National Repository of Grey Literature 24 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Application of a portfolio for the third-year primary pupils self-evaluation
Veverková, Andrea ; Starý, Karel (advisor) ; Poche Kargerová, Jana (referee)
Diplomová práce pojednává o využití portfolia pro sebehodnocení žáků ve třetím ročníku, které by mělo plnohodnotně sloužit k běžné diagnostice ze strany učitele a dále by mělo plnit funkci zpětné vazby pro žáka a rodiče při sledování jeho výsledků a pokroků. Teoretická část práce se zabývá vymezením pojmu sebehodnocení a práce s ním v jeho širším kontextu, zejména ve vazbě na hodnocení žáků a diagnostickou činnost učitele. Cílem diplomové práce je na základě teoretických poznatků a výzkumných dat navrhnout a zavést taková opatření, která by posunula stav již existujícího portfolia a sebehodnocení na kvalitativně vyšší úroveň jak po stránce obsahové, tak i v samotném po stránce obsahové i v samotném způsobu práce s ním. Pro dosažení stanoveného cíle byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu, která je vymezena a interpretována ve výzkumné části práce. Klíčová slova: sebehodnocení, žák, hodnocení, individualizace, kritéria, motivace, portfolio žáka, zpětná vazba, zapojení rodičů Abstract This dissertation work deals with the use of a third-grade self-assessment portfolio for students, which should be used for normal diagnostics by the teacher and should serve as a feedback for students and also for parents in monitoring their results and progress. The theoretical part deals with the definition of the...
Support of school preparedness in the last year of kindergarten
Mlynářová, Markéta ; Kropáčková, Jana (advisor) ; Poche Kargerová, Jana (referee)
1 ABSTRACT The theme of bachelor's work is to support school readiness in the last year of nursery school. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the period of preschool age and its characteristics. Further, are defined the concepts of school readiness, school readiness, enrolment in the first year of nursery school, postponement of school attendance and its reasons. It is described and analysed pedagogical diagnostics, its methods and support options for children with the postponement of school attendance in kindergarten. The practical part is realized in the research the investigation of the possible ways of pedagogical diagnostics to verify the assumptions of the child before commencement of compulsory schooling. Part of the work are three case studies of children with delayed compulsory school attendance, in which are taken into account, the proposed recommendation of the pedagogical-psychological counseling for the creation of the plans of the pedagogical support, which are directed to the overall development of the child.
Mark's gospel in the Czech Bible translations
Vondráček, Robert ; Starý, Karel (advisor) ; Poche Kargerová, Jana (referee)
Resumé Tato práce se zabývá Evangeliem podle Marka sepsaným v 1. století našeho letopočtu a sledovala 3 základní cíle: vliv překladatelské činnosti na srozumitelnost textu, kvalitu čtenářského zážitku a pedagogické zásady a metody obsažené v evangeliu. Pro ověření srozumitelnosti textu a kvality čtenářského zážitku byla zvolena 3 témata: krátký a dlouhý závěr evangelia, výskyt tetragrammata a práce se slovem "duch", který se v evangeliu vyskytuje ve více významech. Krátký či dlouhý závěr (v některých případech obojí) uvádějí všechny citované překlady. Pro čtenáře je to jistě přínosné, protože mu to dovolí nahlédnout do historie biblických rukopisů. Přestože tyto závěry nelze ověřit jako Markovo dílo, tak s jeho spisem nejsou v rozporu a pouze ho drobně doplňují v souladu se zprávou v evangeliích Matouše, Lukáše a Jana. Těžištěm této práce je otázka tetragrammata v Markově evangeliu v případech, kdy Marek cituje z Hebrejských Písem. Vzhledem k tomu, že v Novém zákoně se výraz Pán vztahuje jak na osobu Boha, tak na Ježíše, je pro čtenáře jistě vhodnější, aby tyto osoby od sebe byly v textu jasně odděleny, a to nejlépe odlišným pojmenováním. Navíc, v citovaných pasážích z Hebrejské části Bible se prokazatelně objevoval JHVH a máme důkazy o tom, že v Kristově době se běžně používal jak v psané, tak v mluvené...
Differentiation and individualization of teaching gifted with ADHD at primary school
Horová, Edita ; Krčmářová, Tereza (advisor) ; Poche Kargerová, Jana (referee)
This master thesis aims to introduce and describe effective strategies and teaching methods that teachers of gifted pupils with ADHD use and during which the different educational needs of these learners are taken into consideration. This thesis also presents how faculty primary school teachers apply these strategies and teaching methods in integrated and segregated forms of education focused on gifted pupils with ADHD. The theoretical part of this thesis summarizes findings about the issues of differentiation, individualization, talent and teaching strategies of gifted pupils. It also deals with a specific group of gifted pupils with ADHD which are classified as twice-exceptional learners. Therefore, there are also described the recommended strategies for the education of pupils with ADHD. Based on the study of Czech and foreign literature, this thesis delimits strategies and teaching methods which are suitable for gifted pupils with ADHD. The practical part of the thesis is a qualitative research done by analysing the observed lessons in classes with gifted pupils with ADHD, and subsequent in-depth interviews with the teachers of these pupils who teach in an integrated and segregated forms of teaching. This thesis tries to find out what strategies and teaching methods these teachers choose during...
Pupil's portfolio
Hrubanová, Alžběta ; Tomková, Anna (advisor) ; Poche Kargerová, Jana (referee)
The thesis entitled Pupil's Portfolio is divided into a theoretical and research sections. The theoretical section describes the pupil's portfolio in a wider context and deals with the analysis and concept of portfolio at primary school. It focuses on the importance of the portfolio for both pupils and teachers. It presents the goals of portfolio. It provides various advantages and disadvantages of the pupil's portfolio. It proposes phases of how to work with the pupil's portfolio. In the theoretical section, the link between the portfolio and the teacher - student - parent is also stated. In the context of the pupil's portfolio, the work is devoted to assessment and learning. Furthermore, the work identifies the pupil's portfolio as a tool of self-assessment and shows how to guide pupils to self-assessment. The thesis examines the possibilities and limits of different types and concepts of pupil's portfolio at primary school. The research section describes and analyzes a specific concept of a representative portfolio in the 5th year of primary school by a teacher V. The conclusion of the research section assesses the viability of the pupil's portfolio and the main benefits of working with it in learning and evaluating pupils at the end of the primary school. The research work also describes the...
Projects learning in primary school settings
Dokoupilová, Pavla ; Poche Kargerová, Jana (advisor) ; Tomková, Anna (referee)
The diploma thesis on the subject of Project education in a littleclass school raises a research question: Does the inclusion of a project education in a littleclass school help to develop pupils key competencies? The aim is to describe, analyse and evaluate the use of project education at the primary level of a littleclass school. In here project education is understood as one of the possibilities of realising educational content, which is defined by the Framework Educational Program for elementary education. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part is based on the transformation of the Czech education after 1989. It points out the humanisation program of school reform and constructivist approaches in teaching. It deals with the characteristics of project education, typologies and phases of the project. It familiarises itself with the specifics of a littleclass school and with the possibility of incorporating project education into this type of school. It points out the positives, but maybe even the dificulties of project education. The practical part deals with the realization and reflection of several projects in the littleclass school with regard to the specifics of this type of establishment. On the basis of the analysis, it tries to assess whether...
Co-operation of family and school
Málková, Magdalena ; Poche Kargerová, Jana (advisor) ; Vondřičková, Klára (referee)
This diploma thesis deals with cooperation between family and school. The aim of the theoretical part is to analyse the primary foreign sources of the programme Step by Step in the domain of the cooperation between family and school, especially the programme HEAD START. Next aim is to compare the methods and forms of cooperation in the United States of America and the Czech Republic, especially in one elementary school. The practical part presents action research which is focused on the reflection of my own work experience. It describes and evaluates the cooperation between family and the school where the author of this diploma thesis works - the evaluation is based on the tool "Competent Educators of the 21st Century: ISSA's Definition of Quality Pedagogy". KEY WORDS: school, parents, family, cooperation, communication, standards, Step by Step, HEAD START.
Communication of teacher with parents of pupils
Šebková, Adéla ; Tomková, Anna (advisor) ; Poche Kargerová, Jana (referee)
This thesis contains theorethical facts about communication of teachers with parents. The thesis is focused on effective cooperation between school and parents. Defines actual forms and other possible forms of communication at primary school.Provides different ways of involving parents in school activities. The aim of this thesis is to find out which measures can teachers use in communication with parents for successful educational and personal development of pupils. Practical part of the thesis is aimed at effective leading of tripartite meetings. Conclusion of thesis contains advices for effective leading of tripartite meetings. These advices were formulated according to results of interviews with experienced and starting teachers from primary schools. Key words: Communication, school, teacher, parent, pupil, forms of cooperation, tripartite meetings
Cooperation between family and school
Vrbická, Tereza ; Hejlová, Helena (advisor) ; Poche Kargerová, Jana (referee)
The content of the diploma thesis is to characterize the features of a quality school and find out whether the cooperation between the school and the family is also included in this term. In the theoretical part I focus mainly on research on cooperation and on the interest of cooperation with the school by parents, public and media. An important part is the typology of parental expectations towards school, its work and the education of students. Then I summarize traditional and non-traditional forms of cooperation, which are applied on Czech schools. I also characterize teacher assistant role during the lessons, his cooperation with teacher and parents. The aim of the practical part is to monitor the cooperation between the family and the school from the point of view of the beginning teacher and the assistant teacher. From the assistant teacher, it is about the way how is looked at his role in the teaching process, how his work scope is defined, his expectations and mainly the way how he communicates with the parents. From a beginner teacher's point of view I focus on the way how to implement quality communication with the teacher assistant, to define his and my work scope and together with him get the effectively communication with the parents. The latest part is a manual for a beginner teacher,...

National Repository of Grey Literature : 24 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.