Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 56 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Věkový profil plavců na vrcholných soutěžích v období 2012-2016
Jirát, Miroslav ; Pokorná, Jitka (vedoucí práce) ; Chrzanowská, Babeta (oponent)
Název: Věkový profil plavců na vrcholných soutěžích v období 2012-2016 Cíl: Cílem bakalářské práce je zjistit věkový profil plavců na vrcholných světových soutěžích v letech 2012-2016 v individuálních disciplínách plavaných plaveckými způsoby prsa, znak, motýlek a polohovým závodem v kategorii mužů a žen na úrovni rozplaveb a finále. Metody: Data byla získaná z elektronických oficiálních zdrojů. Metodou sběru dat bylo studium dokumentů (startovních protokolů). Získaná data byly následně zaznamenány, utříděny a vyhodnoceny počítačovým programem za využití popisné statistiky. Ve výsledkové části byly sumarizované výsledky prezentovány pomocí tabulek a graficky. Výsledky: Plavci v rozplavbách dosahovali průměrného věku 22 let, u žen byl průměrný věk 21 let. Ve finálových rozplavbách mužů byl věk vrcholné výkonnosti 24 let, u žen se věk vrcholové výkonnosti pohyboval ve 22 letech. V rozplavbách nebyl výrazný rozdíl v průměrném věku plavců mezi jednotlivými disciplínami. Prokazatelné odlišnosti ve věkovém průměru jednotlivých disciplín se projevily ve finále. Nejvyšší průměrný věk vykazovali finalisté v disciplíně 50 m motýlek, finalistky na 50 m prsa, nejnižší průměrný věk naopak zaznamenali finalisté na 200 m znak a finalistky v disciplíně 100 m znak. Klíčová slova: plavání, plavecký způsob,...
Vývoj světových rekordů v plavání za období 1988-2016
Kružík, Josef ; Pokorná, Jitka (vedoucí práce) ; Jurák, Daniel (oponent)
Název práce: Vývoj světových rekordů v plavání za období 1988-2016 Cíl práce: Cílem bakalářské práce je zjistit a porovnat vývoj světových rekordů v plavání v posledních sedmi olympijských cyklech, tzn. v letech 1988-2016. Předmětem zkoumání byly všechny individuální plavecké disciplíny v kategorii mužů i žen, které se plavou na padesátimetrovém bazénu. Snahou bylo vzájemné posouzení progrese rekordů jednotlivých disciplín, plaveckých způsobů a rekordů mužů a žen. Metody: Data, se kterými se pracovalo v bakalářské práci, byly získány pomocí metody historické a zkoumáním dokumentů. Samotné zpracování a vyhodnocení dat probíhalo tabelačním tříděním a grafickým zobrazením. Základním zdrojovým pramenem se staly osobní archiv čestného předsedy Českého svazu plaveckých sportů a plavecké internetové statistiky na podkladě databáze FINA. Výsledky: Hodnotový vzestup světových rekordů byl zaznamenán v obou kategoriích i ve všech disciplínách, u mužů v průměru o 4, 48 %, u žen o 4, 19 %. Muži ve sledovaném období dokázali vytvořit více světových rekordů (muži 204, ženy 177). Nejznatelnější byly posunuty světové rekordy u mužů na 100 m prsa (7,33 %) a 100 m znak (6,02 %) a u žen na 50 motýlek (7,95 %) a 50 m znak (5,98 %) U mužů byl v 11 disciplínách zaznamenán větší progres světového rekordu. Nicméně největší...
Trendy výkonnosti světového a českého plavání v období let 2000-2017
Zenáhlík, Aleš ; Pokorná, Jitka (vedoucí práce) ; Miler, Tomáš (oponent)
Název: Trendy výkonnosti světového a českého plavání v období let 2000-2017 Cíl: Cílem diplomové práce je analyzovat vývoj výkonnosti českých a světových elitních plavců v posledních 18 letech. Trend progresivních změn výkonnosti sledujeme v mužské i ženské kategorii ve všech individuálních disciplínách na 25m bazénu. Metody: Pro získání údajů k vypracování diplomové práce jsme použili kombinaci metody historické a zkoumání dokumentů. Prvotní zpracování dat bylo realizováno základním statistickým šetřením tabelačně, ve výsledkové části formou grafickou - s použitém tabulek a grafů s dílčími diskusemi. Zkoumanými objekty práce se staly české a světové rekordy na krátkém bazénu ve všech individuálních disciplínách žen a mužů v seniorsk= kategorii ve sportovním plavání. Výsledky: Během sledovaného období let 2000-2017 dochází ve všech individuálních disciplínách ke zlepšení rekordních hodnot v oblasti českého i světového plavání. Trend vývoje plavecké výkonnosti je v České republice srovnatelný s vývojem výkonnosti ve světě. Pravidla plavání vývoj rekordních hodnot významně ovlivnila díky změnám týkajícím se plaveckých úborů. Období let 2008-2009 vykazuje výrazně nadprůměrné hodnoty zaplavaných rekordních časů. Klíčová slova: plavání, sportovní výkon, změny pravidel v plavání, vývoj světových rekordů,...
Věk plavců na evropských a světových soutěžích v období 2012- 2016
Bukovanová, Jana ; Pokorná, Jitka (vedoucí práce) ; Chrzanowská, Babeta (oponent)
Název: Věk plavců na evropských a světových soutěžích v období 2012- 2016. Cíl práce: Cílem bakalářské práce je zjistit věk plavců na evropských a světových soutěžích v období 2012-2016 u disciplín volným způsobem v kategorii můžu a žen. Metody: Pro výzkum byla použita metoda sběru sekundárních dat na základě studia oficiálních dokumentů. Zdroji dat byly především výsledkové listiny jednotlivých soutěží. Ty byly získány na internetových stránkách FINA a LEN. Ke zpracování dat a jeho třídění byl využit počítačový program MS Excel tabelační a grafické zpracování. Výsledky: Zjištěné výsledky podávají přehled o průměrném věku plavců na vrcholných soutěžích v období 2012 - 2016 v disciplínách plavaných volným způsobem. Výsledky potvrdily podávání vrcholný výkonů v plavání v dospělém věku v kategorii žen i mužů. Klíčová slova: Sportovní výkon, věk, sportovní kariéra, etapy sportovního tréninku, plavání
Vliv nespecifického cvičení na koordinaci horních končetin plaveckého způsobu kraul
Hejkalová, Barbora ; Jurák, Daniel (vedoucí práce) ; Pokorná, Jitka (oponent)
Název: Vliv nespecifického cvičení na koordinaci horních končetin plaveckého způsobu kraul Cíle: Cílem diplomové práce je zjistit, zda má cvičení bočné kroužení pažemi vpřed ze vzpažení, nejprve pravou poté levou střídavě na suchu v mírném stoji roznožném, které bylo aplikované v průběhu plavecké výuky, vliv na zlepšení techniky plaveckého způsobu kraul. Metody: Výzkumu se zúčastnilo 30 probandů, studentů 1. ročníku UK FTVS bez plavecké kariéry. Během výzkumu byly využity pouze neinvazivní metody. Šlo o měření tělesné výšky, hmotnosti a tělesného složení na přístroji TANITA (Tanita Corporation, Japonsko). Testování proběhlo v laboratoři sportovní motoriky. Dále šlo o testování v bazénu, kde probandi absolvovali plavecký test na vzdálenost 25 a 50 m. Probandům byl v obou plaveckých testech měřen čas a frekvence záběrů. Výsledky: V testu na vzdálenost 25 m plavanou technikou kraul, jsme zaznamenali statisticky významnou změnu v celkovém výkonu, ve frekvenci záběrů byla potvrzena jen vysoká míra věcné významnosti. V testu na vzdálenost 50 m plavanou technikou kraul, jsme zaznamenali statisticky významnou změnu jen v celkovém výkonu, ve frekvenci záběrů věcná ani statistická významnost potvrzena nebyla. Na základě výsledků se domníváme, že cvičení na suchu v daném režimu nejvíc ovlivnilo plavecký výkon...
Kontrola somatických parametrů a pohybových schopnosti v základní etapě tréninku
Michalcová, Naďa ; Chrzanowská, Babeta (vedoucí práce) ; Pokorná, Jitka (oponent)
Název: Kontrola somatických parametrů a pohybových schopnosti v základní etapě tréninku Cíle: Cílem bakalářské práce je sledování somatických parametrů a pohybových předpokladů moderních pětibojařů ve věku od 8 do 11 let. Metody: V uvedené práci byla použitá metoda deskripce pro popisný způsob vybraných laboratorních testů. Zjištěné výsledky byly za účelem prezentace uspořádány a tabelárně zpracovány. Metoda komparace byla využita pro porovnávání naměřených výsledků při testování somatických parametrů a pohybových předpokladů. Výsledky: Naměřené hodnoty byly porovnané a zpracované. Výsledkem bylo zjištění, že v rámci zvoleného výzkumného souboru neexistuje věková a vývojová diferenciace ve vybraných testech. Testy, kterými byly zjištěné motorické schopnosti, nejsou závislé na věku a vývoji dětí. Výkon je spojen s pohybovými předpoklady, které jsou zčásti vrozené. Testy slouží jako kontrola přirozeného vývoje dítěte pro další zpracování. Klíčová slova testování, děti a mládež, motorické schopnosti, základní etapa tréninku
Používání agilních metod při práci projektového manažera
Pokorná, Jitka
Tato diplomová práce je zaměřena na rozšířenost v oblasti agilních metod při práci projektového manažera. Jejím úkolem je seznámit čtenáře kdo je projektový manažer, co jsou to agilní metody a představení vybraných zástupců. V praktické části pak navrhnou vhodné metody právě pro projektového manažera.
Vliv technického cvičení - střídavé kroužení horních končetin - na techniku plaveckého způsobu kraul u studentů FTVS
Hejkalová, Barbora ; Jurák, Daniel (vedoucí práce) ; Pokorná, Jitka (oponent)
Název: Vliv cvičení - střídavé kroužení horních končetin - na technické a výkonnostní složky plaveckého způsobu kraul u studentů UK Fakulty tělesné výchovy a sportu Cíle: Cílem diplomové práce je zjistit, zda má cvičení střídavé kroužení horních končetin ve stoji spojném, které bylo aplikované v průběhu plavecké výuky, vliv na zlepšení techniky plaveckého způsobu kraul. Metody: Výzkumu se zúčastnilo 30 probandů - studentů 1. ročníku UK Fakulty tělesné výchovy a sportu, bez plavecké kariéry. Během výzkumu byly využity pouze neinvazivní metody, a to měření tělesné výšky, rozpětí horních končetin a tělesné složení na přístroji TANITA. Testování proběhlo v laboratoři sportovní motoriky UK Fakulty tělesné výchovy a sportu. Dále testování v bazénu, kde probandi absolvovali plavecký test na vzdálenost 25 a 50 m. Probandům byl změřen čas a spočítán počet záběrů v plaveckém testu na vzdálenost 25 a 50 m. Výsledky: Vlivem intervence cvičení střídavé kroužení horních končetin došlo u probandů intervenční skupiny ke statisticky významnému snížení průměrného počtu záběrů v plaveckém testu na vzdálenost 50 m. Zároveň se počet záběrů významně přiblížil k průměru. V plaveckém testu na vzdálenost 25 m nedošlo ke statisticky významnému rozdílu počtu záběrů mezi intervenční a kontrolní skupinou. Počet záběrů...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 56 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 POKORNÁ, Jana
9 POKORNÁ, Jitka
1 POKORNÁ, Jolana
11 Pokorná, Jana
1 Pokorná, Jaroslava
1 Pokorná, Jindra
1 Pokorná, Jindřiška
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.