Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 359 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Náklady řízení při soudním uplatňování pohledávek
Máchová, Adéla ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Náklady řízení při soudním uplatňování pohledávek Abstrakt Tato rigorózní práce je věnována nákladům občanského soudního řízení. Práce se však zabývá pouze těmi náklady řízení, které vznikají účastníkům řízení a souvisejí s uplatňováním pohledávek u soudu. Otázka nákladů řízení je často chápána jen jako nepodstatná vedlejší linie soudního řízení, avšak je třeba si uvědomit, že rozhodování o náhradě nákladů řízení je integrální součást civilního řízení jako celku. Pokud soud rozhodne o náhradě nákladů řízení v rozporu s průběhem řízení, nebo s výrokem ve věci, může tím citelně zasáhnout do ústavně zaručených práv účastníků řízení a tento postup je pak třeba označit za zásah do práva na spravedlivý proces ve smyslu článku 36 odstavce 1 Listiny. Práce je rozdělena na pět částí - úvod, další tři kapitoly a závěr. V úvodu se práce zabývá především významem nákladů řízení. Druhá část práce je věnována definici nákladů řízení, jednotlivým druhům nákladů řízení, institutu osvobození od soudních poplatků a dále rozdílu mezi placením nákladů řízení a jejich náhradou. Třetí část se zabývá náklady řízení a rozhodování o nich v jednotlivých fázích občanského soudního řízení. Čtvrtá část práce se týká nákladů řízení při soudním výkonu rozhodnutí, respektive exekuci. Závěr práce pak obsahuje shrnutí rozebírané...
Praktická specifika oddlužení
Pícha, Marek ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Tématem této rigorózní práce jsou Praktická specifika oddlužení. Rigorózní práce se zabývá specifickými situacemi a případy v rámci oddlužení, jenž je relativně stále novým fenoménem insolvenčního práva. Právní institut oddlužení spadá do insolvenčního práva, jež je samo jednou z mnoha větví občanského práva. Smyslem insolvenčního práva je řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka tak, aby byly vyřešeny majetkové vztahy k dotčeným osobám. Za základní princip insolvenčního řízení lze považovat co nejvyšší poměrně uspokojení dlužníkových věřitelů. Insolvenční zákon nabízí tři možnosti řešení dlužníkova úpadku. Prvním je konkurs reprezentující situaci, kdy dlužník aktivně nevyvíjí žádnou svou podnikatelskou činnost a jeho věřitelé jsou uspokojováni z celého postižitelného dlužníkova majetku. Druhou možností je reorganizace, která je určena pro i nadále podnikající společnosti, přičemž pohledávky věřitelů jsou uspokojovány postupně podle reorganizačního plánu. Poslední možností je oddlužení, v rámci kterého je dlužník oprávněn splatit pouze určitou část svých dluhů. V případě, že dlužník splní všechny podmínky oddlužení, je osvobozen od zbytku dluhů. Oddlužení je možno provést dvěma způsoby, a to plněním splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetku, toho času za určitých podmínek, které stanoví...
Právní postavení soudce v České republice - kárná odpovědnost
Sobotková, Sandra ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Právní postavení soudce v České republice - kárná odpovědnost Shrnutí Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku kárné odpovědnosti soudce v České republice. V úvodu práce je popsána právní úprava moci soudní a jednotlivé povinnosti, které musí soudce v rámci výkonu své funkce plnit. V další části je definována kárná odpovědnost a její právní povaha, přičemž se pozastavím také u vztahu odpovědnosti za újmu a kárné odpovědnosti. Část třetí popisuje průběh kárného řízení a složení kárného soudu, který kárné provinění projednává. Část čtvrtá nabízí pohled na jednotlivá kárná provinění v praxi. Poslední část je zaměřena na kárná opatření a pozastavuje se nad pojetím institutu výtky drobných nedostatků coby jednoho z kárných opatření. Závěr představuje souhrn zjištěných poznatků a nabídne ucelený náhled na problematiku kárné odpovědnosti soudce v České republice. Celá problematika je zkoumána především pohledem aktuálně platné právní úpravy. Klíčová slova Kárná odpovědnost. Soudce. Kárné řízení.
Důkazní břemeno ve sporech o vydání bezdůvodného obohacení
Ričková, Michaela ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Důkazní břemeno ve sporech o vydání bezdůvodného obohacení Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá institutem důkazního břemena. Jejím cílem je objasnit dělení důkazního břemena mezi účastníky řízení ve sporech na vydání bezdůvodného obohacení. Práce je členěna na úvod, čtyři hlavní kapitoly, které jsou dále vnitřně členěny a závěr. V úvodu práce jsou rozebírány zejména důvody výběru tohoto tématu. První kapitola obsahuje obecné vymezení a výklad stěžejních pojmů a souvisejících institutů, jejichž základní znalost bude klíčová pro další části textu. Vysvětluje rozdíly mezi pojmy důkaz, protidůkaz a námitka. Následně rozebírá míru důkazu potřebnou pro prokázání určitých skutečností. Popisuje stav non liquet a rozebírá jednotlivé procesní povinnosti a břemena účastníků řízení. Druhá kapitola práce je věnována pojmu důkazního břemena, které se člení na objektivní a subjektivní důkazní břemeno. Subjektivní důkazní břemeno lze dále rozdělit na abstraktní a konkrétní důkazní břemeno. Kapitola pokračuje analýzou vybraných teorií dělení důkazního břemena, přičemž nevynechá ani negativní teorii důkazní. V dílčím závěru se přiklání k Rosenbergové teorii analýzy norem. Na základě této teorie pak formuluje model rozdělení důkazního břemena ve sporech na vydání bezdůvodného obohacení. Těžiště práce spočívá ve třetí,...
Předběžná opatření v civilním řízení
Kantořík, Lukáš ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Předběžná opatření v civilním řízení Abstrakt Diplomová práce představuje předběžná opatření, jako jeden ze zajišťovacích institutů civilního práva procesního, který nastupuje v případě potřeby předběžné a zatímní úpravy právních poměrů účastníků a rovněž při zajištění výkonu rozhodnutí. Tento zajišťovací institut je institutem dočasným, který uspořádává práva a povinnosti účastníků pouze do doby rozhodnutí ve věci samé. Práce je rozčleněna do čtyř kapitol. V první kapitole se autor zabývá jak pojmem předběžného opatření, tak i jeho druhy a účelem předběžného opatření. V této kapitole se autor věnuje i historickému vývoji předběžného opatření před 1. lednem 2014, tak i po tomto datu, kdy došlo k zásadní novele, která rozdělila právní úpravu předběžných opatření. Druhá kapitola práce je zaměřena na institut předběžného opatření v občanském soudním řádu. Tuto kapitolu autor považuje za stěžejní, jelikož jejím obsahem je obecná úprava předběžného opatření. Tato obecná úprava se pak aplikuje i na předběžná opatření zvláštní, když v zákoně o zvláštních řízeních soudních je zakotveno podpůrné užití občanského soudního řádu. Tato kapitola taktéž obsahuje procesní postup soudu při rozhodování o předběžných opatřeních, pravomoci a příslušností soudu, poplatkovou povinností, jistotou, obsahem předběžných opatření a...
Způsoby mimosoudního řešení sporů
Vančurová, Kateřina ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
55 Resumé Cílem této práce je představit koncept mimosoudního řešení sporů jako alternativy k občanskému soudnímu řízení, přičemž je především kladen důraz na využití těchto alternativních procesů v českém prostředí a na současnou českou právní úpravu s přihlédnutím k jejímu možnému budoucímu vývoji. Práce byla zpracovávána s použitím především tuzemské odborné literatury, přičemž významnou částí zdrojů byla současná právní úprava, včetně související legislativní historie. Tato práce se zahraničním přístupem k institutům mimosoudního řešení sporů věnuje pouze zcela okrajově, což se odráží i na volbě použitých zdrojů, mezi kterými se zahraniční literatura objevuje jen velmi omezeně. Po úvodním shrnutí tématu a představení vztahu autorky k daným institutům se práce zabývá nejprve obecně charakteristikou institutů mimosoudního řešení sporů, jejich teoretickou klasifikací a následně souhrnně prameny související právní úpravy. Dále se práce podrobně zabývá v praxi nejčastěji používanými formami mimosoudního řešení sporů, a to nejprve řízením mediačním a následně řízením rozhodčím. U každého z těchto typů mimosoudního řešení sporů práce popisuje jednak rozlišující znaky daného institutu, jednak průběh samotného řízení a případně speciální právní úpravu či možnosti jejího budoucího vývoje. V závěru autorka shrnuje...
Pravomoc rozhodců pro projednávání majetkových sporů (z pohledu jejich nezávislosti a nestrannosti)
Ryšavý, Lukáš ; Pohl, Tomáš (oponent)
Disertační práce se zaměřuje na fenomén mimosoudního řešení sporů, na fenomén mezinárodních obchodních vztahů - rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení je moderním právním institutem, který představuje skutečně rovnocennou alternativu k řízení před obecnými soudy. Předmětem této práce jsou podmínky kladené právními předpisy na osobu rozhodce a to především ohledně jeho nezávislosti a nestrannosti. Nezávislost a nestrannost rozhodce představují jednu z velmi důležitých a přitom velmi problematických stránek rozhodčího řízení, která provází rozhodčí řízení od počátku moderní éry tohoto institutu, a která je neustále vnímána jako důležité a zásadní kritérium rozhodčího řízení. Nezávislý a nestranný rozhodující subjekt je nedílnou součástí práva na spravedlivý proces zakotvený v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Přestože se v těchto právních předpisech hovoří o soudu ve smyslu státního soudu, bylo v průběhu práce ukázáno, že se tyto atributy vztahují i na rozhodce, byť musí být v rozhodčím řízení vykládány s ohledem na charakteristiky rozhodčího řízení. Práce konkrétními příklady dokládá, že je požadavek nezávislého a nestranného rozhodce a rozhodování obsažen v nějaké podobě ve všech moderních úpravách rozhodčího řízení, ať už...
Právní postavení soudce v České republice
Stieberová, Marie ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Název práce v českém jazyce: Právní postavení soudce v České republice Abstrakt Rigorózní práce je rozdělena do 23 kapitol. Začátek práce je věnován historickému vývoji soudnictví a s tím souvisejícímu vývoji postavení soudce v České republice. Vykreslení v historických souvislostech je důležité pro snadnější pochopení vlivů, které měly a mají vliv na dnešní právní postavení soudce. Z historického hlediska to pomáhá vyvarovat se v budoucnu případných chyb z minulosti. Soudnictví současnosti je specifikováno v následujících kapitolách, jež upravují právní úpravu soudnictví, podmínky vzniku a výkonu funkce soudce. Postavení soudce s sebou nese i pro funkci charakteristické povinnosti. Na výkonu soudnictví se vedle soudců podílejí rovněž přísedící a jiné soudní osoby (justiční čekatelé, asistenti soudců, vyšší soudní úředníci). Samostatná kapitola je věnovaná postavení ženám soudkyním. V rigorózní práci se dále věnuji osobnosti soudce a profesní etice, a s tím souvisejícímu právu na informace o členství soudců v KSČ, funkčnímu a pracovnímu postavení soudců, podmínkám, kdy je soudce nezpůsobilý k výkonu funkce, důvodům zániku funkce, soustavě soudů, vnitřní organizaci soudů a určení zákonného soudce. Ústavnímu soudu a právnímu postavení soudce Ústavního soudu je s ohledem na jeho významnost a odlišnost věnovaná...
Zpeněžování majetkové podstaty v insolvenčním řízení
Backa, Jakub ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Zpeněžování majetkové podstaty v insolvenčním řízení Abstrakt I po sedmi letech od účinnosti zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který nahradil zák. č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, se neustále objevují problémy při výkladu a aplikaci tohoto zákona. Tato práce má za cíl poskytnout detailní analýzu procesu zpeněžování majetku v insolvenci. Struktura práce chronologicky následuje proceduru při zpeněžování majetku v insolvenci. Na začátku autor rozebírá jednotlivé subjekty insolvenčního řízení, tj. insolvenční soud, insolvenčního správce a různé skupiny věřitelů. V dalších částech autor definuje pojem majetkové podstaty a analyzuje proces vyhledávání, soupisu, jakož i vylučování majetku ze soupisu majetkové podstaty. Autor se rovněž zabývá správou majetkové podstaty před jejím prodejem a nezapomíná ani na úpravu pokynů zajištěných věřitelů týkajících se správy majetkové podstaty. Následně nabízí autor popis postupu rozhodování o způsobu zpeněžení majetkové podstaty a analyzuje jednotlivé způsoby zpeněžení majetkové podstaty - veřejnou dražbu, soudní prodej, prodej mimo dražbu a prodej v dražbě provedené exekutorem. Autor zároveň zdůrazňuje specifika zpeněžování majetku, který je předmětem zajištění. Na závěr autor rozebírá proces výplaty výtěžku zpeněžení, jakož...
Oddlužení manželů
Janoušková, Kamila ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Shrnutí Tato rigorózní práce se zabývá v současnosti velice aktuální problematikou oddlužení manželů. Po dobu účinnosti právní úpravy oddlužení v českém právním řádu neustále probíhá společenský vývoj doprovázený prohlubováním zadluženosti fyzických osob - nepodnikatelů, respektive domácnosti v České republice. Přestože problematická úprava oddlužení manželů byla v minulosti předmětem novelizací, výsledek nebyl vždy uspokojivý. Cílem rigorózní práce je představit institut oddlužení manželů, poukázat na nedostatky právní úpravy, poskytnout srovnání se zahraničními právními úpravami a na základě komparace formulovat i možné novelizace příslušných zákonných ustanovení. Rigorózní práce je členěna do čtyř samostatných kapitol. První kapitola se zabývá teoretickým základem úpravy oddlužení obecně v širším rámci insolvenčního práva a představením aktuální situace zadlužení českých domácností ospravedlňující potřebu právní úpravy oddlužení. Rovněž poskytuje přehled hmotněprávní úpravy společného jmění manželů, která v praxi při oddlužení respektive formulaci pravidel oddlužení manželů může činit potíže. První kapitola tak poskytuje základ pro následující kapitoly práce, které z této čerpají. Druhá kapitola obsahuje představení současné české právní úpravy oddlužení manželů. V úvodu se zabývá genezí právní úpravy a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 359 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.