Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 56 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Redukovaný model vírového proudění
Urban, Ondřej ; Pochylý, František (oponent) ; Rudolf, Pavel (vedoucí práce)
V této práci je řešena tvorba a aplikace redukovaných modelů proudění založených na extrakci dominantních struktur ze systému metodou vlastní ortogonální dekompozice. Vývoj vypočítaných módů v čase popisuje systém obyčejných diferenciálních rovnic, který se získá pomocí Galerkinovy projekce těchto módů na Navier-Stokesovu rovnici. Tato metodika byla aplikována na dva testovací případy Kármánovu vírovou stezku a vírový cop. V obou případech byla provedena CFD simulace jednoho referenčního bodu a s použitím získaných POD módů byly sestaveny příslušné redukované modely. Jejich výsledky byly zhodnoceny podle toho, do jaké míry se shodují s referenční simulací.
Analýza rychlostních a tlakových polí kapaliny, využitím křivočarých souřadnic
Stejskal, Jiří ; Pochylý, František (vedoucí práce)
Tato práce představuje zcela novou metodu návrhu hydraulického tvaru lopatek odstředivého čerpadla. Metoda je založena na geometrickém přístupu vycházejícím z křivočarých souřadnic, ve kterých je formulován jak model proudění v bezlopatkovém prostoru meridiálního řezu, tak finální model proudění v oběžném kole, který bere v úvahu kompletní 3D tvar lopatky. Řešení tohoto modelu pak přímo poskytuje vodítko pro tvarování lopatky oběžného kola, které vede k potlačení sekundárního proudění a tím pádem ke zvýšení jeho účinnosti, což je demonstrováno na konkrétním návrhovém příkladu. Parciální diferenciální rovnice popisující proudění v oběžném kole čerpadla se řeší numericky po jednotlivých proudoplochách, což navíc vede k významné úspoře výpočetního času.
Ventil na principu vířivé turbiny
Jandourek, Pavel ; Pochylý, František (vedoucí práce)
V práci jsou uvedeny základní charakteristiky vířivých strojů. Záměrem je nahrazení redukčního ventilu specificky pomaloběžnou vířivou turbínou. Vznikne tak speciální turbínový ventil využívající energii, která by byla jinak disipována v redukčním ventilu. Redukční ventily jsou při regulaci zdrojem vysokých hydraulických ztrát a jejich nahrazení je možné z důvodu totožné odporové charakteristiky vířivé turbíny a redukčního ventilu.
Umělé srdce
Čápová, Ludmila ; Fialová, Simona (oponent) ; Pochylý, František (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o umělém srdci člověka, které je v říši živočichů nejsložitější. Avšak práce zachycuje evoluční vývoj srdcí bezobratlých živočichů i obratlovců. U lidského srdce je kladem důraz na mechanické vlastnosti, které jsou důležité pro návrh jak umělých chlopní, tak i umělých srdcí. V poslední řadě jsou zhodnoceny výsledky měření reálného modelu umělého srdce.
Využití zobecněných funkcí v mechanice kontinua
Procházka, Petr ; Netuka, Horymír (oponent) ; Pochylý, František (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá využitím zobecněných funkcí. Nejprve jsou představeny základy teorie zobecněných funkcí jakožto funkcionálů a operace na jejich prostoru. Následně jsou zde uvedeny příklady a vytvořen obecný model pro výpočet průhybové čáry nosníku zatíženého nespojitými zatíženími pomocí distribucí. Na závěr se řeší tlakové ztráty při proudění reálné nestlačitelné kapaliny v přímém potrubním systému s hydraulickým prvkem a zobecnění problému na potrubí s několika prvky.
Tvorba matematického modelu interakce tekutiny s hydrofobním povrchem
Malík, Jiří ; Kučera,, Radek (oponent) ; Pochylý, František (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá tvorbou modelu okrajového problému proudění v obdélníkovém kanále s nesmáčivou stěnou. Text obsahuje přehled teoretických poznatků týkajících se hydrofobie a odvozené modely zohledňující předpoklady vztahující se k expertimentům. Modely jsou srovnány se získanými daty a diskutovány z hlediska fyzikální popisnosti.
Čerpadlo pro dopravu kapalin z velkých hloubek
Dobrovolný, Martin ; Haluza, Miloslav (oponent) ; Pochylý, František (vedoucí práce)
V bakalářské práci jsou obsaženy základní informace o rozdělení čerpadel. Rozdělení je zde uvedeno podle normy ČSN 11 0000 a podle měrných otáček čerpadla. Jsou zde popsány konstrukce konvenčních vertikálních hydrodynamických čerpadel a možnosti jejich použití. U čerpadel používaných do vrtů jsou zhodnoceny jejich výhody a nedostatky. V poslední kapitole je popsána konstrukce nového hybridního čerpacího systému, jeho výhody oproti čerpadlům stávajícím a možnosti dalšího využití čerpadla.
Kmitání stlačitelné tekutiny ve válcové oblasti
Smolík, Adam ; Habán, Vladimír (oponent) ; Pochylý, František (vedoucí práce)
Diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí. Obsahem první části je teoretický rozbor formou literární rešerše. Ta je zaměřena na problematiku tlakových pulzací a prvků na jejich tlumení. Druhá část se zabývá tvorbou matematického modelu přechodové matice plynového akumulátoru hydraulické soustavy. Metodou přechodových matic jsou odvozeny vztahy pro vlastní a vynucené kmitání a dále vlastní a vynucené tvary kmitu stlačitelné tekutiny ve válcové oblasti.
Proudění umělou srdeční chlopní
Šedivý, Dominik ; Pochylý, František (oponent) ; Fialová, Simona (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou proudění v umělých srdečních chlopních. V práci je zaznamenán historický vývoj mechanických chlopní a jejich základní parametry. Dále obsahuje stručnou rešerši na modul Dynamická síť, který je obsažený v programu ANSYS Fluent. V rámci diplomové práce byl vykonaný experiment na skutečné mechanické srdeční chlopni a výsledky experimentu byly porovnány s fyziologickými hodnotami. Součástí je tvorba 3D modelu skutečné náhrady chlopně. Model byl následně použit k výpočetní simulaci proudění pomocí Dynamické sítě v programu ANSYS Fluent. Na závěr jsou výsledky experimentální části a numerického výpočtu použity k možným návrhům, které by mohly vést ke zlepšení funkce chlopně.
Vývoj nových typů okrajových podmínek pro interakci těles s tekutinami a jejich implementace do komerčních výpočtových systémů
Pohanka, Lukáš ; Pochylý, František (oponent) ; Zapoměl, Jaroslav (oponent) ; Rudolf, Pavel (oponent) ; Malenovský, Eduard (vedoucí práce)
V této práci je popsán nový přístup k výpočtovému modelování dynamických vlastností elastických těles nacházejících se v nestlačitelné viskózní neproudící tekutině. Výpočet je založen na určení konstantních přídavných účinků (přídavná hmotnost a přídavné tlumení), které jsou vloženy do modelu tělesa a nahrazují působení tekutiny. Je při tom využito běžných komerčních výpočtových programů. Jeho podstatou je stanovení dvou tlakových polí v tekutině. Jedno pro případ pohybu tělesa jednotkovým zrychlením a druhé pro pohyb jednotkovou rychlostí. Ze silového působení těchto polí na těleso jsou následně určeny přídavné účinky. V praxi se ovšem ukázalo, že pro určování přídavného tlumení se bude nutné odchýlit od předpokladů lineárního proudění a použít model nelineární (Navier-Stokesova rovnice ve formě ALE). Pak je vypočtené přídavné tlumení platné pouze pro případ kmitání s předem zvolenou amplitudou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 56 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.