Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Krytý městský bazén - betonová konstrukce nádrže
Pőthe, Péter ; Pulec, Vladimír (oponent) ; Perla, Jan (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce bylo navrhnout železobetonovou konstrukci městského krytého bazénu a zajistit vodonepropustnost konstrukci, tedy zabezpečit chování konstrukci jako betonové nádrži. Statická analýza byla provedena v programu Dlubal RFEM 5.12, kde se také zohlednila interakce konstrukce s podložím. Desky kolem bazénového prostoru byly rozděleny na dilatační úseky kvůli teplotním změnám od skleněné fasády a následně bylo řešeno i vhodné těsnění dilatačních spár. Byl navržen také konstrukční systém pod bazénem a následně byl zkoumán chování stěn a dna bazénu. Analýza proběhla také zohledněním účinků hydratačního tepla. Zpracování výkresů bylo provedeno pomocí softwaru CADKON RCD.
Concrete substructure of the administrative building
Neuschl, Marcel ; Pulec, Vladimír (oponent) ; Perla, Jan (vedoucí práce)
The theme of this diploma thesis is the design and assessment of a part of the underground load-bearing structure of the administrative center according to the source material. Emphasis is placed on the design, taking into account the waterproofness of the construction, the so-called white tank. This is ensured by the correct design of the concrete construction of the foundation slab and walls, taking into account the constructional details of the day and expansion joints, the concrete composition and the construction process.
Návrh železobetonového objektu s ohledem na požadavky požární odolnosti
Pivodová, Alena ; Klodner, Jan (oponent) ; Perla, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou vnitřních sil železobetonové monolitické konstrukce 4. PP administrativní budovy. Analýza zohledňuje interakci objektu s podložím a při návrhu konstrukčních částí objektu jsou zohledněny různé požadavky na požární odolnost konstrukce. K analýze pomocí metody konečných prvků byl použit program Dlubal RFEM 5.17 a ověření funkčnosti modelu bylo provedeno pomocí metody součtových momentů. Práce se zabývá návrhem a posouzením lokálně podepřené stropní desky, sloupu, vnitřní a obvodové stěny.
Alternativní řešení montovaného železobetonového skeletu výrobní haly
Konečný, Michal ; Švaříčková, Ivana (oponent) ; Perla, Jan (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh nosné prefabrikované konstrukce montážního objektu. Součástí práce je návrh alternativního zastřešení včetně orientačního ekonomického srovnání. Analýza vnitřních sil byla provedena pomocí programu Dlubal RFEM 5.16. Pro zjištění očekávatelných výsledků byly nejprve vytvořeny jednoduché prutové modely, následně byl zpracován prostorový model konstrukce. Pro vybrané prvky železobetonového skeletu byl zpracován statický výpočet a výkresová dokumentace.
Lokálně podepřená stropní deska
Turek, Jan ; Požár, Michal (oponent) ; Perla, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem železobetonové lokálně podepřené stropní desky nemocničního objektu. Pro návrh byla vybrána stropní deska nad 1. nadzemním podlaží. Vyšetření vnitřních sil bylo provedeno v programu RFEM a výsledky byly ověřeny pomocí dvou přibližných metod, metody součtových momentů a metody náhradních rámů. Navržená konstrukce byla ověřena z hlediska mezních stavů únosnosti a použitelnosti.
Vybrané prvky monolitických vícepodlažních objektů
Vařecha, Daniel ; Perla, Jan (oponent) ; Strnad, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh a posouzení nosných částí vícepodlažní monolitické budovy pro papírny Větřní. Součástí práce je průvodní zpráva ke statickému výpočtu a technická zpráva o provádění stavby, vizualizace, statický výpočet a výkresová dokumentace tvarů i výztuže. Výpočet vnitřních sil v objektu byl proveden ve výpočetním softwaru SCIA Engineer 17.1
Statické řešení dílčí části železobetonové konstrukce
Martinek, Ivo ; Perla, Jan (oponent) ; Švaříčková, Ivana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá statickým řešením části monolitické železobetonové konstrukce. Vybraný nosný železobetonový rám a stropní deska jsou modelovány jako jednoduché dvourozměrné konstrukce, zatížené účinky stálých a proměnných zatížení dle konkrétních požadavků projektové dokumentace. Následuje vyšetřování vnitřních sil metodou konečných prvků pomocí výpočetního programu a ověření výsledků statické analýzy ručním výpočtem. Závěr práce je věnován dimenzování výztuže vybraných železobetonových prvků dle platných předpisů a také výkresové dokumentaci.
Statický návrh ubytovacího zařízení
Jirčík, Jakub ; Perla, Jan (oponent) ; Požár, Michal (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je statický návrh monolitického železobetonového trámového stropu a železobetonových sloupů 3. nadzemního podlaží ubytovny v Rokycanech. Návrh prvků je proveden pomocí programu Scia Engineer a kontrola je provedena ručním. Při návrhu se postupovalo dle platných evropských norem ČSN EN 1992-1-1 a ČSN 73 1201. Výsledkem práce je statický návrh výztuže železobetonového trámového stropu a sloupu a výkresová dokumentace.
Lokálně podepřená stropní deska
Achillesová, Jana ; Strnad, Jiří (oponent) ; Perla, Jan (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je zjištění vnitřních sil na železobetonové lokálně podepřené desce konstantní tloušťky, která se nachází nad podzemními garážemi obchodního domu. Analýza byla provedena pomocí metody součtových momentů, metody náhradního rámu a metodou konečných prvků v programu Dlubal RFEM. Součástí práce je také návrh a posouzení jednoho sloupu.
Železobetonová konstrukce vysoké administrativní budovy
Skuhravý, František ; Pulec, Vladimír (oponent) ; Perla, Jan (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce bylo navrhnout nosnou konstrukci pro vícepodlažní železobetonový objekt, provést statickou analýzu v programu Dlubal-RFEM a nadimenzovat její vybrané části. Posuzovaný objekt vychází z již zrealizované stavby v areálu kancelářských budov v městské části Brno-Slatina, jehož původní počet pater byl pro účely práce zvýšen z deseti na devatenáct, aby mohly být vyšetřeny specifické problémy spojené s projektováním výškových budov. Byla provedena detailní analýza deformací svislých konstrukcí v čase, umožňující přesněji popsat změny namáhání vodorovných konstrukcí, které jsou na stlačení sloupů přímo závislé. V diplomové práci byl zpracován návrh dimenzí základových konstrukcí, návrh a posouzení sestavy spřažených ocelobetonových sloupů, stropní desky ve 2. NP s kontrolou vlivu deformací sloupů na 17. NP, návrh a posouzení obvodových stěn, pilířů a stěn ztužujícího jádra. Byl vypracován výkres tvarů dimenzovaných částí konstrukce a podrobné výkresy výztuže posuzovaných prvků. Na základě výsledků diplomové práce lze konstatovat, že pokud jsou při projektování výškových budov zanedbány vlivy nerovnoměrného namáhání svislých konstrukcí, bude výsledný návrh pravděpodobně neekonomický, nebo při pokusu o optimalizaci nebezpečný.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.