Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Užití spojovacích prostředků v textech nerodilých mluvčích češtiny
Pečený, Pavel ; Petkevič, Vladimír (vedoucí práce) ; Škodová, Svatava (oponent) ; Zikánová, Šárka (oponent)
Název práce: Užití spojovacích prostředků v textech nerodilých mluvčích češtiny Autor: Pavel Pečený Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Vedoucí práce: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. Abstrakt V posledních několika letech vznikly dva korpusy autentických textů nerodilých mluvčích češtiny (korpus MERLIN a korpus CzeSL), díky nimž získali jazykovědci významný zdroj dat pro zkoumání češtiny jako cizího jazyka. Poprvé je tak možné provádět analýzu jazyka nerodilých mluvčích češtiny s pomocí nástrojů korpusové lingvistiky a formulovat empiricky podložené závěry výzkumu. Toho využívá i předkládaná disertační práce, která se zaměřuje na zkoumání a popis užívání spojovacích prostředků v písemných produkcích nerodilých mluvčích češtiny. Opírá se především o doklady z žákovského korpusu MERLIN, který se oproti ostatním korpusům vyznačuje spolehlivým přiřazení písemných produkcí k úrovním podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ) a zahrnuje úrovně A2-B2. Zároveň obsahuje i chybovou anotaci textů, takže umožňuje zjistit, nejen jaký vliv má úroveň jazykové kompetence na rozsah repertoáru a frekvenci spojovacích prostředků, ale také, jak se úroveň odráží ve správnosti jejich užití. Teoretická část práce shrnuje přístupy ke klasifikaci...
Popis staročeské apelativní deklinace (se zřetelem k automatické morfologické analýze textů ve Staročeské textové bance)
Synková, Pavlína ; Oliva, Karel (vedoucí práce) ; Petkevič, Vladimír (oponent) ; Vepřek, Miroslav (oponent)
Práce přináší explicitní popis staročeské apelativní deklinace, který může sloužit jako základ pro automatické vygenerování tvarů spojených s morfologickými charakteristikami a lemmatem. Tyto tvary mohou být poté využity pro přiřazování morfologických kategorií (rodu, čísla a pádu) a lemmatu k tvarům vyskytujícím se v elektronizovaných staročeských textech. Práce tak vytváří podklady pro první krok k přeměně textových bank, které v současnosti pro staročeské období existují, v šíře využitelný nástroj lingvistického výzkumu. Staročeským obdobím se přitom ve shodě s obecně přijatou periodizací myslí období od vzniku souvislých českých textů zhruba do roku 1500. Substantiva byla vybrána proto, že v současné češtině pokrývají zhruba 30 % textu, tedy nejvíce ze všech slovních druhů. V celé práci se zohledňují staročeské texty pouze v transkripci užívané v textech Staročeské textové banky budované v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Pro automatickou morfologickou analýzu představuje transkripce velké usnadnění, protože standardizuje písmo i pravopis, zároveň je však třeba mít na zřeteli, že každá transkripce je interpretací a je do jisté míry závislá na rozhodnutí editora textu. V práci se pro popis staročeské apelativní deklinace využívají historické mluvnice, staročeské texty a slovníky staré...
On the Linguistic Structure of Emotional Meaning in Czech
Veselovská, Kateřina ; Hajičová, Eva (vedoucí práce) ; Petkevič, Vladimír (oponent) ; Smrž, Pavel (oponent)
Název práce: K lingvistické struktuře emocionálního významu v češtině Autor: Mgr. Kateřina Veselovská Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí disertační práce: Prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., Ústav formální a aplikované lingvistiky Klíčová slova: emocionální význam, lingvistická struktura, postojová analýza, opinion mining, evaluativní jazyk Abstrakt: Dizertační práce má dva hlavní cíle. Za prvé přináší analýzu jazykových prostředků, které společně formují emocionální význam psaných výpovědí v češtině. Za druhé využívá zjištění týkající se emocionálního jazyka v komputačních aplikacích. Podáváme systematický přehled lexikálních, morfosyntaktických, sémantic- kých a pragmatických aspektů emocionálního významu v českých výpovědích a navrhujeme formální reprezentaci emocionálních struktur v rámci Pražského závislostního korpusu a konstrukční gramatiky. V oblasti komputačních aplikací se zaměřujeme na témata postojové analýzy, tedy automatické extrakce emocí z textu. Popisujeme tvorbu ručně anotovaných emocionálních zdrojů dat a řešíme dvě základní úlohy postojové analýzy, klasi- fikaci polarity a identifikaci cíle hodnocení. V obou těchto úlohách dosahujeme uspokojivých výsledků.
Homonymie pasivních participií v současné češtině
Bodanská, Daniela ; Petkevič, Vladimír (vedoucí práce) ; Lehečková, Eva (oponent)
Práce popisuje a analyzuje různé typy slovnědruhové homonymie tvarů pasivních participií v současné češtině. Teoretickým základem jsou především mluvnice češtiny a odborné práce týkající se anotování korpusů, analyzovaným materiálem data z psaného synchronního korpusu (SYN2010). Ve druhé části práce jsou na základě formálních vlastností formulována disambiguační pravidla vybraných homonymních tvarů.
Morphological Analyser of Old English
Tichý, Ondřej ; Čermák, Jan (vedoucí práce) ; Petkevič, Vladimír (oponent) ; Kučera, Karel (oponent)
Práce popisuje sestavení a testování elektronického nástroje na automatickou tvaroslovnou analýzu staré angličtiny. Uvádí metodologická a materiální východiska projektu ve vztahu k současnému stavu poznání na poli strojové analýzy staré angličtiny a na základě přehledu staroanglického tvarosloví. Podrobně rozvádí zvolenou metodologii a konkrétně popisuje postup implementace projektu: od sběru vstupních dat a volby technologie, přes programování až k testování výsledků. Výslednou návratnost 95% je možné pokládat za úspěch, práce však na konkrétních výsledcích ukazuje, jak by bylo možné návratnost zlepšit. Zabývá se také dalším využitím sestrojeného analyzátoru, především možnostmi disambiguace výsledků. Výsledky práce dávají naději na brzkou možnost částečně automatizovaného značkování staroanglických textů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Word Formation in German-Czech Dictionary
Šemelík, Martin ; Vachková, Marie (vedoucí práce) ; Kaňovská, Michaela (oponent) ; Petkevič, Vladimír (oponent)
Předkládaná dizertace vycházející z mé praktické redakční práce na Velkém německo-českém akademickém slovníku (VNČAS) tematizuje ústřední problémy prezentace slovotvorných fenoménů v německo-českých slovnících. Jedná se především o reflexi slovotvorby ve vnějších slovníkových textech, typ makrostruktury, design heslových statí slovotvorných prostředků, speciální slovotvorné oddíly hesel a využití typografie za účelem popisu slovotvorby. Metodologicky se práce opírá o přístup kontemplativní (contemplative approach) i transformativní (transformative approach). Na základě analýzy německo-českých slovníků vydaných především po druhé světové válce, z části i mezi roky 1802 a 1945, usiluji o návrh takového popisu slovotvorby ve VNČAS, který do popředí klade funkci slovníku a potřeby jeho uživatelů. Podstatnou část práce tvoří korpusové analýzy německých derivátů na Ge-…(-e).
Frazeologické jednotky se somatickým komponentem v češtině v porovnání s ruštinou: kognitivní aspekt
Vitkovskaya, Veronika ; Bozděchová, Ivana (vedoucí práce) ; Petkevič, Vladimír (oponent) ; Hasil, Jiří (oponent)
Práce se zabývá všestranným studiem frazeologických jednotek v českém jazyce v porovnání s ruským jazykem. V první teoretické kapitole jsou představena východiska práce a vymezeny základní principy a termíny, uvádějí se některé klasifikace frazeologických jednotek. Dále jsou uvedeny druhy klasifikací frazeologických jednotek, zkoumají se jevy frazeologické synonymie, antonymie, homonymie, variability a transformace, provádí se srovnávací analýza somatických frazeologických jednotek v obou jazycích podle stupně ekvivalentnosti. V druhé kapitole je předložen seznam somatických frazeologických jednotek vybraných pro účely daného zkoumání. Třetí kapitola je věnována kognitivnímu aspektu ve frazeologii, antropologické lingvistice a fenomenologii. Na základě díla G. Lakoffa a M. Johnsona Metaphors We Live By se probírá teorie metafory. Důležité je také tělesné ukotvení lidského konceptuálního systému. V poslední, čtvrté kapitole je představen kognitivní výzkum tělesnosti v českém jazyce a je částečně porovnán s ruským jazykem. Jsou porovnány naivní a vědecký obrazy vybraných pojmů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Forma a funkce u substantiv v češtině: vztah pádu a syntaktické funkce. Na materiálu korpusu současné psané češtiny (SYN2005)
Jelínek, Tomáš ; Petkevič, Vladimír (vedoucí práce) ; Lopatková, Markéta (oponent) ; Uličný, Oldřich (oponent)
Pád je v češtině základním prostředkem morfologické roviny, jímž substantiva vyjadřují svou funkci ve větě. Cílem této práce je popsat z frekvenčního hlediska vztah mezi formou a funkcí substantiv, přesněji řečeno, jak často se prosté a předložkové pády substantiv používají k realizaci syntaktických funkcí ve větě. Práce je založena na rozsáhlém korpusu synchronní psané češtiny SYN2005. Abychom získali údaje o frekvencích syntaktických funkcí substantiv ve vztahu k jejich pádům, opatřili jsme korpus SYN2005 závislostním syntaktickým značkováním, jehož formát jsme převzali z analytické roviny Pražského závislostního korpusu. Syntaktickou anotaci jsme uskutečnili pomocí stochastického MST parseru. Spolehlivost syntaktické anotace však nebyla dostatečně vysoká, vytvořili jsme proto automatický opravný modul, který vyhledává chyby syntaktické anotace ve výstupu stochastického parseru a na základě lingvistických pravidel tyto chyby opravuje. Implementovali jsme 26 různých pravidel, počet chyb anotace se však podařilo snížit jen o 6-8 %. Opravný modul je však možné dále rozvíjet. Lze jím korigovat výstup kteréhokoli závislostního parseru natrénovaného na datech Pražského závislostního korpusu. Syntakticky anotovaný korpus SYN2005 jsme využili jako základ výzkumu frekvence syntaktických funkcí substantiv...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.