Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 211 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Význam marketingové komunikace pro podnik
Pánek, Jan ; Pokorný, Jan (vedoucí práce) ; Charvátová, Dagmar (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací vybraných politických stran a hnutí, které se ucházely o přízeň voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017. Práce přináší ucelený pohled na využití nástrojů marketingové komunikace politickými stranami a hnutími v období volebních kampaní. Pro zařazení marketingové komunikace v rámci oboru a pochopení souvislostí práce obsahuje vymezení marketingu v obecné rovině. Následně se zabývá komunikačními nástroji, se kterými měla veřejnost šanci se setkat a pomocí nichž se strany snažily získat voliče na svou stranu. Důležitý aspekt při sestavování komunikačních nástrojů volební kampaně představuje také finanční stránka věci, neboť politické strany musí respektovat zákonná omezení financování politických stran a jejich kampaní, která se poprvé uplatnila právě pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017. Práce definuje základní omezení, včetně správního úřadu vykonávajícího dohled v této oblasti. Následně tato práce nabízí souhrn všech nástrojů marketingové komunikace spolu s následným hodnocením silných a slabých stránek každé politické strany a hnutí. V návaznosti na hodnocení marketingové komunikace jednotlivých politických subjektů dochází ke srovnání a hodnocení všech politických kampaní mezi...
Potential-driven On/Off Switch Strategy for the Electrosynthesis of [7]Helicene-derived Polymers.
Žádný, Jaroslav ; Storch, Jan ; Strašák, Tomáš ; Církva, Vladimír ; Hrbáč, J. ; Fekete, Ladislav ; Pokorný, Jan ; Bulíř, Jiří ; Vacek, J.
3-([7]H elicen-9-yl)-thiophene hybrid monomer was electrooxidized in acetonitrile by cyclic voltammetry with anodic potential limits of +1.5 V or +2.5 V, resulting in a conductive and non-conductive polymer, respectively. The electrochemical findings were supplemented by microscopy investigations; UV-Vis, fluorescence and vibrational spectroscopies, ellipsometry measurements and computational chemistry. The electrodeposited polymers could be used for the further development of materials applicable in organic electronics and sensing technologies.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zpráva ze služební cesty - Igelu 2017
Kolátor, Jan ; Pokorný, Jan
Na konferenci a následném dni vývojářů byly prezentovány poslední novinky v produktech ExLibris. Letošní ročník byl zaměřen na prezentaci jak řešení původně firmy ExLibris, tak ProQuest a její softwarové divize. Byl vidět výrazný posun v zaměření na cloudové řešení, které staví knihovny do pozice uživatele SaaS. Také bylo z prezentací jasné, že spojování znalostních bází stále ještě neproběhlo. Zatím se průběžně řeší formální struktura metadat. Dále se mění prodejní struktury sítě ExLibris, byly opuštěny zastoupení v každém státě a zaměřují se na centralizaci supportu a poskytování vzdálené podpory. Pro NTK bylo také zásadní prezentování vývoje Alephu do dalších verzí a podpora jeho servisu, dodavatel zaručuje garanci fungování s vyššími verzemi Oracle a RedHat.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Webové uživatelské rozhraní nástroje pro extrakci informací
Pokorný, Jan ; Křivka, Zbyněk (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
V této práci se můžete dočíst o návrhu a implementaci JavaScriptové aplikace, která slouží jako uživatelské rozhraní pro nástroj k extrakci dat. Aplikace nabízí prostředí, ve kterém si uživatel spravuje extrakční úlohy. Úlohy jsou vytvářeny pomocí interaktivních grafů. Této funkcionality je docíleno pomocí současných moderních trendů z oblasti JavaScriptových aplikací, které jsou v práci popsány. Zejména se jedná o knihovnu React a správce stavu Redux.
Mezinárodní konference ELPUB 2015
Pokorný, Jan
Cílem účasti na mezinárodní konferenci ELPUB byla konfrontace znalostí a postupů v oblasti zpřístupňování digitálního obsahu. Letošní ročník byl dvěma nosným tématům, které jsou pro NTK aktuální: problematika vyhledávání a zpřístupňování obsahu vzhledem k vzrůstajícímu množství informací spolu s fyzickým objemem sbírek a problematika indexování netextových dokumentů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Mezinárodní konference Plone 2015
Pokorný, Jan
Cílem účasti na mezinárodní konferenci Plone byla seznámení se a zaškolení do nové verze aplikační platformy Plone 5, která dnes představuje nejmodernější framework pro vývoj serverových aplikací v prostředí jazyka Python. NTK má za úkol vyvinout a nasadit novou, generačně pokročilou verzi služby elektronického dodávání dokumentů pro účely své i pro účely národního projektu Centrální portál knihoven a Plone se jeví jako vhodný kandidát pro její platformu. Výhody frameworku Pythonu jsou úplná otevřenost kódu, vysoká míra abstrakce a snadná přenositelnost.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Úloha lesa ve vodním režimu a místním klimatu
Vaníčková, Lucie ; Pokorný, Jan (vedoucí práce) ; Šímová, Irena (oponent)
V současné době lidská společnost řeší poměrně zásadní problémy, jako je nedostatek vody a klimatické změny. Lesní porosty dokáží velmi účinně využívat velké množství sluneční energie k přeměně kapalné vody na vodní páru, a zároveň tak ochlazovat klima. Vědci Makarieva a Gorškov vytvořili teorii, podle které mají lesy i funkci generátorů vzdušné vlhkosti, což je proces nezbytný pro doplňování sladké vody na pevnině. Tato teorie je založena na gradientu tlaků mezi různými místy. Vzduch proudí z míst s nižším odpařováním a vyšším tlakem vzduchu (oceán), do míst s vyšším odpařováním a tím pádem nižším tlakem vzduchu (les). V práci jsou popsány základní mechanismy teorie biotické pumpy. Zároveň je uvedeno několik příkladů odlesňování, které vedlo k výraznému snížení srážek v dané oblasti, a ke snížení dostupnosti vody pro lidskou společnost. Také je zmíněno několik příkladů pokusu o revitalizaci desertifikované krajiny, kdy je snahou, aby kulturní krajina imitovala přirozenou vegetaci. Tyto projekty jsou založeny především na zadržování dešťové vody.
Právní a ekonomické aspekty přímých zahraničních investic s přihlédnutím k Egyptu
Gerle, Lukáš ; Bažantová, Ilona (vedoucí práce) ; Pokorný, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou přímých zahraničních investic a to jak z ekonomického, tak právního hlediska. Tyto pak ilustruje na egyptském investičním prostředí. Co se struktury práce týče, první kapitola blíže seznamuje s povahou a významem přímých zahraničních investic ve světové ekonomice. Další dvě kapitoly se zabývají pojmy investice a investor jak z ekonomického, tak právního hlediska. Právě vymezení těchto dvou pojmů bývá v mezinárodních dokumentech jedním z klíčových prvků, určujících rozsah práv a povinností podle mezinárodních dohod na ochranu investic. Čtvrtá kapitola se věnuje pro investice významné právní úpravě, a to dvoustranným dohodám o ochraně a podpoře investic. Pátá kapitola pak v této návaznosti osvětluje problematiku druhého, neméně významného typu smluv, kterými jsou mnohostranné mezinárodní smlouvy týkající se investic. Zde jsou zmíněny jednak neúspěšné snahy o vytvoření univerzální multilaterální dohody týkající se mezinárodních investic, dále vliv Lisabonské smlouvy na zahraniční investice, dílčí dohody v oblasti mezinárodních investic a organizace působící v oblasti mezinárodního investičního prostředí. Kapitola šestá potom přibližuje problematiku standardů zacházení s investicemi. Sedmá kapitola rozebírá nejčastější příčiny investičních sporů a osmá, poslední...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 211 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
71 POKORNÝ, Jan
2 Pokorný, J.
10 Pokorný, Jakub
71 Pokorný, Jan
10 Pokorný, Jaroslav
1 Pokorný, Jindřich
2 Pokorný, Jindřich,
34 Pokorný, Jiří
4 Pokorný, Josef
1 Pokorný, Josef,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.