National Repository of Grey Literature 105 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Game with Non-Player Characters
Tomečko, Lukáš ; Peringer, Petr (referee) ; Janoušek, Vladimír (advisor)
The goal of this project is to create a 2D action strategy videogame, featuring intelligent enemies. The architecture design is based on techniques and patterns used in game industry. Game is written in C++, SFML library is used for graphics and inputs, Box2D library takes care of physics. Enemies' artificial intelligence applies standard algorithms used in videogame industry. Human players and metrics are used for evaluation of final game and enemies' intelligence.
Development of Instrumentation during Compilation
Ševčík, Václav ; Peringer, Petr (referee) ; Smrčka, Aleš (advisor)
The focus of this master's thesis is on the topic of instrumentation during the compilation process in the LLVM compiler. The tool enables to instrument memory accesses and functions. The instrumentation is realized through adding a novel pass to the LLVM's optimalization phase. Information about variables are managed by the created framework. The framework is linked with the program. The overhead of the instrumentation increases duration of the program by about 14 % in the case of switched off indirect addressing and 23 % in the case of switched on indirect addressing. The main benefit of the work is the possibility of easy instrumentation of the program which can even monitor operation of local variables through indirect addressing) and support multithread programs. The framework is part of Testos's tools where it provides automatic instrumentation in the Spectra tool.
Library for Rigid Body Dynamics
Moravčík, Libor ; Janoušek, Vladimír (referee) ; Peringer, Petr (advisor)
This thesis sums up a basic knowledge about rigid body simulations in two dimensional space of computer games.Practical result is a hands-on library written in C++. Collision geometry of rigid bodies is simplified to convex polygons and circles. Multiple bodies can be joined together via a joint. Collision detection is split in to two phases, broad and narrow. Broad phase is implemented using a dynamic aabb tree while narrow phase uses Gilbert-Johnost-Keerthi (GJK) algorithm with Expanding Polytope Algorithm as an extension for detecting collision points between two polygons.
Extended Manipulation of Music File Playlists and Metadata in GMPC
Adamec, Jakub ; Peringer, Petr (referee) ; Janoušek, Vladimír (advisor)
The aim of the bachelor thesis is to design and supplement a client application for the music server Music Player Daemon (MPD), which allows editing local music files and downloading data from internet services. Along with provide extraordinary operations with playlists and extracts tempos from songs. Before solution of application, we can find  theoretical analysis, which includes a description of metadata, music data formats and an analysis of MPD and GMPC. In the last chapters of the work is a description of the application solution ending with the evaluation of the results.
Tool for Test Run of Robotic Testing System
Slávka, Samuel ; Smrčka, Aleš (referee) ; Peringer, Petr (advisor)
Táto práca sa zaoberá problémom vytvárania testov v testovacom systéme Robotic Quality Assurance. Cieľom je vytvoriť nástroj pre testový beh testov v systéme RQA pre spoločnosť Y Soft. Hlavným zameraním práce je umožnenie pokračovania testu po zistení chyby a vyhýbanie sa komunikácii s testovanými zariadeniami. Po výskyte chýbajucého prvku sa prvok vygeneruje, jeho výskyt sa zapíše a test pokračuje ďalej. Vytvorenie simulovanej prístupovej vrstvy sa používa na zabránenie komunikácie s hardvérom. Výsledný nástroj umžňuje spúšťať testy bez zariadenia a šetrí čas strávený opakovaným testovaním.
JSON Schema Maker
Fujaček, Martin ; Peringer, Petr (referee) ; Smrčka, Aleš (advisor)
JSON Schema predstavuje spôsob určovania ako majú vyzerať dáta formátu JSON. Táto práca má za cieľ zjednodušiť definovanie schém pre existujúce dáta formátu JSON. Popisuje návrh a implementáciu jednostránkovej aplikácie pre generovanie JSON schém podľa vzoriek JSON dokumentov. Výstup aplikácie môže pomôcť užívateľom s tvorbou kostry schémy. Prínos tejto práce spočíva v možnosti generovania výslednej schémy nad viacerými vzorkami JSON dokumentov bez nutnosti opakovaného používania aplikácie a následného zlučovania jednotlivých schém do výslednej schémy. Okrem toho poskytuje automatickú validáciu pri manipulácii či už so vstupom, alebo schémou, pričom poskytuje dodatočné informácie o prípadných chybách.
Grand Central Dispatch Implementation for C++
Šalgovič, Marek ; Peringer, Petr (referee) ; Hrubý, Martin (advisor)
Grand Central Dispatch is a system which allows applications to optimally use multi-core Apple devices. This system is for the most part supported by operating systems of Apple platforms. The goal of this bachelor's thesis was to analyze the system and subsequently design and implement a library in C++. This library provides interface and functionality similar to the existing system.
Optimize the ext4 Unlink Process to Make Recovering Deleted Files Easier
Uhliarik, Luboš ; Peringer, Petr (referee) ; Vojnar, Tomáš (advisor)
This thesis aims at changes of ext4 file system for optimizing unlink process and making undelete process easier. Part of the thesis descibes changes which were made in ext4 file system, including description of tool which was created as a part of this thesis for undeleting files. The thesis also includes description of tests which were used for testing modificated ext4 file system. In this thesis there are also described existing methods for undeleting deleted files, including all their advantages and disadvantages.
An Interconnection of SIMLIB Simulation Library with the Prolog Language
Hrabcová, Petra ; Peringer, Petr (referee) ; Hrubý, Martin (advisor)
This MSc Thesis is focused on the multimodeling area, especially on the cooperation of the C++ language and the Prolog language. The recent research is established on my semester study, which also dealt with the multimodeling area. During this research a prototype of interconnection library for cooperation of above mentioned programming languages was developed. This prototype of the library was finished within the scope of this thesis and some case-studies were created, too, using also another simulation library - SIMLIB/C++. These case-studies have their focus in the problems of artificial intelligence. The main benefit of this thesis is the confrontation of methods with and without using artificial intelligence.
Simulation and Management System for Beekeepers
Kaňovský, Zdeněk ; Kočí, Radek (referee) ; Peringer, Petr (advisor)
This bachelor thesis deals with analysis, design and implementation of the management and simulation system for beekeepers. The management system provides storing, updating and browsing the state of bee hives and is designed for the type of hives with removable frames. The simulation system contains the model of collecting nectar by honey bees and is addapted to management system. Depending on parameters of simulation model the application visualizes locations where would honey bees probably fly for the nectar and shows the amount of collected honey in one day.

National Repository of Grey Literature : 105 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.