Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Radio Imaging
Pokorný, Jaroslav ; PINKAS, Martin (advisor) ; URBAN, Ondřej (referee)
Ve své práci se podrobně zabývám problematikou Radio Imagingu, tedy oblastí tvorby sebeidentifikačního zvukového obalu rozhlasové stanice, a jeho užitím v rozhlasovém vysílání. V práci se věnuji roztřídění a systematizaci všech prvků zvukového obalu a dramaturgii užití těchto prvků ve vysílání. V závěru práce se pak věnuji specifickému prostředí tvorby zvukového obalu veřejnoprávní stanice Českého rozhlasu pro mladé. V této práci se snažím uplatnit své dosavadní praktické zkušenosti z působení na této stanici a osobní vhled do problematiky. Uvádím zde příklady a mnou vytvořené ukázky jednotlivých prvků zvukového obalu. Součástí práce je i ukázkové CD.
Reálný zisk a efektivita plynoucí z nových přístupů k POS
Pokorný, Jaroslav ; Přibil, Jiří (advisor) ; Zelená, Veronika (referee)
Na českém trhu se začíná objevovat více a více softwarových řešení maloobchodních pokladen. Ještě před několika lety byly tyto Point of Sales (POS) systémy k vidění zřídka a zejména v restauračních provozech. V současné době však dochází k šíření POS systémů napříč trhem. Nejen do restaurací, ale i do obchodů se zbožím a dokonce i poboček poskytujících služby. Na jaký POS systém se tedy zaměřit při jeho pořízení např. i do Vašeho provozu? V této práci se zabývám otázkou, zda se při rozhodování o koupi POS systému vydat na trhu již známou cestou (zakoupit POS od stabilních vývojových firem) nebo dát přednost mladým přístupům k softwarovému řešení POS. Respektive jaké řešení může zvýšit efektivitu a případně i Váš zisk. Cílem práce je za pomoci vhodné volby kritérií a manažerských rozhodovacích metod zjistit, zda dlouhodobý vývoj starších POS řešení je stále efektivní a konkurenceschopný vůči novým řešením. Vedlejším cílem může být také doporučení, jaký produkt by mohl být vhodným kandidátem na pozici pokladního softwaru ve Vašem podnikatelském záměru.
Pěstování odrůdy Vital
Krofta, Karel ; Ježek, Josef ; Křivánek, Jindřich ; Pokorný, Jaroslav ; Vostřel, Josef
Předložená metodika shrnuje zásady pěstování odrůdy Vital ve dvou progresivních pěstitelských systémech, v systému integrované produkce a v ekologickém zemědělství. Pěstitelský proces je veden snahou o prevenci a potlačení výskytu škodlivých organismů podporou užitečné entomofauny pomo-cí výsevu vhodných plodin v okolí či na okraji chmelnic. Navrhovaná opatření směřují ke zvýšení půdní úrodnosti,schopnosti půdy vytvořit optimální prostředí pro kořenovou soustavu rostlin chmele a během celé jejich vegetační doby jim zajistit dostatečné množství živin, vzduchu a vody pro jejich růst a vývoj, směřující k maximální produkci chmelových hlávek. Při vyhnojování chmelnic se preferují organická hnojiva, jako jsou komposty, statková hnojiva aj. Velká pozornost je věnována možnostem uplatnění zeleného hnojení a trvalého zatravnění, které je aktuální zejména na svažitých pozemcích. Ochrana chmele vychází z monitorování výskytu škodlivých organismů, prognóz signalizace vybraných chorob a škůdců a systémů varování. Ošetření pesticidy se provádí jen v nezbytně nutném rozsahu až po dosažení prahu hospodářské škodlivosti. Doporučované přípravky jsou selektivní s co nejmenším vedlejším účinkem na necílové organismy a životní prostředí. Zásady integrované produkce a ekologického pěstování chmele jsou aplikovatelné v klasických vysokých konstrukcích i systému pěstování chmele v nízkých konstrukcích.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výběr vhodného účetního programu pro konkrétní organizaci
Pokorný, Jaroslav ; Hajdíková, Taťána (advisor) ; Svoboda, Petr (referee)
Rozhodl jsem se zhodnotit nabídku trhu s účetními programy a prověřit jejich um. Cílem této práce není pouze informovat čtenáře o velkých či malých možnostech těchto programů, ale také na základě kvalitativních metod vybrat ten nejvhodnější účetní program pro konkrétní organizaci. Při zdárném dosažení cíle bychom měli znát účetní program, který nejlépe vyhovuje všem zde uvedeným testovacím kritériím, které jsou založeny na komplexním prověření náležitostí programů a jejich práce v podvojném účtování, vykazování a dalším. Věřím, že má práce bude přínosem pro právnické či fyzické osoby, které jsou ve fázi hledání vhodného účetního programu pro svou firmu či podnikání, ale i pro všechny ostatní, které tato problematika zajímá.
Integrovaný systém pěstování chmele
Krofta, Karel ; Ježek, Josef ; Klapal, Ivo ; Křivánek, Jindřich ; Pokorný, Jaroslav ; Pulkrábek, Josef ; Vostřel, Josef
Certifikovaná metodika shrnuje zásady integrovaného způsobu pěstování chmele. Pěstitelský proces je veden snahou o prevenci a potlačení výskytu škodlivých organismů podporou užitečné entomofauny. Navrhovaná opatření směřuji ke zvýšení půdní úrodnosti, schopnosti půdy vytvořit optimální prostředí pro kořenovou soustavu rostlin chmele a během celé jejich vegetační doby jim zajistit dostatečné množství živin, vzduchu a vody pro jejich růst a vývoj, směřující k maximální produkci chmelových hlávek. Ošetřeni pesticidy se provádí jen v nezbytně nutném rozsahu až po dosažení prahu hospodářské škodlivosti. Zásady integrované produkce chmele jsou aplikovatelné v klasických vysokých konstrukcích i systému pěstovaní chmele v nízkých konstrukcích.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Mapování ontologií a jeho vyhodnocování pomocí vzorů
Zamazal, Ondřej ; Svátek, Vojtěch (advisor) ; Vacura, Miroslav (referee) ; Pokorný, Jaroslav (referee) ; Štuller, Július (referee)
Mapování ontologií je v současnosti jednou z nejvíce se rozvíjejících oblastí sémantického webu. Ačkoliv se každým rokem objevují nové nástroje a přístupy mapování ontologií, možností vylepšení je stále mnoho. Navíc se současné přístupy v převážné většině omezují na hledání korespondencí mezi dvěma entitami. Zahrnutí celých struktur do mapování však může přinést nové zajímavé vztahy mezi ontologiemi. Struktury ontologií mohou být zachyceny pomocí ontologických vzorů. Hlavním tématem této dizertace je průzkum využití ontologických vzorů pro transformaci ontologií s aplikací pro mapování ontologií a pro vyhodnocení výsledků mapování. Transformace ontologií může usnadnit nalezení komplexních mapování či zlepšit nalezení jednoduchých mapování. Ontologické vzory použité pro vyhodnocení výsledků mohou vhodně doplnit vyhodnocení systémů mapování tradičními metodami. Hlavními oblastmi, kterými se v důsledku tohoto tématu práce zabývá, jsou: ontologické vzory, transformace ontologií, vyhodnocování výsledků mapování a mapování ontologií. Práce zahrnuje následující aspekty zmíněných oblastí: * Průzkum různých ontologických vzorů. Především pak popis důležitých ontologických vzorů pro transformaci a mapování ontologií (těmi jsou jmenné, mapovací a transformační ontologické vzory). * Návrh nové metody pro transformaci ontologií s použitím ontologických vzorů. * Zavedení nových způsobů vyhodnocování výsledků mapování ontologií s použitím ontologických vzorů jako složitých struktur pro detailní analýzu. * Experimenty a předvedení nových konceptů zavedených v této práci. V práci se nejprve zavádí klasifikační systém pro jmenné a mapovací ontologické vzory využitelné i s ohledem na transformaci ontologií. Jmenné ontologické vzory jsou při transformaci užitečné v procesu hledání ontologických vzorů a v procesu vytváření nových či přejmenování starých entit. Mapovací vzory jsou základem transformačních vzorů, co se týče sdílení základních kamenů jejich struktury. Transformační vzory navíc, mimo jiné, obsahují transformační vztahy reprezentující způsob, jak mají být transformovány části ontologických vzorů. Vedle několika experimentů k jednotlivým částem práce je přínos transformace ontologií pro aplikaci mapování ontologií demonstrován na příkladu. Prostředí pro transformaci ontologií je implementováno v programovacím jazyce Java. Jednotlivé ontologické vzory jsou ve své obecné podobě zachyceny jako javovské objekty. Tři hlavní služby jsou zpřístupněny jako RESTful služby. Jedná se o službu pro nalezení ontologických vzorů v ontologii, službu pro vygenerování specifických instrukcí popisujících transformaci a službu pro transformaci ontologií.
Vliv moderních IT/ICT na komunikaci ve firmě
Zátková, Lenka ; Kubešová, Vlasta (advisor) ; Pokorný, Jaroslav (referee)
Popis komunikačního procesu a jeho náležitostí, stručný popis vývoje IT/ICT a souvisejících změn v systému práce a manažerských pojetí. Seznam a popis nejvýznamnějších současných technologií a jejich přínosů, včetně vývojových trendů této oblasti. Vzájemná konfrontace IT/ICT a komunikace s upozorněním na nejvýraznější změny v procesu komunikace a s nimi souvisejícího lidského jednání a prožívání. Výsledky analýzy způsobů komunikace realizované v nejmenované bance. Zdůvodnění a vysvětlení některých zjištěných jevů a formulace případných návrhů na jejich zlepšení.

Viz též: podobná jména autorů
102 POKORNÝ, Jan
2 Pokorný, J.
7 Pokorný, Jakub
102 Pokorný, Jan
102 Pokorný, Jan
1 Pokorný, Jindřich
2 Pokorný, Jindřich,
133 Pokorný, Jiří
3 Pokorný, Josef
1 Pokorný, Josef,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.