Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 102 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza proměny britsko-amerických zvláštních vztahů. Od vlády Johna Majora po nástup Theresy Mayové
Kochová, Nicole ; Soukup, Jaromír (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
Práce se zabývá specifickým poutem mezi USA a Velkou Británií, který Winston Churchill definoval jako zvláštní vztah a který spojuje USA a Velkou Británii, ať už na základě společné historie, jazyka a kultury nebo v rámci společné hrozby. Výjimečné pouto potom napomáhá k úzké spolupráci a podpoře obou zemí. Období, na které se práce zaměřuje, začíná na konci studené války, kdy byl poražen společný nepřítel a tvrdilo se, že i zvláštní vztah vymizí. Končí potom funkčním obdobím Davida Camerona a nástupem Theresy Mayové. Zaměřuje se na tři významné britské premiéry - Johna Majora, Tonyho Blaira a Davida Camerona, a jejich postoji ke vztahu k Evropské unii a zejména k USA, protože rétorika o zvláštních vztazích se v projevech objevuje i nadále. Předmětem analýzy jsou projevy jednotlivých státníků a to, jak vidí Velkou Británii v mezinárodním systému. Zda by měla Velká Británie přijmout svou evropskou roli nebo by naopak měla prohloubit pouto s USA.
Effects of the Brexit referendum on the Common Security and Defence policy
Schlecht, Niclas ; Kazharski, Aliaksei (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent) ; Střítecký, Vít (oponent)
in Czech Společná bezpečnostní a obranná politika (SBOP) ztělesňuje touhu EU být klíčovým hráčem v globální bezpečnosti. S Brexitem ztrácí SBOP svou největší vojenskou sílu a jednoho z hlavních poplatníků za bezpečnost. Tato práce zkoumá, jakým způsobem se EU zabývala referendem o Brexitu a jak se vyvíjela SBOP. Poskytuje hodnocení o politikách souvisejících se SBOP a posuzuje, do jaké míry lze vysledovat jejich nový vývoj po referendu o Brexitu a jak je ovlivňují domácí voliči členských států EU. Práce ukazuje, že odchod Velké Británie otevřel SBOP nové možnosti rozvoje, které nebyly plně využívány kvůli různým domácím omezením v členských státech EU.
Comparison of EU's and ASEAN's counterterrorism efforts
Massita, Natalia ; Bureš, Oldřich (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
In the past decade, the political world has seen a shift on the global institutions strategies on the fight against terrorism. The aftermath of the 9/11 launched an unprecedented fear over terrorist organizations and demanded immediate actions from global leaders. In this scenario, the cooperation among global institutions became necessary in order to formulate political strategies for counter-terrorism actions. Therefore, this research explores how the EU and ASEAN formulate their policies in the fight against terrorism with a main focus on the comparative analysis between these two organizations. The thesis will aim to analyze the legal and the organizational structure in order to understand the main gaps and the developments that EU and ASEAN acquired by their counter-terrorism measures. Structurally, first some historical background on terrorism and on the agenda of the institutions will be provided in order to give some basic knowledge on the matter. Second, the author will describe the efforts fulfilled by the counter-terrorism agenda and finally, a comparative analysis will be conducted for a broader understanding of the policies to fight terrorist groups.
SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST FIREM A JEJÍ ROLE V RÁMCI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Baborová, Lucie ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
Narůstající tlak na následování Agendy 2030 a snahu o naplnění Cílů udržitelného rozvoje v partnerství všech aktérů staví nadnárodní korporace do nové role - role s větší mocí, ale také širší odpovědností. Zároveň světová občanská společnost má pod drobnohledem velké společnosti. Rozvojové země jsou stále zranitelné vůči nerovnému zacházení, zatímco poskytují konzumnímu světu jejich přírodní zdroje. A právě v rozvojových zemích je potřeba progresu v souvislosti s udržitelným rozvojem nejurgentnější. Koncept sociální odpovědnosti firem je stále populárnějším nástrojem vzhledem k tomu, že nabízí nový a ohleduplnější přístup s potenciálem pokroku směrem k udržitelnému rozvoji. Tato práce je výzkumem potenciálu, či už zjevné souvislosti konceptu sociální odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Zabývá se také rostoucí rolí a potřebou participace soukromého sektoru. Sociální odpovědnost nabízí způsob, jak se podílet na udržitelnosti tak, aby výsledkem byla oboustranně výhodná jak pro soukromý sektor, tak pro komunity a stakeholdery, které ovlivňují. Nicméně hrozí zde riziko zneužití konceptu sociální odpovědnosti tak, že z ní těží pouze jedna strana, a tou je soukromý sektor, který jej často využívá k napravení své reputace a zajištění legitimity, bez starostí o jeho možné dlouhodobé pozitivní efekty. Čím...
Kyperská republika jako specifický člen Evropské unie
Tupá, Markéta ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
Cílem diplomové práce je charakterizovat nejdůležitější specifika kyperského členství v Evropské unii a popsat vliv těchto specifik na vztah mezi Kyperskou republikou a EU nebo dalšími státy. Nejdůležitější specifika jsou spojena s tzv. "kyperským problémem" protože ostrov je od roku 1964 fakticky rozdělený. Kyperští Řekové reprezentují celý ostrov a acquis communautaire se uplatňuje pouze v řecké části. Práce se nejdříve zabývá vztahy Kyperské republiky, Turecka a Evropské unie. Na tuto kapitolu navazuje část zabývající se kyperským problémem, Severokyperskou republikou a rolí Evropské unie při řešení kyperského problému. Poslední kapitola pak zkoumá vztah Kypru s Ruskem a vliv tohoto vztahu na vztah Kypru a EU.
Přístupy k členství Velké Británie v Evropské unii (1993-2016)
Vavrušková, Barbora ; Soukup, Jaromír (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
Cílem diplomové práce "Přístupy k členství Velké Británie v Evropské unii (1993-2016)" je analyzovat jednotlivé teoretické a politické přístupy k členství Velké Británie v Evropské unii převážně po přijetí Maastrichtské smlouvy v roce 1993, a to za vlády konzervativního premiéra Johna Majora (1990 - 1997), labouristického premiéra Tonyho Blaira (1997 - 2005) a konzervativního premiéra Davida Camerona (2010 - 2016), za jehož předsednictví došlo v roce 2016 ke konání referenda o vystoupení Velké Británie z Evropské unie ("Brexit"). Spojené království se od počátku svého členství v Evropském společenství přiklánělo spíše k mezivládnímu přístupu a obávalo se přenesení pravomocí na nadnárodní orgány i federalizačních tendencí. Z důvodu velkého počtu přístupů a teorií, které se váží k evropské integraci, se práce bude detailněji věnovat teorii federalismu, vůči němuž se Velká Británie po celou dobu svého členství silně vymezovala. V kontextu přístupů k evropské integraci se dále zaměřím na model víceúrovňového vládnutí, který charakterizuje i současný politický systém v Británii. V minulosti byl britský politický systém postavený na tzv. Westminsterském modelu, avšak od 80. let 20. století se postupně proměnil na model víceúrovňového vládnutí. Jádrem práce je klasifikace vztahů mezi Velkou Británií a EU,...
Turecko a strategické zájmy EU - analýza migrační krize
Krejčová, Romana ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
Vztahy mezi EU a Tureckem jsou komplikované již přes padesát let, kdy byla uzavřena asociační dohoda Turecka s EHS. V roce 2011 vypukla v Sýrii občanská válka a Turecko se od té doby potýká s nárůstem migrantů. V roce 2015 zasáhla migrační krize také EU. Bylo proto nutné, aby EU začala s Tureckem spolupracovat na řešení migrační krize. Tato diplomová práce se zabývá komunikací a vyjednáváním mezi EU a Tureckem o společném postupu při řešení migrační krize. Jako teoretický rámec byla zvolena teorie komunikace Karla Deutsche, je především použit koncept zpětné vazby, který můžeme pozorovat během vyjednávání o Akčním plánu mezi EU a Tureckem a dohodě mezi EU a Tureckem. Pro pochopení kontextu je nejprve vysvětlena historie vztahů EU a Turecka, která začíná v roce 1959, kdy Turecko požádalo o přidružení k EHS. Vztahy mezi EU a Tureckem jsou ovlivněny špatnými vztahy s některými členskými zeměmi EU. Vztahu mezi EU a Tureckem v současné sobě nepřispívají čistky a porušování lidských práv a principu právního státu, které následovaly po nepovedeném pokusu o vojenský převrat v roce 2016. V rámci jednání o spolupráci mělo silnější pozici Turecko. Turecko této situace využilo a podařilo se oživit některé politické procesy, jako vízovou liberalizaci a znovuobnovení přístupových rozhovorů Turecka do EU....
Transforming conflict at the local level: Women peace mediators in Burundi
Vodičková, Anna ; Werkman, Kateřina (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
Ozbrojené konflity ovlivňují muže a ženy rozdílně, v závislosti na jejich předchozí roli ve společnosti. Například, konflikt často změní postavení žen ve společnosti a umožní větší emancipaci. Proto by ženy měly být zahrnuty do řešení konfliktů stejně jako do mírových jednání a post-konfliktní rekonstrukce, aby byl zajištěn udržitelný mír. Příklady z řady afrických zemí zasažených konfliktem ukazují, že ženy do těchto procesů nejsou zahrnovány automaticky. Tato vnitřní případová studie dokumentuje práci žen mediátorek míru v Burundi. Na teoretické úrovni studie argumentuje pro odvozený endogenní přístup (elicitive endogenous approach) k budování míru, který je zakotvený v teori transformace konfliktu podle Johna Paula Lederacha. Teoretické koncepty nicméně nejsou ve studii akcentovány, protože svými definicemi spíše limitují agendu mediátorek, která ve skutečnosti zasahuje do řady mechanismů zvládání konfliktu. Hlavní část studie je založená na polostrukturovaných dotaznících, které vyplňovaly mediátorky v hlavním městě Bujumbura. Cíle výzkumu jsou následující: Zaprvé, přestavit mediátorky a porozumět jejich motivacím práci vykonávat. Zadruhé, zdokumentovat jejich každodenní práci, a to na základě analýzy oficiálních reportů. Výsledky ukazují, že "průměrná" mediátorka je vdaná žena, mající děti, s...
The Inter-Parliamentary Cooperation in the EU: the Three Cases of Yellow Cards
Shkaruppa, Maria ; Knutelská, Viera (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na tří případzy tzv. Žlutých karet, součásti mechanismu včasného varování (Early Warning Mechanism), který byl uveden do legislativní praxe Evropské Unie s Lisabonskou smlouvou. Tyto praktické případy přispívají k objasnění vývoje meziparlamentní spolupráce mezi národními parlamenty členských států EU a schopnosti této spolupráce ovlivnit proces rozhodování v Unii. Táto práce zkoumá, jak byl mechanismus vytvořen a zda přispěl k navázání vyváženějšího propojení mezi občany EU a rozhodovacím procesem, a tak stvoření doplňujícího kanálu odpovědnosti vůči občanům. Dále se v textu zkoumá, do jaké míry byl mechanismus schopen vykompenzovat stav, ve kterém národní parlamenty byly odříznuty od evropských procesů. Cílem této práce je posoudit funkčnost spolupráce národních parlamentů, a zda v těchto třech zkoumaných případech byl mechanismus efektivní. Dále se práce zabývá otázkou, zda nové pravomoci parlamentů naplnily cíl zmenšení problému demokratického deficitu. Pozornost je také věnována praktickým úskalím, se kterými se setkávají národní parlamenty při použití mechanismu a tomu, jak tato úskalí překonávají. Celkově vzato, práce je mnoho aspektovou analýzou mechanismu včasného varování a jeho praktického použití.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 102 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.