Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 202 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Právní a ekonomické aspekty přímých zahraničních investic s přihlédnutím k Egyptu
Gerle, Lukáš ; Bažantová, Ilona (vedoucí práce) ; Pokorný, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou přímých zahraničních investic a to jak z ekonomického, tak právního hlediska. Tyto pak ilustruje na egyptském investičním prostředí. Co se struktury práce týče, první kapitola blíže seznamuje s povahou a významem přímých zahraničních investic ve světové ekonomice. Další dvě kapitoly se zabývají pojmy investice a investor jak z ekonomického, tak právního hlediska. Právě vymezení těchto dvou pojmů bývá v mezinárodních dokumentech jedním z klíčových prvků, určujících rozsah práv a povinností podle mezinárodních dohod na ochranu investic. Čtvrtá kapitola se věnuje pro investice významné právní úpravě, a to dvoustranným dohodám o ochraně a podpoře investic. Pátá kapitola pak v této návaznosti osvětluje problematiku druhého, neméně významného typu smluv, kterými jsou mnohostranné mezinárodní smlouvy týkající se investic. Zde jsou zmíněny jednak neúspěšné snahy o vytvoření univerzální multilaterální dohody týkající se mezinárodních investic, dále vliv Lisabonské smlouvy na zahraniční investice, dílčí dohody v oblasti mezinárodních investic a organizace působící v oblasti mezinárodního investičního prostředí. Kapitola šestá potom přibližuje problematiku standardů zacházení s investicemi. Sedmá kapitola rozebírá nejčastější příčiny investičních sporů a osmá, poslední...
Dlouhodobé uchování webového obsahu
Kvasnica, Jaroslav ; Pokorný, Jan (vedoucí práce) ; Souček, Martin (oponent)
Tato práce řeší problematiku dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů, konkrétně webových stránek. Cílem práce je tuto problematiku vysvětlit, vymezit rozdíly mezi různými přístupy k ní, popsat možnosti dlouhodobého uchování webového obsahu, jako je migrace a emulace nebo vysvětlit jaká jsou rizika a výzvy při zavádění těchto strategií. Na základě této práce je možné si udělat představu o tom, jaké nové problémy přináší snaha o dlouhodobou ochranu webového obsahu a jaká jejich řešení jsou v současné době dostupná. Zároveň práce přináší pohled, jakým způsobem k problematice přistupují některé významné zahraničních institucí. Hlavním výsledkem této práce je podrobná analýza strategie dlouhodobé digitální ochrany Národní knihovny České republiky, která je jedinou institucí zabývající se v takovém rozsahu ochranou českého webu. V práci je podrobně popsán proces přípravy dat, proces vytváření metadat a proces uložení do LTP úložiště NK ČR, včetně příkladů a jejich vysvětlení. V závěru práce je přiblíženo, jako další kroky český webový archiv čekají, aby byl schopný svá data dlouhodobě ochránit. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Private Equity
Plavec, Martin ; Hraba, Zdeněk (vedoucí práce) ; Pokorný, Jan (oponent)
73 ABSTRAKT Tato práce se zabývá odvětvím private equity. Jejím cílem je proto představit uceleně a v souvislostech private equity jako svébytné odvětví dnešní ekonomiky, poskytnout vhled do fungování obchodního modelu private equity a rozebrat mechanismus transakce, kterou private equity fondy při investicích nejběžněji používají. Práce je rozdělena do tří kapitol, které odpovídají jednotlivým dílčím cílům. První kapitola vymezuje pojem private equity a následně se zabývá historií tohoto odvětví a jeho ekonomickou výkonností. Pojem private equity zahrnuje investice do základního kapitálu veřejně neobchodovaných společností. Private equity jako odvětví nabývá na významu přibližně od 80. let minulého století, přičemž jeho ekonomická výkonnost je vyšší než zhodnocení nabízené na veřejných akciových trzích. Druhá kapitola se věnuje obchodnímu modelu private equity fondů, jejich struktuře, životnímu cyklu a investičnímu procesu. Private equity fondy mají formu limited partnership, které je řízeno profesionální investiční společností, zatímco investoři fondu pouze poskytují potřebný kapitál. Fondy jsou typicky zakládány na dobu deseti let a průběh jejich životního cyklu je nejlépe charakterizován tzv. J-křivkou. V jeho rámci lze rozlišovat období vyhledávání investic, následně dobu jejich držení a konečně období...
Ocenění společnosti
Brada, Jiří ; Pokorný, Jan (vedoucí práce) ; Hraba, Zdeněk (oponent)
Tato diplomová práce si kladla za cíl komplexním způsobem popsat proces ocenění společnosti, vyzdvihnout význam jednotlivých fází a upozornit na jejich možná úskalí. Metodologická valuační teorie není v prostředí České republiky až na drobné výjimky právně zakotvena, kredibilita výsledné hodnoty tedy závisí na ekonomické kvalitě provedeného procesu. Vlastní metodologii ocenění vždy nezbytně předchází strategická a finanční analýza poskytující vstupy do valuačních modelů. Strategická analýza vyšetřuje jednak obecné makroekonomické podmínky, jež by mohly ovlivnit budoucí výkonnost společnosti, jednak relevantní trh, na kterém oceňovaná společnost vykonává svou činnost v rámci kompetitivního rozložení sil. Výstupy strategické analýzy jsou posléze vstupem i korektivem tvorby finančního plánu, vycházejícího primárně z analýzy historické finanční výkonnosti společnosti. V práci byly diskutovány výnosové metody ocenění, metoda tržních násobků a jako doplněk rovněž metody majetkové. Výnosové metody, tedy DCF a EVA, jsou založené na diskontované budoucí hodnotě, kterou společnost vygeneruje. To předurčuje i vhodnost jejich použití pouze u společností, u kterých lze relevantně predikovat finanční plán. Půjde tedy spíše o dospělé společnosti se stabilní finanční historií, pro účely ocenění mladých...
Financování podniku (ekonomická a právní problematika)
Votánek, Pavel ; Hraba, Zdeněk (vedoucí práce) ; Pokorný, Jan (oponent)
Cílem této diplomové práce bylo vytvořit základní přehled a komparaci zdrojů financování podniku s ohledem na syntézu ekonomické a právní teorie a praxe. Výsledkem práce je stručný přehled zdrojů financování podniku, který je využitelný jednak zájemci v rámci jednooborového zaměření, pro něž představuje příležitost k seznámení se s problematikou, která její úzce souvisí s jejich zaměřením, ale často v jednooborových publikacích pro ni není dostatek prostoru. Za druhé představuje vhodnou studijní pomůcku právě pro zájemce o komplexní seznámení se s problematikou na pomezí ekonomické a právního oboru. V rámci právního oboru jsem se dále zaměřil na výčet nejdůležitějším změn v souvislosti se rekodifikací soukromého práva v České republice. Cílem této diplomové práce naopak není věnovat se jednotlivým aspektům v nejbližším možném detailu. V první kapitole práce jsem nejprve položil terminologický a teoretický základ práci, tak aby byl čtenář již v úvodu seznámen s názvoslovím a rozdíly vyplývajícími z rozdílného využívání pojmů v rámci právní a ekonomické teorie. Dále jsem explikoval pojmy finančního řízení a základní druhy dělené financování podniku. V druhé kapitole jsem se zaměřil na základní ekonomické faktory ovlivňující rozhodování finanční manažerů se zaměřením na optimální kapitálovou výstavbu...
Služby operačního systému OS X Server a jejich využití v informační společnosti
Koňařík, Rostislav ; Pokorný, Jan (vedoucí práce) ; Souček, Martin (oponent)
Tématem diplomové práce jsou služby operačního systému OS X Server od společnosti Apple. Práce předkládá možnosti jejich využití ke sdílení dat a komunikaci mezi uživateli počítačové sítě a zkoumá praktické nasazení produktu v informační společnosti. Úvodní kapitola je uvedením do problematiky operačního systému OS X Server. Druhá kapitola se zabývá vývojem systému, jeho vlastnostmi, výběrem hardwaru, systémovými požadavky, podporou a celkovým zhodnocením. Třetí kapitola je věnována serverovým službám a jejich protokolům. Čtvrtá kapitola představuje základní nástroje potřebné pro správu serveru a ochranu dat. Jádro práce tvoří praktická část, která uvádí způsoby využití služeb serveru na případové studii hudebního nahrávacího studia 3bees. Součástí této práce je také Průzkum nasazení systému OS X Server v ČR, který byl proveden metodou dotazníkového šetření. Průzkum se zaměřuje zejména na analýzu prostředí a podmínky, ve kterých bývá produkt nasazován a na jeho nejčastěji využívané služby.
Proposal for Information Architecture of the New National Archives' Website
Šuraba, Martin ; Jansová, Linda (vedoucí práce) ; Pokorný, Jan (oponent)
Diplomová práca sa venuje problematike informačnej architektúry pre oblasť webových sídel. Nejde len o teoretické ponímanie problému, ale súčasťou diplomovej práce sa rieši aj konkrétny problém v praxi. Informačná architektúra sa venuje priamo webovému sídlu Národního archivu. Súčasťou diplomovej práce je zhrnutie teoretických poznatkov v oblasti informačnej architektúry pre webové sídlo. Okrem toho je tam aj obrovská časť informačnej analýzy, o ktorú sa opiera návrh informačnej architektúry pre konkrétne webové sídlo.
Informační architektura webového rozhraní vybraných digitálních knihoven
Kvašová, Zuzana ; Souček, Martin (vedoucí práce) ; Pokorný, Jan (oponent)
(česky): Práce se věnuje analýze a hodnocení aplikované informační architektury webového rozhraní ve vybraných digitálních knihovnách Manuscriptorium a Kramerius Národní digitální knihovny. Informační architektura je jednou z disciplín tvorby webu. S ostatními disciplínami je v úzkém propojení. Při jejím vytváření ji lze definovat jako soubor prvků a principů, pro analýzu a hodnocení již existující informační architektury je třeba brát v úvahu její začlenění do celkového kontextu webových stránek. Práce obsahuje teoretickou část, ve které je informační architektura definována a jsou charakterizovány její jednotlivé prvky a principy tvorby. Jsou popsány možnosti hodnocení již existující informační architektury, kterou je třeba brát jako kombinaci kvalitativních a kvantitativních prvků webových stránek. Informační architektura digitálních knihoven bývá často pojímána jako architektura řešení celého systému. Uvedena je definice digitální knihovny a je vysvětleno její chápání pro účely této práce, kde jsou digitální knihovny pojaty jako zpřístupňující aplikace. Praktická část práce obsahuje konkrétní metodiku hodnocení informační architektury vybraných digitálních knihoven. Pro hodnocení informační architektury bylo zvoleno testování použitelnosti webového rozhraní jako nejvhodnější metoda, která...
Srovnání různých přístupů k hodnocení energetické bilance stromů
Tomková, Alžběta ; Pokorný, Jan (vedoucí práce) ; Lhotáková, Zuzana (oponent)
Tato práce se zabývá energetickou bilancí stromů, která velmi úzce souvisí s fenoménem transpirace rostlin. Živé systémy mají schopnost vyrovnávat gradienty v přírodě. Ukládání energie příchozí sluneční radiace do latentního tepla výparu vody je příkladem funkce stromů, která disipuje energii za současné recyklace živin a vody v daném ekosystému. V této práci jsou ukázány různé způsoby, kterými se energetická bilance zjišťuje. Termokamera může posloužit pro nepřímou indikaci transpirace - transpirující rostliny mají nižší teplotu listů. Alternativní metodou k určení míry transpirace je přímé měření transpiračního proudu na listech nebo ve kmeni stromu. První část této práce je věnována přehledu fyzikálních veličin. Následuje přehled energetické bilance listů. Dále se literární rešerše zabývá způsoby, jak rostliny hospodaří s vodou. Poté je představena teorie biotické pumpy, která vysvětluje význam transpirace lesů pro klima. Praktická část začíná pokusy na jednotlivých listech. Je zde především testována použitelnost metod v dalších pokusech. Ty jsou již prováděny na živých stromech. Je sledován vztah mezi transpiračním proudem ve kmeni a transpirací listů a jejich závislost na okolních podmínkách. Důraz je kladen na vývoj počasí na dané lokalitě. Z naměřených hodnot transpirace jsou spočítány energetické...
Návrh a implementace databázové aplikace pro portál Andromedia s využitím relační databázové technologie
Velický, Tomáš ; Pokorný, Jan (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA FILOZOFICKÁ Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: informační studia a knihovnictví Studijní obor: informační studia a knihovnictví Návrh a implementace databázové aplikace pro portál Andromedia s využitím relační databázové technologie Diplomová práce Autor práce: Ing. Tomáš Velický Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Jan Pokorný, Ph.D. Anotace Cílem práce je popis návrhu, implementace a rozvoje databázové aplikace pro portál Andromedia s využitím databázové technologie. Řešení je vytvořeno jako informační zázemí pro oblast dalšího profesního vzdělávání. Smyslem databanky je postupně soustřeďovat informace o trendech a analýzách v oblasti dalšího vzdělávání, náměty a postupy, metody, metodické pomůcky, případové studie, testy a další metodické a informační zdroje. Autor zdokumentoval výsledky analýzy problému a vytvořil za použití metody projektového řízení aktuální řešení. Součástí nového řešení je grafický návrh, návrh a popis databáze s použitím RF modelu a UML diagramů. Použitými technologiemi v aplikaci jsou programovací jazyk PHP a MySQL relační databáze. V závěru vyhodnocuje úspěšnost implementace databázové aplikace, z toho nejzajímavějším poznatkem se stalo, že aplikace je nevíce využívána ve zkouškových obdobích, kdy ji nejvíce používají studenti pro...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 202 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
66 POKORNÝ, Jan
2 Pokorný, J.
9 Pokorný, Jakub
66 Pokorný, Jan
9 Pokorný, Jaroslav
1 Pokorný, Jindřich
2 Pokorný, Jindřich,
32 Pokorný, Jiří
3 Pokorný, Josef
1 Pokorný, Josef,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.