Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Technical aspects of aortic root sparing surgery:Structural changes occurring during different thawingprotocols of cryopreserved human aortic root allografts and thereproducibility of external aortic root annuloplasty using Coroneo ring.
Novotný, Róbert ; Hlubocký, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vojáček, Jan (oponent) ; Pirk, Jan (oponent)
Souhrn Záchovné operace aortálního kořene použité v léčbě pacientů s aneurysmem ascendentní aorty v přítomnosti nebo za absence aortální regurgitace již nepředstavuji experimentální a nedostatečně probádanou proceduru. Úspěšné záchovné operace aortálního kořene nebo opravné operace chlopně jsou uskutečňovány s cílem nejenom korigovat distrofický aortální kořen, ale jde při nich o obnovu funkčnosti jednotlivých komponentů kořene aorty, co se týká jejich rozměrů a propojenosti. Eliminace nutnosti antikoagulační terapie a komplikací, které vznikají při implantaci chlopenních protéz činí záchovné operace aortálního kořene velmi atraktivní pro chirurga i pacienta. Když vezmeme do úvahy údaje z odborné literatury o zvyšujícím se využití plastik chlopní, zdá se, že záchovné operace aortální chlopně a aortálního kořene získávají stále větší význam. Tato Dizertační práce je věnována studiu některých specifický faktorů důležitých pro záchovné operace aortálního kořene, především o stadium strukturních změn vznikajících u kryoprezervovaných alograftů lidských aortálních kořenů a o stadium reprodukovatelnosti procedury implantace (a reimplantace) extraaortálních prstenců Coroneo. Úvod práce...
The use of tissue modification mechanisms for preparing an autologous pericardial heart valve replacement
Straka, František ; Pirk, Jan (vedoucí práce) ; Straka, Zbyněk (oponent) ; Rohn, Vilém (oponent)
Xenogenní biologické srdeční chlopenní náhrady používané v současnosti v klinické praxi mají celou řadu limitací. Hlavním problémem je rozvoj degenerativních změn, který vede k dysfunkci chlopně. Reoperace je nutná až u 65% pacientů za 15 let po implantaci těchto chlopní. Cílem tkáňového inženýrství je vytvořit nový typ autologní biologické náhrady srdečních chlopní pro klinickou praxi, která bude obsahovat živé autologní buňky a bude mít zachovánu schopnost remodelace. Za tímto účelem se používají různé typy scafoldů, buněk a různé laboratorní postupy. Většina z nich se však neosvědčila pro různé limitace, jako je nekompatibilita s imunitním systémem, špatná penetrace buněk do scafoldů, nízká produkce mezibuněčné hmoty, špatné biomechanické vlastnosti a nezachovaná schopnost remodelace po implantaci in vivo. V první části výzkumu bylo cílem porovnat buněčné složení a strukturu mezibuněčné hmoty a mechanické vlastnosti lidského perikardu jako potenciálního scafoldu pro tkáňové inženýrství autologní srdeční chlopennní náhrady se strukturou normální lidské aortální chlopně. Druhá část výzkumu byla soustředěna na přípravu dynamického kultivačního systému (bioreaktoru) pro trojrozměrné (3D) dynamické kondicionování tkáně lidského perikardu regulovaným pulsním průtokem kultivačního media. Ve třetí části...
Vliv inhalačních a intravenózních anestetik na odolnost srdečního svalu k nedostatku kyslíku
Říha, Hynek ; Pirk, Jan (vedoucí práce) ; Bultas, Jan (oponent) ; Geršl, Vladimír (oponent)
Úvod: Nedílnou součástí anesteziologické péče v průběhu chirurgických výkonů je aplikace inhalačních a intravenózních anestetik. Obě skupiny mají výrazný vliv na kardiovaskulární systém, a to jak ovlivněním dodávky a spotřeby O2 v myokardu, tak ovlivněním kardiomyocytů na úrovni buněčných membrán, iontových kanálů a regulačních enzymů. Cíl: 1. Zjistit, jak různé koncentrace izofluranu ovlivňují rozměry levé komory (LV) a její systolickou funkci u laboratorního potkana. 2. Zhodnotit vliv izofluranem navozeného preconditioningu myokardu (APC) na odolnost srdečního svalu k ischemicko-reperfuznímu (I-R) poškození. 3. Porovnat vliv anestezie, založené na kombinaci ketamin - dexmedetomidin (KET-DEX), na koncentraci kardiospecifických biomarkerů a časný klinický pooperační průběh s anestezií, založenou na kombinaci sevofluran - sufentanil (SEVO), u pacientů podstupujících elektivní chirurgickou revaskularizaci myokardu (CABG). Metodika: 1. Provedli jsme transtorakální echokardiografické vyšetření při imobilizaci potkanů izofluranem v koncentraci 1,5 - 3 %. 2. Po navození APC izofluranem (0,5 a 1 MAC) jsme sledovali komorové arytmie na modelu izolovaného perfundovaného srdce potkana, a to během regionální ischemie (45 min.), vyvolané okluzí ramus interventricularis anterior, i následné reperfuze (60 min.);...
Odolnost hypertrofického srdečního svalu k akutnímu nedostatku kyslíku
Bešík, Josef ; Pirk, Jan (vedoucí práce) ; Šamánek, Milan (oponent) ; Herget, Jan (oponent)
Úvod: Rozsah ischemického poškození srdečního svalu závisí nejen na intenzitě a trvání ischemického inzultu, ale též na odolnosti srdce k nedostatku kyslíku. Tento parametr se v průběhu života mění - nejvyšší je po narození a v průběhu vývoje klesá. V dospělosti je odolnost srdečního svalu k nedostatku kyslíku závislá na pohlaví samčí myokard je méně odolný než myokard samičí. Odolnost myokardu k ischémii se významně mění u některých patologických stavů, například u hypertrofie srdečního svalu. Cíl: 1. Testovat hypotézu, zda se liší odolnost hypertrofického srdečního svalu spontánně hypertenzních potkanů (SHR) k ischemicko-reperfuznímu poškození u dospělých samic a samců a zda se liší v průběhu ontogenetického vývoje. 2. Zjistit, zda lze i v klinické kardiologii sledovat pohlavní rozdíly v odolnosti hypertrofického srdečního svalu k nedostatku kyslíku. (...) Závěr: Domníváme se, že mužské a ženské (event. samčí a samičí) srdce se v mnoha ohledech významně liší; rozdíly jsou tak závažné, že by na ně měl být již dnes brán zřetel v klinické praxi při volbě správných diagnostických a léčebných postupů.
Vliv pozdních důsledků perinatální hypoxie a pleiotropních účinků statinů na akutní ischmeicko/reperfuzní poškození myokardu
Malý, Jiří ; Pirk, Jan (vedoucí práce) ; Kittnar, Otomar (oponent) ; Pudil, Radek (oponent)
Úvod: V posledních desetiletích byly popsány stovky experimentálních intervencí, které dovedou ochránit ischemický myokard, avšak s výjimkou časné reperfuze, žádná z nich nenašla uplatnění v klinické praxi. V naší práci jsme proto zvolili jiný přístup: vycházeli jsme z existujících klinických situací a pokusili jsme se zjistit, jak mohou v experimentálníkm modelu ovlivnit odolnost srdečního svalu k ischemii. Vybrali jsme si dvě situace, které se v posledních letech stávají velice aktuální: 1. cyanotické vrozené srdeční vady a 2. dlouhodobá léčba hypercholesterolemie. Cíl: Zjistit, zda 1. neonatální hypoxie ovlivní odolnost dospělého srdce laboratorního potkana k akutní ischemii; 2. odolnost dospělého srdce laboratorního potkana k ischemii ovlivní akutní nebo chronické podání statinů. (...) Naopak u samic jsme pozorovali protektivní antiarytmický účinek, který se projevil prokazatelným snížením počtu ischemických arytmií. Vliv perinatální IHH na rozsah infarktu myokardu dospělých samců a samic jsme neprokázali. 2. Akutní podání statinu laboratorním potkanům in vivo významně snížilo rozsah infarktového ložiska vztaženého na velikost levé komory. Při vyjádření velikosti infarktu na ohroženou oblast byl protektivní vliv podávání statinu naznačen, ale nedosáhl statistické významnosti. Akutní podání statinu v...
Vliv perinatální hypoxie na odolnost myokardu laboratorního potkana k ischemicko/reperfuznímu poškození v dospělosti
Netuka, Ivan ; Pirk, Jan (vedoucí práce) ; Tošovský, Jan (oponent) ; Vojáček, Jan (oponent)
Úvod: Počet jedinců, kteří byli vystaveni vlivu perinatální hypoxie a nyní se dožívají dospělosti, významně stoupá. Lze předpokládat, že i tito jedinci budou stále častěji podstupovat kardiologické a kardiochirugické intervence. Není přitom vůbec jasné, jak může prodělaná perinatální hypoxie ovlivnit odolnost jejich myokardu k I/R postižení. Cíl: 1. vypracovat metodiku hodnocení a měření infarktu myokardu (IM) vyvolaného regionální ischemií na preparátu izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana; 2. zhodnotit vliv různých typů perinatální hypoxie a pohlaví na odolnost dospělého myokardu k I/R poškození. (...) Závěr: Výsledky předkládané studie podporují hypotézu, že perinatální hypoxie je primárním programujícím stimulem, který může vést ke změnám v odolnosti dospělého srdce k akutní ischemii, a to v závislosti na pohlaví. Tyto závěry mohou mít zásadní dopad na přístup k pacientům s anamnézou prodělané perinatální hypoxemie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.