Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 365 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Náklady civilního řízení - rozhodování o jejich přiznání a jejich výši
Srbová, Gabriela ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Náklady civilního řízení - rozhodování o jejich přiznání a jejich výši Abstrakt Tato práce se zabývá tématem nákladů civilního řízení. Systematika práce sleduje systematiku občanského soudního řádu a je doplněna odkazy na judikaturu, a to zejména judikaturu Ústavního soudu. Zabývá se takřka výhradně náklady řízení v prvním stupni. Práce ve svém úvodu zdůrazňuje důležitost problematiky nákladů řízení a nezanedbatelný dopad nákladového výroku na jednotlivé účastníky řízení. Uvádí základní rozdělení nákladů na náklady všeobecné a zvláštní a vyjmenovává jejich základní funkce, tj. funkci preventivní a sankční. V úvodu je také popsána úloha Ústavního soudu ve vztahu k nákladům řízení. Po krátkém úvodu do problematiky nákladů řízení přichází výčet jednotlivých druhů nákladů řízení, jejich popis, funkce a právní úprava. Větší prostor je věnován soudnímu poplatku a otázkám s tím souvisejícím. Mezi ty patří výše a rozsah poplatkové povinnosti, osvobození (a jeho druhy) od placení soudního poplatku jako výraz práva na soudní ochranu a další. Následně se práce zabývá otázkou placení a hrazení nákladů řízení, což jsou dva rozdílné pojmy, které je v rámci uvedené problematiky nákladů civilního řízení nezbytné důsledně rozlišovat. Povinnost hradit náklady řízení přichází až poté, co jsou náklady zaplaceny. Jde o...
Další soudní osoby a jejich podíl na činnosti soudu v civilním procesu
Prášilová, Kateřina ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
DALŠÍ SOUDNÍ OSOBY A JEJICH PODÍL NA ČINNOSTI SOUDU V CIVILNÍM PROCESU ABSTRAKT Na rozhodovací a jiné činnosti soudů se dle § 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů podílí kromě soudců také justiční čekatelé, asistenti soudců, vyšší soudní úředníci, soudní tajemníci a soudní vykonavatelé. Právní úprava týkající se těchto dalších soudních osob je ale nejednotná a obsažena v několika zákonech. Cílem diplomové práce je komplexně popsat tuto roztříštěnou právní úpravu a vymezit zapojení dalších osob v civilním procesu. Diplomová práce je rozdělena na tři části. První část se zabývá osobami, se kterými zákon počítá jako s možnými kandidáty na funkci soudce. Jedná se o vyššího soudního úředníka, asistenta soudce a justičního čekatele. Druhá část pojednává o soudním tajemníkovi a soudním vykonavateli, což jsou osoby, které předpoklady stát se soudcem nemají. Výklad u jednotlivých soudních osob má stejné členění, které postupně pojednává o právní úpravě, týkající se jednotlivých osob, jejich právním postavení, odpovědnosti, předpokladech výkonu funkce, činnosti v civilním procesu a jejich jednotlivých úkonech. Třetí část diplomové práce je spíše praktická a jejím obsahem je zapojení jednotlivých soudních osob v typickém občanském soudním...
Majetková podstata v insolvenčním řízení
Marek, David ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Tato práce je věnována institutu majetkové podstaty. Majetková podstata představuje jeden z nejzákladnějších a nejvýznamnějších institutů insolvenčního práva. Majetkovou podstatou dle insolvenčního zákona představuje majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů. Její správné zjištění a další fáze insolvenčního řízení, které se k majetkové podstatě pojí, tak mají klíčový dopad na výši uspokojení, které se dostane dlužníkovým věřitelům. Diplomová práce postupně seznamuje čtenáře s právní úpravou nejdůležitějších právních institutů vázajících se k majetkové podstatě. Nejprve postupuje od vymezení pojmu majetkové podstaty k fázi zjišťování, který majetek do majetkové podstaty spadá. V souvislosti s touto fází vymezuje povinnost součinnosti jednotlivých subjektů insolvenčního řízení. Následně se věnuje soupisu majetkové podstaty, a to včetně oceňování majetku. Nechybí ani popis možností, jak se bránit proti nesprávnému zařazení majetku do soupisu majetkové podstaty. Další kapitola v pořadí se pak zabývá nakládáním a správou majetkové podstaty. Závěrečný tematický okruh se věnuje jednotlivým způsobům zpeněžení majetkové podstaty. Postupně je hodnotí, porovnává jejich vzájemné výhody a nevýhody. Poměrně široký prostor je věnován i problémům, které jsou se zpeněžováním v rámci insolvenčního řízení...
Majetková podstata v insolvenčním řízení
Mánek, Václav ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Tato diplomová práce měla za cíl analyzovat ty části insolvenčního zákona zabývající se majetkovou podstatou a zároveň definovat všechny pojmy s tím související. Dílčím cílem práce bylo identifikovat ta ustanovení insolvenčního zákona související s majetkovou podstatou, která se jeví jako nedostatečná a de lege ferenda navrhnout možné legislativní změny. Cíl práce se podařilo zcela naplnit. Byla provedena analýza stěžejních ustanovení insolvenčního zákona zabývajících se majetkovou podstatou a byl definovány všechny důležité pojmy. Jelikož autor práce došel k závěru, že současná právní úprava je zdařilá, navrhuje de lege ferenda pouze některé dílčí změny, jako např. prodloužení lhůty, během jejíhož trvání mají bývalí členové vedení dlužníka - právnické osoby povinnost součinnosti. Pokud jde o systematiku, diplomová práce se člení do celkem sedmi kapitol, z nichž většina je dále rozdělena na podkapitoly. První kapitola se zabývá historickým vývojem insolvenčního práva na území dnešní České republiky. Mapuje právní úpravu od 18. století až do současnosti s tím, že největší pozornost je věnována současnému insolvenčnímu zákonu, přičemž práce vysvětluje především jeho nejvýznamnější novelizace. Představena je i definice majetkové podstaty v českém právním řádu a nechybí ani její zasazení do práva...
Notář v právním řádu ČR
Chocová, Eva ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Cílem této diplomové práce s názvem "Notář v právním řádu ČR" je podat přehledný a komplexní obraz o postavení notáře a jeho činnosti na území České republiky. Notář je jedním z nejdůležitějších a nejváženějších právních povolání, a proto považuji za vhodné se tomuto tématu více věnovat. Práce je členěna do devíti hlavních částí. V úvodu vysvětluji, proč jsem si dané téma vybrala a uvádím stručný obsah práce. Druhá část je věnována krátkému exkurzu do dějin notářství v českých zemích a také přehledu nedůležitějších právních norem upravujících postavení notáře a výkon notářské činnosti. Třetí část pojednává předně o tom, kdo je to notář, jak se jím stát, co je to notářský úřad a jak funguje notářská kancelář. Čtvrtá a zároveň nejstěžejnější část této práce popisuje nejprve obecně činnost notáře a kterými základními zásadami je tato činnost ovládána a dále se věnuje konkrétním činnostem, zejména sepisování právních zápisů o právních jednáních, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, notářským úschovám a v neposlední řadě roli notáře jako soudního komisaře v řízení o pozůstalosti. Pátá část úzce souvisí s částí předchozí, neboť pojednává o odměňování a náhradách za činnost notáře. Šestá část je věnována problematice notářské samosprávy a dohledu nad jednotlivými notáři i nad notářskými...
Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení
Kubíček, Tomáš ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
50 Náhrada nákladů v nalézacím a exekučním řízení Abstrakt Diplomová práce náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení popisuje a hodnotí vybrané instituty týkající se náhrady nákladů v nálezacím a exekučním řízení. Jejím hlavním cílem je popsat podstatu náhrady nákladů a zodpovědět na laickou otázku: "kdo to ve výsledku zaplatí?". Diplomová práce je členěna do čtyř částí. Započato je úvodem, kde autor zejména vymezí cíle diplomové práce a metody vědecké práce pro zpracování zadaného tématu. V první části práce stručně definuje pojmy nalézacího a exekučního řízení, aby lépe vyjasnil předmět diplomové práce. Dále je popsána distinkce mezi hrazením nákladů řízení a placením nákladů řízení. Druhá část se věnuje problematice náhrad nákladů v nalézacím řízení sporném. Této části je věnováno nejvíce pozornosti (a také je nejvíce zhodnocena). Jsou zde popsány úpravy náhrady nákladů řízení a druhy nákladů řízení. Autor zde zařadil i úpravu rozhodování o nákladech řízení a úpravu nákladů řízení v rámci opravných prostředků. Třetí část se zabývá náhradou nákladů v nalézacím řízení nesporném. Třetí část je rozdělena do třech kapitol na základě systematiky vyplývající ze zákona o zvláštních řízeních soudních. Jsou zde stručně popsány druhy nákladů řízení a základní instituty týkající náhrad nákladů řízení....
Náklady řízení při soudním uplatňování pohledávek
Máchová, Adéla ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Náklady řízení při soudním uplatňování pohledávek Abstrakt Tato rigorózní práce je věnována nákladům občanského soudního řízení. Práce se však zabývá pouze těmi náklady řízení, které vznikají účastníkům řízení a souvisejí s uplatňováním pohledávek u soudu. Otázka nákladů řízení je často chápána jen jako nepodstatná vedlejší linie soudního řízení, avšak je třeba si uvědomit, že rozhodování o náhradě nákladů řízení je integrální součást civilního řízení jako celku. Pokud soud rozhodne o náhradě nákladů řízení v rozporu s průběhem řízení, nebo s výrokem ve věci, může tím citelně zasáhnout do ústavně zaručených práv účastníků řízení a tento postup je pak třeba označit za zásah do práva na spravedlivý proces ve smyslu článku 36 odstavce 1 Listiny. Práce je rozdělena na pět částí - úvod, další tři kapitoly a závěr. V úvodu se práce zabývá především významem nákladů řízení. Druhá část práce je věnována definici nákladů řízení, jednotlivým druhům nákladů řízení, institutu osvobození od soudních poplatků a dále rozdílu mezi placením nákladů řízení a jejich náhradou. Třetí část se zabývá náklady řízení a rozhodování o nich v jednotlivých fázích občanského soudního řízení. Čtvrtá část práce se týká nákladů řízení při soudním výkonu rozhodnutí, respektive exekuci. Závěr práce pak obsahuje shrnutí rozebírané...
Praktická specifika oddlužení
Pícha, Marek ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Tématem této rigorózní práce jsou Praktická specifika oddlužení. Rigorózní práce se zabývá specifickými situacemi a případy v rámci oddlužení, jenž je relativně stále novým fenoménem insolvenčního práva. Právní institut oddlužení spadá do insolvenčního práva, jež je samo jednou z mnoha větví občanského práva. Smyslem insolvenčního práva je řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka tak, aby byly vyřešeny majetkové vztahy k dotčeným osobám. Za základní princip insolvenčního řízení lze považovat co nejvyšší poměrně uspokojení dlužníkových věřitelů. Insolvenční zákon nabízí tři možnosti řešení dlužníkova úpadku. Prvním je konkurs reprezentující situaci, kdy dlužník aktivně nevyvíjí žádnou svou podnikatelskou činnost a jeho věřitelé jsou uspokojováni z celého postižitelného dlužníkova majetku. Druhou možností je reorganizace, která je určena pro i nadále podnikající společnosti, přičemž pohledávky věřitelů jsou uspokojovány postupně podle reorganizačního plánu. Poslední možností je oddlužení, v rámci kterého je dlužník oprávněn splatit pouze určitou část svých dluhů. V případě, že dlužník splní všechny podmínky oddlužení, je osvobozen od zbytku dluhů. Oddlužení je možno provést dvěma způsoby, a to plněním splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetku, toho času za určitých podmínek, které stanoví...
Právní postavení soudce v České republice - kárná odpovědnost
Sobotková, Sandra ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Právní postavení soudce v České republice - kárná odpovědnost Shrnutí Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku kárné odpovědnosti soudce v České republice. V úvodu práce je popsána právní úprava moci soudní a jednotlivé povinnosti, které musí soudce v rámci výkonu své funkce plnit. V další části je definována kárná odpovědnost a její právní povaha, přičemž se pozastavím také u vztahu odpovědnosti za újmu a kárné odpovědnosti. Část třetí popisuje průběh kárného řízení a složení kárného soudu, který kárné provinění projednává. Část čtvrtá nabízí pohled na jednotlivá kárná provinění v praxi. Poslední část je zaměřena na kárná opatření a pozastavuje se nad pojetím institutu výtky drobných nedostatků coby jednoho z kárných opatření. Závěr představuje souhrn zjištěných poznatků a nabídne ucelený náhled na problematiku kárné odpovědnosti soudce v České republice. Celá problematika je zkoumána především pohledem aktuálně platné právní úpravy. Klíčová slova Kárná odpovědnost. Soudce. Kárné řízení.
Důkazní břemeno ve sporech o vydání bezdůvodného obohacení
Ričková, Michaela ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Důkazní břemeno ve sporech o vydání bezdůvodného obohacení Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá institutem důkazního břemena. Jejím cílem je objasnit dělení důkazního břemena mezi účastníky řízení ve sporech na vydání bezdůvodného obohacení. Práce je členěna na úvod, čtyři hlavní kapitoly, které jsou dále vnitřně členěny a závěr. V úvodu práce jsou rozebírány zejména důvody výběru tohoto tématu. První kapitola obsahuje obecné vymezení a výklad stěžejních pojmů a souvisejících institutů, jejichž základní znalost bude klíčová pro další části textu. Vysvětluje rozdíly mezi pojmy důkaz, protidůkaz a námitka. Následně rozebírá míru důkazu potřebnou pro prokázání určitých skutečností. Popisuje stav non liquet a rozebírá jednotlivé procesní povinnosti a břemena účastníků řízení. Druhá kapitola práce je věnována pojmu důkazního břemena, které se člení na objektivní a subjektivní důkazní břemeno. Subjektivní důkazní břemeno lze dále rozdělit na abstraktní a konkrétní důkazní břemeno. Kapitola pokračuje analýzou vybraných teorií dělení důkazního břemena, přičemž nevynechá ani negativní teorii důkazní. V dílčím závěru se přiklání k Rosenbergové teorii analýzy norem. Na základě této teorie pak formuluje model rozdělení důkazního břemena ve sporech na vydání bezdůvodného obohacení. Těžiště práce spočívá ve třetí,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 365 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.