Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 217 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výpočtové modelování radiálních hydrodynamických ložisek pro vodní stroje
Pokorný, Jan ; Šimek,, Jiří (oponent) ; Návrat, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem závěrečné práce je vypočítat koeficienty tuhosti a tlumení radiálních hydrodynamických ložisek. Práce se zabývá válcovými a citronovými ložisky. Řešení tohoto problému závisí zejména na hydrodynamickém tlakovém poli uvnitř ložiska. Pro výpočet tlakového pole se využívá numerické řešení Reynoldsovy rovnice pomocí metody sítí. Při řešení je uvažován vliv proměnné viskozity a hustoty maziva v důsledku teplotních změn. Také je hledána rovnovážná poloha čepu v ložisku v závislosti na provozních parametrech. Koeficienty tuhosti a tlumení ložiska jsou totiž určeny s využitím dynamických výchylek z této rovnovážné polohy. V práci jsou uvedeny tři metody pro určení těchto koeficientů. Výsledkem práce je algoritmus pro výpočet koeficientů tuhosti a tlumení pro zvolené vstupní parametry válcových a citronových ložisek. Jsou prezentovány výsledky pro citronová ložiska a je provedeno srovnání s komerčním softwarem DynRot BR. Přínosem práce je vytvoření algoritmu pro výpočet rovnovážné polohy čepu, nový způsob zahrnutí teplotních změn ve viskozitě a hustotě maziva a modifikace metody pro výpočet koeficientů tuhosti a tlumení na základě analogie s experimentem.
A Machine for Automatic Subject Indexing Using ToC
Pokorný, Jan
The technology developed in the National Library of Technology can extract a document’s table of content (TOC), generate relevant keywords, and suggest terms for various classification schemas (UDC, DDC, LCC, Conspectus). It can fully or substantially automate the process of generating subject access, unite it across libraries, and significantly increase accuracy and relevancy compared to subject assignments by non-specialist catalogers. Such increased quality in subject access terms is often seen in the superior subject facets generated by discovery systems and library OPAC advanced search forms.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Vliv tanečně pohybové terapie na psychomotorické projevy pacientů s Parkinsonovou nemocí
Pokorný, Jan ; Pánek, David (vedoucí práce) ; Reckziegelová, Petra (oponent)
Název: Vliv tanečně pohybové terapie na psychomotorické projevy pacientů s Parkinsonovou nemocí. Cíle: Cílem této práce je posoudit vliv tanečně pohybové terapie na posturální instabilitu a další motorické i nemotorické projevy pacientů s Parkinsonovou nemocí. Změny jsou hodnoceny pomocí MDS-UPDRS škály a dynamické počítačové posturografie (NeuroCom Smart EquiTest System). Dalším cílem je podat ucelené informace o tanečně pohybové terapii a jiných druzích taneční terapie propagovaných v zahraničí a upozornit na možnosti jejich využití v roli nefarmakologické terapie příznaků Parkinsonovy nemoci. Metody: Této pilotní studie se účastnilo osm pacientů trpících formou Parkinsonovy nemoci s pozdním nástupem a věkovým průměrem 68,87±6,69 let. Vyhodnocovaly se změny v jejich posturální stabilitě a motorických i nemotorických projevech Parkinsonovy nemoci po absolvování intenzivní dvouměsíční tanečně pohybové terapie. Sledované parametry byly hodnoceny před zahájením a po ukončení posuzované terapie pomocí MDS-UPDRS a dynamické počítačové posturografie Smart EquiTest System společnosti NeuroCom. Pro hodnocení efektivity terapie byly využity statistické metody (Studentův párový t-test a Wilcoxonův párový test) a metoda pro určení klinické významnosti (Cohenovo d). Výsledky: Z výsledků práce vyplývá, že...
CFD simulace proudění vzduchu v kabině automobilu
Kučera, Cyril ; Elcner, Jakub (oponent) ; Pokorný, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá CFD simulováním proudění vzduchu uvnitř automobilu pomocí numerického výpočtového programu Star-CCM+. Cílem práce je připravit 3D geometrii, resp. realistický model skutečného vozu, připravit okrajové podmínky včetně materiálových vlastností, simulování ustáleného stavu prostředí v kabině vozu a vyhodnocení rychlostního a teplotního pole kabiny automobilu. V práci jsou uvedeny výsledky teplotního rozložení a rychlostí proudění vzduchu v kabině vozu během zimních, jarních a letních podmínek v režimech HVAC on a HVAC off. Sledované teploty vzduchu a povrchové teploty částí vozu jsou porovnávány s naměřenými daty. Průměrný rozdíl mezi simulací a měřením je u teplot vzduchu 2,3 °C a u povrchových teplot 3,4 °C.
Models for predicting the thermal sensation and thermal comfort of a person
Nahácky, Marek ; Pokorný, Jan (oponent) ; Kopečková, Barbora (vedoucí práce)
The bachelor thesis is focused on mapping of the current development of thermophysiological models for prediction of human thermal sensation and thermal comfort in thermal environment. These models vary in broad spectrum of conditions of their use. The first part is dedicated to definition of terms thermal sensation and thermal comfort. The second part focuces on comparison and more precise description of chosen thermophysiological models. At the end it was made a summarizing table of inputs and outputs of these models for prediction.
Význam marketingové komunikace pro podnik
Pánek, Jan ; Pokorný, Jan (vedoucí práce) ; Charvátová, Dagmar (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací vybraných politických stran a hnutí, které se ucházely o přízeň voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017. Práce přináší ucelený pohled na využití nástrojů marketingové komunikace politickými stranami a hnutími v období volebních kampaní. Pro zařazení marketingové komunikace v rámci oboru a pochopení souvislostí práce obsahuje vymezení marketingu v obecné rovině. Následně se zabývá komunikačními nástroji, se kterými měla veřejnost šanci se setkat a pomocí nichž se strany snažily získat voliče na svou stranu. Důležitý aspekt při sestavování komunikačních nástrojů volební kampaně představuje také finanční stránka věci, neboť politické strany musí respektovat zákonná omezení financování politických stran a jejich kampaní, která se poprvé uplatnila právě pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017. Práce definuje základní omezení, včetně správního úřadu vykonávajícího dohled v této oblasti. Následně tato práce nabízí souhrn všech nástrojů marketingové komunikace spolu s následným hodnocením silných a slabých stránek každé politické strany a hnutí. V návaznosti na hodnocení marketingové komunikace jednotlivých politických subjektů dochází ke srovnání a hodnocení všech politických kampaní mezi...
Potential-driven On/Off Switch Strategy for the Electrosynthesis of [7]Helicene-derived Polymers.
Žádný, Jaroslav ; Storch, Jan ; Strašák, Tomáš ; Církva, Vladimír ; Hrbáč, J. ; Fekete, Ladislav ; Pokorný, Jan ; Bulíř, Jiří ; Vacek, J.
3-([7]H elicen-9-yl)-thiophene hybrid monomer was electrooxidized in acetonitrile by cyclic voltammetry with anodic potential limits of +1.5 V or +2.5 V, resulting in a conductive and non-conductive polymer, respectively. The electrochemical findings were supplemented by microscopy investigations; UV-Vis, fluorescence and vibrational spectroscopies, ellipsometry measurements and computational chemistry. The electrodeposited polymers could be used for the further development of materials applicable in organic electronics and sensing technologies.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 217 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
74 POKORNÝ, Jan
2 Pokorný, J.
11 Pokorný, Jakub
74 Pokorný, Jan
10 Pokorný, Jaroslav
1 Pokorný, Jindřich
3 Pokorný, Jindřich,
34 Pokorný, Jiří
5 Pokorný, Josef
2 Pokorný, Josef,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.