Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 221 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Srovnání zátěžových protokolů
Simonianová, Lucie ; Procházka, Michal (vedoucí práce) ; Pokorný, Jan (oponent)
Cílem této práce bylo shrnout současné poznatky literatury o zátěžovém testování. Hlavním záměrem bylo získat informace o v praxi používaných protokolech, jejich indikacích a výhodách, srovnatelnosti a parametrech, které by mohly ovlivnit výsledky. Předmětem praktické části práce bylo srovnání maximálních hodnot fyziologických parametrů (tepová frekvence, VO2, minutová ventilace, RER, výkon, a subjektivní vnímání zátěže) získaných ze dvou v Čechách nejčastěji používaných protokolů na bicyklovém ergometru. Srovnávány byly rampový (1/3W.kg-1 .min-1 ) a schodovitý (1W.kg-1 každé 3 min) průběh protokolu do maxima. Celkem třináct mladých, zdravých a zdatných probandů (9 mužů a 4 ženy ve věku 20-31 let) absolvovalo dvě oddělená měření, během kterých podstoupili srovnávané protokoly v randomizovaném pořadí. Získané maximální hodnoty byly statisticky analyzovány pomocí párového t-testu. Výsledkem této analýzy bylo, že kromě tolerované doby zátěže jsme u žádného ze sledovaných parametrů nezjistili statisticky významné rozdíly mezi protokoly. Z výsledných hodnot jsme ale odvodili praktické výhody jednotlivých protokolů.
Dopravní chování zaměstnanců Jaderné elektrárny Dukovany a jejich motivace ke stěhování za prací
Pokorný, Jan ; Jaroš, Václav (vedoucí práce) ; Květoň, Viktor (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dopravního chování zaměstnanců Jaderné elektrárny Dukovany a jejich ekonomickou migrací. Elektrárna leží na pomezí Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje a představuje významný subjekt z hlediska snižování míry nezaměstnanosti zejména na Třebíčsku. Hlavní cíle této bakalářské práce jsou identifikace základních parametrů mobilitního chování za účelem dojížďky do zaměstnání a nalezení hranice ochoty přistěhovat se blíže k místu výkonu práce, podmíněnou zejména časovými náklady na dojížďku. Z rešerše literatury vyplívá fakt, že pro identifikaci dopravního chování je zásadní volba dopravního prostředku, která závisí na individuálních ekonomických podmínkách, dále souvisí s akcesibilitou oblasti bydliště jedince či početností rodiny. Data získaná dotazníkovým šetřením jsou zanalyzována a diskutována s literaturou. V závěru páce jsou zhodnoceny veškeré postupy a cíle této práce a je navrženo další možné rozšíření práce. Klíčová slova: mobilita, dopravní chování, dopravní dostupnost, dojížďka do zaměstnání, ekonomická migrace, stěhování za prací
XXIII Czech-Polish seminar: Structural and ferroelectric phase transitions
Hlinka, Jiří ; Pokorný, Jan ; Bubnov, Alexej
This is the Book of Abstracts for the XXIII Czech-Polish Seminar (CPSEM-2018 conference) held in Kouty on May 21 - 25, 2018. The special objective of the conference is expressed in the conference subtitle: Structural and Ferroelectric Phase Transitions. The continuous worldwide interest to this conference series is proving that it has a respected position within the series of International/European conferences covering all interdisciplinary field of the research related to structural and ferroelectric phase transitions. At the CPSEM-2018 conference more than 110 participants from 14 countries all over the world presented 16 invited lectures and selected 36 oral contributions. About 60 posters were presented during two poster sessions.
Výpočtové modelování radiálních hydrodynamických ložisek pro vodní stroje
Pokorný, Jan ; Šimek,, Jiří (oponent) ; Návrat, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem závěrečné práce je vypočítat koeficienty tuhosti a tlumení radiálních hydrodynamických ložisek. Práce se zabývá válcovými a citronovými ložisky. Řešení tohoto problému závisí zejména na hydrodynamickém tlakovém poli uvnitř ložiska. Pro výpočet tlakového pole se využívá numerické řešení Reynoldsovy rovnice pomocí metody sítí. Při řešení je uvažován vliv proměnné viskozity a hustoty maziva v důsledku teplotních změn. Také je hledána rovnovážná poloha čepu v ložisku v závislosti na provozních parametrech. Koeficienty tuhosti a tlumení ložiska jsou totiž určeny s využitím dynamických výchylek z této rovnovážné polohy. V práci jsou uvedeny tři metody pro určení těchto koeficientů. Výsledkem práce je algoritmus pro výpočet koeficientů tuhosti a tlumení pro zvolené vstupní parametry válcových a citronových ložisek. Jsou prezentovány výsledky pro citronová ložiska a je provedeno srovnání s komerčním softwarem DynRot BR. Přínosem práce je vytvoření algoritmu pro výpočet rovnovážné polohy čepu, nový způsob zahrnutí teplotních změn ve viskozitě a hustotě maziva a modifikace metody pro výpočet koeficientů tuhosti a tlumení na základě analogie s experimentem.
A Machine for Automatic Subject Indexing Using ToC
Pokorný, Jan
The technology developed in the National Library of Technology can extract a document’s table of content (TOC), generate relevant keywords, and suggest terms for various classification schemas (UDC, DDC, LCC, Conspectus). It can fully or substantially automate the process of generating subject access, unite it across libraries, and significantly increase accuracy and relevancy compared to subject assignments by non-specialist catalogers. Such increased quality in subject access terms is often seen in the superior subject facets generated by discovery systems and library OPAC advanced search forms.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Vliv tanečně pohybové terapie na psychomotorické projevy pacientů s Parkinsonovou nemocí
Pokorný, Jan ; Pánek, David (vedoucí práce) ; Reckziegelová, Petra (oponent)
Název: Vliv tanečně pohybové terapie na psychomotorické projevy pacientů s Parkinsonovou nemocí. Cíle: Cílem této práce je posoudit vliv tanečně pohybové terapie na posturální instabilitu a další motorické i nemotorické projevy pacientů s Parkinsonovou nemocí. Změny jsou hodnoceny pomocí MDS-UPDRS škály a dynamické počítačové posturografie (NeuroCom Smart EquiTest System). Dalším cílem je podat ucelené informace o tanečně pohybové terapii a jiných druzích taneční terapie propagovaných v zahraničí a upozornit na možnosti jejich využití v roli nefarmakologické terapie příznaků Parkinsonovy nemoci. Metody: Této pilotní studie se účastnilo osm pacientů trpících formou Parkinsonovy nemoci s pozdním nástupem a věkovým průměrem 68,87±6,69 let. Vyhodnocovaly se změny v jejich posturální stabilitě a motorických i nemotorických projevech Parkinsonovy nemoci po absolvování intenzivní dvouměsíční tanečně pohybové terapie. Sledované parametry byly hodnoceny před zahájením a po ukončení posuzované terapie pomocí MDS-UPDRS a dynamické počítačové posturografie Smart EquiTest System společnosti NeuroCom. Pro hodnocení efektivity terapie byly využity statistické metody (Studentův párový t-test a Wilcoxonův párový test) a metoda pro určení klinické významnosti (Cohenovo d). Výsledky: Z výsledků práce vyplývá, že...
CFD simulace proudění vzduchu v kabině automobilu
Kučera, Cyril ; Elcner, Jakub (oponent) ; Pokorný, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá CFD simulováním proudění vzduchu uvnitř automobilu pomocí numerického výpočtového programu Star-CCM+. Cílem práce je připravit 3D geometrii, resp. realistický model skutečného vozu, připravit okrajové podmínky včetně materiálových vlastností, simulování ustáleného stavu prostředí v kabině vozu a vyhodnocení rychlostního a teplotního pole kabiny automobilu. V práci jsou uvedeny výsledky teplotního rozložení a rychlostí proudění vzduchu v kabině vozu během zimních, jarních a letních podmínek v režimech HVAC on a HVAC off. Sledované teploty vzduchu a povrchové teploty částí vozu jsou porovnávány s naměřenými daty. Průměrný rozdíl mezi simulací a měřením je u teplot vzduchu 2,3 °C a u povrchových teplot 3,4 °C.
Models for predicting the thermal sensation and thermal comfort of a person
Nahácky, Marek ; Pokorný, Jan (oponent) ; Kopečková, Barbora (vedoucí práce)
The bachelor thesis is focused on mapping of the current development of thermophysiological models for prediction of human thermal sensation and thermal comfort in thermal environment. These models vary in broad spectrum of conditions of their use. The first part is dedicated to definition of terms thermal sensation and thermal comfort. The second part focuces on comparison and more precise description of chosen thermophysiological models. At the end it was made a summarizing table of inputs and outputs of these models for prediction.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 221 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
76 POKORNÝ, Jan
2 Pokorný, J.
11 Pokorný, Jakub
76 Pokorný, Jan
10 Pokorný, Jaroslav
1 Pokorný, Jindřich
3 Pokorný, Jindřich,
34 Pokorný, Jiří
5 Pokorný, Josef
2 Pokorný, Josef,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.