Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 157 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vyjednávání o exekutivní koalici po parlamentních volbách v roce 2017 v České republice
Kornetová, Kateřina ; Perottino, Michel (vedoucí práce) ; Brunclík, Miloš (oponent)
Tato práce se zabývá politickou situací v České republice od parlamentních voleb v říjnu 2017 až po úspěšné hlasování o důvěře vládě v červenci 2018. Konkrétně se zaměřuje na vztahy mezi stranami, důvody pro odmítnutí spolupráce s vítězem voleb, a naopak motivy pro vstup do exekutivní koalice. Důraz je kladen na parlamentní aktéry, kteří vznik vlády zásadně ovlivnili. Dále práce objasňuje společenské prostředí a důležité události během vytyčeného období, které s koaličním vyjednáváním souvisely. Text se rovněž zaměřuje na roli prezidenta republiky při vzniku vlády. Jelikož se jedná o prvního přímo zvoleného prezidenta, snaží se práce odpovědět na otázku, zda jsou viditelné rozdíly mezi dvěma předchozími prezidenty ČR nepřímo volenými a současným prezidentem Milošem Zemanem. Práce také zkoumá šíři prezidentových pravomocí vzhledem k vládě, a hledá možné překročení pravomocí. Hlavním cílem práce je ověřit, zda prezident rozšiřuje svou moc i nad rámec ústavy. K tomu využívá komparaci reálií s Ústavou ČR, s ústavními zvyky a činy předchozích prezidentů.
Migrace jako téma krajských voleb 2016
Randáková, Alice ; Perottino, Michel (vedoucí práce) ; Jüptner, Petr (oponent)
Anotace1 Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem migrace v krajských volbách 2016. Toto v českém prostředí nově rezonující téma se začalo objevovat u politických subjektů napříč politickým spektrem. Autorka se ve své práci zaměřuje na čtyři kraje: Jihomoravský, Moravskoslezský, Plzeňský a Ústecký. V rámci těchto územních celků se věnuje tématu migrace jak ve volbách 2016, tak ve volbách 2012, aby bylo zřejmé, zda je migrace skutečně novým tématem nebo se v českém politickém prostoru objevovalo již v předchozích volbách. Autorka se ve své práci zaměřuje i na problematiku voleb teorie prvního a druhého řádu, kdy zároveň zkoumá roli stranického centra a periferie v rámci krajských voleb 2012 a 2016 ve výše zmíněných územních celcích. Svůj výzkum podporuje dotazníkovým šetřením. Celá práce je řešena ve dvou rovinách. První je teoretická část, kde se autorka zaměřuje na vymezení pojmu migrace, její druhy. Vysvětluje zde také teorii voleb prvního a druhého řádu. Následující, praktická část již pracuje s jednotlivými politickými programy, články a volebními výsledky. Hlavním cílem práce je zodpovědět otázku, zda byla migrace jedním z hlavních témat krajských voleb 2016. Dalším cílem je definovat, zda se jedná o nové téma, a zda se objevovalo napříč všemi definovanými kraji. V rámci práce došlo k záměně...
Patterns of the legitimation of lobbying in Central Europe and their ambivalences
Vargovčíková, Jana ; Znoj, Milan (vedoucí práce) ; Georgakakis, Didier (oponent) ; Perottino, Michel (oponent)
Práce zkoumá pokusy o profesionalizaci a institucionalizaci lobbingu v Polsku a v České republice od začátku 90.-tých let 20. století do roku 2016, z hlediska sociologie profesí, sociologie tvorby veřejných politik a také jejich interpretativní analýzy. Nejdříve na základě analýzy profesních drah osmdesáti polských a českých lobbistů předkládá společnou typologii lobbistů konzultantů pro obě země a ukazuje, jak snahy o získání uznání a zlepšení profesního statusu, tedy snahy o profesionalizaci lobbingu, souvisejí se snahou o získání politické legitimity. Pak uchopuje lobbing jako specifický způsob politizace polické aktivity soukromých aktérů. Ukazuje, za jakých podmínek byl lobbing v obou zemích coby problém konstruován a nastolen na agendu, jakou roli v této politizaci sehrály mezinárodní organizace a externí aktéři, a konečně, jakým způsobem tyto pokusy o regulaci lobbingu participují na redefinici symbolické hranice mezi veřejnou a soukromou sférou.
Srovnání struktury elektorátu nových stran v postkomunistické Evropě
Šotola, Jan ; Perottino, Michel (vedoucí práce) ; Mlejnek, Josef (oponent)
V posledních letech vznikaly v postkomunistické Evropě nové strany závratným tempem. A navíc mnohé z nich byly také úspěšné v parlamentních volbách. Pomalu se stabilizující stranické systémy jsou znovu vystaveny nestálým vlivům. Úspěchy nových stran přeměňují současnou středo a východoevropskou politiku. Tyto strany sjednocuje nejenom datum vzniku, ale často také jejich rétorika proti současnému establishmentu. Přestože se různí jejich volební strategie, míra úspěchu nebo také způsob jejich vzniku, tak je jejich náhlý úspěch zajímavý. Jaké je složení elektorátu těchto stran? Práce se zaměřuje na identifikování struktury elektorátu nových stran ve střední a východní Evropě. Základ práce se skládá ze dvou částí. První shrnuje teoretické koncepty, které se váží na studium nových stran a jasně identifikuje parametry nových stran, kterými se práce bude zabývat. Pro vymezení jsou použity teorie Paula Lucardieho, Allana Sikka a Krystyny Litton. Druhou částí je kvantitativní výzkum, který na základě pokročilých statistických metod se snaží co nejpřesněji identifikovat, jaké skupiny obyvatel mají tendence k volbě opravdu nových stran. Použita je standardní OLS regresní analýza na globální (státní) úrovni a pro zpřesnění výsledků a odhalení případné prostorové nestacionarity volební podpory je použita metoda...
Programatický vývoj ODS
Kašpárková, Petra ; Perottino, Michel (vedoucí práce) ; Charvát, Jan (oponent)
Programy politických stran jsou jedním z klíčových prvků komunikace mezi stranou a veřejností. Strany v těchto dokumentech představují své základní hodnotové a ideové směřování a zároveň představují své priority a návrhy konkrétních řešení aktuálních problémů. Tato diplomová práce se zabývá komparací jednotlivých dokumentů Občanské demokratické strany. Ta za období od svého vzniku v roce 1991 vydala téměř 30 programových materiálů různého typu. Formou kvalitativní případové studie jsou jednotlivé dokumenty analyzovány. Práce dle teoretického rámce autoru Roberta Harmela a Kennetha Jandy předpokládá, že program strany se mění ve chvíli, kdy je strana zásadním způsobem ovlivněna vnějším zásahem. Klíčovou metodou pro sběr dat je především provedení polostrukturovaných rozhovorů se současnými aktivními i bývalými představiteli strany. Práce tak zkoumá nejen programové dokumenty, ale představuje i genezi způsobu jejich vzniku. Za tímto účelem jsou představeny především jednotlivé kongresy, ideové konference a expertní zázemí strany.
Tvorba a vedení prezidentských kampaní s případovou studií Emmanuela Macrona 2017
Pečenková, Markéta ; Perottino, Michel (vedoucí práce) ; Švec, Kamil (oponent)
Profesionalizovaná kampaň je nedílnou součástí každé kandidatury a nejinak je tomu u uchazečů o prezidentský úřad. Prezidentské kampaně ve svém vývoji doposud zaznamenaly dva výrazné milníky. Prvním byl souboj Nixona a Kennedyho v roce 1960, jejich debatní střet je považován za nástup televizní politiky. Dalším byl rok 2008 a kampaň Baracka Obamy s masivním využitím sociálních sítí a moderních komunikačních nástrojů. Dalším takovým milníkem může být právě kampaň Emmanuela Macrona, který využil nejen rad zahraničních profesionálů, ale pracoval i s nejnovějšími daty o volebním trhu a trendech komunikace, díky čemuž dokázal nastavit velmi efektivní strategii. Tato diplomová práce se věnuje způsobům, jak prezidentskou kampaň efektivně nastavit a vést a výsledná doporučení pak podrobuje srovnání právě s kampaní Emmanuela Macrona. Dochází tak zjištění, nakolik má kampaň Emmanuela Macrona přínos pro vědní disciplínu politického marketingu a zda dosahuje dalšího zlomu ve způsobu tvorby a vedení prezidentských kampaní.
Parlamentní institut
Jágr, David ; Perottino, Michel (vedoucí práce) ; Mlejnek, Josef (oponent)
Cílem této práce je analýza činnosti Parlamentního institutu (PI), který je expertním zázemím Parlamentu ČR. Institut pro Poslaneckou sněmovnu a Senát plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska. PI vznikl na základě iniciativy poslanců, kteří na počátku 90. let postrádali nepolitické a nestranné informace odborného charakteru. Tato potřeba nicméně trvá dodnes. Institut plní důležitou funkci zejména v tom, že zákonodárci mohou díky objektivním specifickým informacím připravovat nejen kvalitní zákony, ale také kontrolovat exekutivu. Text se blíže soustředí na vznik, vývoj, strukturu, funkce a výstupy institutu.
Front National: Stará nebo nová krajní pravice?
Valenta, Pavel ; Charvát, Jan (vedoucí práce) ; Perottino, Michel (oponent)
Práce je zaměřená vývoj a proměnu Národní fronty převážně po nástupu Marine Le Pen do pozice šéfky strany v roce 2011. Bude provedena analýza vývoje směřování strany za účelem zodpovězení výzkumných otázek s tím, že hlavní důraz bude kladen na vývoj strany od roku 2011. Analýza bude provedena pomocí reflexe událostí posledních let zejména s přihlédnutím vlivu Marine Le Pen na dění kolem strany a jejího vlastního počínání. Na základě těchto skutečností v kombinací s teoretickou částí práce má práce ambici zodpovědět na výzkumné otázky, včetně otázky v názvu práce samotné. Práce je rozložena na několik částí. V první části je po úvodu do problematiky práce je odhalen cíl práce, následuje metodologie a celkový přehled struktury práce. Další (teoretická) část vymezuje klíčové pojmy. Následná část práce se zabývá obecným historickým vývojem strany. Závěrečná část práce se již soustřeďuje na proměnu Národní fronty pod vedením Marine Le Pen a v kontextu teoretické částí se tím se pokouší odpovědět na výzkumné otázky a nastiňuje možné varianty budoucího vývoje.
Kandidáti strany Lutte Ouvriére v prezidentských volbách 2007-2017
Benová, Adriana ; Perottino, Michel (vedoucí práce) ; Šárovec, Daniel (oponent)
(česky) Bakalářská práce se zabývá vývojem krajní levice ve Francii se zaměřením na trockistickou stranu Dělnický boj (Lutte ouvrière, LO) a její kandidátky v prezidentských volbách v letech 2007-2017. Historický nástin krajní levice lze datovat od roku 1905, ale podstatné události souvisí s postavou Lva Davidoviče Trockého a jeho IV. Internacionály. Trockismus ve Francii ovlivnil mnoho krajně levicových politických stran, ale specifikum Dělnického boje spočívá v tom, že se tato strana oddělila od hlavního trockistického proudu a rozhodla se nestát se součástí Trockého IV. Internacionály. Do popředí se tyto trockistické skupiny dostaly především během společenských nepokojů v roce 1968, kdy občanská nespokojenost eskalovala. Práce si dala za cíl kromě historického vývoje krajní levice ve Francii také analýzu prezidentských kandidatur Arlette Laguillerové a Nathalie Arthaudové v letech 2007- 2017 s cílem zodpovědět otázku, jak je možné, že tato krajně levicová trockistická strana Dělnický boj je schopná od roku 1974 každé volební období nominovat kandidátku pro prezidentskou volbu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 157 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.