Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 54 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vývoj světových rekordů v plavání za období 1988-2016
Kružík, Josef ; Pokorná, Jitka (vedoucí práce) ; Jurák, Daniel (oponent)
Název práce: Vývoj světových rekordů v plavání za období 1988-2016 Cíl práce: Cílem bakalářské práce je zjistit a porovnat vývoj světových rekordů v plavání v posledních sedmi olympijských cyklech, tzn. v letech 1988-2016. Předmětem zkoumání byly všechny individuální plavecké disciplíny v kategorii mužů i žen, které se plavou na padesátimetrovém bazénu. Snahou bylo vzájemné posouzení progrese rekordů jednotlivých disciplín, plaveckých způsobů a rekordů mužů a žen. Metody: Data, se kterými se pracovalo v bakalářské práci, byly získány pomocí metody historické a zkoumáním dokumentů. Samotné zpracování a vyhodnocení dat probíhalo tabelačním tříděním a grafickým zobrazením. Základním zdrojovým pramenem se staly osobní archiv čestného předsedy Českého svazu plaveckých sportů a plavecké internetové statistiky na podkladě databáze FINA. Výsledky: Hodnotový vzestup světových rekordů byl zaznamenán v obou kategoriích i ve všech disciplínách, u mužů v průměru o 4, 48 %, u žen o 4, 19 %. Muži ve sledovaném období dokázali vytvořit více světových rekordů (muži 204, ženy 177). Nejznatelnější byly posunuty světové rekordy u mužů na 100 m prsa (7,33 %) a 100 m znak (6,02 %) a u žen na 50 motýlek (7,95 %) a 50 m znak (5,98 %) U mužů byl v 11 disciplínách zaznamenán větší progres světového rekordu. Nicméně největší...
Trendy výkonnosti světového a českého plavání v období let 2000-2017
Zenáhlík, Aleš ; Pokorná, Jitka (vedoucí práce) ; Miler, Tomáš (oponent)
Název: Trendy výkonnosti světového a českého plavání v období let 2000-2017 Cíl: Cílem diplomové práce je analyzovat vývoj výkonnosti českých a světových elitních plavců v posledních 18 letech. Trend progresivních změn výkonnosti sledujeme v mužské i ženské kategorii ve všech individuálních disciplínách na 25m bazénu. Metody: Pro získání údajů k vypracování diplomové práce jsme použili kombinaci metody historické a zkoumání dokumentů. Prvotní zpracování dat bylo realizováno základním statistickým šetřením tabelačně, ve výsledkové části formou grafickou - s použitém tabulek a grafů s dílčími diskusemi. Zkoumanými objekty práce se staly české a světové rekordy na krátkém bazénu ve všech individuálních disciplínách žen a mužů v seniorsk= kategorii ve sportovním plavání. Výsledky: Během sledovaného období let 2000-2017 dochází ve všech individuálních disciplínách ke zlepšení rekordních hodnot v oblasti českého i světového plavání. Trend vývoje plavecké výkonnosti je v České republice srovnatelný s vývojem výkonnosti ve světě. Pravidla plavání vývoj rekordních hodnot významně ovlivnila díky změnám týkajícím se plaveckých úborů. Období let 2008-2009 vykazuje výrazně nadprůměrné hodnoty zaplavaných rekordních časů. Klíčová slova: plavání, sportovní výkon, změny pravidel v plavání, vývoj světových rekordů,...
Věk plavců na evropských a světových soutěžích v období 2012- 2016
Bukovanová, Jana ; Pokorná, Jitka (vedoucí práce) ; Chrzanowská, Babeta (oponent)
Název: Věk plavců na evropských a světových soutěžích v období 2012- 2016. Cíl práce: Cílem bakalářské práce je zjistit věk plavců na evropských a světových soutěžích v období 2012-2016 u disciplín volným způsobem v kategorii můžu a žen. Metody: Pro výzkum byla použita metoda sběru sekundárních dat na základě studia oficiálních dokumentů. Zdroji dat byly především výsledkové listiny jednotlivých soutěží. Ty byly získány na internetových stránkách FINA a LEN. Ke zpracování dat a jeho třídění byl využit počítačový program MS Excel tabelační a grafické zpracování. Výsledky: Zjištěné výsledky podávají přehled o průměrném věku plavců na vrcholných soutěžích v období 2012 - 2016 v disciplínách plavaných volným způsobem. Výsledky potvrdily podávání vrcholný výkonů v plavání v dospělém věku v kategorii žen i mužů. Klíčová slova: Sportovní výkon, věk, sportovní kariéra, etapy sportovního tréninku, plavání
Vliv nespecifického cvičení na koordinaci horních končetin plaveckého způsobu kraul
Hejkalová, Barbora ; Jurák, Daniel (vedoucí práce) ; Pokorná, Jitka (oponent)
Název: Vliv nespecifického cvičení na koordinaci horních končetin plaveckého způsobu kraul Cíle: Cílem diplomové práce je zjistit, zda má cvičení bočné kroužení pažemi vpřed ze vzpažení, nejprve pravou poté levou střídavě na suchu v mírném stoji roznožném, které bylo aplikované v průběhu plavecké výuky, vliv na zlepšení techniky plaveckého způsobu kraul. Metody: Výzkumu se zúčastnilo 30 probandů, studentů 1. ročníku UK FTVS bez plavecké kariéry. Během výzkumu byly využity pouze neinvazivní metody. Šlo o měření tělesné výšky, hmotnosti a tělesného složení na přístroji TANITA (Tanita Corporation, Japonsko). Testování proběhlo v laboratoři sportovní motoriky. Dále šlo o testování v bazénu, kde probandi absolvovali plavecký test na vzdálenost 25 a 50 m. Probandům byl v obou plaveckých testech měřen čas a frekvence záběrů. Výsledky: V testu na vzdálenost 25 m plavanou technikou kraul, jsme zaznamenali statisticky významnou změnu v celkovém výkonu, ve frekvenci záběrů byla potvrzena jen vysoká míra věcné významnosti. V testu na vzdálenost 50 m plavanou technikou kraul, jsme zaznamenali statisticky významnou změnu jen v celkovém výkonu, ve frekvenci záběrů věcná ani statistická významnost potvrzena nebyla. Na základě výsledků se domníváme, že cvičení na suchu v daném režimu nejvíc ovlivnilo plavecký výkon...
Kontrola somatických parametrů a pohybových schopnosti v základní etapě tréninku
Michalcová, Naďa ; Chrzanowská, Babeta (vedoucí práce) ; Pokorná, Jitka (oponent)
Název: Kontrola somatických parametrů a pohybových schopnosti v základní etapě tréninku Cíle: Cílem bakalářské práce je sledování somatických parametrů a pohybových předpokladů moderních pětibojařů ve věku od 8 do 11 let. Metody: V uvedené práci byla použitá metoda deskripce pro popisný způsob vybraných laboratorních testů. Zjištěné výsledky byly za účelem prezentace uspořádány a tabelárně zpracovány. Metoda komparace byla využita pro porovnávání naměřených výsledků při testování somatických parametrů a pohybových předpokladů. Výsledky: Naměřené hodnoty byly porovnané a zpracované. Výsledkem bylo zjištění, že v rámci zvoleného výzkumného souboru neexistuje věková a vývojová diferenciace ve vybraných testech. Testy, kterými byly zjištěné motorické schopnosti, nejsou závislé na věku a vývoji dětí. Výkon je spojen s pohybovými předpoklady, které jsou zčásti vrozené. Testy slouží jako kontrola přirozeného vývoje dítěte pro další zpracování. Klíčová slova testování, děti a mládež, motorické schopnosti, základní etapa tréninku
Používání agilních metod při práci projektového manažera
Pokorná, Jitka
Tato diplomová práce je zaměřena na rozšířenost v oblasti agilních metod při práci projektového manažera. Jejím úkolem je seznámit čtenáře kdo je projektový manažer, co jsou to agilní metody a představení vybraných zástupců. V praktické části pak navrhnou vhodné metody právě pro projektového manažera.
Vliv technického cvičení - střídavé kroužení horních končetin - na techniku plaveckého způsobu kraul u studentů FTVS
Hejkalová, Barbora ; Jurák, Daniel (vedoucí práce) ; Pokorná, Jitka (oponent)
Název: Vliv cvičení - střídavé kroužení horních končetin - na technické a výkonnostní složky plaveckého způsobu kraul u studentů UK Fakulty tělesné výchovy a sportu Cíle: Cílem diplomové práce je zjistit, zda má cvičení střídavé kroužení horních končetin ve stoji spojném, které bylo aplikované v průběhu plavecké výuky, vliv na zlepšení techniky plaveckého způsobu kraul. Metody: Výzkumu se zúčastnilo 30 probandů - studentů 1. ročníku UK Fakulty tělesné výchovy a sportu, bez plavecké kariéry. Během výzkumu byly využity pouze neinvazivní metody, a to měření tělesné výšky, rozpětí horních končetin a tělesné složení na přístroji TANITA. Testování proběhlo v laboratoři sportovní motoriky UK Fakulty tělesné výchovy a sportu. Dále testování v bazénu, kde probandi absolvovali plavecký test na vzdálenost 25 a 50 m. Probandům byl změřen čas a spočítán počet záběrů v plaveckém testu na vzdálenost 25 a 50 m. Výsledky: Vlivem intervence cvičení střídavé kroužení horních končetin došlo u probandů intervenční skupiny ke statisticky významnému snížení průměrného počtu záběrů v plaveckém testu na vzdálenost 50 m. Zároveň se počet záběrů významně přiblížil k průměru. V plaveckém testu na vzdálenost 25 m nedošlo ke statisticky významnému rozdílu počtu záběrů mezi intervenční a kontrolní skupinou. Počet záběrů...
Výkony závodníků v dlouhém triatlonu v závislosti na pohlaví a věkové kategorii
Blahovcová, Adéla ; Pokorná, Jitka (vedoucí práce) ; Čechovská, Irena (oponent)
Název: Výkony závodníků v dlouhém triatlonu v závislosti na pohlaví a věkové kategorii. Cíle: Hlavním cílem této práce je posoudit hodnotu výkonů plavecké části dlouhého triatlonu v období 2005-2014 (deset let). Budeme pracovat se třinácti věkovými kategoriemi od 18 let do 80 a více let, a to jak s výsledky žen, tak i s výsledky mužů. Metody: V naší práci jsme použili metodu studia dokumentů, analýzy a komparace dat. Metodu analýzy jsme aplikovali v rozboru plavecké části v jednotlivých kategoriích, pohlaví a letech. Výsledky: Na základě metody studia dokumentů, analýzy a komparace dat bylo zjištěno, že časy účastníků Ironman za posledních deset let jsou velmi variabilní, nezaznamenali jsme viditelné zhoršení nebo viditelné zlepšení. Extrémní plavecké výkony jsou schopni podávat na srovnatelné úrovni muži a ženy ve věku 25-40 let. Muži v letech 18-54 mají lepší výsledky než ženy a to zhruba o 6-15%. Ve starších kategoriích 55-80+ se rozdíl zvětšují a to až o 15 a více %. Nesilnější kategorií u mužů je kategorie 30-34 u žen pak 25-29. Klíčová slova: triatlon, Ironman, plavaní, výkonnost
Vývoj výkonnosti evropských juniorských medailistů z let 2000-2008 v plavání
Kopalová, Michaela ; Pokorná, Jitka (vedoucí práce) ; Čechovská, Irena (oponent)
Název: Vývoj výkonnosti evropských juniorských medailistů z let 2000 - 2008 v plavání Cíl: Cílem diplomové práce je zjistit, zda vítězové mistrovství Evropy juniorů v období 2000-2008 pokračují v následujícíh pěti letech od získání medaile ve své plavecké kariéře. Metodika práce: K popisu průběhu sportovní kariéry plavců jsme zvolili metodu analýzy dat. Data byla získána zpracováním výsledkových listin z mistrovství Evropy juniorů 2000-2008, mistrovství Evropy v krátkém bazénu 2001-2013 a olympijských her 2004, 2008 a 2012. Výsledky: Z našeho šetření vyplývá, že 70 % plavců se po svých medailových úspěších na MEJ 2000- 2008 dokázalo kvalifikovat na nadcházející ME ve sledovaném období. Analýzou a studiem dat jsme dospěli k závěru, že jedna čtvrtina závodníků ze sledovaného souboru dosáhla dalších medailových umístění na ME v letech 2001-2013. Můžeme však konstatovat, že většina medailistů z MEJ nepokračuje po přechodu do dospělé kategorie ve své plavecké kariéře. Klíčová slova: juniorský věk, kariéra plavce, plavecká výkonnost, plavecké disciplíny

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 54 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 POKORNÁ, Jana
1 POKORNÁ, Jolana
11 Pokorná, Jana
1 Pokorná, Jaroslava
1 Pokorná, Jindra
1 Pokorná, Jindřiška
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.