National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
Energetické a environmentální hodnocení provozu chladicích zařízení a tepelných čerpadel: Solární tepelné systémy a tepelná čerpadla pro ohřev pitné vody
E - CONSULT, Praha ; Petrák, Miroslav ; Petrák, Jiří
Projekt se zabývá porovnáním tepelných solárních systémů s tepelnými čerpadly typu vzduch - voda. Systémy jsou porovnány z hlediska technického, ekonomického a environmentálního. Závěrečná zpráva za projekt obsahuje shrnutí prací za jednotlivé roky projektu, dosažené výsledky a odkazuje na publikace vzešlé z projektu. Výsledky projektu mohou přispět k zhospodárnění provozu chladicích zařízení a tím ke snížení emisí skleníkových plynů,. Zpráva obsahuje doporučení pro výběr podporovaných systémů v rámci dotační politiky.
Snížení energetické náročnosti průmyslových chladicích zařízení
E - CONSULT, Praha ; Petrák, Miroslav ; Petrák, Jiří
Zpráva obsahuje souhrn prací, které byly vykonány na projektu v roce 2005, kdy bylo řešení zaměřeno na snížení energetické náročnosti provozu průmyslových chladicích zařízení jejich začleněním do energetického hospodářství podniku. Zpráva obsahuje řadu řešení umožňujících použít kondenzační teplo k ohřevu teplé vody a vytápění. byly analyzovány tyto metody zvyšující využitelnost odpadního tepla: a) zvýšení kondenzační teploty, b) vnitřní výměna tepla a c) použití tepelného čerpadla. Základem prací byla podrobná analýza tepelného oběhu parního používaného u průmyslových chladicích zařízení a tepelných čerpadel.
Snížení energetické náročnosti průmyslových chladicích zařízení
E - CONSULT, Praha ; Petrák, Miroslav ; Petrák, Jiří
V rámci řešení projektu v roce 2004 byl vytvořen matematický model průmyslového čpavkového zařízení zohledňující jeho konstrukci, způsob provozu, klimatické údaje místa jeho instalace a použité výměníky na jeho kondenzační straně. tento výpočtový program umožňuje sledovat celoroční chod zařízení v závislosti na měnících se vnějších podmínkách (teplotě a měrné vlhkosti vnějšího vzduchu). pro dané zařízení je jeho provozní režim je takto dále stanovena celoroční spotřeba elektrické energie a chladící vody. Byla navržena dvě možná řešení úspory energie.
Energetické a environmentální hodnocení provozu chladicích zařízení a tepelných čerpadel: Využití odpadního tepla z chladicích zařízení, jejich integrace do systému otopného a pro přípravu teplé vody
E - CONSULT, Praha ; Petrák, Miroslav ; Petrák, Jiří
Využití odpadního tepla z chladicích zařízení, jejich integrace do systému otopného a pro přípravu teplé vody. Získané poznatky z využití tepla z kondenzační strany přispěly k zavedení nových hodnotících parametrů, energetického faktoru a topného faktoru chladicího zařízení. Z řešení vyplynulo doporučení k provozu chladicích zařízení za stabilizované kondenzační teploty, a tím i zvýšení možnosti využívat teplo odváděné z jejich kondenzační strany. Byl zpracován postup hodnocení přídavné energie potřebné pro pohon kompresoru při těchto provozních podmínkách.
Energetické a environmentální hodnocení provozu chladicích zařízení a tepelných čerpadel: Průmyslová čerpadla pro využití odpadních tepel z technologických pochodů pro ohřev teplé vody
E - CONSULT, Praha ; Petrák, Miroslav ; Petrák, Jiří
Zpráva se zabývá zařízeními, které pracují s ekologickým chladivem čpavkem. Individuální řešení průmyslového chladicího zařízení vyžaduje kvalitní dokumentaci, proto byl připraven Katalog funkcí, který je uveden v příloze. Obsahuje základní funkce pro výpočet termodynamických vlastností čpavku a na ně navazující funkce pro výpočet vybraných tepelných oběhů.

See also: similar author names
2 PETRÁK, Martin
1 Petrák, Milan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.