Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 334 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Reorganization under Czech legal regulation
Horváthová, Michaela ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Názov diplomovej práce: Reorganizácia v českej právnej úprave Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je popísať a analyzovať platnú právnu úpravu reorganizácie, obsiahnutú v zákone č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia. Reorganizácia vo svojej súčasnej podobe predstavuje jeden zo sanačných spôsobov riešenia úpadku, určený predovšetkým stredným až veľkým podnikateľom. Hoci nie ani aj po splnení podmienok pre jej povolenie riešením pre každého, predstavuje zaujímavú alternatívu k likvidačnému konkurzu. Diplomová práca je rozdelená do celkovo trinástich kapitol. Prvé dve kapitoly sú venované všeobecnej problematike, teda vymedzeniu pojmu insolvenčného konania a jeho právnej úprave, ako aj právnej úprave reorganizácie. Je v nich zdôraznený charakter a cieľ insolvenčného konania, so zameraním na výklad pojmu "zásadne pomerné uspokojenie veriteľov" ako jedného z kľúčových pojmov vymedzujúcich hlavný účel insolvenčného konania. Tretia kapitola zachytáva základný priebeh insolvenčného konania až do vydania rozhodnutia o insolvenčnom návrhu. Štvrtá až štrnásta kapitola sa zameriava už priamo na reorganizáciu. Po jej všeobecnom priblížení a stručnom porovnaní s konkurzom nasledujú kapitoly týkajúce sa prípustnosti reorganizácie a procesu jej povoľovania. Veľký dôraz je pritom kladený na výhody...
Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení
Mařík, Jiří ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
1 Abstrakt Diplomová práce analyzuje hlavní hlediska náhrady nákladů nalézacího a exekučního řízení. Při soudním rozhodování bývá často problematika náhrady nákladů nalézacího a exekučního řízení považována za druhotné téma, nicméně rozsah odborné diskuze a časté novelizace příslušných právních předpisů vypovídají o pravém opaku. Z tohoto důvodu bylo základním účelem diplomové práce poskytnou ucelený rozbor relevantní právní úpravy, upozornit na praktické problémy při její aplikaci a zároveň učinit návrhy možných změn jednotlivých právních předpisů Diplomová práce se člení na úvod, pět kapitol a závěr. V úvodu vymezuji zejména otázky a cíle práce, jimiž se následně diplomová práce zabývá. Také zde definuji základní pojmy. První kapitola přináší základní přehled dílčích druhů nákladů nalézacího řízení, které jsou důležité pro správné pochopení zákonitostí jejich následné náhrady. Společně s nástinem historického vývoje se dále věnuje jejich praktickému uplatňování a v neposlední řadě upozorňuje na nejčastější potíže při jejich náležitém výpočtu. Ve druhé kapitole se zabývám charakteristikou jednotlivých pravidel prostupujících právní úpravu náhrady nákladů nalézacího řízení jako celku. Patřičný prostor je poskytnut především spornému řízení, a to včetně soustavy opravných prostředků. Pozornosti se však...
Oddlužení jako způsob řešení úpadku dlužníka
Trčková, Veronika ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Oddlužení představuje jeden ze sanačních způsobů řešení úpadku dlužníka. Jedná se o dlužníky velmi využívaný institut, jehož cílem je nejen uspokojení věřitelů minimálně v zákonem garantované výši, ale i ochrana dlužníka, který je na základě úspěšného oddlužení osvobozen od všech minulých dluhů a může tak začít nový život bez dluhů a nekonečných exekucí. Cílem této diplomové práce je charakterizovat institut oddlužení, zařadit ho do systému insolvenčního práva, popsat procesní stránku oddlužení a některé oblasti, které v praxi způsobují aplikační obtíže. Při psaní práce jsem se snažila účinnou právní úpravu propojit se související judikaturou vyšších soudů, komentářovou literaturou, odbornými publikacemi a články. Text práce se dělí do 5 kapitol. V první se věnuji charakteristice základních pojmů insolvenčního práva (insolvenční řízení, úpadek, procesní subjekty) a způsobům řešení úpadku dlužníka. Druhá kapitola se zaměřuje na průběh insolvenčního řízení od podání insolvenčního návrhu až po povolení a schválení oddlužení. V závěru kapitoly popisuji způsoby provedení oddlužení, kterými jsou zpeněžení majetkové podstaty a plnění splátkového kalendáře, případně jejich kombinace. V třetí části se zabývám některými problematickými oblastmi oddlužení, jejichž výslovná úpravu v insolvenčním zákoně chybí...
Procesní postavení a činnost insolvenčního správce v průběhu konkursu
Košťál, Matěj ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
názvem "Procesní postavení a činnost insolvenčního správce průběhu konkursu" je poskytnutí uceleného a komplexního pohledu na konkursní řízení pohledu insolvenčního správce. Práce popisuje běžnou činnost insolvenčního věnuje se popisu jeho činnosti v řízení až do okamžiku zproštění funkce insolvenčním soudem, které následuje po zrušení Dalším cílem diplomové práce je upozornění na problémy které insolvenčnímu správci znesnadňují jeho činnost a poukázat na jejich možná řešení. K objasnění některých problematických míst konkursního řízení využil autor rozhovoru s insolvenčním správcem se zvláštním povolením. Práce je rozdělena do tří částí členěných do kapitol. V první (obecné) části práce, autor seznamuje čtenáře se základními instituty insolvenčního práva a vysvětluje pozici a vztah insolvenčního správce v insolvenčním řízení, jehož způsobem řešení je konkurs. Ve druhé (praktické) části práce je čtenáři poskytnut vhled do samotného průběhu konkursu. Práce v části zachycuje konkursní řízení v jeho obvyklých modalitách a způsobem probíhá řízení očima insolvenčního správce. Spolu s této části práce au odkazuje na vybrané elektronické formuláře, prostřednictvím kterých uskutečňuje insolvenční správce některá svá podání. Tato část práce zároveň obsahuje odkaz na některá častá podání, které insolvenční správce v...
Postavení manželů v insolvenčním řízení
Tesařová, Nikola ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Resumé Tato diplomová práce popisuje hlavní specifika postavení manželů v insolvenčním řízení, které se v poslední době stává aktuálním tématem. S tímto tématem jsou však spojeny mnohé aplikační a interpretační nejasnosti, které jsou odstraňovaný pomocí judikatury. Obsah práce se člení na čtyři kapitoly. V první kapitole se autorka věnuje stručnému popisu historie insolvenčního řízení. Její pozornost je věnována zejména úpravě, které předcházela účinnosti zákona č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. Důraz je kladen hlavně na tři způsoby plnění oddlužení manželů, které byly v dané době pro manžele možné. Druhá kapitola definuje pojmy, které s tématem úzce souvisí a jsou nezbytné pro další pojednání o insolvenčním řízení. Jedná se o manželství, společné jmění manželů, insolvenční řízení a jeho druhy. Třetí a zároveň stěžejní kapitola celé práce se věnuje společnému oddlužení manželů. Jedná se o institut poměrně, který byl insolvenčním zákonem upraven teprve účinností zákona č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, kdy došlo k úpravě společného návrhu manželů na povolení...
Zájezd
Rosůlek, Jan ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Cílem této práce je analyzovat náležitosti smlouvy o zájezdu dle platné legislativy a analyzovat nároky zákazníka, které mu mohou ze smlouvy o zájezdu vůči pořadateli vzniknout. V práci je porovnávána nejen v současné době účinná právní úprava s právní úpravou předcházející, ale na vybraných místech je porovnávána také s právní úpravou obsaženou ve Směrnici evropského parlamentu a rady 2015/2302, která má být do českého právního řádu transponována nejpozději s účinností od 1.7.2018. Tuto práci lze rozdělit do čtyř hlavních částí. Prvná část se zabývá náležitostmi smlouvy o zájezdu, kterými jsou: i. zájezd. Zájezdem je předem připravený soubor služeb cestovního ruchu, jsou zde proto nejprve vymezeny jednotlivé služby, které tento soubor tvoří s uvedením relevantní judikatury. Následně je krátký prostor věnován také spojeným cestovním službám, což je nový institut, který přináší Směrnice evropského parlamentu a rady 2015/2302, který se svou podobou zájezdu velmi přibližuje. ii. smluvní strany - pořadatel, zákazník. Úvodem je vymezena soukromoprávní pozitivní a negativní definice pořadatele. Poté je uvedeno, kdo může být tímto pořadatelem a jaké musí splňovat požadavky dle veřejnoprávních předpisů. V kapitole věnované zákazníkovi je i tento pojem nejprve definován, následně jsou uvedena specifika,...
Hmotněprávní normy v Insolvenčním zákonu
Justa, Aleš ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Hmotněprávní normy v insolvenčním zákonu Abstrakt Základním cílem této práce je vyhledání a analýza hmotněprávních norem obsažených v zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčním zákonu), rozbor jejich smyslu a účelu, s uvedením související judikatury soudů i historických konsekvencí. Zmíněna je i zahraniční literatura a odborné monografie autorů věnujících se insolvenčnímu právu. Z hlediska tématu práce jsou zapracovány i otázky navrhovaných změn insolvenčního zákona, které s ním souvisejí. Obsaženy jsou i vlastní názory autora na vybrané otázky insolvenčního práva. Práce je rozdělena na 5 kapitol, ve kterých jsou průřezově rozebrány materiální normy insolvenčního zákona. Jádro práce tvoří kapitoly druhá, třetí a čtvrtá. První kapitola vymezuje právo procesní a hmotné, vztah insolvenčního zákona vůči jiným předpisům a jeho postavení v právním řádu. Druhá kapitola se zabývá fázemi insolvenčního řízení zejména účinky zahájeného insolvenčního řízení, úpadku, konkursu, ale také sanačními způsoby řešení úpadku - reorganizací a oddlužením, a to vše z hlediska souvisejících hmotných norem. Třetí kapitola se věnuje otázkám odpovědnosti subjektů insolvenčního řízení, povahy jejich odpovědnosti a zvláštních sankčních mechanismů insolvenčního zákona. Čtvrtá kapitola zahrnuje neplatnost a...
Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
Hönig, Ondřej ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce s názvem "Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti" se věnuje speciálnímu typu notářského zápisu, který je zároveň i titulem pro výkon rozhodnutí. Jedná se o specifický typ notářského zápisu, jehož tradice sahá do druhé poloviny 19. století. Cílem práce je vymezení notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti z pohledu civilního práva procesního, neboť jde o institut, který pro svou pružnost může v praxi nahrazovat meritorní rozhodnutí soudu. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola obsahuje stručný vývoj notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti od jeho zavedení v právním řádu v roce 1871 do současnosti. Druhá kapitola práce se zabývá notářskými zápisy jako veřejnými listinami, dále notářskými zápisy o právních jednáních a následně jednotlivými druhy notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, včetně notářského zápisu jako evropského exekučního titulu a vztahu mezi notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti a přípustností vedení civilního sporného řízení nalézacího o nároku vtěleném do takovéhoto notářského zápisu. Třetí kapitola se věnuje notářskému zápisu se svolením k vykonatelnosti jako exekučnímu titulu a dále přezkumem takového notářského zápisu v rámci výkonu rozhodnutí. Čtvrtá kapitola se soustředí na odpovědnost notáře za újmu způsobenou...
Reorganizace jako finanční forma řešení úpadku obchodní korporace
Cetkovská, Barbora ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
V této práci na téma "Reorganizace jako finanční forma řešení úpadku obchodní korporace" se autor snaží podrobněji přiblížit tento institut českého insolvenčního práva v uceleném a komplexním měřítku. První kapitola se zabývá historickým vývojem insolvenčního práva jako takového, a to jak ve světě, tak i na území České republiky. Cílem zasazení insolvenčního práva do historického kontextu je usnadnění pochopení smyslu insolvenčního práva a jeho cílů. Historický exkurz vede v této práci od samých základů insolvenčního práva v římském právu, až po současnou podobu Insolvenčního zákona. Současně je v této kapitole stručně popsán vznik Insolvenčního zákona včetně vlivů zahraničních právních úprav a práva Evropské unie. V následujících třech kapitolách se autor zabývá insolvenčním řízením obecně a to konkrétně základními zásadami, na kterých stojí celé insolvenční právo, a které prostupují celé insolvenční řízení včetně reorganizace. Jednotlivé odstavce popisují specifické zásady, které jsou použitelné pouze v rámci insolvenčního řízení a jejich uvedení dokresluje smysl a cíl nejen reorganizace, ale i celého insolvenčního řízení a pomáhají ve výkladu jednotlivých ustanovení Insolvenčního zákona. V práci jsou dále stručně uvedeny procesní subjekty a účastníci insolvenčního řízení s přihlédnutím k...
Majetková podstata v insolvenčním řízení
Chuchro, Jan ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Shrnutí v českém jazyce Tato práce se zabývá dvěma hlavními tématy: insolvenčním řízením v České republice dle insolvenčního zákona, a institutem majetkové podstaty. Také obsahuje krátké srovnání vybraných právních institutů majetkové podstaty mezi českým a německým insolvenčním zákonem. Cílem této práce je definovat a popsat insolvenční řízení a institut majetkové podstaty a zhodnotit právní úpravu insolvenčního zákona a pokusit se předpovědět budoucí směřování jeho změn. Insolvenční řízení v České republice je součástí občanského práva procesního, a je velmi specifické vzhledem ke svému účelu, kterým je řešení úpadku dlužníka a dosažení maximálního možného uspokojení jeho věřitelů. Z tohoto důvodu musí mít insolvenční řízení své vlastní zvláštní zásady a zvláštní pravidla uzpůsobená k dosažení svého účelu, proto obsahuje insolvenční zákon i četná pravidla, která mají zabránit možnému zneužití zvláštních pravidel insolvenčního řízení k jiným než stanoveným cílům. Tato práce se zabývá subjekty insolvenčního řízení a jejich zájmy, povinnostmi a kompetencemi v řízení a jejich vzájemnými vztahy. Nejdůležitějším subjektem je insolvenční správce, který zejména je odpovědný za vytváření, správu a konečné zpeněžení majetkové podstaty. Tato práce popisuje jednotlivé fáze insolvenčního řízení dle insolvenčního...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 334 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.