Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 206 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Webové uživatelské rozhraní nástroje pro extrakci informací
Pokorný, Jan ; Křivka, Zbyněk (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
V této práci se můžete dočíst o návrhu a implementaci JavaScriptové aplikace, která slouží jako uživatelské rozhraní pro nástroj k extrakci dat. Aplikace nabízí prostředí, ve kterém si uživatel spravuje extrakční úlohy. Úlohy jsou vytvářeny pomocí interaktivních grafů. Této funkcionality je docíleno pomocí současných moderních trendů z oblasti JavaScriptových aplikací, které jsou v práci popsány. Zejména se jedná o knihovnu React a správce stavu Redux.
Mezinárodní konference ELPUB 2015
Pokorný, Jan
Cílem účasti na mezinárodní konferenci ELPUB byla konfrontace znalostí a postupů v oblasti zpřístupňování digitálního obsahu. Letošní ročník byl dvěma nosným tématům, které jsou pro NTK aktuální: problematika vyhledávání a zpřístupňování obsahu vzhledem k vzrůstajícímu množství informací spolu s fyzickým objemem sbírek a problematika indexování netextových dokumentů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Mezinárodní konference Plone 2015
Pokorný, Jan
Cílem účasti na mezinárodní konferenci Plone byla seznámení se a zaškolení do nové verze aplikační platformy Plone 5, která dnes představuje nejmodernější framework pro vývoj serverových aplikací v prostředí jazyka Python. NTK má za úkol vyvinout a nasadit novou, generačně pokročilou verzi služby elektronického dodávání dokumentů pro účely své i pro účely národního projektu Centrální portál knihoven a Plone se jeví jako vhodný kandidát pro její platformu. Výhody frameworku Pythonu jsou úplná otevřenost kódu, vysoká míra abstrakce a snadná přenositelnost.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Úloha lesa ve vodním režimu a místním klimatu
Vaníčková, Lucie ; Pokorný, Jan (vedoucí práce) ; Šímová, Irena (oponent)
V současné době lidská společnost řeší poměrně zásadní problémy, jako je nedostatek vody a klimatické změny. Lesní porosty dokáží velmi účinně využívat velké množství sluneční energie k přeměně kapalné vody na vodní páru, a zároveň tak ochlazovat klima. Vědci Makarieva a Gorškov vytvořili teorii, podle které mají lesy i funkci generátorů vzdušné vlhkosti, což je proces nezbytný pro doplňování sladké vody na pevnině. Tato teorie je založena na gradientu tlaků mezi různými místy. Vzduch proudí z míst s nižším odpařováním a vyšším tlakem vzduchu (oceán), do míst s vyšším odpařováním a tím pádem nižším tlakem vzduchu (les). V práci jsou popsány základní mechanismy teorie biotické pumpy. Zároveň je uvedeno několik příkladů odlesňování, které vedlo k výraznému snížení srážek v dané oblasti, a ke snížení dostupnosti vody pro lidskou společnost. Také je zmíněno několik příkladů pokusu o revitalizaci desertifikované krajiny, kdy je snahou, aby kulturní krajina imitovala přirozenou vegetaci. Tyto projekty jsou založeny především na zadržování dešťové vody.
Právní a ekonomické aspekty přímých zahraničních investic s přihlédnutím k Egyptu
Gerle, Lukáš ; Bažantová, Ilona (vedoucí práce) ; Pokorný, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou přímých zahraničních investic a to jak z ekonomického, tak právního hlediska. Tyto pak ilustruje na egyptském investičním prostředí. Co se struktury práce týče, první kapitola blíže seznamuje s povahou a významem přímých zahraničních investic ve světové ekonomice. Další dvě kapitoly se zabývají pojmy investice a investor jak z ekonomického, tak právního hlediska. Právě vymezení těchto dvou pojmů bývá v mezinárodních dokumentech jedním z klíčových prvků, určujících rozsah práv a povinností podle mezinárodních dohod na ochranu investic. Čtvrtá kapitola se věnuje pro investice významné právní úpravě, a to dvoustranným dohodám o ochraně a podpoře investic. Pátá kapitola pak v této návaznosti osvětluje problematiku druhého, neméně významného typu smluv, kterými jsou mnohostranné mezinárodní smlouvy týkající se investic. Zde jsou zmíněny jednak neúspěšné snahy o vytvoření univerzální multilaterální dohody týkající se mezinárodních investic, dále vliv Lisabonské smlouvy na zahraniční investice, dílčí dohody v oblasti mezinárodních investic a organizace působící v oblasti mezinárodního investičního prostředí. Kapitola šestá potom přibližuje problematiku standardů zacházení s investicemi. Sedmá kapitola rozebírá nejčastější příčiny investičních sporů a osmá, poslední...
Dlouhodobé uchování webového obsahu
Kvasnica, Jaroslav ; Pokorný, Jan (vedoucí práce) ; Souček, Martin (oponent)
Tato práce řeší problematiku dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů, konkrétně webových stránek. Cílem práce je tuto problematiku vysvětlit, vymezit rozdíly mezi různými přístupy k ní, popsat možnosti dlouhodobého uchování webového obsahu, jako je migrace a emulace nebo vysvětlit jaká jsou rizika a výzvy při zavádění těchto strategií. Na základě této práce je možné si udělat představu o tom, jaké nové problémy přináší snaha o dlouhodobou ochranu webového obsahu a jaká jejich řešení jsou v současné době dostupná. Zároveň práce přináší pohled, jakým způsobem k problematice přistupují některé významné zahraničních institucí. Hlavním výsledkem této práce je podrobná analýza strategie dlouhodobé digitální ochrany Národní knihovny České republiky, která je jedinou institucí zabývající se v takovém rozsahu ochranou českého webu. V práci je podrobně popsán proces přípravy dat, proces vytváření metadat a proces uložení do LTP úložiště NK ČR, včetně příkladů a jejich vysvětlení. V závěru práce je přiblíženo, jako další kroky český webový archiv čekají, aby byl schopný svá data dlouhodobě ochránit. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Private Equity
Plavec, Martin ; Hraba, Zdeněk (vedoucí práce) ; Pokorný, Jan (oponent)
73 ABSTRAKT Tato práce se zabývá odvětvím private equity. Jejím cílem je proto představit uceleně a v souvislostech private equity jako svébytné odvětví dnešní ekonomiky, poskytnout vhled do fungování obchodního modelu private equity a rozebrat mechanismus transakce, kterou private equity fondy při investicích nejběžněji používají. Práce je rozdělena do tří kapitol, které odpovídají jednotlivým dílčím cílům. První kapitola vymezuje pojem private equity a následně se zabývá historií tohoto odvětví a jeho ekonomickou výkonností. Pojem private equity zahrnuje investice do základního kapitálu veřejně neobchodovaných společností. Private equity jako odvětví nabývá na významu přibližně od 80. let minulého století, přičemž jeho ekonomická výkonnost je vyšší než zhodnocení nabízené na veřejných akciových trzích. Druhá kapitola se věnuje obchodnímu modelu private equity fondů, jejich struktuře, životnímu cyklu a investičnímu procesu. Private equity fondy mají formu limited partnership, které je řízeno profesionální investiční společností, zatímco investoři fondu pouze poskytují potřebný kapitál. Fondy jsou typicky zakládány na dobu deseti let a průběh jejich životního cyklu je nejlépe charakterizován tzv. J-křivkou. V jeho rámci lze rozlišovat období vyhledávání investic, následně dobu jejich držení a konečně období...
Ocenění společnosti
Brada, Jiří ; Pokorný, Jan (vedoucí práce) ; Hraba, Zdeněk (oponent)
Tato diplomová práce si kladla za cíl komplexním způsobem popsat proces ocenění společnosti, vyzdvihnout význam jednotlivých fází a upozornit na jejich možná úskalí. Metodologická valuační teorie není v prostředí České republiky až na drobné výjimky právně zakotvena, kredibilita výsledné hodnoty tedy závisí na ekonomické kvalitě provedeného procesu. Vlastní metodologii ocenění vždy nezbytně předchází strategická a finanční analýza poskytující vstupy do valuačních modelů. Strategická analýza vyšetřuje jednak obecné makroekonomické podmínky, jež by mohly ovlivnit budoucí výkonnost společnosti, jednak relevantní trh, na kterém oceňovaná společnost vykonává svou činnost v rámci kompetitivního rozložení sil. Výstupy strategické analýzy jsou posléze vstupem i korektivem tvorby finančního plánu, vycházejícího primárně z analýzy historické finanční výkonnosti společnosti. V práci byly diskutovány výnosové metody ocenění, metoda tržních násobků a jako doplněk rovněž metody majetkové. Výnosové metody, tedy DCF a EVA, jsou založené na diskontované budoucí hodnotě, kterou společnost vygeneruje. To předurčuje i vhodnost jejich použití pouze u společností, u kterých lze relevantně predikovat finanční plán. Půjde tedy spíše o dospělé společnosti se stabilní finanční historií, pro účely ocenění mladých...
Financování podniku (ekonomická a právní problematika)
Votánek, Pavel ; Hraba, Zdeněk (vedoucí práce) ; Pokorný, Jan (oponent)
Cílem této diplomové práce bylo vytvořit základní přehled a komparaci zdrojů financování podniku s ohledem na syntézu ekonomické a právní teorie a praxe. Výsledkem práce je stručný přehled zdrojů financování podniku, který je využitelný jednak zájemci v rámci jednooborového zaměření, pro něž představuje příležitost k seznámení se s problematikou, která její úzce souvisí s jejich zaměřením, ale často v jednooborových publikacích pro ni není dostatek prostoru. Za druhé představuje vhodnou studijní pomůcku právě pro zájemce o komplexní seznámení se s problematikou na pomezí ekonomické a právního oboru. V rámci právního oboru jsem se dále zaměřil na výčet nejdůležitějším změn v souvislosti se rekodifikací soukromého práva v České republice. Cílem této diplomové práce naopak není věnovat se jednotlivým aspektům v nejbližším možném detailu. V první kapitole práce jsem nejprve položil terminologický a teoretický základ práci, tak aby byl čtenář již v úvodu seznámen s názvoslovím a rozdíly vyplývajícími z rozdílného využívání pojmů v rámci právní a ekonomické teorie. Dále jsem explikoval pojmy finančního řízení a základní druhy dělené financování podniku. V druhé kapitole jsem se zaměřil na základní ekonomické faktory ovlivňující rozhodování finanční manažerů se zaměřením na optimální kapitálovou výstavbu...
Služby operačního systému OS X Server a jejich využití v informační společnosti
Koňařík, Rostislav ; Pokorný, Jan (vedoucí práce) ; Souček, Martin (oponent)
Tématem diplomové práce jsou služby operačního systému OS X Server od společnosti Apple. Práce předkládá možnosti jejich využití ke sdílení dat a komunikaci mezi uživateli počítačové sítě a zkoumá praktické nasazení produktu v informační společnosti. Úvodní kapitola je uvedením do problematiky operačního systému OS X Server. Druhá kapitola se zabývá vývojem systému, jeho vlastnostmi, výběrem hardwaru, systémovými požadavky, podporou a celkovým zhodnocením. Třetí kapitola je věnována serverovým službám a jejich protokolům. Čtvrtá kapitola představuje základní nástroje potřebné pro správu serveru a ochranu dat. Jádro práce tvoří praktická část, která uvádí způsoby využití služeb serveru na případové studii hudebního nahrávacího studia 3bees. Součástí této práce je také Průzkum nasazení systému OS X Server v ČR, který byl proveden metodou dotazníkového šetření. Průzkum se zaměřuje zejména na analýzu prostředí a podmínky, ve kterých bývá produkt nasazován a na jeho nejčastěji využívané služby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 206 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
69 POKORNÝ, Jan
2 Pokorný, J.
10 Pokorný, Jakub
69 Pokorný, Jan
10 Pokorný, Jaroslav
1 Pokorný, Jindřich
2 Pokorný, Jindřich,
32 Pokorný, Jiří
4 Pokorný, Josef
1 Pokorný, Josef,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.