Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 137 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení ekonomické situace zvolené soukromoprávní korporace pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení
Granzerová, Dominika ; Pernica, Martin (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je analýza podnikatelského subjektu Geodrill, s.r.o., který se zabývá poskytováním služeb v oblasti geologie. Vhodně zvolené analýzy hodnotí vnější a vnitřní prostředí podniku a jeho finanční situaci. Výsledkem práce je stanovení návrhů a doporučení ke zlepšení zjištěného stavu.
Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení
Teinerová, Marcela ; Pernica, Martin (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce představuje návrhy zajišťující zlepšení finančního stavu analyzovaného subjektu pomocí metod finanční analýzy. V první části jsou popsány teoretická východiska finanční analýzy. V druhé, praktické, části je vybraný subjekt obecně popsán a je provedena analýza současného finančního stavu organizace. Z jejich výsledků potom vychází doporučení pro zlepšení finanční situace.
Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace a návrhy na její zlepšení
Urban, Tomáš ; Poslušný, Gustav (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku EKOL, spol. s r.o. za období 2012-2016. První část je zaměřena na teoretická východiska práce, která jsou následně využita v analytické části. Ke zhodnocení finanční situace firmy jsou využity vybrané metody finanční analýzy. Ve finální fázi této práce jsou konkrétní problémy řešeny a dle jejich závěrů navržena možná řešení, která by měla napomoci ke zlepšení celkové finanční situace.
Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení
Vaňková, Anna ; Dalecká, Markéta (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybraného podniku v letech 2012 až 2016. V první části práce je teoretickými poznatky přiblížena problematika finanční analýzy. Druhá část práce zahrnuje představení společnosti a praktickou aplikaci finančních ukazatelů. V závěru práce jsou navržena možná opatření, která mají vést ke zlepšení finanční situace podniku.
Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení
Drahozal, Marek ; Martin, Zdeněk (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti PROBAS, spol. s r. o. v letech 2012 až 2016. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska z odborné literatury, ve druhé části je představena vybraná společnost a následně provedena strategická a finanční analýza. V poslední části jsou na základě výsledků provedených analýz provedena opatření, která povedou ke zlepšení finanční situace společnosti.
Zhodnocení hospodaření vybraného města
Ščurkevič, Marek ; Janáč,, František (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na ekonomickou stránku města Hranice, hodnotí, zda jsou rozpočtové prostředky využívány efektivně. Definuje obecní a některé státní orgány a vysvětluje jejich úlohu. Dále popisuje problémy, které způsobují zadluženost českých měst a obcí. V závěru práce také směřuje k návrhům pro zlepšení současné situace města Hranice. Jedná se o návrhy, které v budoucnu pomohou finanční situaci města a také zlepší životní podmínky jeho obyvatel.
Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení
Janovič, Jakub ; Kopfmahler, René (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou prostredia spoločnosti HydraulikaDS s.r.o. Pojednáva o posúdení a návrhoch na zlepšenie situácie podniku za pomoci finančnej analýzy. Prvá časť obsahuje teoretické východiská k danej problematike a analýzam, ktoré boli uskutočnené v prostredí firmy. Na základe analýz boli vytvorené návrhy na zlepšenie celkovej finančnej situácie podniku
Zhodnocení hospodaření vybrané veřejnoprávní korporace
Jirásková, Iveta ; Lajtkepová, Eva (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hospodaření obce Vyškov v letech 2012 až 2016. Teoretická část vymezuje základní pojmy územní samosprávy, hospodaření obce a finanční analýzy. V analytické části je představena obec, dále je provedena analýza schválených a skutečných rozpočtů, vývoj příjmů, výdajů a vybraných ukazatelů. Na základě analytické části jsou v práci navržena řešení, která vedou ke zlepšení hospodaření obce a přispívají k rozvoji služeb poskytovaných veřejnosti.
Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení
Buchanec, Adam ; Sumka, Tomáš (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie doterajšieho ekonomického vývoja podniku pomocou finančnej analýzy v období 2013 – 2017. V prvej časti bakalárskej práce sa nachádzajú teoretické poznatky. V druhej časti práce je uvedená charakteristika spoločnosti, výpočty ukazovateľov a zhodnotenie finančnej situácie na základe výsledkov analýz. Záverečná časť je venovaná návrhom, ktoré povedú ku zlepšeniu zisteného stavu.
Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení
Pospíšil, Jakub ; Nejedlík, Pavel (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je hodnocení finanční situace podniku ELPIK s.r.o. během let 2012 až 2016 s využitím metod strategické a finanční analýzy. První část této bakalářské práce se zaobírá teoretickými východisky, která slouží jako podklad pro zpracování daných analýz. Druhá část práce je zaměřena na výpočet finanční analýzy a zpracovaní strategické analýzy. V poslední části jsou vytvořeny návrhy, které vychází z provedených analýz a měly by vést ke zlepšení finanční situace daného podniku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 137 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Pernica, Marek
1 Pernica, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.