Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 147 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Problematika ochrany elektronických dokumentů a jejich řízené distribuce
Urbánek, Matyáš ; Miranda, Andrea (oponent) ; Pokorný, Jan (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou ochrany elektronického dokumentu v síťovém prostředí. Je představen pojem životní cyklus dokumentu a jeho návaznost na jednotlivé vrstvy ochrany dokumentu. Zabezpečení dokumentu je pro potřeby práce rozděleno do tří vrstev: ochrany on-line, off-line a zabezpečení přenosového kanálu. Jsou uvedeny principy kryptování a digitálního podpisu. Pozornost je věnována především off-lině zabezpečení dokumentu, správě verzí a řízení expirace dokumentu. Jako praktický příklad řešení je představeno zabezpečení formátu PDF pomocí hesel, bezpečnostních politik a digital ID. Jsou popsány aplikace Version Cue, Adobe Document Center a Adobe LiveCycle ES. V závěru práce je stručně pojednáno o aplikaci Adobe LiveCycle jako o řešení pro zabezpečení elektronických PDF dokumentů v prostředí Univerzity Karlovy v Praze.
Optimalizace webových stránek pro vyhledávače se zaměřením na Google
Vrátný, Jan ; Pokorný, Jan (oponent) ; Souček, Martin (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je optimalizace webových stránek pro vyhledávače, často označovaná zkratkou SEO z anglického termínu Search Engine Optimization. SEO je soubor metod nebo praktik, pomocí kterých lze dosáhnout lepšího umístění v pořadí relevantních odkazů zobrazených vyhledávačem na základě dotazu uživatele. Cílem práce je na základě teoretických znalostí webového fulltextového vyhledávání popsat postup a možnosti optimalizace se zaměřením na fulltextový webový vyhledávač Google. Úvodní kapitola je proto věnována historickému vývoji vyhledávání na Internetu, teoretickým aspektům webového fulltextového vyhledávání, popisu vyhledávacího procesu webových fulltextových vyhledávačů a vyhodnocení významnosti světových, českých a slovenských vyhledávačů na základě jejich tržních podílů. Další část je již zaměřena přímo na Google, zejména na charakteristiku vyhledávání, robota Googlebot, vysvětlení základních principů PageRanku a na popis faktorů ovlivňujících pořadí odkazů ve výsledcích dotazu. Po vymezení SEO, jako tzv. přirozené optimalizace, vůči SEM, marketingu ve vyhledávačích, následuje podrobný popis postupu optimalizace webové stránky pro vyhledávače, včetně určení strategie, cílových klíčových slov, technologické optimalizace a optimalizace on page a off page faktorů. Krátce jsou uvedeny také...
Ernst Cassirer a etnolingvistika
Pokorný, Jan ; Vrhel, František (vedoucí práce) ; Korecká, Zuzana (oponent)
Ernst Cassirer se zabýval jazykovou formou, aby potvrdil a dokumentoval teze své filosofie kultury. Vedle obecného filosofického idealismu, vycházejícího z filosofie I. Kanta, to byla především představa heterogennosti kultury, jejího účelu a obecného trendu jejího vývoje. Jeho představy o vztahu vědomí a symbolických forem lze komparovat s moderními směry kognitivní vědy, především konekcionismem a enaktivismem. Jazyk podle Ernsta Cassirera má jiné funkce než ostatní kulturní formy a tyto funkce ovlivňují jeho podobu. Jazyk podle Cassirea nepředstavuje kopii skutečnosti, ale zahrnuje specifický způsob konceptualizace, pro který je na rozdíl od jiných kulturních forem typická především větší konkrétnost. V průběhu jeho vývoje tato konkrétnost ustupuje do pozadí, ale nikdy se zcela neztrácí. Na tomto základě konstruuje Cassirer evoluční posloupnost jazykových jevů, která předpokládá nižší postavení neevropských jazyků. Přestože lze některé podobné pokusy vystopovat i v současnosti, Cassirerův ani jiný evolucionismus nelze přijmout. Znaky primitivnosti a vyspělosti se nedají generalizovat na žádné rozdělení primitivních a vyspělých jazyků a měřítka vyspělosti užívaná Cassirerem si vzájemně odporují. Cassirerova představa jazykového vývoje zhruba odpovídá morfogramatickému cyklu, který ovšem nelze pokládat za...
Zátěž a stres pracovníků záchranné služby s potenciálním vyústěním v burnout syndrom - možnosti včasné diagnózy, terapie a prevence
Šeblová, Jana ; Kebza, Vladimír (vedoucí práce) ; Pokorný, Jiří (oponent) ; Pokorný, Jan (oponent)
Studie byla rozložena do 3 fází: v první fázi bylo cílem vytvořit jednoduchou a snadno použitelnou metodiku ke včasné diagnostice projevů syndromu vyhoření a na vzorku pracovníků záchranných služeb z celé České republiky tuto metodiku ověřit a vytvořit tak základ pro její pozdější standardizaci. Dále zjistit míru expozice předdefinovaným rizikovým faktorům (jako indikátory byly zvoleny hromadné dopravní nehody, úmrtí mladých lidí, ošetření popáleninového traumatu, úmrtí nebo těžké zranění spolupracovníka) a míru vlastního ohrožení, spojeného s výkonem práce. Posledním ze zjišťovaných okruhů byly zdroje stresu a zdroje uspokojení, spojené s profesí, tak jak je vidí sami pracovníci. Ve druhé části studie měly být ve spolupráci s managementem jednotlivých záchranných služeb zavedeny preventivní programy a některé z programů krizové intervence do praxe. Třetí fáze studie měla ověřit, zda tyto podpůrné psychologické služby ovlivňují výskyt projevů syndromu vyhoření a mohou přispět ke snížení míry psychologické zátěže v podmínkách záchranných služeb.
Ernst Cassirer a etnolingvistika
Pokorný, Jan ; Korecká, Zuzana (oponent) ; Vrhel, František (vedoucí práce)
Tématem této práce je srovnání filosofie Ernsta Cassirera se současnou etnolingvistikou. Věnuji se v ní jeho filosofickým východiskům, evolucionistickému schématu jazykového vývoje a především souvislostem se současnou kognitivní vědou a jejich významu pro moderní směry jazykového relativismu. Srovnávám Cassirerovu analýzu jazykové formy s výsledky současných lingvistických (etnolingvistických a psycholingvistických) výzkumů, jejichž předmětem je vyjadřování prostoru, času, množství, subjektivity, pojmů a syntaktických vztahů v jazycích neevropských kultur.
Možnosti aplikace folksonomií v uživatelském rozhraní odborných knihovnicko-informačních systémů na příkladu Jednotné informační brány
Němečková, Lenka ; Kovaříková, Klára (oponent) ; Pokorný, Jan (vedoucí práce)
Práce prezentuje základní charakteristické prvky konceptu Webu 2.0, tagování a folksonomie, jako nové a alternativní metody věcného popisu, jejich současné využití a potenciál v knihovnicko-informační praxi. Tyto technologie přinášejí významné rozšíření stávajících metod věcného popisu a vyhledávání informací, a zároveň zvýšení uživatelské přívětivosti a efektivity rešeršních systémů. Konkrétní praktický návrh implementace se zaměřuje na projekt Jednotné informační brány, který je jedním z nejvýznamnějších vědeckovýzkumných informačních zdrojů v ČR. Svou architekturou a základním principem správy záznamů se sice od tradičních knihovních katalogů výrazně odlišuje, ovšem tato skutečnost nesnižuje potenciál pro úspěšnou implementaci služeb spojených s tagováním a folksonomiemi do jejího uživatelského rozhraní. Uvažovaným záměrem je návrh implementace těchto prvků jako sekundárního, paralelně využívaného věcného popisu, který by žádným způsobem nelimitoval dosavadní praxi věcného popisu, a uživatelům i informačním pracovníkům by mohl přinést velmi cennou přidanou hodnotu ve smyslu aktivního sledování vývoje terminologie a aktuálních uživatelských potřeb. Vedle Jednotné informační brány existuje řada dalších alternativ pro implementaci této technologie, jsou jimi například vytvářené oborové informační brány, či...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 147 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
66 POKORNÝ, Jan
2 Pokorný, J.
8 Pokorný, Jakub
66 Pokorný, Jan
9 Pokorný, Jaroslav
1 Pokorný, Jindřich
2 Pokorný, Jindřich,
29 Pokorný, Jiří
2 Pokorný, Josef
1 Pokorný, Josef,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.