Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 353 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pravomoc rozhodců pro projednávání majetkových sporů (z pohledu jejich nezávislosti a nestrannosti)
Ryšavý, Lukáš ; Pohl, Tomáš (oponent)
Disertační práce se zaměřuje na fenomén mimosoudního řešení sporů, na fenomén mezinárodních obchodních vztahů - rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení je moderním právním institutem, který představuje skutečně rovnocennou alternativu k řízení před obecnými soudy. Předmětem této práce jsou podmínky kladené právními předpisy na osobu rozhodce a to především ohledně jeho nezávislosti a nestrannosti. Nezávislost a nestrannost rozhodce představují jednu z velmi důležitých a přitom velmi problematických stránek rozhodčího řízení, která provází rozhodčí řízení od počátku moderní éry tohoto institutu, a která je neustále vnímána jako důležité a zásadní kritérium rozhodčího řízení. Nezávislý a nestranný rozhodující subjekt je nedílnou součástí práva na spravedlivý proces zakotvený v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Přestože se v těchto právních předpisech hovoří o soudu ve smyslu státního soudu, bylo v průběhu práce ukázáno, že se tyto atributy vztahují i na rozhodce, byť musí být v rozhodčím řízení vykládány s ohledem na charakteristiky rozhodčího řízení. Práce konkrétními příklady dokládá, že je požadavek nezávislého a nestranného rozhodce a rozhodování obsažen v nějaké podobě ve všech moderních úpravách rozhodčího řízení, ať už...
Právní postavení soudce v České republice
Stieberová, Marie ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Název práce v českém jazyce: Právní postavení soudce v České republice Abstrakt Rigorózní práce je rozdělena do 23 kapitol. Začátek práce je věnován historickému vývoji soudnictví a s tím souvisejícímu vývoji postavení soudce v České republice. Vykreslení v historických souvislostech je důležité pro snadnější pochopení vlivů, které měly a mají vliv na dnešní právní postavení soudce. Z historického hlediska to pomáhá vyvarovat se v budoucnu případných chyb z minulosti. Soudnictví současnosti je specifikováno v následujících kapitolách, jež upravují právní úpravu soudnictví, podmínky vzniku a výkonu funkce soudce. Postavení soudce s sebou nese i pro funkci charakteristické povinnosti. Na výkonu soudnictví se vedle soudců podílejí rovněž přísedící a jiné soudní osoby (justiční čekatelé, asistenti soudců, vyšší soudní úředníci). Samostatná kapitola je věnovaná postavení ženám soudkyním. V rigorózní práci se dále věnuji osobnosti soudce a profesní etice, a s tím souvisejícímu právu na informace o členství soudců v KSČ, funkčnímu a pracovnímu postavení soudců, podmínkám, kdy je soudce nezpůsobilý k výkonu funkce, důvodům zániku funkce, soustavě soudů, vnitřní organizaci soudů a určení zákonného soudce. Ústavnímu soudu a právnímu postavení soudce Ústavního soudu je s ohledem na jeho významnost a odlišnost věnovaná...
Zpeněžování majetkové podstaty v insolvenčním řízení
Backa, Jakub ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Zpeněžování majetkové podstaty v insolvenčním řízení Abstrakt I po sedmi letech od účinnosti zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který nahradil zák. č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, se neustále objevují problémy při výkladu a aplikaci tohoto zákona. Tato práce má za cíl poskytnout detailní analýzu procesu zpeněžování majetku v insolvenci. Struktura práce chronologicky následuje proceduru při zpeněžování majetku v insolvenci. Na začátku autor rozebírá jednotlivé subjekty insolvenčního řízení, tj. insolvenční soud, insolvenčního správce a různé skupiny věřitelů. V dalších částech autor definuje pojem majetkové podstaty a analyzuje proces vyhledávání, soupisu, jakož i vylučování majetku ze soupisu majetkové podstaty. Autor se rovněž zabývá správou majetkové podstaty před jejím prodejem a nezapomíná ani na úpravu pokynů zajištěných věřitelů týkajících se správy majetkové podstaty. Následně nabízí autor popis postupu rozhodování o způsobu zpeněžení majetkové podstaty a analyzuje jednotlivé způsoby zpeněžení majetkové podstaty - veřejnou dražbu, soudní prodej, prodej mimo dražbu a prodej v dražbě provedené exekutorem. Autor zároveň zdůrazňuje specifika zpeněžování majetku, který je předmětem zajištění. Na závěr autor rozebírá proces výplaty výtěžku zpeněžení, jakož...
Oddlužení manželů
Janoušková, Kamila ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Shrnutí Tato rigorózní práce se zabývá v současnosti velice aktuální problematikou oddlužení manželů. Po dobu účinnosti právní úpravy oddlužení v českém právním řádu neustále probíhá společenský vývoj doprovázený prohlubováním zadluženosti fyzických osob - nepodnikatelů, respektive domácnosti v České republice. Přestože problematická úprava oddlužení manželů byla v minulosti předmětem novelizací, výsledek nebyl vždy uspokojivý. Cílem rigorózní práce je představit institut oddlužení manželů, poukázat na nedostatky právní úpravy, poskytnout srovnání se zahraničními právními úpravami a na základě komparace formulovat i možné novelizace příslušných zákonných ustanovení. Rigorózní práce je členěna do čtyř samostatných kapitol. První kapitola se zabývá teoretickým základem úpravy oddlužení obecně v širším rámci insolvenčního práva a představením aktuální situace zadlužení českých domácností ospravedlňující potřebu právní úpravy oddlužení. Rovněž poskytuje přehled hmotněprávní úpravy společného jmění manželů, která v praxi při oddlužení respektive formulaci pravidel oddlužení manželů může činit potíže. První kapitola tak poskytuje základ pro následující kapitoly práce, které z této čerpají. Druhá kapitola obsahuje představení současné české právní úpravy oddlužení manželů. V úvodu se zabývá genezí právní úpravy a...
Důvody zastavení exekuce
Matoušková, Lucie ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Důvody zastavení exekuce - abstrakt Předmětem této diplomové práce jsou důvody zastavení exekuce prováděné soudním exekutorem podle exekučního řádu. Důležitost zvoleného tématu odůvodňuje skutečnost, že jediným prostředkem, jímž se povinný může proti exekuci účinně bránit je návrh na zastavení, popřípadě odklad exekuce. První část diplomové práce se zabývá prameny právní úpravy, nejvýznamnějšími novelami a základní terminologií, která úzce souvisí s řešeným procesním institutem zastavení exekuce. Jednou ze stěžejních zásad ovládajících exekuční řízení je zásada ochrany a obrany povinného při provádění exekuce. Kapitola zaměřená na základní zásady ovlivňující průběh exekučního řízení pojednává zejména o těch, jenž se uplatňují ve fázi exekučního řízení od podání návrhu na zastavení exekuce, případně návrhu na odklad exekuce až po rozhodnutí o něm, nebo i tam, kde je rozhodováno o zastavení exekuce bez podaného návrhu. Nedílnou součást diplomové práce představuje kapitola o obsahových náležitostech návrhu na odklad a zastavení exekuce, o vadách podání včetně postupu při jejich odstranění. Následují dvě samotatné kapitoly věnované procesním institutům odkladu a zastavení exekuce. Nejzásadnější částí diplomové práce je kapitola, která se soustředí na důvody zastavení exekuce. Rozlišujeme obecné důvody zastavení...
Přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení a jejich přezkum
Valášek, Vojtěch ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Cílem této diplomové práce bylo zanalyzovat postup věřitele při úpadku dlužníka se zaměřením na proces uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, proces přezkumu přihlášených pohledávek insolvenčním správcem, popírání přihlášených pohledávek subjekty, které disponují právem popírat pohledávky, a na další osud popřených pohledávek. To vše s přihlédnutím k judikatuře, která se k této problematice vztahuje, a v komparaci s poznatky o reálném uplatňování institutů insolvenčního práva v praxi. Záměrem autora bylo poskytnout kvalifikované pojednání o procesu, jenž vede ke zjištění pohledávky v insolvenčním řízení, s ohledem na úskalí, která mohou pohledávku na cestě k jejímu zjištění potkat. Autor rozdělil práci do šesti hlavních kapitol, které se dále člení na podkapitoly. První kapitola se zabývá fenoménem insolvence a obecně pojednává o insolvenčním řízení a vývoji insolvenčního práva v České republice. Ve druhé kapitole se autor zaměřuje na osobu věřitele, tedy toho, kdo se insolvenčního řízení účastní za účelem dosažení uspokojení svých pohledávek. Tato kapitola je rozdělena na dvě podkapitoly, kdy první se obecně zabývá postavením věřitele v insolvenčním řízení a jeho strategií a druhá pojednává o právu věřitele zahájit insolvenční řízení. Ve třetí kapitole se autor komplexně věnuje problematice...
Řízení o pozůstalosti
Římanová, Ludmila ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá řízením o pozůstalosti se zaměřením na vypořádání společného jmění manželů. První kapitolu práce tvoří úvod. Druhá kapitola je nazvána řízení o pozůstalosti a pojednává obecně o průběhu řízení o pozůstalosti. V této kapitole jsou představeny právní předpisy, které tvoří základ pro úpravu pozůstalostního řízení a vypořádání společné jmění manželů. Práce dále stručně popisuje účel řízení o pozůstalosti. Pozornost je dále věnována příslušnosti soudu, účastenství a opatrovnictví. V podkapitole průběh řízení se práce zabývá způsoby objasňování majetkových poměrů zůstavitele a zjišťování dědického práva. Pojednáno je také o sepsání protokolu o předběžném šetření a o zastavení řízení. Na závěr druhé kapitoly je zařazena část zabývající se případy, kdy dochází k dodatečnému projednání dědictví. Jádro této práce tvoří kapitola třetí nazvaná vybrané otázky vypořádání společného jmění manželů v řízení o pozůstalostí. V první podkapitole je stručně rozebrán proces zjišťování manželského majetkového režimu. Práce se dále zabývá podrobným rozborem ust. § 162 a § 163 zákona č. 262/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Je v ní popsáno, jaký majetek a dluhy tvoří společné jmění manželů. Mezi aktivy společného jmění je věnována zvláštní pozornost peněžním prostředkům na bankovním...
Důkazní břemeno v civilním procesu
Hübnerová, Daniela ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
1 Abstrakt Název práce: Důkazní břemeno v civilním procesu Tato diplomová práce se zabývá jedním z mála témat, které je aktuální dnes stejně jako v minulosti, a to navzdory všem legislativním změnám - důkazním břemenem v civilním procesu. Důkazní břemeno, o němž pojednává tato práce, hraje při procesním dokazování nezastupitelnou roli, přesto se stále jedná o velice podceňované téma, kterému není, zvláště v právní teorii, věnována patřičná pozornost. Právní teorie navíc není ohledně důkazního břemene příliš jednotná, názory různých autorů na tento institut se liší. Jedná se o velice rozsáhlou, místy až nepřehlednou problematiku. Existuje mnoho teorií ohledně fungování důkazního břemene a jeho rozložení mezi účastníky. Tato práce si nenárokuje podat vyčerpávající výklad tohoto institutu, neboť se jedná o problematiku velice obsáhlou a její komplexní zpracování by vyžadovalo svým rozsahem alespoň vydání knihy, možná několika knih, avšak měla by přiblížit institut důkazního břemene a jeho funkci v civilním procesu. Zřejmě právě proto, že důkazní břemeno není v legislativě jasně definováno a že teorie ohledně důkazního břemene je velice komplikovaná a nejednotná, existuje k této problematice poměrně rozsáhlá judikatura soudů, která čím dál více zdůrazňuje, že důkazní břemeno není ve sporném řízení uvaleno pouze...
Komparace české a španělské právní úpravy prodeje nemovitých věcí povinného v rámci exekučního řízení
Strnad, Silvio ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Předložená diplomová práce se věnuje právní problematice exekucí prodejem nemovitých věcí povinného, a to z komparativního pohledu. V práci je komparována česká a španělská právní úprava zvoleného užšího tématu z oblasti exekucí. Srovnání se týká jak právní úpravy obsažené v OSŘ a EŘ navzájem, ale i OSŘ, EŘ oproti LEC, jakožto cizozemské právní úpravy. První část diplomové práce se zabývá obecně exekucemi a exekučním řízením s uvedením jednotlivých zásad exekučního řízení a jednotlivých způsobů provedení exekuce. V této části jsou rovněž uváděny příklady stran exekuce prodejem nemovitých věcí a jsou zde komparovány jednotlivé právní úpravy týkající se průběhu exekuce až do samotného zvolení konkrétního způsobu provedení exekuce - prodeje nemovitých věcí povinného. Druhá část práce je věnována již samotnému srovnání vybraných právních úprav stran prodeje nemovitých věcí povinného v rámci exekučního řízení.
Společné jmění manželů v insolvenčním řízení
Jasinský, Richard ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Cílem této diplomové práce je popis dopadu insolvenčního řízení na společné jmění manželů. Práce se skládá z šesti kapitol. První kapitola popisuje obecnou právní úpravu společného jmění manželů v občanském zákoníku. Ve druhé kapitole podrobně vymezuji relevantní právní instituty v insolvenční právní úpravě související s daným tématem, jako jsou soupis majetkové podstaty, majetková podstaty, incidenční spory, insolvenční majetkový postih. Stěžejní část práce pojednává o dopadech jednotlivých způsobů řešení úpadku dlužníka na společné jmění manželů a případný způsob vypořádání společného jmění v jednotlivých insolvenčních režimech - konkurs, oddlužení plněním splátkového kalendáře, oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a reorganizaci. Poslední, šestá kapitola se zabývá konkurencí majetkových podstat, kdy oba manželé se nacházejí v úpadku, který je zjištěn v samostatných řízeních.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 353 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.