Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 339 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Žaloba na určení
Kubričanová, Markéta ; Winterová, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Žaloba na určení Abstrakt Žalobou na určení se lze domáhat vydání autoritativního výroku soudu, že určitý právní poměr či právo zde je nebo není, je-li na takovém určení naléhavý právní zájem. Práce se po úvodu o žalobě obecně, žalobních náležitostech a účincích podání žaloby zabývá komplexně určovací žalobou - od stručného exkursu do jejího historického vývoje, přes její zákonnou úpravu a judikaturu soudů vyšší instance, která ji dále rozvíjí, včetně pojednání o zvláštních určovacích žalobách, které jsou výslovně upraveny v zákonech jinak hmotněprávní povahy. Za pomoci v praxi nejčastějších určovacích žalob je poukázáno na problematické aspekty, které se v souvislosti s jejich podáním mohou objevit, a je nastíněno, jak by určovací žaloba měla být konstruována. V závěru je připojeno srovnání s právní úpravou určovací žaloby na Slovensku a ve Velké Británii.
Postavení zajištěného věřitele a uspokojení jeho pohledávky v rámci insolvenčního řízení
Pavelka, Lukáš ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Cílem této práce je rozbor postavení zajištěného věřitele v průběhu insolvenčního řízení a proces uspokojení jeho pohledávky do řízení přihlášené. Práce poukazuje na aktuální praktické problémy daného tématu v systematicky seřazených pěti kapitolách, které se postupně věnují institutu procesních subjektů, postavení zajištěného věřitele, uspokojení zajištěného věřitele, či naopak neuspokojení přihlášené pohledávky zajištěného věřitele, a konečně postavení zajištěného věřitele po skončení insolvenčního řízení. Práce podává ucelený obraz o zvolené problematice.
Průtahy v civilním procesu
Hlaváčková, Daniela ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Tématem práce jsou otázky týkající se nepřiměřeně dlouhého soudního řízení v České republice, zejména rozbor a zhodnocení jeho jednotlivých aspektů, jakož i snahy zákonodárce o zavedení institutů sloužících k jeho zrychlení. Cílem práce je jednak zhodnotit současný stav z toho pohledu, do jaké míry je za něj odpovědná stávající právní úprava, efektivita justice, nebo přístup samotných účastníků, ale i navržení možných řešení problémů spojených s délkou řízení mimo jiné i s přihlédnutím k inspiraci v zahraničních úpravách. Práce nabízí několik možných řešení vedoucí ke zvýšení efektivity justice. Jedná se například o přenesení části agendy vymezené zákonem na jiné orgány, a to buď na orgány veřejné správy, nebo na soukromé subjekty jako například na mediátory či rozhodce. Dalším z navrhovaných způsobů řešení je posílení administrativního aparátu a dalšího soudního personálu a zároveň přesná klasifikace činností tohoto pomocného personálu. Další úvaha vychází z inspirace v evropských úpravách především v oblasti odvolání a rozšíření povinného právního zastoupení například na všechny typy řízení vyjma bagatelních sporů.
Způsoby řešení úpadků v judikatuře
Rosmüllerová, Nikola ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Tato rigorózní práce je zaměřena na problematiku úpadkového práva upravenou zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Práce obsahuje celkové zhodnocení právní úpravy insolvenčního zákona a judikatury soudů, která určité nastalé situace zpřesňuje tam, kde insolvenční zákon není svým obsahem konkrétní a zcela jasný. Práce je složena celkem z osmi kapitol, z nichž první je úvodní, kde jsou naznačeny cíle a přístupy k samotnému tématu a poslední, tedy osmá kapitola pak shrnuje výsledky a závěry práce s uvedením legislativních změn, které jsou v procesu schvalování a návrhů na možné změny úpadkového práva. V rámci kapitoly první je též stručně popsán historický vývoj insolvenčního řízení, a dále je zde uvedena současná právní úprava dotýkající se úpadkového práva. Druhá kapitola popisuje obecné informace o samotném insolvenčním řízení, kde jsou uvedeny především účinky, které jsou s jeho zahájením spojeny, zásady insolvenčního práva a rozbor pojmu "úpadek". Samotné způsoby řešení úpadku jsou v obecné rovině řešeny kapitolou třetí, v níž jsou vyjmenovány a jejichž podrobný popis obsahují následující kapitoly rigorózní práce. Kapitola čtvrtá se zabývá likvidačním způsobem řešení úpadku - konkursem. Tento způsob je využitelný jak pro fyzické osoby, fyzické osoby -...
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Tesárková, Markéta ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Cílem této rigorózní práce je analýza právní úpravy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Práce se dělí do sedmi kapitol. V první kapitole se stručně věnuji vymezení relevantních pojmů, které je pro účely této práce nezbytné. Tato kapitola je rozdělena na čtyři samostatné podkapitoly odpovídající pojmům, které jsou v první kapitole práce vysvětlovány. V rámci druhé kapitoly se zabývám obecným výkladem metod mimosoudního řešení sporů. Druhá kapitola pak obsahuje nejen hlediska dělení takových metod, ale též jejich stručné charakteristiky, a v neposlední řadě se zaměřuje na výhody a nevýhody mimosoudního řešení sporů jako takového. Předmětem kapitoly třetí je nástin právní úpravy mimosoudního řešení sporů ve vztahu ke sporům spotřebitelským. První podkapitola popisuje právní úpravu na vnitrostátní úrovni. Druhá podkapitola pojednává o právní úpravě v kontextu unijního práva a třetí podkapitola nastiňuje právní úpravu na mezinárodní úrovni. Stěžejní část mé práce představuje kapitola čtvrtá a kapitoly následující. Čtvrtá kapitola se již plně zaměřuje na specifické otázky mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a to v rámci rozhodčího řízení. Tato kapitola se rozpadá na čtyři podkapitoly, z nichž prvá se zabývá právní povahou rozhodčího řízení a arbitralitou, druhá problematikou rozhodčí smlouvy, třetí...
Reorganization under Czech legal regulation
Horváthová, Michaela ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Názov diplomovej práce: Reorganizácia v českej právnej úprave Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je popísať a analyzovať platnú právnu úpravu reorganizácie, obsiahnutú v zákone č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia. Reorganizácia vo svojej súčasnej podobe predstavuje jeden zo sanačných spôsobov riešenia úpadku, určený predovšetkým stredným až veľkým podnikateľom. Hoci nie ani aj po splnení podmienok pre jej povolenie riešením pre každého, predstavuje zaujímavú alternatívu k likvidačnému konkurzu. Diplomová práca je rozdelená do celkovo trinástich kapitol. Prvé dve kapitoly sú venované všeobecnej problematike, teda vymedzeniu pojmu insolvenčného konania a jeho právnej úprave, ako aj právnej úprave reorganizácie. Je v nich zdôraznený charakter a cieľ insolvenčného konania, so zameraním na výklad pojmu "zásadne pomerné uspokojenie veriteľov" ako jedného z kľúčových pojmov vymedzujúcich hlavný účel insolvenčného konania. Tretia kapitola zachytáva základný priebeh insolvenčného konania až do vydania rozhodnutia o insolvenčnom návrhu. Štvrtá až štrnásta kapitola sa zameriava už priamo na reorganizáciu. Po jej všeobecnom priblížení a stručnom porovnaní s konkurzom nasledujú kapitoly týkajúce sa prípustnosti reorganizácie a procesu jej povoľovania. Veľký dôraz je pritom kladený na výhody...
Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení
Mařík, Jiří ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
1 Abstrakt Diplomová práce analyzuje hlavní hlediska náhrady nákladů nalézacího a exekučního řízení. Při soudním rozhodování bývá často problematika náhrady nákladů nalézacího a exekučního řízení považována za druhotné téma, nicméně rozsah odborné diskuze a časté novelizace příslušných právních předpisů vypovídají o pravém opaku. Z tohoto důvodu bylo základním účelem diplomové práce poskytnou ucelený rozbor relevantní právní úpravy, upozornit na praktické problémy při její aplikaci a zároveň učinit návrhy možných změn jednotlivých právních předpisů Diplomová práce se člení na úvod, pět kapitol a závěr. V úvodu vymezuji zejména otázky a cíle práce, jimiž se následně diplomová práce zabývá. Také zde definuji základní pojmy. První kapitola přináší základní přehled dílčích druhů nákladů nalézacího řízení, které jsou důležité pro správné pochopení zákonitostí jejich následné náhrady. Společně s nástinem historického vývoje se dále věnuje jejich praktickému uplatňování a v neposlední řadě upozorňuje na nejčastější potíže při jejich náležitém výpočtu. Ve druhé kapitole se zabývám charakteristikou jednotlivých pravidel prostupujících právní úpravu náhrady nákladů nalézacího řízení jako celku. Patřičný prostor je poskytnut především spornému řízení, a to včetně soustavy opravných prostředků. Pozornosti se však...
Oddlužení jako způsob řešení úpadku dlužníka
Trčková, Veronika ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Oddlužení představuje jeden ze sanačních způsobů řešení úpadku dlužníka. Jedná se o dlužníky velmi využívaný institut, jehož cílem je nejen uspokojení věřitelů minimálně v zákonem garantované výši, ale i ochrana dlužníka, který je na základě úspěšného oddlužení osvobozen od všech minulých dluhů a může tak začít nový život bez dluhů a nekonečných exekucí. Cílem této diplomové práce je charakterizovat institut oddlužení, zařadit ho do systému insolvenčního práva, popsat procesní stránku oddlužení a některé oblasti, které v praxi způsobují aplikační obtíže. Při psaní práce jsem se snažila účinnou právní úpravu propojit se související judikaturou vyšších soudů, komentářovou literaturou, odbornými publikacemi a články. Text práce se dělí do 5 kapitol. V první se věnuji charakteristice základních pojmů insolvenčního práva (insolvenční řízení, úpadek, procesní subjekty) a způsobům řešení úpadku dlužníka. Druhá kapitola se zaměřuje na průběh insolvenčního řízení od podání insolvenčního návrhu až po povolení a schválení oddlužení. V závěru kapitoly popisuji způsoby provedení oddlužení, kterými jsou zpeněžení majetkové podstaty a plnění splátkového kalendáře, případně jejich kombinace. V třetí části se zabývám některými problematickými oblastmi oddlužení, jejichž výslovná úpravu v insolvenčním zákoně chybí...
Procesní postavení a činnost insolvenčního správce v průběhu konkursu
Košťál, Matěj ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
názvem "Procesní postavení a činnost insolvenčního správce průběhu konkursu" je poskytnutí uceleného a komplexního pohledu na konkursní řízení pohledu insolvenčního správce. Práce popisuje běžnou činnost insolvenčního věnuje se popisu jeho činnosti v řízení až do okamžiku zproštění funkce insolvenčním soudem, které následuje po zrušení Dalším cílem diplomové práce je upozornění na problémy které insolvenčnímu správci znesnadňují jeho činnost a poukázat na jejich možná řešení. K objasnění některých problematických míst konkursního řízení využil autor rozhovoru s insolvenčním správcem se zvláštním povolením. Práce je rozdělena do tří částí členěných do kapitol. V první (obecné) části práce, autor seznamuje čtenáře se základními instituty insolvenčního práva a vysvětluje pozici a vztah insolvenčního správce v insolvenčním řízení, jehož způsobem řešení je konkurs. Ve druhé (praktické) části práce je čtenáři poskytnut vhled do samotného průběhu konkursu. Práce v části zachycuje konkursní řízení v jeho obvyklých modalitách a způsobem probíhá řízení očima insolvenčního správce. Spolu s této části práce au odkazuje na vybrané elektronické formuláře, prostřednictvím kterých uskutečňuje insolvenční správce některá svá podání. Tato část práce zároveň obsahuje odkaz na některá častá podání, které insolvenční správce v...
Postavení manželů v insolvenčním řízení
Tesařová, Nikola ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Resumé Tato diplomová práce popisuje hlavní specifika postavení manželů v insolvenčním řízení, které se v poslední době stává aktuálním tématem. S tímto tématem jsou však spojeny mnohé aplikační a interpretační nejasnosti, které jsou odstraňovaný pomocí judikatury. Obsah práce se člení na čtyři kapitoly. V první kapitole se autorka věnuje stručnému popisu historie insolvenčního řízení. Její pozornost je věnována zejména úpravě, které předcházela účinnosti zákona č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. Důraz je kladen hlavně na tři způsoby plnění oddlužení manželů, které byly v dané době pro manžele možné. Druhá kapitola definuje pojmy, které s tématem úzce souvisí a jsou nezbytné pro další pojednání o insolvenčním řízení. Jedná se o manželství, společné jmění manželů, insolvenční řízení a jeho druhy. Třetí a zároveň stěžejní kapitola celé práce se věnuje společnému oddlužení manželů. Jedná se o institut poměrně, který byl insolvenčním zákonem upraven teprve účinností zákona č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, kdy došlo k úpravě společného návrhu manželů na povolení...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 339 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.