Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv vstupních krevních parametrů na léčebnou odpověď u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem konečníku
Hodek, Miroslav ; Petera, Jiří (vedoucí práce) ; Feltl, David (oponent) ; Soumarová, Renata (oponent)
SOUHRN Cíl: Vztah mezi hladinami krevních buněk a systémovou zánětlivou odpovědí je nesporný a velmi dobře popsaný. Předléčebné krevní parametry mohou předpovědět celkový klinický výstup pro mnoho typů rakoviny. Tato práce se zaměřuje na systematické zhodnocení vztahu mezi vstupními hodnotami krevních buněk a léčebnou odpovědí u pacientů s rektálním karcinomem léčených neoadjuvantní chemoradioterapií. Pacienti a metody: Od roku 2009 do 2015 bylo do studie dohromady zařazeno a retrospektivně analyzováno 173 pacientů s lokálně pokročilým karcinomem rekta. Vstupní krevní obraz byl zaznamenán u všech pacientů jeden týden před zahájením chemoradioterapie. Nádorová odpověď byla hodnocena dle patologického nálezu. Hladiny krevních buněk, zahrnující RBC (erytrocyty), Hb (hemoglobin), PLT (krevní destičky), počet neutrofilů, WBC (bílé krvinky), NLR (poměru neutrofilů-k-lymfocytům), a PLR (poměr destiček-k-lymfocytům), byly analyzovány ve vztahu k nádorovému downstagingu, pCR (patologické kompletní odpovědi), OS (celkovému přežití) a DSF (přežití bez nemoci). Výsledky: Hladiny hemoglobinu byly spojeny s odpovědí v Logistické regresní analýze: pCR (p=0.05; OR 1.04, 95%CI 1.00-1.07); T-downstaging (p=0.006; OR 1.03, 95%CI 1.01-1.05); N-downstaging (p=0.09; OR 1.02, 95%CI 1.00-1.04); T nebo N-downstaging (p=0.007; OR...
Vliv PET/CT vyšetření při plánování radioterapie nemalobuněčných plicních karcinomů
Vojtíšek, Radovan ; Petera, Jiří (vedoucí práce) ; Feltl, David (oponent) ; Zemanová, Milada (oponent)
Využití PET/CT vyšetření při plánování radioterapie nemalobuněčných plicních karcinomů Úvod: V současné době je standardním vyšetřením při plánování radioterapie u pacientů s nemalobuněčnými plicními karcinomy (non-small cell lung cancer; NSCLC) kontrastní CT vyšetření. Recentními studiemi bylo prokázáno, že PET/CT vyšetření má vyšší senzitivitu a specificitu v diagnostice plicních karcinomů a vede tedy k vyšší přesnosti při konturaci cílových objemů u NSCLC. Cíl práce: Hlavním cílem disertační práce bylo zjistit vliv použití plánovacího PET/CT vyšetření při plánování radioterapie nemalobuněčných plicních karcinomů, a to zejména ve smyslu změny velikosti cílových objemů. Dalším cílem této práce bylo zjistit vliv změn velikostí cílových objemů na hodnoty TCP a NTCP a v neposlední řadě také vliv kombinovaného vyšetření na staging onemocnění a na léčebnou strategii. Materiál a metodika: V období mezi říjnem 2008 a listopadem 2013 bylo do studie zařazeno 42 pacientů s histologicky potvrzeným inoperabilním NSCLC, kteří byli indikováni k radikální radioterapii. Všichni pacienti podstoupili plánovací PET/CT vyšetření. Vytvořil jsem vždy dvě různé konturace cílových objemů (podle CT a podle PET/CT) a byly vytvořeny dva různé plány, každý s vlastním dávkově objemovým histogramem (dose-volume histogram;...
Úloha lidských papilomavirů v etiopatogenezi zhoubných nádorů sinonazální krajiny
Sieglová, Kateřina ; Nachtigal, Petr (vedoucí práce) ; Petera, Jiří (oponent)
Cílem této diplomové práce je komparace imunohistochemických a molekulárně biologických metod pro detekci lidských papilomavirů (HPV) v nádorové tkáni s jejich následným využitím při studiu HPV v etiopatogenezi zhoubných nádorů sinonasální krajiny. Z množství metod používaných k detekci lidských papilomavirů byla vybrána in situ hybridizace, imunohistochemická detekce exprese proteinu p16INK4a , klasická polymerázová řetězová reakce v kombinaci se dvěma detekčními metodami a to enzymoimunoanalýzou a reverzní hybridizací, dále pak polymerázová řetězová reakce v reálném čase a reverzní transkripce. V porovnání všech metod užitých k detekci HPV byla zjištěna velice dobrá shoda, kde všechny prováděné metody vykazovali vzájemnou korelaci p˂0,0001 (p16, DNA in situ hybridizace, RNA in situ hybridizace, kvantitativní polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí (RT- qPCR) mRNA) až na metodu detekce p16 vs. DNA polymerázovou řetězovou reakcí (PCR), jejichž korelační koeficient dosáhl p=0,004 v celém souboru, respektive p=0,002 v souboru dlaždicobuněčného karcinomu. Lze tedy k detekci HPV s výhodou využít detekci p16 imunohistochemicky v kombinaci s detekcí mRNA pomocí RT-qPCR, jež poskytne informaci jak o vlivu HPV na buněčný cyklus, tak i o jeho transkripční aktivitě a typu. Výše zmíněnými metodami...
Význam polymorfismů genů ATM a TGFB1 v předpovědi pozdních komplikací u chemoradioterapií léčených pacientek s pokročilým karcinomem děložního čípku
Paulíková, Simona ; Petera, Jiří (vedoucí práce) ; Kubecová, Martina (oponent) ; Fínek, Jindřich (oponent)
Karcinom děložního čípku je, vzhledem ke své incidenci, třetí nejčastější gynekologickou malignitou v České republice. Více jak 50% zjištěných tumorů je diagnostikováno v pokročilém stádiu (tedy stádium IIB a vyšší) a jejich léčba je mnohem náročnější, než u těch ve stádiu nižším. Metodou volby v léčbě pokročilých karcinomů děložního čípku je kombinovaná onkologická léčba, která se skládá z radioterapie (kombinace teleterapie a brachyterapie) a chemoterapie. Tento terapeutický postup nám umožňuje získat dobrou kontrolu nad tumorem, nicméně s sebou přináší riziko vzniku pozdních nežádoucích reakcí, které se vyskytují u 10-15% takto léčených žen. Tyto komplikace bohužel zatím neumíme předpovídat, proto nalezení vhodných prediktivních faktorů vyšší tkáňové radiosenzitivity by nám napomohlo předem určit rizikové pacientky, u kterých by bylo možné upravit léčbu tak, abychom těmto komplikacím předešli. Rozvoj molekulárně biologických metod v posledních letech přinesl nové poznatky ohledně kancerogeneze, buněčného cyklu a v neposlední řadě i ohledně procesů probíhajících v buňce po ozáření. Výsledky dostupné z literatury naznačují, že za vyšší tkáňovou radiosenzitivitou stojí mutace genů, které se podílejí na reparaci DNA a které ovlivňují buněčnou proliferaci. Cílem našeho projektu bylo prokázat asociaci mezi...
Úloha lidských papilomavirů v etiopatogenezi zhoubných nádorů sinonazální krajiny
Sieglová, Kateřina ; Nachtigal, Petr (vedoucí práce) ; Petera, Jiří (oponent)
Cílem této diplomové práce je komparace imunohistochemických a molekulárně biologických metod pro detekci lidských papilomavirů (HPV) v nádorové tkáni s jejich následným využitím při studiu HPV v etiopatogenezi zhoubných nádorů sinonasální krajiny. Z množství metod používaných k detekci lidských papilomavirů byla vybrána in situ hybridizace, imunohistochemická detekce exprese proteinu p16INK4a , klasická polymerázová řetězová reakce v kombinaci se dvěma detekčními metodami a to enzymoimunoanalýzou a reverzní hybridizací, dále pak polymerázová řetězová reakce v reálném čase a reverzní transkripce. V porovnání všech metod užitých k detekci HPV byla zjištěna velice dobrá shoda, kde všechny prováděné metody vykazovali vzájemnou korelaci p˂0,0001 (p16, DNA in situ hybridizace, RNA in situ hybridizace, kvantitativní polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí (RT- qPCR) mRNA) až na metodu detekce p16 vs. DNA polymerázovou řetězovou reakcí (PCR), jejichž korelační koeficient dosáhl p=0,004 v celém souboru, respektive p=0,002 v souboru dlaždicobuněčného karcinomu. Lze tedy k detekci HPV s výhodou využít detekci p16 imunohistochemicky v kombinaci s detekcí mRNA pomocí RT-qPCR, jež poskytne informaci jak o vlivu HPV na buněčný cyklus, tak i o jeho transkripční aktivitě a typu. Výše zmíněnými metodami...
Kombinace radioterapie a COX2-inhibitorů v léčbě pokročilých nádorů hlavy a krku.
Halámka, Magdalena ; Petera, Jiří (vedoucí práce) ; Soumarová, Renata (oponent) ; Kubeš, Jiří (oponent)
Kombinace radioterapie a inhibitorů cyklooxygenázy-2 v léčbě pokročilých nádorů hlavy a krku (studie fáze I) Tato práce popisuje průběh a prezentuje výsledky studie fáze I kombinující standardní ozařovací techniku pokročilých nádorů ORL a stomatologické oblasti s inhibitorem COX2 (Celebrexem) jakožto potenciačním "chemoterapeutikem". Cílem bylo stanovení maximální dávky Celebrexu pro účely dalšího klinického testování. V úvodu práce prezentuji přehledy incidence a mortality nádorů HaN ve světě a v ČR, dále preklinické předpoklady k zařazení Celebrexu do kombinované léčby s radioterapií. Zvláštní důraz v teoretickém úvodu práce byl kladen i na prezentaci lokální dat z Kliniky onkologické v Ostravě, kde tato studie byla prováděna, a to nejen stran incidence či mortality, ale i stran přehledu používaných léčebných modalit a jejich nežádoucích účinků. Studie fáze I sama o sobě nezahrnuje komparaci s kontrolním souborem, je tedy nutné při její přípravě podrobně znát obecné i lokální standardy, aby bylo možno vhodně nastavit kritéria náběru pacientů a hodnocení toxicity a maximální tolerovatelné dávky testované léčby. Dodatečně v této studii byly zkoumány exprese COX2 v nádorech a hladiny VEGF jakožto biomarkeru nádorové vaskulogenezy, resp. jejího předpokládaného poklesu při regresi tumoru. Práce zahrnovala...
Metabolismus pyrimidinových cytostatik v prostředí poradiační reakce - model pro určení optimálního schematu chemoradioterapie
Vítek, Pavel ; Rosina, Jozef (vedoucí práce) ; Zámečník, Jiří (oponent) ; Petera, Jiří (oponent)
Cíle výzkumu disertační práce: 2.1. Primární cíle - Identifikovat cást poradiacní reakce v case, resp. urcit dynamiku indukce exprese urcitých genu, které se podílejí svým produktem na metabolismu fluorovaných pyrimidinu. - Identifikovat relevantní zvýšení hladin príslušných proteinu. - Urcit vývoj TP/DPD pomeru. 2.2. Sekundární cíle - Verifikovat model potenciace fluorovaných pyrimidinu ozarováním jako základu pro supraaditivní efekt pri chemoradiaci. - Urcit optimální schema pro aplikaci fluorovaných pyrimidinu pri frakcionované aplikaci zárení.
Receptor pro epidermální růstový faktor jako prediktor léčebné odpovědi u lokálně pokročilých karcinomů žaludku léčených předoperační chemoradioterapií
Sirák, Igor ; Petera, Jiří (vedoucí práce) ; Šlampa, Pavel (oponent) ; Soumarová, Renata (oponent)
SOUHRN Cílem mé disertační práce bylo zhodnotit vztah imunohistochemické exprese receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) v předléčebné biopsii lokálně pokročilých karcinomů žaludku, vzhledem k léčebné odpovědi po neoadjuvantní chemoradioterapii. Do studie bylo zařazeno 36 pacientů s histologicky ověřeným adenokarcinomem žaludku v klinickém stadiu T2-4 a/nebo s postižením lymfatických uzlin. Předoperační léčba se skládala z aplikace 30-45 Gy zevní radioterapie s konkomitantní chemoterapií - kontinuálně 5- fluorouracil a týdenní aplikace cisplatiny. Chirurgická léčba následovala s odstupem 4-6 týdnů po chemoradioterapii. Imunohistochemická exprese EGFR v předléčebné biopsii byla stanovena semikvantitativně na základě stanovení rozsahu a intenzity barvení nádorových buněk. Pozitivní léčebná odpověď k chemoradioterapii byla definována jako redukce T-stadia nádoru alespoň o jeden stupeň, a/nebo nález intenzivních regresivních změn nádorové tkáně během mikroskopického hodnocení. Sedmnáct pacientů (47%) mělo pozitivní odpověď k chemoradioterapii: u osmi pacientů (22%) bylo dosaženo patologické kompletní remise a u devíti pacientů (25%) bylo pozorováno snížení rozsahu (downsatging) tumoru. Vysoká exprese EGFR byla nalezena v 8 biopsiích (22%) a multivariantní logistickou regresní analýzou byl prokázán její...
Konstrukce předpovědních modelů cen zlata a stříbra
Tůmová, Petra ; Petera, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu vývoje časových řad, nominálních cen zlata a stříbra od roku 1968 do roku 2014 a následné využití ARIMA modelu pro sestavení predikce cen obou komodit. Při sestavování predikce bylo využito statistického softwaru Statistica od společnosti StatSoft ČR s. r. o. (licence získána z ČZU) a tabulkového procesoru Microsoft Excel.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Petera, Jan
2 Petera, Jaromír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.