Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Širší souvislosti dopadu sluneční aktivity na úmrtnost podle příčin v České republice
Podolská, Kateřina ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Šídlo, Luděk (oponent) ; Laštovička, Jan (oponent)
Širší souvislosti dopadu sluneční aktivity na úmrtnost podle příčin v České republice Abstrakt Předkládaná práce studuje vliv extraterestrických jevů v celé šíři jejich možného působení na lidskou populaci. Zabývá se jak dopadem změn klimatu indukovaných kolísáním sluneční aktivity na populaci, tak i vlivem koncentrace kosmogenních radionuklidů na lidské zdraví. V úvodu se práce věnuje popisu projevů sluneční aktivity na Zemi, shrnuje dosažené výsledky výzkumu a popisuje použité postupy zpracování dat i jejich zdroje. Primárně se tato práce zaměřuje na souvislost úmrtnosti na vybrané příčiny smrti z tříd příčin smrti VI. nemoci nervové soustavy a IX. nemoci oběhového systému podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) v České republice a změn v úrovni sluneční aktivity a jejími výjimečnými výkyvy. Hlavním cílem je zjistit možnou asociaci denních počtů zemřelých podle jednotlivých příčin smrti v členění podle pohlaví a věkových skupin v České republice na globálních i geograficky specifických denních hodnotách slunečních, ionosférických a geomagnetických parametrů metodami statistické analýzy mnohorozměrných dat v letech 1994-2013. Na základě výpočtů metodou obecných lineárních regresních modelů jsou zkonstruovány charakteristiky vystihující dopad sluneční aktivity na lidské zdraví ve sledovaném...
Vliv změny parametrů termálního plazmatu Země a slunečních indexů na úmrtnost podle příčin v České republice
Podolská, Kateřina ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Hulíková Tesárková, Klára (oponent)
Cílem diplomové práce bylo hledání závislosti intenzity úmrtnosti v České republice podle vybraných příčin úmrtí na sluneční aktivitě během vzestupné a sestupné fáze slunečního cyklu v období 1994-2011, a to použitím metod statistické analýzy mnohorozměrných dat. Sluneční aktivita byla reprezentována základními indexy R, Kp, F10,7 a Dst, ale i výškou foF2 vrstvy a TEC pro území České republiky. Typologie časových profilů příčin úmrtí byla hledána pomocí shlukové analýzy v časových řadách. Závislost mezi sledovanými časovými řadami byla zjišťována metodou grafických modelů podmíněných nezávislostí. Byla nalezena závislost počtu zemřelých na akutní infarkt myokardu, cévní mozkovou příhodu a Edwardsův a Patauův syndrom na parametrech sluneční aktivity. Závislost na ionosférických parametrech foF2 a TEC vztažených k území České republiky byla výraznější než na slunečních indexech.
Grafické modely v analýze spojitých finančních dat
Podolská, Kateřina ; Hurt, Jan (oponent) ; Zichová, Jitka (vedoucí práce)
Xa/ev prace: Graficke niodely v analy/e spojilych linancnich dat Autor: Kal.et'ina Podolska Kaledra: Kat.edra pravdepodobnost i a matenial.icke si.at isl.ikv Yedouci bakalafske prace: KXDr. Jilka Zichova, Dr. e-mail vedouciho: Jit ka.Zicliova:("inff.cuni.c/ Abslrakt: Hlavnini cilem teto bakalarske praee je aplikovat gralickf'1 niotk'ly urrene pro /praeovaiii tlat se spojityin ro'/delem'in na data z linanrni praxe. Pro lento Tieel byly /voleny denni ineno\(; knr/y / dalaba/,e C'XB. Pro \yber konkret niho gralickeho niodelu byl pou/it pro^fam Backward]. vytvofeny jako soneast diplomove [>raee [ !]. reali/ovany v syst.einn Mat.heinat.ica 4.0. Klirova slo\a: graficke niodely. analy/a spojilveh (inanrnieh dal Title: Graphical Models in Continuous Financial Data Analysis Author: Katenna Podolska Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RXDr. Jitka Ziehova, Dr. Supervisor's e-mail address: .Jilka.Ziehova Abstract: The- main topic of this bachelor thesis is the application of graphi- cal models developed for data processing of the continuous distribution on finance data. For this purpose, daily exchange rates from the CXB database were selected. The program Backward!, which was created as a part of the thesis [Ij under the system Malhematica 4.0, was used for selection of t he...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.