Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 61 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vícestupňové čerpadlo s protiběžnými koly
Müller, Patrik ; Pochylý, František (oponent) ; Haluza, Miloslav (vedoucí práce)
Cílem práce je navrhnout tvary lopatek čerpadla se dvěma rotory, které rotují v opačném smyslu, pro návrhový bod a porovnat dosažené výsledky s klasickou koncepcí čerpadla s jedním rotorem a statickým vratným kolem.
Vlastní a vynucené kmitání kapaliny v rotačně symetrické oblasti
Skopalová, Kristýna ; Habán, Vladimír (oponent) ; Pochylý, František (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá určením vlastního a vynuceného kmitání reálné kapaliny ve válcové oblasti a v mezikruží. Zaměřuje se také na případ rezonance, jenž má nepříznivý vliv na hydraulický obvod. Výsledkem práce jsou analytické vztahy pro určení vlastních a vynucených tvarů průtoku a tlaku v uzavřené válcové oblasti, a to pro dvě zvolené varianty kinematického buzení. V první variantě je uvažováno buzení průtokem ve tvaru sinové funkce. Druhá varianta je vyjádřena pilovitým průběhem funkce. Pro mezikruží je popsáno kmitání kapaliny vyvolané pohybem tělesa. Dále jsou v této oblasti řešeny vlastní tvary kmitů kapaliny bez vnějšího buzení.
Určení nesymetrie kontaktního úhlu u různě hydrofobních povrchů
Simandl, Mirek ; Pochylý, František (oponent) ; Fialová, Simona (vedoucí práce)
Bakalářská práce vysvětluje princip chování vodních kapek při kontaktu s hydrofobními až super-hydrofobními povrchy s kontaktním úhlem přesahujícím 150°. Byl zkoumán vliv směru textury (povlakovaná jednosměrná, povlakovaná vzájemně kolmá, nepovlakovaná a s nedefinovaným směrem) na anisotropii kontaktního úhlu povrchu pomocí softwaru SEE System a jeho měřicího příslušenství. Na každém vzorku proběhlo měření s velikostí kapek vody 3l, 5l a 10l. Dále byl pozorován vliv struktury na odtržení kapky při náklonu vzorku. Jsou vyhodnoceny jak jednotlivé vzorky, tak skupiny se stejným směrem struktury. Z těchto výsledků jsou vyvozeny některé obecné závěry související s vlivem směru struktury a velikostí kapky na anisotropii kontaktního úhlu.
Využití akustické emise při sledování hydraulických strojů
Závorka, Dalibor ; Pochylý, František (oponent) ; Habán, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je objasnit moţnosti vyuţití akustické emise jako diagnostického nástroje pro pouţití u hydraulických strojů. Zejména při odhalování výskytu trhlin v součástech stroje, a to za předpokladu změny v akustickém projevu části za provozu. Toto objasnění je postaveno na sérii jednoduchých měřených experimentů, které jsou zaloţeny na sledování projevu šroubu umístěného do proudu kapaliny v trubici, přičemţ je dotaţen vůči vnitřní stěně potrubí patřičným utahovacím momentem. Tímto předepnutím je simulována trhlina v tělese. Velké předepnutí má simulovat malou nebo ţádnou trhlinu, a naopak malé, nebo ţádné předepnutí představuje trhlinu velkou. Experimenty jsou měřeny pomocí skupiny snímačů tlaku a zrychlení a jejich vyhodnocení je provedeno pomocí programu vytvořeného v softwaru MATLAB. Výstupy programu jsou grafy efektivních hodnot z celého záznamu měření rozdělené na jednotlivé frekvence spektra a grafy poměrných vzrůstů. Tyto grafy porovnávají spektra jednotlivých konfigurací pro posouzení projevu změn jednotlivých parametrů.
Hydrodynamické tlumiče na principu magnetické kapaliny
Přikryl, Matěj ; Fialová, Simona (oponent) ; Pochylý, František (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá magnetickými kapalinami a jejich aplikací v hydrodynamických tlumičích. V první části práce je provedena rešerše stávající technologie hydraulických tlumičů se zaměřením na tlumiče využívající magnetoreologickou kapalinu. Na tuto kapitolu navazuje rešerše na téma magnetických kapalin s ohledem na jejich fyzikální vlastnosti a matematický popis, který je využit pro CFD simulaci proudění. Druhá část práce se věnuje výpočtové simulaci proudění MR kapaliny v reálném MR tlumiči za účelem zjištění tlumící charakteristiky a jejím porovnáním s experimentálními daty.
Redukovaný model vírového proudění
Urban, Ondřej ; Pochylý, František (oponent) ; Rudolf, Pavel (vedoucí práce)
V této práci je řešena tvorba a aplikace redukovaných modelů proudění založených na extrakci dominantních struktur ze systému metodou vlastní ortogonální dekompozice. Vývoj vypočítaných módů v čase popisuje systém obyčejných diferenciálních rovnic, který se získá pomocí Galerkinovy projekce těchto módů na Navier-Stokesovu rovnici. Tato metodika byla aplikována na dva testovací případy Kármánovu vírovou stezku a vírový cop. V obou případech byla provedena CFD simulace jednoho referenčního bodu a s použitím získaných POD módů byly sestaveny příslušné redukované modely. Jejich výsledky byly zhodnoceny podle toho, do jaké míry se shodují s referenční simulací.
Analýza rychlostních a tlakových polí kapaliny, využitím křivočarých souřadnic
Stejskal, Jiří ; Kozubková, Milada (oponent) ; Kučera,, Radek (oponent) ; Veselý, Jindřich (oponent) ; Pochylý, František (vedoucí práce)
Tato práce představuje zcela novou metodu návrhu hydraulického tvaru lopatek odstředivého čerpadla. Metoda je založena na geometrickém přístupu vycházejícím z křivočarých souřadnic, ve kterých je formulován jak model proudění v bezlopatkovém prostoru meridiálního řezu, tak finální model proudění v oběžném kole, který bere v úvahu kompletní 3D tvar lopatky. Řešení tohoto modelu pak přímo poskytuje vodítko pro tvarování lopatky oběžného kola, které vede k potlačení sekundárního proudění a tím pádem ke zvýšení jeho účinnosti, což je demonstrováno na konkrétním návrhovém příkladu. Parciální diferenciální rovnice popisující proudění v oběžném kole čerpadla se řeší numericky po jednotlivých proudoplochách, což navíc vede k významné úspoře výpočetního času.
Ventil na principu vířivé turbiny
Jandourek, Pavel ; Janalík, Jaroslav (oponent) ; Varchola, Michal (oponent) ; Pochylý, František (vedoucí práce)
V práci jsou uvedeny základní charakteristiky vířivých strojů. Záměrem je nahrazení redukčního ventilu specificky pomaloběžnou vířivou turbínou. Vznikne tak speciální turbínový ventil využívající energii, která by byla jinak disipována v redukčním ventilu. Redukční ventily jsou při regulaci zdrojem vysokých hydraulických ztrát a jejich nahrazení je možné z důvodu totožné odporové charakteristiky vířivé turbíny a redukčního ventilu.
Umělé srdce
Čápová, Ludmila ; Fialová, Simona (oponent) ; Pochylý, František (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o umělém srdci člověka, které je v říši živočichů nejsložitější. Avšak práce zachycuje evoluční vývoj srdcí bezobratlých živočichů i obratlovců. U lidského srdce je kladem důraz na mechanické vlastnosti, které jsou důležité pro návrh jak umělých chlopní, tak i umělých srdcí. V poslední řadě jsou zhodnoceny výsledky měření reálného modelu umělého srdce.
Využití zobecněných funkcí v mechanice kontinua
Procházka, Petr ; Netuka, Horymír (oponent) ; Pochylý, František (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá využitím zobecněných funkcí. Nejprve jsou představeny základy teorie zobecněných funkcí jakožto funkcionálů a operace na jejich prostoru. Následně jsou zde uvedeny příklady a vytvořen obecný model pro výpočet průhybové čáry nosníku zatíženého nespojitými zatíženími pomocí distribucí. Na závěr se řeší tlakové ztráty při proudění reálné nestlačitelné kapaliny v přímém potrubním systému s hydraulickým prvkem a zobecnění problému na potrubí s několika prvky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 61 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.