice a začlenění moderních Low Power WAN sítí, zkrácený popis konkrétních technologií a příklad jejich reálného využití. Teoretická část detailně vysvětluje použitou modulaci, frekvence a s nimi spojené omezení. Praktická část obsahuje čtyři simulace pokrytí města a simulaci pokrytí budovy s popisem simulačních metod. Poslední kapitola měření pojímá popis metodiky měření, měřicího zařízení, a samotné graficky znázorněné výsledky měření s jejich slovním zhodnocením.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 278 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
76 POKORNÝ, Jan
2 Pokorný, J.
11 Pokorný, Jakub
76 Pokorný, Jan
76 Pokorný, Jan
10 Pokorný, Jaroslav
1 Pokorný, Jindřich
3 Pokorný, Jindřich,
5 Pokorný, Josef
2 Pokorný, Josef,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.