Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 44 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dodržování standardů zákaznického servisu v prodeji
Svobodová, Tereza ; Remr, Jiří (vedoucí práce) ; Pilecká, Jarmila (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na podobu postkapitalistického osobního prodeje. Věnuje se zejména tématu budování vztahu se zákazníkem při prodeji, jakožto typičnosti postkapitalismu, a jeho vlivu na prodejní ukazatele. V teoretických východiscích je tento typ prodeje představen z pohledu sociologů i zkušeného obchodníka. Představen je kontext jeho vzniku, jeho podoba i specifika a zásady. Práce, na základě již v minulosti provedené studie, vychází z toho, že pro navázání vztahu mezi prodejním asistentem a zákazníkem, a tím i celou společností a zákazníkem, je důležité získat si zákazníkovu důvěru. Důvěra se utváří v procesu komunikace zpravidla v prostředí prodejních míst. Tato komunikace má svá daná pravidla v podobě standardů zákaznického servisu v prodeji. Pro účely práce byla vybrána společnost případové studie a na jejím příkladu představeno, jak jsou tyto standardy nastaveny ve směrnicích reálně fungující společnosti v oblasti retailu. Na jejích prodejnách pak bylo měřeno dodržování těchto standardů v komunikaci se zákazníkem s využitím metody Mystery Shopping výzkumu. Výsledky šetření umožnily porovnat, zdali mají prodejny s lepšími výsledky Mystery Shopping výzkumu i lepší výsledky v navyšování prodejních ukazatelů jako obrat, konverze, průměrná hodnota účtenek, průměrný počet kusů na účtenkách a...
Smíšené módy sběru dat: PAPI a CAPI srovnání
Pilecká, Jarmila ; Buchtík, Martin (vedoucí práce) ; Hendl, Jan (oponent)
Užití smíšených modů je v současnosti frekventovaný způsob sběru dat, zejména z důvodu možné eliminace chyb, které jsou v sociálně-vědním výzkumu dlouhodobě problematické. Použití těchto kombinací ovšem přináší nová vychýlení, která mohou narušovat kvalitu dat. Tyto odchylky jsou zkoumány z několika možných úhlů pohledu, které se zabývají procesy formulace otázky, efekty módů dotazování nebo možnostmi srovnatelnosti dat pořízených různými způsoby sběru dat. Tato diplomová práce zaujímá poslední úhel pohledu a zkoumá srovnatelnost dat z kombinace PAPI a CAPI modů pro sběr dat. Klíčová slova: Mixed-mode design, ekvivalence, konfirmační faktorová analýza, CAPI, PAPI
Online dating
Pilecká, Jarmila ; Lupač, Petr (vedoucí práce) ; Hamplová, Dana (oponent)
Online dating je v současné době rozšiřující se trend v oblasti seznamování a hledání milostných partnerů. Tento způsob seznamování je specifický svojí formou i chováním aktérů. Jedním z těchto zvláštních aspektů je komunikace, způsob selekce a iniciace kontaktu v rámci online prostředí. Stejně tak specifický je i způsob sebeprezentace. Dochází k redukci informací o jejich osobě a zároveň musí potencionálního partnera zaujmout, může zde tedy docházet ke zkreslování informací o sobě v rámci této sebeprezentace za účelem vyvolání dojmu. Analýza dat ukázala, že spíše lžou muži, stejně tak mají pocit, že jsou na internetu otevřenější více než ženy. Aktéři v online prostoru zkreslují informace častěji v kontaktu s osobou opačného pohlaví. Zároveň samotné užívání internetu je podstatné pro iniciace vztahů prostřednictvím online seznamek. Klíčová slova: Online dating, self-presentation online, computer mediated communication
Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů a institucí – březen 2017
Pilecká, Jarmila
Do březnového výzkumu Naše společnost zařadilo CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i. sadu otázek týkající se korupce. Občané vyjadřovali svůj názor na rozšíření korupce v České republice a zároveň hodnotili míru korupce u vybraných institucí a oblastí veřejného života.
Názory české veřejnosti na současnou situaci na Ukrajině – Březen 2017
Pešková, V. ; Pilecká, Jarmila
V březnovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. z roku 2017 jsme se ptali české veřejnosti na otázky týkající se současného dění na Ukrajině. Konkrétně šetření zjišťovalo, zda se lidé zajímají o vývoj situace na Ukrajině a zda ji pokládají za bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku, Evropu a mír ve světě. V tomto šetření byly analogické otázky položeny také v souvislosti s aktivitami tzv. Islámského státu a v minulém, únorovém šetření jsme se obdobně ptali na vnímání situace ohledně uprchlíků. Tisková zpráva zahrnuje i srovnání s těmito aktuálními událostmi
Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků - únor 2017
Červenka, Jan ; Pilecká, Jarmila
V únorovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k přijímání uprchlíků. Dotazovaní konkrétně vyjadřovali své postoje k přijímání uprchlíků z oblastí postižených válečným konfliktem obecně, uprchlíků z Blízkého východu a severní Afriky a uprchlíků z Ukrajiny. Součástí dotazování bylo i zmapování zájmu o aktuální vývoj okolo této situace a vnímání situace jako bezpečnostní hrozby. Zároveň tato tisková zpráva nabízí i srovnání názorů veřejnosti v České republice a v Polsku. Šetření v rámci České republiky proběhlo ve dnech 6. 2. - 19. 2. 2017.
Postoje českých občanů k manželství a rodině - únor 2017
Pilecká, Jarmila
V rámci únorového šetření Naše společnost zařadilo CVVM i sadu otázek týkající se rodiny. V zahrnuté baterii respondenti vyjadřovali své postoje k vybrané sadě výroků, které směřují k partnerskému soužití, názorům na manželství, rozvody a rodičovství obecně.
Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice - únor 2017
Pilecká, Jarmila
V rámci únorového šetření Naše společnost zařadilo CVVM i sadu otázek týkající se sociální politiky rodin. Respondenti hodnotili celkový postup vlády v případě sociální situace rodin s dětmi a dále se vyjadřovali ke konkrétním opatřením spojenými se sociální politikou rodin.
Postoje občanů k prezidentskému úřadu - leden 2017
Pilecká, Jarmila
V lednovém výzkumu CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. byl zařazen blok otázek týkající se úřadu prezidenta České republiky. Respondenti konkrétně vyjadřovali své názory na způsob volby prezidenta, jaká má být dle jejich názoru pozice prezidenta vůči vládě a jak má prezident vládu jmenovat. Další sledovanou oblastí byla i pozice a míry angažovanosti prezidenta v rámci zahraniční politiky, s čímž souvisí i názory na zapojení prezidenta do řešení konkrétních problémů. V neposlední řadě hodnotili i typ osoby, který vidí jako nejvhodnější pro výkon funkce prezidenta.
Postoje českých občanů k obraně ČR - leden 2017
Pilecká, Jarmila
V lednovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k NATO. Popisované výsledky v této zprávě se pojí s obecnými názory na obranu státu. Dotázaní konkrétně vyjadřovali míru souhlasu s výroky spojenými se suverenitou státu, schopností ovlivnit vlastní obranu a armádou České republiky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 44 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.