Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Book of Abstracts and Programme. Polymers and Organic Materials for Electronics and Photonics: Science for Applications. Prague Meeting on Macromolecules /81./
Pfleger, Jiří ; Cimrová, Věra
The book of abstracts contains the summary of 8 plenary and 24 invited lectures, accompanied by 38 oral contributions and 88 posters presented at the conference. The main areas covered were the design, synthesis, processing and characterization of novel functional organic materials and polymers, electrical, photoelectrical, optical and nonlinear optical phenomena, organic and hybrid electronic and photonic devices, and advanced materials and composites for biosensors, bioelectronics, and biophotonics. Particular session was dedicated to applications in flexible and wearable organic electronics and smart packaging. Due to big expectations in the application field of large area printed electronics, wearable devices, printed RFIDs, displays, solar cells and sensors there is a growing demand to prepare polymers with better defined morphology and chemical and structural stability. Hence, improvement in the molecular design and new synthetic and processing routes is strongly required. A special emphasis was given to attract the scientists from the application field of printed electronics to provide a necessary feedback for further development of new materials with desired properties.
Composite Systems of π-conjugated Polymers with Plasmonic Metal Nanoparticles: Preparation, Morphology and Optical Properties
Dammer, Ondřej ; Pfleger, Jiří (vedoucí práce) ; Trchová, Miroslava (oponent) ; Štěpánek, Josef (oponent)
i a i € g €JšÉ.e 1šEE;E g E € 3'.! .g'Í $ g'*i- eE € E ř=#š F ;ÍÉ:eň € š;t!E:;aE;Ě;;iěĚ:E* E 6 á* ;Ě a'g € i ře= : <.: :t,7e E g = * : ;; € ř; E E : + E Ťíá á g a.g E E E ; ; t i ; j ; í: gi t t ! És Ěř€t Éčě lĚE'[ g= E* E:= Ě Ě s ř a,: ÉÉ- aá i Ě;: É g šii tt. Fši#š'É-;i':ug;E*€ i.íie ; Ít g : : í9 i ; Ě ; š:t t $; E g* ž; = .,š *; i Éi; t'E Ěá Ěq E ĚE E +s'g i +'; igÉÉ€ E ;x: es zš.Ej Í: - ě aEIÉ,cLHi;e:Ěgš.lcÍ;EštfÉÍÍEiB' €i át Ť - + ř.í : ;.a: Ě áts.:; * EĚE[*;;l3řÉt;3gig*]g i á É.; r + ř Ě E á * žEE 9 šE .i á a
Preparation of Partially Fluorinated Polyaromatics by Photocyclization of Stilbenes.
Jakubík, Pavel ; Storch, Jan ; Žádný, Jaroslav ; Pfleger, Jiří ; Církva, Vladimír
Synthetic strategies to partially fluorinated polyaromatics by photocyclization were examined, leading to both 1,2,3,4-tetrafluoro[6]helicene (1) and 1,2,3,4,13,14,15,16-octafluoro[6]helicene (2), and to 1,2,3,4-tetrafluoro[5]phenacene (3) and 1,2,3,4-tetrafluoro[6]phenacene (4). Thin films of the prepared compounds were characterized for their electrical properties and incorporated into OFET structures.
Study of electrical and dielectric properties of conducting polymers
Varga, Martin ; Prokeš, Jan (vedoucí práce) ; Petzelt, Jan (oponent) ; Pfleger, Jiří (oponent)
Název práce: Studium elektrických a dielektrických vlastností vodivých polymerů Autor: Mgr. Martin Varga Katedra: Katedra makromolekulární fyziky Vedoucí disertační práce: RNDr. Jan Prokeš, CSc., KMF MFF UK Abstrakt: Transport elektrického náboje v polyanilinu a polypyrrolu byl stu- dován s ohledem na jejich různou morfologii, dále pak v souvislosti s použitím různých oxidantů, různých dopantů a též s ohledem na další modifikace při je- jich přípravě. Mechanismus transportu náboje je diskutován v rámci kombi- nace různych modelů popisujících transport v neuspořádaných systémech. Tento přístup je vhodný z důvodu heterogenní struktury vodivých polymerů. Byl také studován vliv vody na vodivost, v dlouhočasové limitě je pro vzorky lisované do tablet navrženo vysvětlení jevu na základě difúzního modelu. Zkoumali jsme stabilitu polypyrrolových nanotrubek v silně zásaditých prostředích a také jejich stárnutí, a to pomocí stejnosměrných i střídavých měřicích technik. Vodivost stu- dovaných materiálů při jejich přirozeném stárnutí zůstává stejného řádu i po dvou letech, avšak při deprotonaci v silných alkáliích nebo při zrychleném stárnutí za zvyšených teplot klesá vodivost polymerů o několik řádů....
Studium elektrických a fotoelektrických jevů v organických polovodičích
Chomutová, Radka ; Toušek, Jiří (vedoucí práce) ; Pfleger, Jiří (oponent)
Práca rozoberá elektrické vlastnosti polymérnych vrstiev polyanilínu, polythiofénov a poly(((benzothiadiazol)4,7-di(thien-2-yl)-5,6-difluoro-2,1,3- benzothiadiazol). Cieľom práce je skúmať ich elektrické a fotoelektrické vlastnosti, ako je elektrická vodivosť, pohyblivosť nosičov náboja, výstupná práca elektrónov a difúzna dĺžka excitónov. Elektrická vodivosť bola meraná s využitím prúdových a napäťových kontaktov, pohyblivosť metódou CELIV (odsávanie náboja lineárne rastúcim elektrickým napätím). Pre merania výstupnej práce bola použitá Kelvinova sonda vlastnej konštrukcie. Difúzna dĺžka excitónov bola určovaná vyhodnocovaním spektier fotonapätia vzniknutého osvietením oblasti priestorového náboja pri povrchu organického polovodiča. Povrchová bariéra vznikla buď spontánne alebo po nanesení usmerňujúcej elektródy.
Studium transportních vlastností některých polymerních vrstev
Růžička, Aleš ; Toušková, Jana (vedoucí práce) ; Pfleger, Jiří (oponent)
Tato práce zkoumá různé vlastnosti polymerních vrstev a hybridních vrstev obsahujících anorganické nanočástice. Vrstvy z MEH-PPV a polythiofénu jsou charakterizovány pomocí různých experimentálních technik. Temnostní voltampérové charakteristiky byly měřeny při různých teplotách a pohyblivost děr byla určena pro několik případů. Spektra fotonapětí jsou použita k vyhodnocení difúzní délky excitonů a SPV metoda je popsána. Dále je zkoumán vliv anorganických nanočástic CdS a ZnO na polymerní vrstvy pomocí různých experimentálních metod a jsou popsány možné aplikace těchto vrstev v hybridních solárních článcích. Distribuce velikostí anorganických nanočástic byly získány pomocí několika experimentálních přístupů, přičemž obdržené výsledky souhlasí s předpoklady.
Photogeneration of charge carriers in substituted polyacetylenes
Jex, Michal ; Pfleger, Jiří (vedoucí práce) ; Nachtigall, Petr (oponent)
Analyzujeme námi navržený model fotogenerace volných nosičů náboje v π-konjugovaných polymerních materiálech se slabými mezimolekulárními in- terakcemi vycházející z Archipovova modelu. Zahrnuli jsme kvantové efekty ovlivňující vznik stavů spojených s přenosem náboje představující mezikrok při fotogeneraci volných nosičů náboje. Elektrostatická interakce mezi elekt- ronem a dírou, stejně tak jako přenosové integrály, jsou spočteny kvantově- chemicky. Model jsme aplikovali na experimentální data závislosti fotoge- nerace volných nosičů náboje v poly[1-trimethylsilylfenyl,2-fenyl]acetylenu na intenzitě vnějšího elektrického pole. Podařilo se odstranit některé nedostatky předchozího modelu. Byli jsme schopni namodelovat experimentální data bez nutnosti rozdělení intervalu intenzit elektrických polí na několik oblastí, ve kterých bylo nutno prokládat experimentalní data modelovými křivkami s různými fyzikalními parametry. Náš model je schopen popsat experimentální data v celém rozsahu intenzit elektrického pole pomocí jedné sady parametrů modelu. Dále se nám podařilo snížit počet parametrů modelu na tři. Klíčová slova π-konjugované polymery, fotogenerace nosičů náboje, fotovodivost 1
Development and optimization of systems for SERS on single molecule level
Michlová, Magdalena ; Vlčková, Blanka (vedoucí práce) ; Pfleger, Jiří (oponent) ; Procházka, Marek (oponent)
AABBSSTTRRAAKKTT Byly připraveny dimery, malé agregáty a kompaktní agregáty Ag nanočástic (NP), navázané chemicky na povrch pevných podložek. Těmito podložkami byly buď Cu či Au TEM síťky s vrstvou SiO2 nebo sklíčka, obojí s povrchem funkcionalizovaným 3-aminopropyltrimethoxysilanem (APTMS). Kompaktní agregáty Ag NP obsahující protoporfyrin IX (PPIX) byly připraveny působením chloridů na Ag sol v přítomnosti PPIX. Dimery a malé agregáty Ag NP byly sestaveny s využitím vybraných molekulárních spojek: 4,4'- diaminoazobenzen (DAAB), 4,4'-diaminoterfenyl (DATP) a 5,10,15,20-tetrakis(4-aminofenyl)porfin (TAPP). Jako nejúčinnější postup jejich přípravy se ukázala třístupňová procedura sestávající (i) navázání izolovaných Ag NP na povrch podložky prostřednictvím NH2 skupin APTMS, (ii) adsorpce molekulární spojky přes jednu z jejích NH2 skupin a (iii) připojení dalších Ag NP ke zbývající volné NH2 skupině. Při této proceduře byla využita funkcionalizace Ag NP citrátovými anionty ke kontrole kolmé adsorpční geometrie molekulárních spojek, přičemž adsorbované citrátové ionty fungovaly jako účinná preorientační matrice. Vzdálenosti mezi jednotlivými dimery či malými agregáty byla určena dostatečnou vzdáleností mezi izolovanými Ag NP v prvním kroku výše zmíněné třístupňové procedury. Byla také vyvinuta strategie pro...
Modelování fotogenerace volných nábojů v jednodimenzionálních polymerních materiálech.
Jex, Michal ; Pfleger, Jiří (vedoucí práce) ; Toman, Petr (oponent)
V této práci se zabýváme fotogenerací volných nosičů náboje v polymerech se zvláštním důrazem na jednodimenzionální modely. Hlavní bodem práce je rozbor nového modelu uvedeného v článku [2] a jeho aplikace na experimentální data naměřená na poly[1-trimethylsilylfenyl,2-fenyl]acetylenu. Klíčová slova Fotovodivost, konjugované polymery, fotogenerace volných nosičů náboje v polymerech, poly[1- trimethylsilylfenyl,2-fenyl]acetylen, stavy spojené s přenosem náboje.
Příprava a vlastnosti α,ω-bis(terpyridyl)oligothiofenů a jejich supramolekulárních polymerů
Štenclová, Pavla ; Svoboda, Jan (vedoucí práce) ; Pfleger, Jiří (oponent)
V rámci diplomové práce byly připraveny v literatuře dosud nepopsané α,ω-bis(terpyridyl)bithiofeny a α,ω-bis(terpyridyl)terthiofeny nesoucí alkylové substituenty v polohách 4 a 4', resp. 4 a 4'' thiofenového řetězce v podobě methylu a hexylu. Tyto látky byly připraveny Sukuziho kaplinkem 4'-(5-brom-3-alkylthien-2-yl)terpyridinu s 2,5- -thiofendiboronovou kyselinou, resp. 2,2'-bi(1,3,2-dioxaborolanem). Jejich struktura byla potvrzena pomocí 1 H a 13 C NMR spektroskopie, IR spektroskopie a HR-MS analýzy. Spektroskopické a redoxní vlastnosti těchto nově syntetizovaných látek byly spolu s nesubstituovaným α,ω-bis(terpyridyl)bithiofenem a α,ω-bis(terpyridyl)terthiofenem studovány pomocí UV-vis spektroskopie, excitační a emisní fluorescence (doplněné o stanovení kvantových výtěžků luminiscence) a cyklické voltametrie. Interakce ligandů s kationty kovů byla pro ligandy rozpustné v tetrahydrofuranu studována z průběhu absorpčních a emisních spekter jejich roztoků s postupně se zvyšujícím množstvím zinečnatých iontů. Čtyři rozpustné ligandy byly použity pro úspěšnou přípravu supramolekulárních polymerů obsahujících zinečnaté ionty jako součást hlavního řetězce polymeru. Vzniklé supramolekulární polymery byly charakterizovány metodami IR spektroskopie, UV-vis spektroskopie a excitační a emisní fluorescence....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Pfleger, Jaroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.