Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 57 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Syllable-Based Compression
Lánský, Jan ; Pokorný, Jaroslav (vedoucí práce) ; Dvorský, Jiří (oponent) ; Grabowski, Szymon (oponent)
Classic textual compression methods work over the alphabet of characters or alphabet of words. For languages with rich morphology as well as for compression of smaller files it can be advantageous to use an alphabet of syllables. For some compression methods like the ones based on Burrows-Wheeler transformation the syllable is a reasonable solution also for large files - even for languages having quite simple morphology. Although the main goal of our research is the compression over the alphabet of syllables, all implemented methods can compress also over the alphabet of words. For small files we use the LZW method and Huffman coding. These methods were improved by the use of initialized dictionary containing characteristic syllables specific for given language. For the compression of very large files we implemented the project XBW allowing combination of compression methods BWT, MTF, RLE, PPM, LZC, and LZSS. We have also tried to compress XML files that are not well-formed. When compressing over a large alphabet, it is necessary to compress also the used alphabet. We have proposed two solutions. The first one works well especially for small documents. We initialize the compression method with a set of characteristic syllables whereas other syllables are coded when necessary character by character. The...
Cognitive and emotional abnormalities in cerebellar mutant mice
Tůma, Jan ; Vožeh, František (vedoucí práce) ; Pokorný, Jaroslav (oponent) ; Delgado García, José María (oponent)
4 SOUHRN Hereditární mozečkové ataxie představují heterogenní skupinu neurodegenerativních onemocnění. Variabilita dědičných ataxií je také reflektována v širokém spektru zvířecích modelů. Nejčastěji používanými jsou mutantní myši typu Lurcher a Purkinje cell degeneration (pcd). Hlavním cílem této práce bylo analyzovat a porovnat prostorové a emoční chování u myší typu Lurcher a pcd. Dalšími cíli bylo zkoumat vliv abnormálního chování myší typu Lurcher na jejich reprodukční úspěšnost a ověřit využitelnost mozečkových mutantů jako modelů pro experimentální terapii olivocerebelární degenerace. Výsledky této práce potvrdily řadu behaviorálních poruch u myší typu Lurcher a pcd. Nicméně ukázali jsme, že poruchy prostorového chování se u těchto mutantů liší. Na základě našich výsledků se domníváme, že deficit v prostorovém chování u mozečkových mutantů může vznikat kombinací těchto faktorů: 1) kognitivního deficitu, 2) senzorických poruch, 3) motorických obtíží a 4) afektivních změn. Výsledné projevy prostorového chování mohou být navíc dále determinovány specifickým efektem mutace, genetického pozadí a/nebo pohlavím. Ukázali jsme také, že abnormální chování, např. mateřská infanticida u samic myší typu Lurcher vede k jejich sníženému reprodukčnímu potenciálu. Navzdory dobré schopnosti embryonálního transplantátu...
Generátor backing-tracku pro hudební improvizaci
Martišek, Petr ; Yaghob, Jakub (vedoucí práce) ; Pokorný, Jaroslav (oponent)
Pojem backing-track označuje jednoduchý hudební doprovod, který dává muzikantům možnost procvičovat své schopnosti hudební improvizace i bez živých spoluhráčů. Existující aplikace sloužící pro generování backing-tracků typicky nabízejí pouze omezený počet přednastavených doprovodů (byť některé s možností editace uživatelem). Tato práce diskutuje možnosti využití sofistikovanějších metod algoritmické kompozice pro generování backing-tracků a implementuje řešení využívající automatizované odvození bezkontextových gramatik z neanotovaných korpusů skladeb. Díky tomu je dosaženo velké rozmanitosti výsledných hudebních doprovodů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Neuromodelace-význam pooperační epidurální fibrózy
Masopust, Václav ; Pokorný, Jaroslav (vedoucí práce) ; Suchomel, Petr (oponent) ; Hakl, Marek (oponent)
Úvod Epidurální fibróza (EF) je definována jako nefyziologická tvorba jizev, obvykle v místě neurochirurgického přístupu do páteřního kanálu, v těsném sousedství a kolem vzniku spinálního kořene. EF se od počátku chová jako reparační zánět, způsobuje zpravidla příznaky charakteristické povahy a klinického průběhu (neuropatická bolest). Léčba epidurální fibrózy, vedoucí k failed back surgery syndromu (FBSS), neuromodulační technikou je velmi drahá. Nalezení vhodných parametrů pro indikaci léčby je proto velmi důležité. Cíl Studie je založena na důkazu významu epidurální fibrózy pro rozvoj chronické neuropatické bolesti. Výzkum je zároveň zaměřen na srovnání rozsahu fibrózy a účinku stimulace (míšní stimulace-SCS). Cílem studie je najít vhodný výběrový faktor pro indikaci neuromodulace. Metodika I. dvojitě slepá prospektivní studie byla provedena s cílem prozkoumat soubor 200 pacientů vyžadujících chirurgickou léčbu výhřezu meziobratlové ploténky (hernie disci intervertebralis ). Pacienti byli náhodně a slepě rozděleni do 2 skupin: první skupina s peroperačně lokálně aplikovanou směsí obsahující kortikosteroidy, druhá skupina bez aplikace směsi. Všechny parametry splňovaly podmínky dvojitě zaslepené studie, včetně statistického vyhodnocení výsledků, v průběhu diagnostických a terapeutických postupů....
Analysis and Experimental Comparison of Graph Databases
Kolomičenko, Vojtěch ; Holubová, Irena (vedoucí práce) ; Pokorný, Jaroslav (oponent)
V posledních letech se nová skupina NoSQL databází, zvaná Grafové databáze, stala velmi populární kvůli stále se zvyšující potřebě zpracovávat a ukládat grafová data. Cílem této práce je zkoumat různé možnosti a omezení grafových databází a provést analýzu a experimentální porovnání vybraných zástůpců této skupiny. Za tímto účelem byly formulovány obecné požadavky na testování grafových databází a byl vyvinut rozšiřitelný testovací nástroj, nazvaný BlueBench.
Preference Top-k Search Based on Multidimensional B-tree
Ondreička, Matúš ; Pokorný, Jaroslav (vedoucí práce) ; Theobald, Martin (oponent) ; Gurský, Peter (oponent)
Názov: Prefernčné top-k vyhľadávanie založené na viacrozmernom B-strome Autor: RNDr. Matúš Ondreička Katedra: Katedra softwarového inženýrství Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze Školiteľ: Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. Email autora: ondreicka@ksi.mff.cuni.cz Email školiteľa: pokorny@ksi.mff.cuni.cz Abstrakt: V tejto práci sa zameriavame na top-k vyhľadávanie podľa použí- vateľských preferencií s použitím B+ -stromov a viacrozmerného B-stromu (MDB-strom). Používame model používateľských preferencií založený na fuzzy funkciách, ktorý nám umožňuje vyhľadávať podľa nemonotónnej ohod- nocovacej funkcie. Navrhujeme model zotriedeného zoznamu založený na B+ -strome, ktorý umožní faginovym algoritmom vyhľadávať k najlepších ob- jektov podľa nemonotónnej ohodnocovanej funkcie. Tento model používame v prostredí internetu s dátami na rôznych vzdialených serveroch. Okrem toho sme navrhli nové dynamické stromové štruktúry, konkrétne MDB-strom zložený z B+ -stromov, MDB-strom so zoznamami, MDB-strom so skupinami B+ -stromov a viacnásobne zoradený MDB-strom. Súčasne sme vyvinuli nové top-k algoritmy, konkrétne MD algoritmus, MXT algoritmus a ich varianty, ktoré dokážu vyhľadávať k najlepších objektov podľa nemonotónnej ohodno- covacej funkcie. Tieto top-k algoritmy sú efektívne, pretože dokážu...
.NET library for the MediaWiki API
Onderka, Petr ; Petříček, Tomáš (vedoucí práce) ; Pokorný, Jaroslav (oponent)
.NET library for the MediaWiki API Abstrakt: Wiki běžící na systému MediaWiki poskytují svým uživatelům API, které lze použít k přístupu k dané wiki z počítačového programu. Toto API je rozsáhlé, často se mění a může se lišit wiki od wiki, takže může být náročné napsat knihovnu pro přístup k tomuto API. Tato práce popisuje LinqToWiki, knihovnu pro přístup k MediaWiki API ze C# nebo jiných jazyků na platformě .NET. Díky použití LINQu a generovaní kódu pomocí Roslynu, kód napsaný s použitím této knihovny je čitelný, objevitelný, silně typovaný a flexibilní.
Magazine sales prediction
Rajčan, Šimon ; Pokorný, Jaroslav (vedoucí práce) ; Mrázová, Iveta (oponent)
Mnoho nakladatelstev se dnes potýká s problémem predikce prodejností vydávaných magazínů. V mnoha případech tyto predikce vykonávají zaměstnanci na základě svých subjektivních odhadů. Nevýhodou tohoto přístupu jsou zvýšené náklady na tvorbu predikcí a následné zvýšené náklady způsobené nepřesnostmi v těchto predikcích. Cílen této práce je prozkoumat existující regresní metody automatické predikce a zvolit řešení predikce prodejností magazínů v Ruském nakladatelství Burda.
Updating XML data
Mikuš, Tomáš ; Pokorný, Jaroslav (vedoucí práce) ; Holubová, Irena (oponent)
Aktualizácia XML dát je veľmi široká oblasť, ktorá musí riešiť niekoľko neľahkých problémov. Od návrhu jazyka s dostatočnou vyjadrovacou silou až po úložisko XML dát schopné zmeny aplikovať. Spôsobov ako sa s nimi vysporiadať je niekoľko. Z tohoto pohľadu je práca veľmi úzko špecializovaná len na jazyk XQuery. Teda jeho rozšírenie pre aktualizácie, pre ktoré bolo doporučenie, konzorciom W3C, zverejnené len nedávno. Ďalšou špecializáciou tejto práce je zameranie sa len na XML dáta uložené v objektovo­relačnej databáze, s tým, že úložisko bude vynucovať validitu dokumentov voči schéme popísanej v jazyku XML Schema. Táto požiadavka v kombinácií s možnosťou dáta v úložisku aktualizovať, kladie na úložisko protichodné požiadavky. V práci je navrhnutý jazyk, ktorý vychádza z jazyka XQuery, navrhnuté a implementované vyhodnocovanie aktualizačných požiadaviek tohoto jazyka nad úložiskom a popis a implementácia samotného úložiska v objektovo­relačnej databáze.
Možnosti a význam dlouhodobé kultivace embryonálních buněk různých živočišných druhů
Houdek, Zbyněk ; Vožeh, František (vedoucí práce) ; Bártová, Eva (oponent) ; Pokorný, Jaroslav (oponent)
Embryonální buňky uvnitř blastocysty, které se dále dělí a diferencují v buňky všech tkání organismu se nazývají embryonální kmenové (ES) buňky. Využití lidských ES buněk formou transplantací je jednou z možných cest regenerativní medicíny. Předložená práce zahrnuje studium 2 různých linií myších pluripotentních buněk - embryonálních karcinomových buněk (EC) P19 a ES buněk linie D3. Buňky jsme kultivovali v základním kultivačním médiu s fetálním bovinním sérem (FBS) a navíc u ES buněk s leukemickým inhibičním faktorem (LIF). Tyto složky zajišťují jejich pluripotenci a sebeobnovu. Následovala jejich neurodiferenciace změnou kultivačního média, bez FBS a u ES buněk i bez LIF. Naopak do média byla přidávána k indukci neurodiferenciace retinová kyselina (RA) a u ES buněk byla navíc zařazena kultivace embryoidních tělísek (EBs). Pluripotence a neurodiferenciace buněk byla ověřena molekulárně-biologickými metodami, kterými byly zjištěny u obou linií nediferencovaných buněk markery pluripotence a po jejich neurodiferenciaci přítomnost neuronálních markerů. Následovaly transplantace, při nichž byly myší EC P19 buňky trvale transfekované genem pro zeleně fluoreskující protein (GFP) aplikovány do zdravého mozečku myší typu wild (WT) a postiženého mozečku myší typu Lurcher (Lc). Byly použity nediferencované buňky...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 57 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
76 POKORNÝ, Jan
7 Pokorny, Josef
2 Pokorný, J.
11 Pokorný, Jakub
76 Pokorný, Jan
76 Pokorný, Jan
1 Pokorný, Jindřich
3 Pokorný, Jindřich,
35 Pokorný, Jiří
7 Pokorný, Josef
2 Pokorný, Josef,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.