Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 35 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nitrokloubní zlomeniny patní kosti - osteosyntéza úhlově stabilní dlahou, příspěvek k výplni defektu v těle patní kosti
Zeman, Jaroslav ; Koudela, Karel (vedoucí práce) ; Plánka, Ladislav (oponent) ; Skála-Rosenbaum, Jiří (oponent)
Zlomeniny patní kosti jsou častá poranění, která dlouhodobě vyřazují pacienty z běžného způsobu života. Vznikají obvykle působením axiálního násilí, kdy dochází k impakci talu do kalkanea. Nejčastější příčinou jsou pády a skoky z výšky. Ne zcela ojediněle se vyskytují oboustranně. V období od srpna 2005 do prosince roku 2011 jsme na našem pracovišti léčili metodou otevřené repozice a vnitřní fixace kalkaneární LCP 98 pacientů se 114 zlomeninami patní kosti. Oboustranných zlomenin patní kosti bylo 16, 2 ženy a 14 mužů. V den úrazu jsme zhotovili nativní RTG patní kosti v bočné a axiální projekci. Computerová tomografie byla provedena u všech operovaných pacientů v sagitálních, transverzálních a koronárních řezech. Zlomeniny jsme klasifikovali na základě CT podle Sanderse na typ I - IV. K operační léčbě ORIF byli indikováni pacienti se zlomeniny typu II a III. Ke zhodnocení výsledků jsme použili skóre podle Rowa a kol. Cílem experimentální části práce bylo zhodnotit biomechanickou pevnost patní kosti bez zlomeniny a porovnat s pevností patní kosti po osteosyntéze zlomeniny úhlově stabilní dlahou samostatně nebo v kombinaci s výplní defektu patní kosti injekčně aplikovatelným samotuhnoucím hydroxyapatitovým cementem. Cílem bylo také srovnání mechanické pevnosti obou typů osteosyntézy. Toto jsme...
Miniinvazivní stabilizace poranění zadního pánevního segmentu transiliakálním vnitřním fixátorem a dvěma iliosakrálními šrouby: srovnání funkčních výsledků a biomechaniky
Salášek, Martin ; Pavelka, Tomáš (vedoucí práce) ; Džupa, Valér (oponent) ; Plánka, Ladislav (oponent)
Úvod: Vertikálně nestabilní transforaminální zlomeniny kosti křížové mohou být stabilizovány jak transiliakálním vnitřním fixátorem (TIFI), tak iliosakrálními šrouby. Cíle: 1. Srovnání radiologických a klinických výsledků mezi stabilizací zadního pánevního segmentu TIFI, resp. IS, 2. Vyhodnocení a srovnání biomechanických vlastností TIFI a IS konstrukce. Metodika klinické studie: Prospektivní studie, jak ve skupině TIFI, tak IS bylo 32 pacientů, většina poranění byla typu C1.3, zařazeni byli jen pacienti s vysokoenergetickým mechanizmem poranění. Radiologické výsledky byly vyhodnoceny podle Matty, klinické podle Pelvic Outcome Score a Majeedova skóre. Kategoriální data byla hodnocena pomocí oboustranného Fisherova exaktního testu nebo Pearsonovým χ2 testem, souvislá data Studentovým t-testem. Výsledek testu s p <0,05 byl považován za statisticky významný. Metodika biomechanické studie: S využitím CT skenů byl vytvořen konečnoprvkový model pánve. Byla simulována zlomenina typu Pohlemann II a fixována buď TIFI, nebo 2 IS. Na bázi kosti křížové byla aplikována vertikální zátěž (250-500 N), byly vypočteny velikosti dislokace na mediální a laterální ploše zlomeniny a maximální napětí v kosti. Neporaněná pánev byla použita jako srovnávací. Tuhost byla určena pomocí lineární regrese zátěže a dislokace,...
Vliv velikosti defektu a operační techniky na dlouhodobou morbiditu dětí s vrozenou brániční kýlou
Rounová, Petra ; Rygl, Michal (vedoucí práce) ; Havránek, Petr (oponent) ; Plánka, Ladislav (oponent)
50 7 Souhrn Vliv velikosti defektu a operační techniky na dlouhodobou morbiditu dětí s vrozenou brániční kýlou Cíl: Cílem práce je zhodnocení vlivu rekonstrukce bránice nevstřebatelnou záplatou z polytetrafluorethylenu (PTFE, Gore-Tex) a primární plastiky defektu bránice na dlouhodobou morbiditu dětí po operaci vrozené brániční kýly (congenital diaphragmatic hernia, CDH), zejména na vznik skeletálních deformit a vývoj plicních funkcí. Součástí práce je vypracování a ověření metodiky objektivní kategorizace velikosti defektu pro volbu operační techniky a dále ověření validity čtyř metod funkčního vyšetření plic u nespolupracujících dětí (Infant Pulmonary Function Tests, IPFT) do 13 kg tělesné hmotnosti. Materiál a metody: Retrospektivně-prospektivní studie 69 pacientů operovaných v letech 1996 -2010 pro CDH, u kterých byla v letech 2009 - 2011 provedena klinická část studie: antropometrické vyšetření, funkční vyšetření plic a dotazníková studie se zaměřením na dlouhodobou morbiditu a kvalitu života těchto pacientů. Prospektivní studie 47 novorozenců narozených v letech 2009 - 2011, u kterých probíhala experimentální část studie spočívající v peroperačním měření velikosti hrudníku (obvod hrudníku, sagitální a transverzální rozměr hrudníku) a velikosti defektu bránice (sagitální a transverzální průměr defektu)...
Komenského mapa Moravy - historie, vývoj, současnost
Giemza, Lukáš ; Vacková, Eva (oponent) ; Plánka, Ladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje historii a vývoj Komenského mapy Moravy, její jednotlivé rytiny a deriváty. Následuje rozbor mapy a interpretace jednotlivých prvků obsahu mapy. Dále je provedeno hodnocení přesnosti a znakové zaplněnosti vybraného tisku Komenského mapy Moravy z roku 1627 jak vzhledem k Základní mapě České republiky, tak vzhledem k soudobým historickým mapovým dílům. Na závěr je pojednáno o vědecké bibliografii zmiňující Komenského mapu Moravy a také o dostupnosti mapy v digitální a analogové podobě.
Vývoj sídla podle jeho interpretace na mapách
Kovář, Ondřej ; Andělová, Pavla (oponent) ; Plánka, Ladislav (vedoucí práce)
Práce se zabývá vývojem zákresu města Havlíčkův Brod na dostupných kartografických dílech od nejstarších až po současné. Jedná se o topografické a katastrální mapy, orientační plány a veduty. Práce se také věnuje posouzení přesnosti zákresu města na vybraných kartografických dílech.
Vývoj malé sídelní jednotky podle její interpretace na mapách
Demková, Michaela ; Hanzl, Vlastimil (oponent) ; Plánka, Ladislav (vedoucí práce)
Predmetom tejto bakalárskej práce je pozorovanie vývoja obce Stará Turá podľa jej zobrazenia na mapách. Skúmanými podkladmi sú dostupné historické a súčasné kartografické diela stredných mierok, ktoré zobrazujú územie mesta a jeho okolie. V teoretickej časti je stručne popísaný vznik a vlastnosti použitých máp. Praktická časť sa venuje porovnaniu presnosti jednotlivých mapových podkladov a porovnaniu zmien v zákrese obce.
Zpracování snímků pořízených z UAS
Roubal, Pavel ; Plánka, Ladislav (oponent) ; Hanzl, Vlastimil (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit snímky pořízené technologií UAS a především otestovat přesnost této metody na kontrolních bodech různého typu. K tomuto testování sloužily kontrolní body, které byly zaměřeny geodetickou metodou. Následně došlo k porovnání s body určenými fotogrammetricky.
Zpracování snímků pořízených pomocí UAV
Ptáček, Ondřej ; Plánka, Ladislav (oponent) ; Hanzl, Vlastimil (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zpracováním a vyhodnocením snímků pořízených pomocí bezpilotních leteckých prostředků – UAV. Úvodní část se věnuje definici, využití, aplikacím a typům UAV, především pro fotogrammetrické účely. Popsáno je i softwarové vybavení, včetně popisu a ukázek několika typů možných výstupů. Dále jsou popsány vlastní měřické i výpočetní práce a postup zpracování v použitých programech. Představeny jsou i dosažené výstupy zpracování. Na závěr je provedeno celkové zhodnocení a posouzení výsledků měření na jednotlivých bodech.
Využití krajiny (Land use) ve vybrané lokalitě
Sekanina, Michal ; Plánka, Ladislav (oponent) ; Bartoněk, Dalibor (vedoucí práce)
Obsahem diplomové práce je studium využití krajiny v obci Lelekovice v souvislosti se softwarovými nástroji geografických informačních systémů. Práce se zabývá zpracováním a využitím historických mapových podkladů, leteckých měřických snímků a ortofotosnímků v softwaru ArcGIS Desktop a jejich využití pro vytvoření analýz vývoje krajiny. Součástí práce jsou grafické výstupy vývoje území.
Vlastivědná mapa malého územního celku
Karlíková, Eliška ; Hanzl, Vlastimil (oponent) ; Plánka, Ladislav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou mapového obsahu vybraných historických a současných kartografických děl, zobrazujících území Blovicka a tvorbou vlastivědné mapy této oblasti. V teoretické části je, kromě základů kartografie a vlastivědných map, také definováno a popsáno zájmové území. Praktická část obsahuje popis provedených analýz vývoje zeměpisných jmen, mapových znaků a krajiny a popis tvorby vlastivědné mapy Blovicka. Součástí práce jsou tabulky související s analýzami mapového obsahu, výřezy kartografických děl použitých pro analýzy a samotná vlastivědná mapa v tištěné a elektronické podobě.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 35 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 PLÁNKA, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.