Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 99 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST FIREM A JEJÍ ROLE V RÁMCI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Baborová, Lucie ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
Narůstající tlak na následování Agendy 2030 a snahu o naplnění Cílů udržitelného rozvoje v partnerství všech aktérů staví nadnárodní korporace do nové role - role s větší mocí, ale také širší odpovědností. Zároveň světová občanská společnost má pod drobnohledem velké společnosti. Rozvojové země jsou stále zranitelné vůči nerovnému zacházení, zatímco poskytují konzumnímu světu jejich přírodní zdroje. A právě v rozvojových zemích je potřeba progresu v souvislosti s udržitelným rozvojem nejurgentnější. Koncept sociální odpovědnosti firem je stále populárnějším nástrojem vzhledem k tomu, že nabízí nový a ohleduplnější přístup s potenciálem pokroku směrem k udržitelnému rozvoji. Tato práce je výzkumem potenciálu, či už zjevné souvislosti konceptu sociální odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Zabývá se také rostoucí rolí a potřebou participace soukromého sektoru. Sociální odpovědnost nabízí způsob, jak se podílet na udržitelnosti tak, aby výsledkem byla oboustranně výhodná jak pro soukromý sektor, tak pro komunity a stakeholdery, které ovlivňují. Nicméně hrozí zde riziko zneužití konceptu sociální odpovědnosti tak, že z ní těží pouze jedna strana, a tou je soukromý sektor, který jej často využívá k napravení své reputace a zajištění legitimity, bez starostí o jeho možné dlouhodobé pozitivní efekty. Čím...
Kyperská republika jako specifický člen Evropské unie
Tupá, Markéta ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
Cílem diplomové práce je charakterizovat nejdůležitější specifika kyperského členství v Evropské unii a popsat vliv těchto specifik na vztah mezi Kyperskou republikou a EU nebo dalšími státy. Nejdůležitější specifika jsou spojena s tzv. "kyperským problémem" protože ostrov je od roku 1964 fakticky rozdělený. Kyperští Řekové reprezentují celý ostrov a acquis communautaire se uplatňuje pouze v řecké části. Práce se nejdříve zabývá vztahy Kyperské republiky, Turecka a Evropské unie. Na tuto kapitolu navazuje část zabývající se kyperským problémem, Severokyperskou republikou a rolí Evropské unie při řešení kyperského problému. Poslední kapitola pak zkoumá vztah Kypru s Ruskem a vliv tohoto vztahu na vztah Kypru a EU.
Přístupy k členství Velké Británie v Evropské unii (1993-2016)
Vavrušková, Barbora ; Soukup, Jaromír (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
Cílem diplomové práce "Přístupy k členství Velké Británie v Evropské unii (1993-2016)" je analyzovat jednotlivé teoretické a politické přístupy k členství Velké Británie v Evropské unii převážně po přijetí Maastrichtské smlouvy v roce 1993, a to za vlády konzervativního premiéra Johna Majora (1990 - 1997), labouristického premiéra Tonyho Blaira (1997 - 2005) a konzervativního premiéra Davida Camerona (2010 - 2016), za jehož předsednictví došlo v roce 2016 ke konání referenda o vystoupení Velké Británie z Evropské unie ("Brexit"). Spojené království se od počátku svého členství v Evropském společenství přiklánělo spíše k mezivládnímu přístupu a obávalo se přenesení pravomocí na nadnárodní orgány i federalizačních tendencí. Z důvodu velkého počtu přístupů a teorií, které se váží k evropské integraci, se práce bude detailněji věnovat teorii federalismu, vůči němuž se Velká Británie po celou dobu svého členství silně vymezovala. V kontextu přístupů k evropské integraci se dále zaměřím na model víceúrovňového vládnutí, který charakterizuje i současný politický systém v Británii. V minulosti byl britský politický systém postavený na tzv. Westminsterském modelu, avšak od 80. let 20. století se postupně proměnil na model víceúrovňového vládnutí. Jádrem práce je klasifikace vztahů mezi Velkou Británií a EU,...
Turecko a strategické zájmy EU - analýza migrační krize
Krejčová, Romana ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
Vztahy mezi EU a Tureckem jsou komplikované již přes padesát let, kdy byla uzavřena asociační dohoda Turecka s EHS. V roce 2011 vypukla v Sýrii občanská válka a Turecko se od té doby potýká s nárůstem migrantů. V roce 2015 zasáhla migrační krize také EU. Bylo proto nutné, aby EU začala s Tureckem spolupracovat na řešení migrační krize. Tato diplomová práce se zabývá komunikací a vyjednáváním mezi EU a Tureckem o společném postupu při řešení migrační krize. Jako teoretický rámec byla zvolena teorie komunikace Karla Deutsche, je především použit koncept zpětné vazby, který můžeme pozorovat během vyjednávání o Akčním plánu mezi EU a Tureckem a dohodě mezi EU a Tureckem. Pro pochopení kontextu je nejprve vysvětlena historie vztahů EU a Turecka, která začíná v roce 1959, kdy Turecko požádalo o přidružení k EHS. Vztahy mezi EU a Tureckem jsou ovlivněny špatnými vztahy s některými členskými zeměmi EU. Vztahu mezi EU a Tureckem v současné sobě nepřispívají čistky a porušování lidských práv a principu právního státu, které následovaly po nepovedeném pokusu o vojenský převrat v roce 2016. V rámci jednání o spolupráci mělo silnější pozici Turecko. Turecko této situace využilo a podařilo se oživit některé politické procesy, jako vízovou liberalizaci a znovuobnovení přístupových rozhovorů Turecka do EU....
Transforming conflict at the local level: Women peace mediators in Burundi
Vodičková, Anna ; Werkman, Kateřina (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
Ozbrojené konflity ovlivňují muže a ženy rozdílně, v závislosti na jejich předchozí roli ve společnosti. Například, konflikt často změní postavení žen ve společnosti a umožní větší emancipaci. Proto by ženy měly být zahrnuty do řešení konfliktů stejně jako do mírových jednání a post-konfliktní rekonstrukce, aby byl zajištěn udržitelný mír. Příklady z řady afrických zemí zasažených konfliktem ukazují, že ženy do těchto procesů nejsou zahrnovány automaticky. Tato vnitřní případová studie dokumentuje práci žen mediátorek míru v Burundi. Na teoretické úrovni studie argumentuje pro odvozený endogenní přístup (elicitive endogenous approach) k budování míru, který je zakotvený v teori transformace konfliktu podle Johna Paula Lederacha. Teoretické koncepty nicméně nejsou ve studii akcentovány, protože svými definicemi spíše limitují agendu mediátorek, která ve skutečnosti zasahuje do řady mechanismů zvládání konfliktu. Hlavní část studie je založená na polostrukturovaných dotaznících, které vyplňovaly mediátorky v hlavním městě Bujumbura. Cíle výzkumu jsou následující: Zaprvé, přestavit mediátorky a porozumět jejich motivacím práci vykonávat. Zadruhé, zdokumentovat jejich každodenní práci, a to na základě analýzy oficiálních reportů. Výsledky ukazují, že "průměrná" mediátorka je vdaná žena, mající děti, s...
The Inter-Parliamentary Cooperation in the EU: the Three Cases of Yellow Cards
Shkaruppa, Maria ; Knutelská, Viera (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na tří případzy tzv. Žlutých karet, součásti mechanismu včasného varování (Early Warning Mechanism), který byl uveden do legislativní praxe Evropské Unie s Lisabonskou smlouvou. Tyto praktické případy přispívají k objasnění vývoje meziparlamentní spolupráce mezi národními parlamenty členských států EU a schopnosti této spolupráce ovlivnit proces rozhodování v Unii. Táto práce zkoumá, jak byl mechanismus vytvořen a zda přispěl k navázání vyváženějšího propojení mezi občany EU a rozhodovacím procesem, a tak stvoření doplňujícího kanálu odpovědnosti vůči občanům. Dále se v textu zkoumá, do jaké míry byl mechanismus schopen vykompenzovat stav, ve kterém národní parlamenty byly odříznuty od evropských procesů. Cílem této práce je posoudit funkčnost spolupráce národních parlamentů, a zda v těchto třech zkoumaných případech byl mechanismus efektivní. Dále se práce zabývá otázkou, zda nové pravomoci parlamentů naplnily cíl zmenšení problému demokratického deficitu. Pozornost je také věnována praktickým úskalím, se kterými se setkávají národní parlamenty při použití mechanismu a tomu, jak tato úskalí překonávají. Celkově vzato, práce je mnoho aspektovou analýzou mechanismu včasného varování a jeho praktického použití.
Mediation in Ethnic Conflict in Sri Lanka:Applying the Adjusted Winner Procedure
Klimešová, Martina ; Plechanovová, Běla (vedoucí práce) ; Waisová, Šárka (oponent)
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 29/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není v elektronické verzi k dispozici.
Gibraltar a EU - evropský integrační proces a střet zájmů členských států EU
Košťál, Vratislav ; Plechanovová, Běla (vedoucí práce) ; Karlas, Jan (oponent)
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 29/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není v elektronické verzi k dispozici.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 99 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.