Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studium nikl-silicidové vrstvy vytvořené přetavením Ni Si vrstvy nanesené elektrochemicky
Petr, Jiří ; Pantělejev, Libor (oponent) ; Jan, Vít (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá možností vytvoření kompaktní nikl-silicidové vrstvy na austenitických substrátech. Teoretická část obsahuje popis různých povrchových úprav, dělení silicidů, a základní principy elektronového svazku. Experimentální část obsahuje popis použitých experimentálních metod pro vyhodnocení vzorků, dále tvorbu Ni-Si povlaku pomocí galvanického pokovení, a použitých parametrů svazku pro přetavení povlaku vzorků. Následuje vyhodnocení výsledné struktury a hodnot mikrotvrdosti vrstvy.
Příprava Ni-Si směsných vrstev a charakteristika reakcí a mikrostruktur vzniklých při jejich tepelném zpracování
Petr, Jiří ; Pantělejev, Libor (oponent) ; Jan, Vít (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce sleduje vznik a následný popis nikl-křemíkových fází. Teoretická část se věnuje rozdělení a popisu silicidů, mechanismům difuze a základnímu přehledu galvanického pokovení. Experimentální část popisuje vytvoření Ni-Si vrstvy galvanickým nanášením, následné tepelné zpracování a pozorování změn mikrostruktury a hodnot mikrotvrdosti v závislosti na žíhací teplotě.
Kluzná ložiska pro vysokotlaké čerpadlo
Novotný, Marek ; Petr, Jiří (oponent) ; Novotný, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout kluzná ložiska pro naftové vysokotlaké čerpadlo, které je součástí systému Common rail od společnosti Motorpal. Tento výrobce je taktéž zadavatelem diplomové práce a od kluzných ložisek očekává hlavně snížení výrobních nákladů a možný přechod na mazání naftou. Nejprve je v jednotlivých podkapitolách shrnut obecný úvod do problematiky vysokotlakého čerpadla Motorpal. V další části práce jsou popsána kluzná ložiska a jejich konstrukce, tribologie kluzných ložisek a přehled materiálů, které se v současné době používají pro zajištění dlouhodobého provozu nevyžadujícího servisní úkony během celé životnosti zařízení. Ve výpočtové části práce je nejprve uplatněn přístup MBS (Multy Body System) s tuhými tělesy a po té je výpočet proveden za pomocí analytických vztahů, které však nezahrnují vliv pohybu středu čepu během dynamického namáhání. V závěru práce jsou porovnány výsledky obou výpočtových přístupů a stanoveny ložiskové parametry, které dle výpočtů zaručují dosažení HD (Hydrodynamické) mazání.
Protipovodňová ochrana Hustopeče nad Bečvou
Jauernig, Jan ; Petr, Jiří (oponent) ; Jandora, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá protipovodňovou ochranou Hustopečí nad Bečvou. Práce je rozdělena do tří základních částí. V první části jsou popsána data potřebná pro návrh protipovodňových opatření. V druhé části jsou popsány hydrotechnické výpočty a ve třetí části návrhy protipovodňové ochrany.
Povrchové úpravy hliníkových slitin
Petr, Jiří ; Konečný, Tomáš (oponent) ; Zmrzlý, Martin (vedoucí práce)
Práce je věnována problematice povrchových úprav sloužících k přípravě hliníkových slitin pro lepení. Teoretickou část je možné rozdělit na tři kapitoly. V první z nich je pojednáno obecně o hliníkových slitinách, v druhé kapitole je řešena problematika spojování slitin hliníku lepením, poslední kapitola teoretické části je věnována vlastním povrchovým úpravám. Její podstatná část shrnuje současný stav vědy v oblasti konverzních povlaků. Experimentální část práce je zaměřena na optimalizaci dvojstupňové technologie povrchové úpravy slitin hliníku na bázi titanu a zirkonia. V úvodní části je pomocí optické emisní spektroskopie s buzením v doutnavém výboji charakterizována použitá slitina. Druhá část experimentu je věnována prvnímu kroku zmiňované technologie, kyselé deoxidaci. Cílem bylo vyšetřit vliv doby působení pracovního roztoku na morfologii povrchu slitiny a zjistit, ovlivňuje-li tento faktor také smykovou pevnost lepených spojů. Závěrečná část experimentu je zaměřena na přípravu a charakterizaci vlastních konverzních povlaků. K analýze byla využita metoda rastrovací elektronové mikroskopie a energiově-disperzní spektroskopie.
Možnosti přípravy románských cementů modifikací vápencových odkalů
Petr, Jiří ; Koplík, Jan (oponent) ; Opravil, Tomáš (vedoucí práce)
Je zřejmé, že pojivové systémy na bázi portlandského slínku budou hrát v průmyslu stavebních hmot i nadále hlavní roli. Důvodem je zejména jejich vysoká kvalita, standardizovanost a cenová dostupnost. Zároveň je však citelná potřeba snižovat spotřebu energie, emise oxidu uhličitého a využívat pro výrobu také sekundárních surovinových zdrojů. Románský cement je možnou odpovědí na všechny tyto požadavky. Toto historicky osvědčené hydraulické pojivo, relativně méně náročné na kvalitu suroviny, se narozdíl od cementu portlandského vypaluje pod teplotou slinutí a ačkoli nedosahuje takových kvalit, co se týče mechanických vlastností, v některých aplikacích by mohlo být znovu zavedeno. To by v konečném důsledku vedlo ke značným úsporám energie resp. snížení emisí oxidu uhličitého.
Rozšíření ekologického zemědělství na orné půdě v krajině‚ bioprodukce pro širší potravinářské a krmivářské využití
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra rostlinné výroby, Praha ; Petr, Jiří
Projekt zahrnuje celý soubor pokusů rozšiřující možnosti ekologického pěstování a produkce biopotravin a krmiva na orné půdě. Nejrozsáhlejší pokusy byly provedeny s ozimou pšenicí. V souladu s metodikou projektu je ověřována krmná hodnota obilovin z ekologického pěstování s cílem posílit produkci biomasa monogastrů. Popis odrůdových pokusů s ozimou pšenicí, ozimým žitem, žitovcem (tritikale).
Rozšíření ekologického zemědělství na orné půdě v krajině‚ bioprodukce pro širší potravinářské a krmivářské využití
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra rostlinné výroby, Praha ; Dvořák, Petr ; Kuchtová, Perla ; Hučko, Boris ; Mudřík, Zdenek ; Kodeš, Alois ; Mičák, Libor ; Krejčířová, Lucie ; Bicanová, Eva ; Capouchová, Ivana ; Petr, Jiří
Součástí závěrečné zprávy jsou dílčí zprávy: Shrnutí výsledků pokusů s různými šířkami řádků za rok 2007 (struční výsledky odběrů rostlin a výnosové výsledky, Zhodnocení kvalitativních ukazatelů bioprodukce pšenice k využití pro různé užitkové směry, Odrůdy obilnin pro ekologické zemědělství, Výsledky jednotlivých odrůdových pokusů, Krmná hodnota zrna obilovin z ekologického pěstování, Skladba zásobních bílkovin pšenice ozimé z ekologického způsobu pěstování, Plísně a mykotoxiny u ekologicky vypěstovaných obilnin, Vliv dlouhodobého ekologického hospodaření na obsah přijatelných živin v půdě.
Rozšíření ekologického zemědělství na orné půdě v krajině‚ bioprodukce pro širší potravinářské a krmivářské využití
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra rostlinné výroby, Praha ; Petr, Jiří
Součástí zprávy za rok 2006 je zhodnocení výsledků všech uskutečněných pokusů. Výsledky z pěstování pšenice v širších řádcích. Výsledky pokusů s uplatněním ozimého žita v ekologickém zemědělství. Výsledky výnosů současných 35 odrůd ozimé pšenice a 22 odrůd jarního ječmene vedených v ekologickém zemědělství. Součástí zprávy jsou i výsledky krmných pokusů, ve kterých se potvrdila lepší nutriční hodnota pšenice z ekologického zemědělství.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
13 PETR, Jan
2 PETR, Jindřich
6 Petr, Jakub
13 Petr, Jan
2 Petr, Jaroslav
3 Petr, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.