Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Trilingvismus v Lucembursku a jeho odraz v tamější společnosti a ve školství
Rohová, Jana ; Podhajská, Eva (vedoucí práce) ; Haupenthal, Thomas Maria (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá jazykovou situaci v Lucembursku a její odraz v lucemburské společnosti a ve školství. Jazykovou situaci a praxi v Luxembursku lze charakterizovat jako společenský trilingvismus, který s sebou automaticky přináší i trilingvismus individuální. Na tomto principu je vystavěn celý tamější školský systém. Jazyková a školská politika, která má za cíl podporovat a udržet aktivní trilingvismus u všech svých občanů, proto hraje v Lucembursku velkou roli a má velký vliv při plánování nových kroků a opatření v rámci jazykového vyučování. Takováto jazyková praxe s sebou sice přináší několikeré výhody pro jednotlivce i pro celou společnost, její negativní dopad především na vyučování jazyků, obzvláště jazyka mateřského, je však zřejmý. Cílem této diplomové práce bylo poukázat nejen na kladné, ale i na záporné stránky současné jazykové praxe v Lucembursku a navrhnout možná teoretická řešení k jejímu zefektivnění.
Use of Modern Media in Teaching German in the Czech Republic
Vratišovský, Karel ; Podhajská, Eva (vedoucí práce) ; Švermová, Dagmar (oponent)
Im dritten Studienjahr habe ich im Deutschunterricht an verschiedenen Grundschulen und Gymnasien hospitiert und ein Jahr später hatte ich auch die Möglichkeit, während meines Praktikums1 selbst Deutsch an einem Prager Gymnasium zu unterrichten. Danach habe ich auch an einer Prager Berufsschule Deutsch unterrichtet. In dieser Zeit kam ich zum Resultat, dass die Änderungen in der Methodik des Fremdsprachenunterrichts an diesen Schulen, die ich besucht habe, kaum zu sehen waren. Auch die Unterrichtsstrukturen waren ganz traditionell organisiert. Ich stellte fest, dass nur sehr wenige Deutschlehrer moderne Technik im Sprachunterricht benutzen. Ich war ein wenig enttäuscht, als ich feststellte, dass die Lehrer auch heute, in der Zeit des Internets und moderner Kommunikationstechnik, nur das Lehrbuch, das Arbeitsheft und die Tafel einsetzen. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Relativní časy v českých a německých větách obsahových z konfrontačního hlediska
Holmanová, Marta ; Podhajská, Eva (vedoucí práce) ; Vachková, Marie (oponent)
Cílem této diplomové práce je pojednání o relativních časech ve vedlejších větách obsahových v češtině a v němčině a následné srovnání dané problematiky v obou jazycích. V první kapitole se budu zabývat relativními časy v češtině. Problematika relativních časů v češtině je z velké části zpracována v odborné literatuře, ať již se jedná o časopisecké studie (např. J. Bauer, 1965; J. Panevová, 1971; J. V. Bečka, 1975) či o části rozsáhlejších prací (např. Skladba spisovné češtiny, Mluvnice češtiny 3). V první kapitole své práce proto často čerpám z odborné literatury a ověřuji v ní i své vlastní poznatky. Všechny teoretické závěry demonstruji na příkladech ze současné české beletrie. Druhá kapitola je věnována relativním časům v němčině. Na rozdíl od češtiny v němčině existují tři způsoby (principy) užití relativních časů ve větách obsahových: princip 1 a 2 pro indikativ a princip 3, ve kterém se užívá tzv. konjunktivu nepřímé řeči. Tyto principy se plně uplatňují pouze ve větách obsahových závislých na větě řídící v minulém čase, proto se výklad týká ve většině případů těchto vět, i když to není explicitně uvedeno. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Srovnávací analýza obsahů českých a německých institucionálních jazykových zkoušek v ČR a v SRN se zaměřením na němeký jazyk
Budilová, Klára ; Švermová, Dagmar (vedoucí práce) ; Podhajská, Eva (oponent)
V souladu s definovanými cíli práce jsem provedla analýzu aktuálního stavu v oblasti českých a německých institucionálních jazykových zkoušek zaměřených na německý jazyk a konfrontovala jsem jednotlivé zkoušky i celé systémy. Výsledná práce může sloužit jako průvodce inventářem jazykových zkoušek testujících německý jazyk pro odborníky (učitele) i laiky (studenty). V průběhu práce jsem se detailně seznámila s českou i německou koncepcí jazykových zkoušek, s jejich zaměřením, obsahem a požadavky. Zabývala jsem se standardy jednotlivých zkoušek, hodnotícími kritérii i procesem kontroly zkušebních materiálů. Pozorovala a srovnávala jsem také testovací metody a typologii úloh v závislosti na referenční úrovni či zaměření zkoušky, neboť i tyto aspekty významně ovlivňují výslednou podobu zkoušek. Na základě těchto postupů jsem dospěla k následujícím závěrům.
A Language-based Analysis of the newspaper Frankfurter Allgemeine Zeitung
Baxová, Barbora ; Podhajská, Eva (vedoucí práce) ; Bučková, Tamara (oponent)
Jazyková analýze deníku "Frankfurter Allgemeine Zeitung" byla prováděna na rovině slova, věty a stylu. K této analýze byly vybrány tři výtisky deníku s daty: 11. ledna, 27. června a 19. října 2003, které byly zvoleny tak, aby rovnoměrně pokryly celý rok 2003. V těchto výtiscích byla vždy analyzována úvodní strana politické části (tj. titulní strana deníku) a první strana fejetonu. Zkoumaný korpus vytvořilo šest vybraných stran severoněmeckého formátu. U substantiv byl prokázán pouze omezený výskyt složenin a zkratkových slov, což popírá současnou tendenci německého jazyka tvoření zkratek. Velice zřídka se v textu vyskytují tzv. okasionalismy. Pokud jsou v textu zkratková slova, pak v případě, že by jejich význam nebyl srozumitelný, jsou hned za slovem vysvětlena v závorkách. Zkratková slova se v politické části deníku vyskytují zpravidla ve složeninách, které obsahují název politické strany. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.