Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výskyt vertebrogenních obtíží u lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, návrh fyzioterapeutické intervence. Subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem.
Ragulová, Michaela ; Pitrmanová, Věra (vedoucí práce) ; Marečková, Soňa (oponent)
1 ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor: Michaela Ragulová Vedoucí práce: Mgr. Věra Pitrmanová Oponent práce: Název bakalářské práce: Výskyt vertebrogenních obtíží u lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, návrh fyzioterapeutické intervence subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se věnuje tématu vertebrogenních obtíží u zdravotního personálu, konkrétně u skupiny lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, a blíže zkoumá jejich subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem. Teoretická část je zaměřena na popis anatomie a kineziologie osového orgánu, také na biomechaniku a meziobratlovou ploténku. Samostatnou kapitolu tvoří hluboký stabilizační systém a další kapitola se soustředí na problematiku vertebrogenních obtíží a jejich léčbu. První část praktické části tvoří výzkum ve formě dotazníku, který poukazuje na četnost výskytu bolestí zad u zdravotního personálu. Vybraných bylo dvanáct respondentů z každé skupiny lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů. Porovnány jsou jak jednotliví respondenti, tak i skupiny mezi sebou. Druhá část obsahuje tři kazuistiky pacientek s bolestmi zad. U každé z nich bylo provedeno vstupní a výstupní vyšetření, šest terapií a nakonec zhodnocení přístupu pacientů jak k terapiím, tak k...
Fyzioterapie jako součást rehabilitace u pacientů po těžkém poškození mozku
Neradová, Martina ; Pitrmanová, Věra (vedoucí práce) ; Brožová, Kamila (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Martina Neradová Vedoucí práce: Mgr. Věra Pitrmanová Oponent práce: Název bakalářské práce: Fyzioterapie jako součást rehabilitace u pacientů po těžkém poškození mozku Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pacientů po těžkém poškození mozku, konkrétně u nejčastěji zastoupených diagnóz cévní mozkové příhody a poškození mozku následkem kraniotraumatu. Práce poukazuje na důležitou roli rehabilitace a svou fyzioterapeutickou intervencí se snažím podpořit koncept ucelené rehabilitace. V teoretické části stručně shrnuji problematiku cévní mozkové příhody a kraniotraumatu, dále se zabývám rolí fyzioterapie v rámci ucelené rehabilitace a nastiňuji výčet nejčastěji využívaných metod ve fyzioterapii u pacientů po těžkém poškození mozku. Praktickou část jsem zaměřila na konkrétní problém pacienta, bolestivost hemiparetického ramene, která pacienta omezuje nejen funkčně, ale i během ostatních terapií. Jako součást dosavadní fyzioterapie jsem u pacientů aplikovala proudy elektroterapeutickým přístrojem Rebox a sledovala jsem změnu intenzity bolesti u hemiparetického ramene a vliv na funkci horní končetiny. Klíčová slova: poškození mozku, cévní mozková příhoda, kraniotrauma, hemiparéza, fyzioterapie, rehabilitace, Rebox
Ovlivnění stereotypu chůze u hemiparetických pacientů po CMP s využitím prvků Bobath konceptu.
Srp, Martin ; Pochylová, Barbora (vedoucí práce) ; Pitrmanová, Věra (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor práce: Martin Srp Vedoucí práce: Mgr. Barbora Pochylová Oponent práce: …………………………. Název bakalářské práce: Ovlivnění stereotypu chůze u hemiparetických pacientů po CMP s využitím prvků Bobath konceptu Abstrakt bakalářské práce: Hlavním cílem této bakalářské práce je objektivizace úspěšnosti Bobath konceptu při použití v terapii chůze u hemiparetických pacientů po cévní mozkové příhodě. Objektivizace je provedena za pomocí dvou standardizovaných testů pro vyšetření kvality a funkce chůze - Timed up and go test a Rivermeadské visuální posouzení chůze. V teoretické části se autor věnuje problematice cévních mozkových příhod, definici a obecné charakteristice chůze, patologickému stereotypu chůze u hemiparetických pacientů, teoretickému základu a základním principům Bobath konceptu. Dále autor uvádí příklady používaných bezpřístrojových metod hodnotících kvalitu a funkci chůze, kde jsou zastoupeny testy: Timed up and go test, test šesti a dvanácti minutové chůze, Rivermeadské visuální posouzení chůze a analýza chůze pozorováním dle Rancho Los Amigos. V praktické části je popsána metodologie práce, použité metody, základní otázka bakalářské práce a definován výzkumný vzorek. Její součástí jsou také kazuistiky a průběh terapií dvou hemiparetických pacientů po cévní mozkové příhodě....
Využití metody Manuální fyzioterapeutická korekce v terapii kořenového syndromu na dolních končetinách
Rotová, Kristýna ; Muchová, Renáta (vedoucí práce) ; Pitrmanová, Věra (oponent)
V bakalářské práci budu porovnávat vyšetřovací postup Metody MFK a kineziologický rozbor u dvou pacientů s diagnostikovaným kořenovým syndromem na dolních končetinách. Budu sledovat, zda se potvrdí výsledky kineziologického rozboru v počítačovém systému MFK, a zda bude mít provedení fyzioterapie s využitím vyšetření metodou MFK pozitivní vliv na symptomy související s kořenovým syndromem na dolních končetinách. Metoda Manuální fyzioterapeutická korekce je v oboru fyzioterapie poměrně novinkou. Ráda bych proto využila možnosti prověřit, je-li vyšetření myokinetické aktivace s vizualizací pohybového systému metodou MFK u výše zmíněné neurologické diagnózy přínosem pro vyšetřovací metody využívané ve fyzioterapii. Kořenový syndrom je onemocnění založené na strukturálním poškození páteře, páteřního kanálu, nebo meziobratlové ploténky, provázené funkčními subjektivními i objektivními projevy. Výběr pacientů zúžím požadavkem na kořenový syndrom způsobený výhřezem meziobratlové ploténky. Vedoucím symptomem je bolest, avšak kořenový syndrom je provázen dalšími neurologickými příznaky motorickými i senzitivními. Subjektivní obtíže pacienta podstatně snižují životní komfort, a tak budou důležitým ukazatelem účinnosti aplikované metody.
Využití fyzioterapeutických metod a postupů u pacientů s paraplegií. Vertikalizace a chůze.
Beránková, Michaela ; Muchová, Renáta (vedoucí práce) ; Pitrmanová, Věra (oponent)
Bakalářská práce se zabývá využitím fyzioterapeutických metod a postupů u pacientů s paraplegií. V teoretické části je stručně popsána anatomie a také etiologie, následky a klinický obraz po poranění míchy. Dále jsou zde popsány vyšetřovací postupy a především komplikace, které se vyskytují u pacientů po poranění míchy nejčastěji. Praktická část se pak zaměřuje na možnosti komplexní fyzioterapie u spinálních pacientů. S tím, že důraz je kladen především na možnosti vertikalizace a chůze u pacientů s paraplegií. Jsou zde popsány nejen způsoby vertikalizace a chůze, ale také nejrůznější pomůcky, které tak pacientům tuto část fyzioterapie usnadňují. Součástí bakalářské práce je krátká kazuistika pacienta s traumatickým poškozením páteře a míchy ve výši Th10 a Th11.
Škola zad se zaměřením na sed
Piňosová, Eva ; Pitrmanová, Věra (vedoucí práce) ; Táborská, Silvie (oponent)
Tato práce se snaží přispět k problematice školy zad a prakticky ji aplikovat na tři klienty. Ti byli vybráni jako modelový příklad osob, jimž by měla škola zad obecně pomoci. Praktický výzkum byl zaměřen na oblast "sedu", která je tou nejproblematičtější oblastí, jež v dnešní sedavé době klienty nejvíce trápí. Zároveň také přispívá k obecné aplikaci školy zad a jejímu užitku klientům v rámci jejich bolestí způsobených nevhodnými pohybovými návyky. Teoretická část obsahuje definici školy zad, její stručnou historii, cíle a metody. Věnuje se patofyziologii vzniku vertebrogenních potíží a také vlivu psychiky a dýchání na pohybový systém. V kapitolách popisujících problematiku sezení je zmíněn vliv sezení na organismus. Je zde popsán koncept Brüggerova sedu a rozebrány různé typy sezení. Část se zabývá i ergonomií sedacího nábytku a ergonomickými pomůckami. Praktická část obsahuje jednotlivá vyšetření klientů a návrhy jejich terapie. Terapie klientů probíhala dle metod uvedených v praktické části. Výsledkem je jednoznačně pozitivní vliv školy zad na klienty.
Fyziologická podstata neurorehabilitace : difuzní hypoxie mozku
Altmanová, Jana ; Angerová, Yvona (vedoucí práce) ; Pitrmanová, Věra (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Jana Altmanová Obor: Fyzioterapie Rok imatrikulace: 2008 Vedoucí práce: MUDr. Yvona Angerová Počet stran: 47 Název bakalářské práce: Fyziologická podstata neurorehabilitace Podtitul: Difuzní hypoxie mozku Abstrakt bakalářské práce: Předkládaná práce experimentálního charakteru se zabývá ověřením hypotézy, že sekundární změny mozku navozené hypoxií je možné ovlivnit pomocí neurorehabilitace. Jejím cílem je zjistit, jaký je efekt motorického tréninku v kombinaci s obohaceným prostředím a erythropoetinem na funkční stav potkana po hypoxii mozku. Předmětem výzkumu bylo 31 laboratorních potkanů, kteří byli v hypobarické komoře vystaveni nadmořské výšce 8 000 m n. m., a byla tak navozena difuzní hypoxie mozku. Studovaná skupina potkanů byla následně podrobena pravidelnému motorickému tréninku a srovnávána s kontrolní skupinou, která podstoupila jen rehabilitaci bez tréninku motorických funkcí. Experiment trval 8 týdnů a probíhal na Fyziologickém ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Výsledky práce prokázaly zlepšení funkčního stavu potkanů, kteří žili v obohaceném prostředí, byl jim aplikován erythropoetin a podstupovali každodenní motorický trénink. Zvyšující se incidence lidí, kteří přežijí poškození mozku spjatého právě s kyslíkovou nedostatečností, zvyšuje i...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.