Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 322 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Spotřebitel v rozhodčím řízení
Zajícová, Martina ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Předmětem této rigorózní práce je postavení spotřebitele v rozhodčím řízení. Důvodem výběru tohoto tématu je primárně vlastní zkušenost, neboť jsem měla možnost poznat rozhodčí řízení jak z pohledu spotřebitele, tak z pohledu podnikatele a rovněž z pohledu rozhodce rozhodčího soudu. Tyto mé zkušenosti pramení z mých zaměstnání, když jsem po ukončení magisterského studijního programu v oboru právo nastoupila jako advokátní koncipient a zastupovala jsem spotřebitele v rozhodčím řízení mezi podnikatelem a spotřebitelem. Následně jsem nastoupila do soukromé sféry a zastupovala jsem podnikatele proti spotřebiteli v řízení u rozhodčího soudu. V současné době rovněž vykonávám funkci rozhodce rozhodčího soudu. Uvědomila jsem si, že rozhodčí řízení ve vztahu ke spotřebiteli není tak úplně černobílé, není zneužívající, jak notoricky hlásají některé populistické strany či hnutí a jak i některé soudy bez dalšího uzavírají, ale záleží na mnoha aspektech samotného rozhodčího řízení, osobě rozhodce a charakteru samotné rozhodčí smlouvy. Cílem této rigorózní práce je předmětnou problematiku postavení spotřebitele v rozhodčím řízení analyzovat a přiblížit jednotlivé aspekty rozhodčího řízení jak ve vztahu k podnikateli a z pohledu podnikatele, tak ve vztahu ke spotřebiteli a z pohledu spotřebitele, se zaměřením jak...
Důkazní břemeno v civilním procesu
Loutchan, Petr ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Název diplomové práce: Důkazní břemeno v civilním procesu Tato práce se zabývá problematikou důkazního břemene, snaží se ji zasadit do určitého rámce, který je nezbytný pro bližší porozumění danému tématu. V úvodní kapitole zmiňuji základní zásady aplikovatelné v případě všech procesních předpisů. Tyto zásady jsou významné z hlediska interpretace Evropské úmluvy, zároveň se používají i pro bližší integraci evropského práva. Následují principy vlastní pouze civilnímu procesu, které jsou charakteristické existencí protikladných dvojic a tím, že se vlastně nikdy neuplatňují ve své čisté podobě. Druhá kapitola je věnována dokazování. Zmiňuji definici dokazování, odlišení procesního dokazování od klasického logického, účel dokazování a jeho předmět. Následuje výběr skutečností, které se nemusí dokazovat, ať z důvodu existence domněnek či všeobecné známosti. Zvláštní pozornost je věnována institutům usnadňujícím dokazování. Rovněž definuje základní pojmy dokazování. Nesnaží se však být komplexním pojednáním o dokazování, to by snad ani vzhledem k rozsahu nebylo možné. Vybírá si proto opravdu jen vybrané kapitoly nezbytné pro pochopení tématu této práce. Třetí kapitola je úvodem do procesních povinností a procesních břemen. Zmiňuje rozlišení mezi oběma instituty a snaží se o komplexní popis těch, které...
Řízení o pozůstalosti
Víšek, Pavel ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Resumé Řízení o pozůstalosti Diplomová práce popisuje jednotlivé fáze řízení o pozůstalosti a zaměřuje se také na největší změny, které zavedl zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Tato práce se dělí do pěti kapitol. V první kapitole je vymezeno, proč je řízení o pozůstalosti pro společnost tak důležité a na jakých právních principech stojí. Zároveň je zde zmíněno, z jakých právních pramenů řízení o pozůstalosti čerpá. Druhá kapitola poskytuje stručný historický úvod do problematiky řízení o pozůstalosti. Současná právní úprava se vrací zpět k úpravě platné před právními reformami 50. let 20. století. I proto je vhodné znát historické pozadí problematiky. Třetí kapitola se zaměřuje na největší novinky v právní úpravě, které přinesl zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Tato kapitola představuje poměrně krátkou, ale významnou část diplomové práce. Čtvrtá kapitola popisuje průběh řízení o pozůstalosti a tvoří stěžejní část této práce. V této kapitole jsou nejprve popsány obecné skutečnosti platné pro řízení o pozůstalosti a následně se kapitola zabývá projednáním dědictví od zahájení řízení až po případné podání opravného prostředku. Poslední kapitola diplomové práce se zaměřuje na problematiku likvidace pozůstalosti jako vybrané otázky řízení o pozůstalosti, protože byla...
Změny evropského insolvenčního práva v souvislosti s nařízením EU 2015/848.
Hrdý, Bohuslav ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Insolvenční řízení bylo historicky záležitostí jednotlivých národních států a jejich vlastních úprav. S postupnou evropskou integrací se však podnikatelské aktivity dostávají na nadnárodní úroveň. Taktéž, s přibývajícími případy úpadku společností, působících ve vícero jurisdikcích Evropské unie, přichází taktéž požadavek na předpis, který by stanovil jasná pravidla pro vedení příhraničních insolvenčních řízení. Na začátku dvacátého prvního století se tímto předpisem stalo Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ("Nařízení"), o insolvenčním řízení. Toto Nařízení, které mimo jiné zůstalo v platnosti i během největší ekonomické krize, se kterou se Evropská unie potýkala, se nyní stává kvalitním základem, na který se Evropský parlament snaží navázat jeho novelou označovanou jako Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ("Novela") o insolvenčním řízení. K výkladu ustanovení původního Nařízení, se při několika příležitostech dostal i Soudní dvůr Evropské unie, který tak pomohl k jeho zdárné aplikaci. Vycházeje především z rozhodovací praxe Soudního dvora EU a doporučení právních teoretiků zabývajících se insolvenčním právem s mezinárodním prvkem, byla připravena zmíněná Novela. Dochází tak k značnému rozšíření úpravy Nařízení a taktéž ke zpřesnění mnohých doposud sporných pojmů. Obecným trendem, který je...
Advokát - klient
Šplíchal, Jan ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá advokacií a obsahem pojmu advokacie, dále pak rozvádí pojmy právní pomoc a právní služba a hledá mezi těmito pojmy rozdíly. Práce též nabízí stručný pohled do historie právnického povolání a jeho vývoje v čase. Dále pak se tato práce zabývá vlivem České advokátní komory jakožto profesní samosprávné organizace na výkon advokacie a na poskytování právních služeb advokáty. Rozebírá jednak samotnou Českou advokátní komoru a její organizaci, tak její pravomoci a vydávání stavovských předpisů. Také se věnuje dalším situacím, ke kterým v rámci vlivu České advokátní komory dochází. Práce také stručně popisuje základní prvky vzniku, obsahu a zániku vztahu mezi advokátem a jeho klientem. Jednotlivé prvky obsahu vztahu advokát - klient poté rozebírá ve čtvrté kapitole. Zejména jde o povinnost advokáta prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta, povinnost nesnižovat důstojnost advokátního stavu, povinnost mlčenlivosti, povinnost informovat klienta a vést dokumentaci, povinnost být pojištěn nebo právo advokáta na odměnu. Obdobně se práce věnuje i právům a povinnostem klienta. Práce má za cíl také v krátkosti rozebrat některé shodné a rozdílné prvky vztahu mezi advokátem a klientem, které můžeme pozorovat v rámci trestního řízení. Práce klade v této kapitole důraz právě na srovnání...
Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení
Šedivá, Lucie ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Diplomová práce Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení popisuje hlavní aspekty související s náhradou nákladů řízení ve dvou zmíněných druzích civilního procesu. Náhrada nákladů je chápána jako podružné téma, nicméně může podstatným způsobem zasáhnout do majetkových práv účastníků. Cílem této práce je podat komplexní pohled na problematiku nákladů nalézacího a exekučního řízení a s ní spojenou náhradu nákladů řízení. Diplomová práce je členěna na úvod, dvě hlavní části zabývající se náhradou nákladů nalézacího a exekučního řízení a závěr. V úvodu práce se zabývám především důvody, které mě vedly k zvolení tématu. Vlastní text práce je členěn na dvě hlavní části - náhradu nákladů nalézacího řízení a náhradu nákladů exekučního řízení. V první části se zabývám vybranými druhy nákladů řízení s důrazem na judikaturu, rovněž se poměrně podrobně věnuji vybrané problematice v souvislosti se zrušením vyhlášky č. 484/2000 Sb. V rámci podkapitol 1.3 a 1.4 rozebírám náhradu nákladů v řízení sporném a nesporném, jednotlivé zásady ovládající náhradu nákladů a také instituty související s náhradou nákladů, konkrétně předžalobní výzvu a moderační právo soudu. Dále se věnuji rozhodnutí o nákladech řízení a rovněž opravným prostředkům směřujícím proti daným rozhodnutím, s důrazem na dovolání. Druhá...
Komparace české a německé právní úpravy insolvenčního práva s náhledem do praxe
Chytil, Petr ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Shrnutí Jak vyplývá z názvu, cílem této práce je srovnat českou a německou právní úpravu insolvenčního práva a zjistit některé rozdíly na úrovni praxe. Motivace zvolit tyto země vycházela z faktů, že jsou obě země silně ekonomicky provázané a německé právo slouží jako tradiční zdroj inspirace českého práva. Dalším cílem tedy bylo zjistit, zda může být právní úprava našich západních sousedů inspirací i pro budoucí změny relativně nového insolvenčního práva v ČR. Protože je název práce poměrně obecný, bylo třeba obsah práce vhodně ohraničit a vybrat stěžejní body práce. Těmi jsou oddlužení, reorganizace a institut insolvenčního správce z pohledu výkonu této profese. Cílem práce tak není pokrýt problematiku insolvenčního práva komplexně. Práce je členěna do jedenácti kapitol. První kapitolu tvoří úvod práce a vymezení cílů. Ve druhé a třetí kapitole je popsán obecný úvod do německého insolvenčního práva, který se z velké části překrývá s úvodem do českého insolvenčního práva. Vybrané rozdíly v právních úpravách v obecné rovině jsou zmíněny v kapitole čtvrté. Kapitoly pět až sedm jsou věnovány hlavním tématům práce a tvoři pomyslné těžiště této komparace a vždy obsahují podkapitoly shrnující úpravu v ČR, Německu a podkapitolu srovnávající. Obsáhlá je zejména kapitola o oddlužení, jelikož koncept tohoto právního...
Majetková podstata v insolvenčním řízení
Marian, Daniel ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Shrnutí Předmětem této diplomové práce je institut majetkové podstaty, jeden ze základních právních institutů insolvenčního řízení, který hraje zcela klíčovou roli v procesu řešení dlužníkova úpadku a uspokojení dlužníkových věřitelů. Smyslem této práce není obsáhnout institut majetkové podstaty v celé jeho šíři, ale prezentovat právní úpravu majetkové podstaty a nejvýznamnějších právních institutů s ní souvisejících v insolvenčním zákoně v kontextu insolvenčního řízení. Mimoto práce pracuje se závěry soudní praxe insolvenčních soudů, přednáší úvahy nad současným stavem insolvenčního zákona a vymezuje některé oblasti, ve kterých by mělo dojít v budoucnosti k novelizaci insolvenčního zákona. Tato práce je strukturována do devíti kapitol s ohledem na ustanovení insolvenčního zákona upravující institut majetkové podstaty. Po krátkém úvodu se práce v první kapitole věnuje historickému vývoji insolvenčního práva, insolvenčnímu zákonu a definici majetkové podstaty. Druhá a třetí kapitola jsou zaměřeny na rozsah a obsah majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení, včetně souvisejících institutů neplatnosti a neúčinnosti právního jednání. Čtvrtá kapitola definuje proces zjišťování majetkové podstaty a práva a povinnosti s tímto procesem související. Pátá kapitola pojednává o soupisu majetkové podstaty a...
Předběžná opatření v civilním řízení
Turková, Lenka ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Shrnutí Předkládaná diplomová práce s názvem "Předběžná opatření v civilním řízení" pojednává o institutu předběžného opatření v civilním řízení, jako o prostředku, jenž dočasně zajišťuje práva fyzických nebo právnických osob. Předběžné opatření je využíváno v situacích, kdy s ohledem na ohrožení jednotlivých práv nebo na obavu, že výkon soudního rozhodnutí bude ohrožen, nelze vyčkat na vydání rozhodnutí v řízení ve věci samé. Cílem této práce je poskytnout jejímu čtenáři komplexní přehled informací o předběžném opatření, a to jak o tzv. obecném předběžném opatření upraveném zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, tak i o tzv. zvláštních předběžných opatřeních upravených zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Diplomová práce sestává z pěti kapitol. První kapitola se zabývá historickým vývojem předběžného opatření na našem území a poskytuje obecné informace o tomto institutu a jeho účelu. Druhá kapitola je zaměřena na problematiku obecného předběžného opatření. V této kapitole autorka popisuje průběh řízení o návrhu na nařízení tohoto typu předběžného opatření, dobu trvání předběžného opatření a možnost jejího prodloužení. Zabývá se zde rovněž institutem jistoty, který je již po několik let velmi diskutovanou otázkou v oblasti právní úpravy předběžného opatření. Závěr kapitoly je...
Řízení o rozvod manželství
Neumanová, Nikola ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Resumé Předmětem mé diplomové práce je řízení o rozvod manželství. Hlavním cílem této práce je podat výklad aktuálně účinné právní úpravy rozvodového řízení a rozvodu samotného, jak plyne zejména ze zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rozvod je v České republice jediným přípustným způsobem ukončení manželství za života obou manželů. Vede k závažným právním důsledkům, které dopadají nejen na samotné manžele, ale příp. i na jejich nezletilé děti. Proto vyžaduje zvláštní úpravu a taktéž zvláštní soudní řízení, v rámci kterého mohou soudy zjišťovat existenci nenapravitelného rozvratu manželství (který jedině může odůvodnit jejich rozvod), a které soudům umožňuje rozhodnout o osobních a majetkových poměrech manželů v souvislosti s rozvodem. Tato práce sestává z pěti částí, které se v různých souvislostech dotýkají řízení o rozvod manželství. První část práce se zabývá historií právní úpravy rozvodu na historickém českém území, a to až po současnost. Druhá část práce se prve dotýká poměru hmotného práva a práva procesního ve vztahu k rozvodu. Následně se zaměřuje na hmotněprávní úpravu rozvodu v České republice. Zmíněny jsou všechny zde v úvahu přicházející modely rozvodu, rozvodový důvod a následky rozvodu. Třetí část práce se soustředí na právní...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 322 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.