Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 369 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Postavení manžela povinného v exekučním řízení
Cejnarová, Jitka ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Postavení manžela povinného v exekučním řízení Abstrakt Tématem této rigorózní práce je "Postavení manžela povinného v exekučním řízení". K tomuto tématu jsem se dostala prostřednictvím své praxe na exekučním oddělení Obvodního soudu pro Prahu 5, kde jsem více než rok pracovala jako asistentka soudce. V rámci této práce jsem pro soudce připravovala usnesení o procesních návrzích účastníků exekučního řízení, včetně návrhů manželů povinných na částečné zastavení exekuce. V návaznosti na to, že jsem se těmto návrhům s ohledem na jejich vzrůstající počet věnovala stále více a můj zájem o problematiku postihování majetku ve společném jmění manželů a majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného a znalosti o ní se stále prohlubovaly, jsem se rozhodla pojednat o tomto tématu ve své rigorózní práci. Cílem této práce je analyzovat možnosti postihu majetku ve společném jmění manželů a majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného v jednotlivých režimech procesní právní úpravy postihování tohoto majetku, založených relevantními novelami právní úpravy této tématiky, a pojednat o prostředcích obrany manžela povinného proti neoprávněnému postižení uvedeného majetku v takovém exekučním řízení. Rigorózní práce je členěna do pěti...
Náklady nalézacího civilního řízení
Konůpková, Simona ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Rigorózní práce se věnuje otázce nákladů nalézacího civilního řízení. Téma této práce je stále aktuální a velice významné. Cílem práce je popsat současnou právní úpravu nákladů nalézacího civilního řízení především se zaměřením na aktuální problémy, s nimiž se praxe každodenně potýká. Při psaní této práce jsem využila nejen velké množství aktuální judikatury, která se tématem zabývá, ale také vlastní zkušenosti získané v advokátní kanceláři a na soudě, kde jsem 3 roky pracovala jako asistentka soudce. Celá práce je rozdělena do dvou stěžejních částí, a to na platnou právní úpravu nákladů nalézacího civilního řízení a budoucí právní úpravu. První část sestává z 8 kapitol a podrobně se věnuje právní úpravě obsažené v zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (zejména ustanovení § 137 až 151), a dalším významným právním předpisům. Nejprve je vymezen samotný pojem nákladů řízení. V následující kapitole je pojednáno o jednotlivých druzích nákladů řízení dle jejich demonstrativního výčtu, a to konkrétně o hotových výdajích účastníků a jejich zástupců, včetně soudního poplatku, ušlém výdělku účastníků a jejich zákonných zástupců, nákladech důkazů, nákladech na tlumočení, náhradě za daň z přidané hodnoty, odměně za zastupování a odměně mediátora. Stranou nezůstala ani otázka osvobození od soudních...
Komparace české a španělské právní úpravy prodeje nemovitých věcí povinného v rámci exekučního řízení
Strnad, Silvio ; Pohl, Tomáš (oponent)
Předložená diplomová práce se věnuje právní problematice exekucí prodejem nemovitých věcí povinného, a to z komparativního pohledu. V práci je komparována česká a španělská právní úprava zvoleného užšího tématu z oblasti exekucí. Srovnání se týká jak právní úpravy obsažené v OSŘ a EŘ navzájem, ale i OSŘ, EŘ oproti LEC, jakožto cizozemské právní úpravy. První část diplomové práce se zabývá obecně exekucemi a exekučním řízením s uvedením jednotlivých zásad exekučního řízení a jednotlivých způsobů provedení exekuce. V této části jsou rovněž uváděny příklady stran exekuce prodejem nemovitých věcí a jsou zde komparovány jednotlivé právní úpravy týkající se průběhu exekuce až do samotného zvolení konkrétního způsobu provedení exekuce - prodeje nemovitých věcí povinného. Druhá část práce je věnována již samotnému srovnání vybraných právních úprav stran prodeje nemovitých věcí povinného v rámci exekučního řízení.
Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
Grivalská, Andrea ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Rigorózní práce "Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky" se zabývá především právní úpravou rozhodčí řízení vedeného před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen "Rozhodčí soud"). Těžištěm této práce je pojednání zejména o úpravě obsažené v Řádu Rozhodčího soudu, který obsahuje poměrně komplexní úpravu pravidel pro vedené rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem a rovněž o právní úpravě obsažené v zákoně č. 216/1994 Sb., o o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v aktuálním znění. Při pojednání o problematice rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem nebyl opomíjená ani rozsáhlá rozhodovací praxe obecných civilních soudů a odborná literatura. Rigorózní práce si dala za cíl nejen popis rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem, ale rovněž jejím cílem bylo zaměřit se i na aktuální problémy související s tímto řízení a se současnou právní úpravou; současně bylo cílem nabídnout vlastní úvahu ohledně problematických témat a tak, kde to bylo alespoň trochu možné, najít východisko. Obsahem práce je pojednání o instituci rozhodčího řízení, o druzích rozhodčího řízení, dále o Rozhodčím soudu, jeho orgánech a o jeho fungování. Dále není opomenuto ani pojednání o funkci...
Náklady civilního řízení - rozhodování o jejich přiznání a jejich výši
Srbová, Gabriela ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Náklady civilního řízení - rozhodování o jejich přiznání a jejich výši Abstrakt Tato práce se zabývá tématem nákladů civilního řízení. Systematika práce sleduje systematiku občanského soudního řádu a je doplněna odkazy na judikaturu, a to zejména judikaturu Ústavního soudu. Zabývá se takřka výhradně náklady řízení v prvním stupni. Práce ve svém úvodu zdůrazňuje důležitost problematiky nákladů řízení a nezanedbatelný dopad nákladového výroku na jednotlivé účastníky řízení. Uvádí základní rozdělení nákladů na náklady všeobecné a zvláštní a vyjmenovává jejich základní funkce, tj. funkci preventivní a sankční. V úvodu je také popsána úloha Ústavního soudu ve vztahu k nákladům řízení. Po krátkém úvodu do problematiky nákladů řízení přichází výčet jednotlivých druhů nákladů řízení, jejich popis, funkce a právní úprava. Větší prostor je věnován soudnímu poplatku a otázkám s tím souvisejícím. Mezi ty patří výše a rozsah poplatkové povinnosti, osvobození (a jeho druhy) od placení soudního poplatku jako výraz práva na soudní ochranu a další. Následně se práce zabývá otázkou placení a hrazení nákladů řízení, což jsou dva rozdílné pojmy, které je v rámci uvedené problematiky nákladů civilního řízení nezbytné důsledně rozlišovat. Povinnost hradit náklady řízení přichází až poté, co jsou náklady zaplaceny. Jde o...
Další soudní osoby a jejich podíl na činnosti soudu v civilním procesu
Prášilová, Kateřina ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
DALŠÍ SOUDNÍ OSOBY A JEJICH PODÍL NA ČINNOSTI SOUDU V CIVILNÍM PROCESU ABSTRAKT Na rozhodovací a jiné činnosti soudů se dle § 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů podílí kromě soudců také justiční čekatelé, asistenti soudců, vyšší soudní úředníci, soudní tajemníci a soudní vykonavatelé. Právní úprava týkající se těchto dalších soudních osob je ale nejednotná a obsažena v několika zákonech. Cílem diplomové práce je komplexně popsat tuto roztříštěnou právní úpravu a vymezit zapojení dalších osob v civilním procesu. Diplomová práce je rozdělena na tři části. První část se zabývá osobami, se kterými zákon počítá jako s možnými kandidáty na funkci soudce. Jedná se o vyššího soudního úředníka, asistenta soudce a justičního čekatele. Druhá část pojednává o soudním tajemníkovi a soudním vykonavateli, což jsou osoby, které předpoklady stát se soudcem nemají. Výklad u jednotlivých soudních osob má stejné členění, které postupně pojednává o právní úpravě, týkající se jednotlivých osob, jejich právním postavení, odpovědnosti, předpokladech výkonu funkce, činnosti v civilním procesu a jejich jednotlivých úkonech. Třetí část diplomové práce je spíše praktická a jejím obsahem je zapojení jednotlivých soudních osob v typickém občanském soudním...
Majetková podstata v insolvenčním řízení
Marek, David ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Tato práce je věnována institutu majetkové podstaty. Majetková podstata představuje jeden z nejzákladnějších a nejvýznamnějších institutů insolvenčního práva. Majetkovou podstatou dle insolvenčního zákona představuje majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů. Její správné zjištění a další fáze insolvenčního řízení, které se k majetkové podstatě pojí, tak mají klíčový dopad na výši uspokojení, které se dostane dlužníkovým věřitelům. Diplomová práce postupně seznamuje čtenáře s právní úpravou nejdůležitějších právních institutů vázajících se k majetkové podstatě. Nejprve postupuje od vymezení pojmu majetkové podstaty k fázi zjišťování, který majetek do majetkové podstaty spadá. V souvislosti s touto fází vymezuje povinnost součinnosti jednotlivých subjektů insolvenčního řízení. Následně se věnuje soupisu majetkové podstaty, a to včetně oceňování majetku. Nechybí ani popis možností, jak se bránit proti nesprávnému zařazení majetku do soupisu majetkové podstaty. Další kapitola v pořadí se pak zabývá nakládáním a správou majetkové podstaty. Závěrečný tematický okruh se věnuje jednotlivým způsobům zpeněžení majetkové podstaty. Postupně je hodnotí, porovnává jejich vzájemné výhody a nevýhody. Poměrně široký prostor je věnován i problémům, které jsou se zpeněžováním v rámci insolvenčního řízení...
Majetková podstata v insolvenčním řízení
Mánek, Václav ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Tato diplomová práce měla za cíl analyzovat ty části insolvenčního zákona zabývající se majetkovou podstatou a zároveň definovat všechny pojmy s tím související. Dílčím cílem práce bylo identifikovat ta ustanovení insolvenčního zákona související s majetkovou podstatou, která se jeví jako nedostatečná a de lege ferenda navrhnout možné legislativní změny. Cíl práce se podařilo zcela naplnit. Byla provedena analýza stěžejních ustanovení insolvenčního zákona zabývajících se majetkovou podstatou a byl definovány všechny důležité pojmy. Jelikož autor práce došel k závěru, že současná právní úprava je zdařilá, navrhuje de lege ferenda pouze některé dílčí změny, jako např. prodloužení lhůty, během jejíhož trvání mají bývalí členové vedení dlužníka - právnické osoby povinnost součinnosti. Pokud jde o systematiku, diplomová práce se člení do celkem sedmi kapitol, z nichž většina je dále rozdělena na podkapitoly. První kapitola se zabývá historickým vývojem insolvenčního práva na území dnešní České republiky. Mapuje právní úpravu od 18. století až do současnosti s tím, že největší pozornost je věnována současnému insolvenčnímu zákonu, přičemž práce vysvětluje především jeho nejvýznamnější novelizace. Představena je i definice majetkové podstaty v českém právním řádu a nechybí ani její zasazení do práva...
Notář v právním řádu ČR
Chocová, Eva ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Cílem této diplomové práce s názvem "Notář v právním řádu ČR" je podat přehledný a komplexní obraz o postavení notáře a jeho činnosti na území České republiky. Notář je jedním z nejdůležitějších a nejváženějších právních povolání, a proto považuji za vhodné se tomuto tématu více věnovat. Práce je členěna do devíti hlavních částí. V úvodu vysvětluji, proč jsem si dané téma vybrala a uvádím stručný obsah práce. Druhá část je věnována krátkému exkurzu do dějin notářství v českých zemích a také přehledu nedůležitějších právních norem upravujících postavení notáře a výkon notářské činnosti. Třetí část pojednává předně o tom, kdo je to notář, jak se jím stát, co je to notářský úřad a jak funguje notářská kancelář. Čtvrtá a zároveň nejstěžejnější část této práce popisuje nejprve obecně činnost notáře a kterými základními zásadami je tato činnost ovládána a dále se věnuje konkrétním činnostem, zejména sepisování právních zápisů o právních jednáních, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, notářským úschovám a v neposlední řadě roli notáře jako soudního komisaře v řízení o pozůstalosti. Pátá část úzce souvisí s částí předchozí, neboť pojednává o odměňování a náhradách za činnost notáře. Šestá část je věnována problematice notářské samosprávy a dohledu nad jednotlivými notáři i nad notářskými...
Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení
Kubíček, Tomáš ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
50 Náhrada nákladů v nalézacím a exekučním řízení Abstrakt Diplomová práce náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení popisuje a hodnotí vybrané instituty týkající se náhrady nákladů v nálezacím a exekučním řízení. Jejím hlavním cílem je popsat podstatu náhrady nákladů a zodpovědět na laickou otázku: "kdo to ve výsledku zaplatí?". Diplomová práce je členěna do čtyř částí. Započato je úvodem, kde autor zejména vymezí cíle diplomové práce a metody vědecké práce pro zpracování zadaného tématu. V první části práce stručně definuje pojmy nalézacího a exekučního řízení, aby lépe vyjasnil předmět diplomové práce. Dále je popsána distinkce mezi hrazením nákladů řízení a placením nákladů řízení. Druhá část se věnuje problematice náhrad nákladů v nalézacím řízení sporném. Této části je věnováno nejvíce pozornosti (a také je nejvíce zhodnocena). Jsou zde popsány úpravy náhrady nákladů řízení a druhy nákladů řízení. Autor zde zařadil i úpravu rozhodování o nákladech řízení a úpravu nákladů řízení v rámci opravných prostředků. Třetí část se zabývá náhradou nákladů v nalézacím řízení nesporném. Třetí část je rozdělena do třech kapitol na základě systematiky vyplývající ze zákona o zvláštních řízeních soudních. Jsou zde stručně popsány druhy nákladů řízení a základní instituty týkající náhrad nákladů řízení....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 369 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.