Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 93 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Závěrečná zpráva o ichtyologických pracích v rámci projektu NAZV č. QJ1620240 v roce 2017
Blabolil, Petr ; Kočvara, Luboš ; Kubečka, Jan ; Peterka, Jiří
Cílem studie bylo provedení průzkumu rybí obsádky v příbřežní části vodní nádrže Švihov se zvláštním zaměřením na zjištění přirozené reprodukce štiky obecné a zjištění prostorové disperze značeného plůdku bolena dravého.
Zpráva o stavu populací mníka jednovousého v nádržích Karhov, Lučina, Nýrsko a rybnících Zhejral a Obecník v roce 2016
Blabolil, Petr ; Jůza, Tomáš ; Matěna, Josef ; Muška, Milan ; Peterka, Jiří ; Říha, Milan ; Vejřík, Lukáš
Cílem studie bylo provedení sledování populace mníka jednovousého ve čtyřech nádržích a rybníce do nichž byli dříve vysazeni. Sledování bylo uskutečněno během jarního období roku 2016 a v případě nádrže Nýrsko i v období zimním a letním. K detekci mníka jednovousého byly využity především šetrné metody (pasti dvou typů, vizuální průzkum potápěči, elektrolov, hydroakustický průzkum), metoda simulující rybářský tlak (šňůry) a doplňkově vlečná síť. Úkolem studie bylo vytvoření a ověření monitorovacího schématu a v případě úlovku mníka i popsat stav jeho populace.
Komplexní průzkum rybí obsádky jezera Chabařovice v roce 2017
Peterka, Jiří
Cílem ichtyologického průzkumu jezera Chabařovice bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky, přičemž důraz byl kladen zejména na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje rybí obsádky a doporučení dalšího obhospodařování jezera. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení pro další sledování jsou obsahem předkládané zprávy.
Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2016
Hejzlar, Josef ; Borovec, Jakub ; Nedoma, Jiří ; Znachor, Petr ; Seďa, Jaromír ; Peterka, Jiří
Předkládaná zpráva sumarizuje dosažené výsledky za rok 2016 a navrhuje doporučení pro další sledování. Od listopadu 2015 do června 2016 probíhalo konečné napouštění jezera vodou z Ohře a ekosystém jezera byl tak na začátku vegetační sezóny obohacen velkým množstvím živin, což významně ovlivnilo sezónní vývoj chemismu i biologických parametrů, od fytoplanktonu až po ryby.
Komplexní průzkum rybí obsádky jezera Most v roce 2016
Peterka, Jiří
Cílem ichtyologického průzkumu jezera Most bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky, přičemž důraz byl kladen zejména na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje rybí obsádky a doporučení dalšího obhospodařování jezera. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení pro další sledování jsou obsahem předkládané zprávy.
Kompaktní město - rehabilitace městského území v okolí historického jádra Brna - ,,brněnský Bronx"
Peterka, Jiří ; Ležatka,, Lukáš (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá rehabilitací městského území v těsné blízkosti historického jádra města Brna. Třetinu plochy řešeného území zaujímají areály brownfields. Cílem práce je nalezení jejich nového funkčního využití, zejména areálu bývalé továrny Mosilana, nalezení potenciálu Svitavského náhonu a vytvoření nových městských prostor a předprostor nově využívaných budov. Úpravy dále zahrnují vytvoření nábřeží určeného pro chodce, vybudování cyklostezky, napojení území na městskou hromadnou dopravu, vybudování vlakové stanice, výstavbu bytových domů s aktivním parterem a maximální průchodnost území. Důraz návrhu je kladen na kompaktnost zástavby, polyfunkčnost objektů a hierarchii dopravy, kdy se do popředí dostává člověk a jeho každodenní život a potřeby. Koncept návrhu odráží moderní urbanistické trendy 21. století.
Routing policies and real paths in the Internet
Hlaváček, Tomáš ; Peterka, Jiří (vedoucí práce) ; Lukeš, Dan (oponent)
Směrovací politiky jsou v současnosti reprezentovány jazykem RPSL a jeho evolučním rozšířením RPSLng. Tyto jazyky slouží k popisu jednotné směrovací politiky každého autonomního systému. Praxe ukazuje, že navzdory existenci převodních nástrojů z RPSL a RPSLng do konfiguračních formátů pro běžně používané routery, skutečná konfigurace se z RPSL generuje málokdy a směrovací politika se tak stává jen opomíjenou evidencí, která často neodpovídá skutečnému nastavení sítí. Pro případnou nápravu nesrovnalostí bude zapotřebí pravděpodobně opatření na úrovni změny formátu RPSL. Předkládám zde výsledky dlouhodobého měření výskytu nepřesností ve směrovacích politikách, které se rozchází se skutečnými cestami v Internetu. Vedle toho předkládám seznam nejčastějších problémů a návrhy řešení, které by mohlo situaci dlouhodobě zlepšit. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Routing policies and real paths in the Internet
Hlaváček, Tomáš ; Peterka, Jiří (vedoucí práce) ; Kruliš, Martin (oponent)
Směrovací politiky jsou v současnosti reprezentovány jazykem RPSL a jeho evolučním rozšířením RPSLng. Tyto jazyky slouží k popisu jednotné směrovací politiky každého autonomního systému. Praxe ukazuje, že navzdory existenci převodních nástrojů z RPSL a RPSLng do konfiguračních formátů pro běžně používané routery, skutečná konfigurace se z RPSL generuje málokdy a směrovací politika se tak stává jen opomíjenou evidencí, která často neodpovídá skutečnému nastavení sítí. Pro případnou nápravu nesrovnalostí bude zapotřebí pravděpodobně opatření na úrovni změny formátu RPSL. Předkládám zde výsledky dlouhodobého měření výskytu nepřesností ve směrovacích politikách, které se rozchází se skutečnými cestami v Internetu. Vedle toho předkládám seznam nejčastějších problémů a návrhy řešení, které by mohlo situaci dlouhodobě zlepšit. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vliv zabezpečení VPN sítí na výkonnost systému
Winter, Daniel ; Peterka, Jiří (vedoucí práce) ; Lukeš, Dan (oponent)
Spolu s rozvojem informačních technologií v posledních desetiletích dochází i k rozvoji počítačových sítí, často spojujících geograficky velmi vzdálená místa. To s sebou nese nemalé náklady na vybudování a provoz síťové infrastruktury. Tento problém můžeme vyřešit pronájmem datových linek, nebo využitím již existující síťové infrastruktury, Internetu, a pomocí technologie zvané Virtuální privátní síť (VPN) vytvořit s minimálními finančními náklady počítačovou síť nad sdílenou infrastrukturou. Tato práce se zabývá principem fungování těchto virtuálních privátních sítí, různými možnostmi jejich realizace s následným dopadem na výkonnost systémového prostředí a rychlost komunikace. Vše je nejprve zkoumáno v teoretické rovině a následně ověřeno na konkrétních sestavách na platformě MS Windows. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 93 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
34 PETERKA, Jiří
1 PETERKA, Josef
1 Peterka, J.
1 Peterka, Jan
3 Peterka, Jaroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.