Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 60 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Obytný dům
Staňková, Pavla ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh obytného domu. Stavební objekt se nachází severovýchodním okraji města Boskovice. Pozemek vybraný pro stavbu je situován v katastrálním území Boskovice. Objekt je řešen jako samostatně stojící, se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený. Obytný dům je určen pro bydlení. Jsou zde navrženy 4 byty. Každý byt je doplněn garáží uvnitř objektu. Vstup do objektů je ze severozápadní strany pozemku. Obvodové zdivo domu bude provedeno z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi. Stropní konstrukce je ze železobetonových předpjatých stropních panelů SPIROLL. Obytný dům je zastřešen plochou jednoplášťovou vegetační střechou.
Rodinný dům
Zachovalová, Jana ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s provozovnou, který se nachází v katastrálním území obce Chrudichromy. Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží a jedno pozemní. V suterénu se nachází dvě garáže. Provozovna – kadeřnictví, se nachází v 1. NP. Celý dům je navržen pro pětičlennou rodinu. Obvodové stěny objektu jsou postaveny z tvárnic Porotherm 30 AKU Z PROFI a jsou zatepleny kontaktním systémem etics. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny z POT nosníků a stropních vložek MIAKO. Dům je zastřešen hambálkovým krovem s dvouplášťovou větranou skladbou střechy. Bakalářská práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby.
Novostavba terasového bytového domu ve Velkém Meziříčí
Pokorný, Patrik ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Projekt bytového domu s prostornou terasou v každé bytové jednotce. Budova se nachází na okraji města Velké Meziříčí v nové zástavbě s výhledem na celé město. Orientace teras na jižní straně s návazností na obývací pokoj, kuchyni nebo ložnici. Klidová zóna orientována na severní straně. Důraz je kladen na prostornost nejvíce frekventovaných obytných místností, kterou je obývací pokoj s kuchyní. Architektonické řešení tvaru krychle se schodovými terasami je z druhé strany narušeno ustoupeným závětřím do konstrukce budovy.
Rodinný dům
Kouřil, Tomáš ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu s provozovnou, který se nachází v katastrálním území obce Boskovice. Rodinný dům je dvoupodlažní, podsklepený s garáží pro dvě auta. Celý dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu a v 1S umístěnou kanceláří. Stěny objektu jsou postaveny z tvárnic Porotherm profi 30, zateplen zateplovacím systémem. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny z POT nosníku a stropních vložek MIAKO. Dům má jednoplášťovou plochou střechu. Bakalářská práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby.
Novostavba rodinného domu se zubními ordinacemi v Brně-Žebětíně
Matoušek, Jan ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu se zubními ordinacemi v Brně – Žebětíně a dále také zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je navržen pro účely smíšeného provozu - v 1NP se nachází stomatologické zařízení dostupné veřejnosti, ve 2NP byt majitele s rodinou. Obě části jsou od sebe provozně a stavebně odděleny, včetně samostatných vstupů do objektu. Objekt bude umístěn na okraji severní části obce Brno - Žebětín. Lokalita je mírně zastavěna rodinnými domy. Architektonické řešení je navrženo s ohledem na umístění stavby a charakter okolní zástavby. Část pro bydlení v rodinném domě je navržena pro tří až čtyřčlennou rodinu. Dům je samostatně stojící, je umístěný v rovinatém terénu a je navržen jako částečně podsklepený. Navrhovaný objekt má dvě nadzemní podlaží a suterén, ve kterém se nachází garáž pro odstavení dvou osobních automobilů a technické zázemí objektu. Vjezd do garáže je z boční strany objektu. Hlavní vstupy do objektu jsou přístupné z přilehlého vnějšího zakřiveného schodiště, kopírující obloukovitý tvar fasády 1NP. Provozní část se zubními ordinacemi v 1NP je navržena jako bezbariérová - pro handicapované pacienty s omezenou schopností pohybu. Bílé řešení fasády domu se střídá s použitím šedého kamenného obkladu. Zastřešení rodinného domu je řešeno jednoplášťovou plochou střechou.
Absurdní konsekvence: Beckett a Berkeley
Adar, Einat ; Pilný, Ondřej (vedoucí práce) ; Wallace, Clare (oponent) ; Feldman, Matthew (oponent)
1 Abstrakt Samuel Beckett je dobře znám jako filosoficky orientovaný autor. Ve své tvorbě čerpá z řady filosofických děl, s jejichž pomocí vytváří znepokojivé obrazy a spletité texty, v nichž moderní myslitelé často spatřují vyjádření svých vlastních otázek a pochybností dotýkajících se samotných základu západního myšlení. Sám Beckett se však často zaměřuje na filosofy tvořící v sedmnáctém a osmnáctém století. Disertační práce zkoumá způsob, jímž Beckett dává nový význam názorům a metaforám významného filosofa, George Berkeleyho, a přetváří ranně novověké teorie v umělecká díla, která dodnes fascinují bezpočet diváků a myslitelů. Zkoumání Beckettových filosofických zdrojů hrálo významnou roli již v prvních kritických reflexích jeho díla. Mezi nejvýznamnější rané kritické studie patří práce Ruby Cohnové: "Philosophical Fragments in the Works of Samuel Beckett" (1964);1 Johna Fletchera: "Beckett and the Philosophers" (1965);2 či Edouarda Morot-Sira, "Samuel Beckett and Cartesian Emblems" (1976).3 Společným rysem těchto esejí, ale i ostatních kritických prací z daného období, je identifikace Beckettova myšlení s karteziánskou pozicí. Zvyšující se počet dostupných archivních materiálů - dopisů, poznámek či knih nalezených po Beckettově smrti nalezeny v jeho knihovně - přispěl významnou měrou k potvrzení faktu,...
Zdravotnické středisko Hlinsko
Pilný, Ondřej ; Burianová, Lenka (oponent) ; Kacálek, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace zdravotnického střediska ve městě Hlinsko. Novostavba se nachází v severní části města v lokalitě určené pro výstavbu veřejné infrastruktury. Jedná se o čtyřpodlažní, částečně podsklepený objekt s šikmou mansardovou a plochou vegetační střechou. Objekt je založen na základových pasech a patkách z železobetonu. Nosné obvodové a vnitřní zdivo je navrženo z vápenopískových cihel KALKSANDSTEIN. V místech, kde je navržena otevřená dispozice je poté použito průvlaků a sloupů. Stropní konstrukce je navržena nad 1.PP jako monolitická železobetonová z důvodů zajištění požární bezpečnosti. Zbytek stropních konstrukcí je navržen z předpjatých stropních panelů SPIROLL s výjimkou 4.NP, které je zakončeno šikmou střechou zhotovenou ze systému masivních střech YTONG KOMFORT, který je ukládán na soustavu ocelových a železobetonových rámů. Obvodové stěny 1.PP jsou zhotoveny ze ztraceného bednění, které je zatepleno pomocí extrudovaného polystyrenu. Stěny v nadzemních podlažích jsou poté zatepleny kombinací vnějšího kontaktního zateplovacího systému a provětrávané fasády s fasádními obkladovými deskami CEMBRIT SOLID a PATINA. Objekt je funkčně rozdělen na několik částí. Kavárna, lékárna, zdravotnická záchranná služba a zdravotnické středisko, každá s vlastním vstupem. Lékárna je vybavena prodejnou, mísírnou léčiv a skladem. Záchranná služba je vybavena garážovým stáním, zázemím pro zaměstnance, místností krizové připravenosti a operačním centrem. Středisko je vybaveno pohotovostí, RTG, operačním sálem, rehabilitacemi a dalšími druhy vyšetřoven. Každá vyšetřovna je poté vybavena čekárnou. Pro větší pohodlí zaměstnanců je objekt vybaven opět vlastním zázemím pro zaměstnance. Celý objekt je navržen s nucenou výměnou vzduchu. Navržený objekt je řešen bezbariérově. Před objektem jsou navržena parkoviště pro osobní automobily, motocykly a sanitky. Celkem je navrženo 74 míst, z toho 5 jako bezbariérových.
Abjection in Selected Plays by Sarah Kane, Caryl Churchill, and Tim Crouch
Kovačeva, Elizabet ; Wallace, Clare (vedoucí práce) ; Pilný, Ondřej (oponent)
Práce Tato diplomová práce se zabývá šesti divadelními hrami tří současných britských dramatiků: Crave (1997) a 4.48 Psychosis (1999) Sarah Kane, The Skriker (1994) a Far Away (2000) Caryl Churchill, a ENGLAND (2007) a The Author (2009) od Tima Crouche, a to skrze esej o abjekci Julie Kristevy zvané v anglickém překladu Powers of Horror (1982). Kristeva vnímá abjekci jako to, co nějakým způsobem připomíná subject či objekt, ale není ani to, ani ono, či již není součástí subjektu. Konfrontace s abjektem je nepříjemná, protože subject je jím ohrožen. Obsahuje totiž vše, co ze života běžně vyjímáme, a co nepatří do symbolického řádu - mrtvoly a exkrementy. Tělo matky se taktéž musí zapudit jako abject, aby si dítě uvědomilo své vlastní hranice a tělesnou integritu. Kristeva píše, že abjekt si nachází cestu zpět do symbolického řádu skrze literature a analyzuje některé spisovatele jako autory literatury abjektu. V divadle, stejně jako v umění, se abjekce často používá jako teoretický rámec, ačkoliv ji mnoho kritiků vnímá jako něco, co nemůže být uchopeno, protože se brání popisu a slovnímu uchopení. Základem této analýzy jsou způsoby, jakým abjekt narušuje jazyk a řád, který se postavy snaží udržet, ačkoli jsou samy spíše neurčitými textovými identitami nežli tradičními, naturalistickými lidmi...
The Reception of Irish Literature and Drama in Czech Translation
Laurincová, Alžběta ; Pilný, Ondřej (vedoucí práce) ; Markus, Radvan (oponent)
1 Abstrakt Hlavní téma této práce je představení problematiky českých překladů irské literatury, publikované v českých zemích v letech 1945 - 2014. Autorka této práce poskytuje seznam autorů, kteří byli v tomto období v Čechách překládaní, a zmiňuje se o literární tradici, která s publikováním zmiňovaných děl souvisí. Z důvodu velkého množství materiálů je práce rozdělena do několika kapitol a představuje čtyři specifická období: 1945 - 1948 (konec druhé světové války - počátky sovětské kontroly), 1949 - 1968 (počátky sovětské kontroly - okupace vojsky varšavské smlouvy), 1969 - 1989 (okupace vojsky varšavské smlouvy - Sametová revoluce) a 1989 - 2014 (Sametová revoluce - "Sametový rozchod" - současnost). V každé kapitole poskytuje autorka historický úvod, především z důvodu kontextu dané éry. Diskuze na téma překladů irské literatury sestává především ze seznamu daných děl konkrétních autorů a komentáře, týkajícího se jejich přítomnosti na literárním trhu, frekvence vydávání, přijetí jednotlivých autorů a jejich děl atd. Autorka se také zamýšlí nad socio-politickým kontextem jednotlivých dob, který mohl ovlivnit konečný vzhled irsko-českého literárního kánonu, a komentuje míru tohoto vlivu.
Assimilated Aliens: The Rise of David Levinsky and Portnoy's Complaint
Ambrožová, Alžběta ; Ulmanová, Hana (vedoucí práce) ; Pilný, Ondřej (oponent)
Jak být mimozemšťanem v Americe? Z pohledu sociologa odpověď spočívá v procesu asimilace. Parks a Burgess ji definují jako "Proces interpenetrace a splynutí, kdy jednotlivci a skupiny získávají vzpomínky, naladění a postoje jiných jednotlivců či skupin, a prostřednictvím sdílené zkušenosti a historie jsou začleňování do společného kulturního života." Asimilace probíhá jakožto přirozená reakce na střet různých kultur a jako taková se nevyhnutelně dostává do centra dění v Americe dvacátého století, hostící vlny imigrantů přicházejících z celého světa s nadějí na nový začátek. Židé, po staletí se toulající jako vyděděnci, zde tvoří zajímavou podskupinu. Nejen že někteří Židovští přistěhovalci jsou odcizeni děravou angličtinou, skrz niž prosvítá jidiš; ale nezapadají ani co se týče Židovské víry. Jejich kulturní dědictví se střetává s domácí kulturou bílých Anglosaských protestantů a tato srážka neponechává jejich Židovství nedotčeno. Příběhy imigrantů jsou tak v zásadě příběhy proměny. Klíčový pojem této diskuze pochází z dílny Homiho K. Bhaby, který ve své studii post- kolonialismu tvrdí, že koloniální poddaný, vystaven dominantní kultuře utlačovatele, získává "Dvojité vidění": Jedinec, jenž není imunní vůči vlivu Jiného a zároveň je neschopen osvobodit se od vlastních kořenů, uvízne na pomezí. Jeho vztah ke...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 60 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.