National Repository of Grey Literature 33 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
ANALYSIS OF IMPACT OF EXPERIMENT REALISATION ON MECHANICAL CHARACTERISTICS OF BIOMATERIALS
Slažanský, Martin ; Petruška, Jindřich (referee) ; Horný,, Lukáš (referee) ; Burša, Jiří (advisor)
Dizertační práce se zabývá věrohodností mechanického testování měkkých biologických tkání a predikčními schopnostmi různých modelů materiálů. Obě oblasti byly zkoumány užitím metody konečných prvků. První část práce je věnována úvodu do problému a popisu měkkých biologických tkání, které s problémem souvisí, a rešerši nynějšího způsobu jejich mechanického testování. Druhá část práce se zabývá hledáním optimálního nastavení experimentálního zařízení za použití počítačového modelování pomocí virtuální simulace mechanických testů. Výsledky analýzy potvrdily, že dvě úzké svorky po délce hrany, stejně jako běžně používané háčky, jsou použitelné pro dvouosé tahové zkoušky různých měkkých tkání za použití čtvercového vzorku. Použití svorek je proto časově úsporná, jednoduchá a spolehlivá alternativa, která není podřadná použití háčků. V práci byla rovněž provedena analýza, jejímž výsledkem jsou doporučení ohledně typu, počtu a velikosti uchycení pro různě velké vzorky. Třetí část práce zkoumá predikční schopnosti modelů materiálů měkkých tkání a závislosti těchto schopností. Lze shrnout, že výsledné mechanické chování proloženého modelu materiálu závisí na počátečních parametrech a že neexistují „ideální“ počáteční parametry při prokládání experimentálních dat. Navzdory absenci „ideálních“ počátečních parametrů je navržen v rámci možností nejefektivnější způsob aproximace experimentálních dat z mnoha jejich souborů. Dále je možné shrnout, že omezení hodnot parametrů modelu při prokládání experimentálních dat ústí v nepředvídatelný vliv na kvalitu aproximace. V závěrečné části práce byl analyzován předpoklad afinní a neafinní deformace modelů materiálů za účelem vysvětlení velkých rozporů mezi výsledky strukturně založených modelů a výsledky dvouosých testů při různých testovacích protokolech. Ačkoli byly zjištěny určité rozdíly mezi výsledky analyzovaných modelů, přece nebyly dostatečně významné, aby vysvětlily výše uvedené velké rozpory. V poslední části práce jsou zmíněny další možné oblasti výzkumu.
Effect of Velocity of Impact Loading to Stress, Deformation and Durability of Component of Fuel Car System
Dobeš, Martin ; Horyl, Petr (referee) ; Návrat, Tomáš (referee) ; Petruška, Jindřich (advisor)
Passive safety is a well-known term. This term can be further categorized into different topics of the car passive safety, restraint systems, safety assistants (ABS, ESP, ASR, etc.). One of these topics is passive safety of the fuel system. Safety and tightness of the fuel system must be guaranteed even under non-standard conditions, for example a collision against a fixed obstacle. This issue is not often mentioned in the field of car safety. It is considered a standard. Passive safety of the fuel system is often ensured using various interesting technical solutions and devices, usually patented ones. The development of these solutions is supported by numerical simulations in different stages of development process. The doctoral thesis deals with impact loading of the plastic components of the fuel system, in particular Fuel Supply Module (FSM), which is mounted inside the fuel tank. The flange is the most important part of the fuel supply module from the car safety point of view. The flange closes FSM on the external side of the fuel tank. The thesis focuses on the finite element analysis of the complete or partial FSM, and the flange itself during impact loading. The main objective of this thesis are numerical material models, taking into account important aspects of the mechanical behavior of polymer materials during impact loading. There are a lot of ad hoc invented or standardized experiments described in this thesis. These experiments are used for estimation of the material parameters or comparison of numerical analysis vs real conditions, or tests. The solver LS-DYNA was mainly used for numerical simulations. The final results of this thesis brings new quantified knowledge about behavior of the Typical Semi-Crystal Polymer (TSCP), not only for impact loading. The practical part of this thesis defines new methodology for the numerical simulation approach of impact loading for FSM. This methodology is directly usable for new product development. A lot of numerical material models were developed and tested. The best results were achieved using numerical material model *MAT_24 with combination of *MAT_ADD_EROSION card. The limits and parameters for this numerical material model was estimated empirically during conducting experiments. The numerical material model SAMP-1 was partly solved in this doctoral thesis, but more detail study will be given in future works.
Stress and strength analysis of steam turbine valve
Kořínek, Tomáš ; Vosynek, Petr (referee) ; Petruška, Jindřich (advisor)
This diploma thesis deals with the determination of lifetime and computational modeling of stress strain states arising in the body of the steam turbine valve. Due to the high temperature of the inlet steam, the creep of the material which fundamentally affects its final lifetime is also considered in the calculation. The lifetime is evaluated by four different procedures using the finite element method via the ANSYS software. The results are compared at the end of this work. One of the chapters is focused on solving the problem of the creep in the ANSYS software environment.
Computational simulation of leveling of pipes
Peter, Ondřej ; Šebek, František (referee) ; Petruška, Jindřich (advisor)
The master thesis deals with the computational simulation of cross-roll leveling of tubes with various degrees of thickness. Based on the Lagrange approach, a several FEM models of curved tube were developed and subsequently solved in ANSYS commercial software. Furthermore, a several models of curved tube were solved by algorithm based on the Euler approach created at UMTMB FME BUT. Based on the comparison of output parameters from both algorithms it was found that the output parameters are comparable to the d/D ratio (inner/outer diameter of the tube) = 0.43.
Stress-strain analysis of a chosen fire extinguisher
Češek, Jakub ; Petruška, Jindřich (referee) ; Novák, Kamil (advisor)
Bachelor’s thesis deals with stress-strain analysis of chosen extinguisher. Within this thesis, different types of closures are summarized and their influence in stress state is thoroughly analyzed. The stress-strain analysis is solved by using momentum shell theory as well as membrane shell theory. At the end of this thesis numerical solutions by using Finite Elements Method (FEM) is performed in Ansys software. All results are compared in conclusion of the thesis.
Shape optimization of new circumferential steam turbine blade attachment type
Mívalt, Tomáš ; Petruška, Jindřich (referee) ; Polzer, Stanislav (advisor)
This thesis describes selection and shows calibration of material model, capable of describing cyclic softening of material. Stress-strain FEM analysis of circumferential blade attachment for last section of rotor blades of steam turbine is performed, expected lifetime of existing attachment is evaluated. Multi-parameter optimization of new-shape attachment was done, resulting in dimensions for new-shape attachment with longer lifetime. Improvements in strain amount in comparison with existing attachment were evaluated and possible RPM increase of turbine with new attachment type was calculated.
Ductile Fracture Criteria in Multiaxial Loading – Theory, Experiments and Application
Šebek, František ; Horyl, Petr (referee) ; Španiel, Miroslav (referee) ; Petruška, Jindřich (advisor)
Práce se zabývá tvárným lomem, který je výsledkem víceosého kvazi-statického monotónního namáhání doprovázeného rozsáhlými plastickými deformacemi, přičemž pro degradaci materiálu je uvažován lokální přístup. Ve výpočtech o rozvoji poškození rozhodují použité mezní podmínky tvárného lomu. Tyto byly teoreticky studovány v úvodu práce a po výběru vhodné mezní podmínky byl stanoven postup kalibrace. Dále byl rozpracován plán měření a realizovány zkoušky při pokojové teplotě na slitině hliníku 2024-T351, zahrnující tah, krut a tlak, pro studium rozvoje poškození a věrohodnou kalibraci vybraného fenomenologického modelu tvárného porušování, vyjádřeného pomocí lomového přetvoření a závislého na hydrostatickém tlaku a deviátoru tenzoru napětí. Mezní podmínka tvárného lomu byla posléze svázána s podmínkou plasticity. Plasticita byla pro zkoumaný materiál uvažována ve tvaru zohledňujícím i stav třetího invariantu deviátoru tenzoru napětí. Celý navržený přístup, plně aplikovatelný na víceosé úlohy, byl implementován pomocí uživatelské rutiny do komerčního programu založeného na explicitní variantě metody konečných prvků. V závěru práce je předložena aplikace navrženého přístupu k modelování tvárného porušování v podobě verifikace na vybraných zkušebních testech, z níž plynou závěry a doporučení pro další práci.
Ductile fracture criteria in multiaxial loading – theory, experiments and application
Šebek, František ; Petruška, Jindřich (advisor)
Práce se zabývá tvárným lomem, který je výsledkem víceosého kvazi-statického monotónního namáhání doprovázeného rozsáhlými plastickými deformacemi, přičemž pro degradaci materiálu je uvažován lokální přístup. Ve výpočtech o rozvoji poškození rozhodují použité mezní podmínky tvárného lomu. Tyto byly teoreticky studovány v úvodu práce a po výběru vhodné mezní podmínky byl stanoven postup kalibrace. Dále byl rozpracován plán měření a realizovány zkoušky při pokojové teplotě na slitině hliníku 2024-T351, zahrnující tah, krut a tlak, pro studium rozvoje poškození a věrohodnou kalibraci vybraného fenomenologického modelu tvárného porušování, vyjádřeného pomocí lomového přetvoření a závislého na hydrostatickém tlaku a deviátoru tenzoru napětí. Mezní podmínka tvárného lomu byla posléze svázána s podmínkou plasticity. Plasticita byla pro zkoumaný materiál uvažována ve tvaru zohledňujícím i stav třetího invariantu deviátoru tenzoru napětí. Celý navržený přístup, plně aplikovatelný na víceosé úlohy, byl implementován pomocí uživatelské rutiny do komerčního programu založeného na explicitní variantě metody konečných prvků. V závěru práce je předložena aplikace navrženého přístupu k modelování tvárného porušování v podobě verifikace na vybraných zkušebních testech, z níž plynou závěry a doporučení pro další práci.
Strength and deformation analysis of parametric family of hydraulic stretchers
Jagoš, Jiří ; Vosynek, Petr (referee) ; Petruška, Jindřich (advisor)
The master thesis is focused on an evaluation of a preload lost in a tappered joint. The analyzed bolts are preloaded by a hydraulic tensioner. When the tensioner is removed, the joint is established and the preload in bolt is decreased. The analysisis carried out on axisymmetry model of joint in ANSYS Workbench 15, a finite element method is implemented in that software. The evaluation of the preload lost is made for a used range of ratio of clamped length to a nominal diameter of bolt. Geometry and material assumptions are defined. Before preloading of bolts to a desired value the process of stabilization preloading must be done otherwise outlines of the analysis are not applicable. On the base of the outlines of the analysis, the method for analytical computing of the desired pretension is done. The method involves the preload lost, which occurs due to establishment of the joint. The strength assesment of the hydraulic tensioner for bolts M72x4 is done. A 3D model of the tensioner with one plane of symmetry was used. Strength criteria for maximum allowed linear-elastic stress are in accordance with ČSN EN 13 445-3.
Implementation, Calibration and Application of Ductile Fracture Conditions in FEM Programs
Kubík, Petr ; Plánička, František (referee) ; Kotoul, Michal (referee) ; Petruška, Jindřich (advisor)
The presented work is concerning with ductile fracture problematic under monotonic loading which is result of gradual material degradation at large plastic deformation. At present, a large number of models, which calibration is not trivial, are used for its prediction. Ductile fracture mechanisms and cut-off region are described in the literature search part. Next, there is given a summary of criteria which are based on different approaches to ductile fracture. There were proposed and used KHPS and KHPS2 criteria within this PhD thesis. Procedure of assessment of the stress-strain curve and ductile fracture criteria calibration are described in last part of the literature search. A summary of tests, which were done in order to calibrate chosen criteria, is given in experimental part. Various stress states within broad range of stress triaxiality and Lode parameter were reached using these tests. Special type of specimen, by which very low stress triaxiality value is reached, was designed within this work. All specimens were made from the steel 12 050. Wrought rods of one melt with circular cross-section of 27 mm in diameter were used as semi-product. Calibration of chosen ductile fracture criteria was performed using foregoing tests. These criteria were implemented by author into explicit finite element software ABAQUS/Explicit using user subroutine VUMAT. Chosen criteria were used for simulation of multistep extrusion at which formation of internal central cracks occurs. These criteria were also used for simulation of cutting of circular cross-section rods. Results from simulation were compared to experiments which were done by industrial partner J-VST.

National Repository of Grey Literature : 33 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Petruška, Jakub
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.