Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kvantifikace inzulínové sekrece po podání syrovátkových proteinů u zdravých jedinců a u diabetiků 2. typu
Wildová, Elena ; Anděl, Michal (vedoucí práce) ; Pelikánová, Terezie (oponent) ; Škrha, Jan (oponent)
Souhrn ÚVOD: Mléko a mléčné bílkoviny mají vyšší inzulinogenní index než index glykemický. Tato vlastnost je přisuzována především syrovátkovým bílkovinám. Cílem práce bylo zhodnotit C-peptidovou odpověď po podání syrovátkových bílkovin u zdravých jedinců (studie 1) a u pacientů s diabetes mellitus 2. typu (studie 2) ve srovnání s ostatními často experimentálně užívanými stimulačními testy. METODOLOGIE: Do studie 1 bylo zařazeno osm zdravých neobézních jedinců (BMI 17 - 25,9 kg/mš) ve věkovém rozmezí 20 až 26 let. Každý jedinec podstoupil celkem šest testů C-peptidové sekrece v průběhu jednoho měsíce. Tři testy byly perorální s podáním 1) samotné glukózy (OGTT - reference pro perorální testy), 2) samotných syrovátkových bílkovin (OWT) a 3) glukózy se syrovátkovými bílkovinami (OWGT). Zbylé tři testy byly intravenózní s podáním: 1) samotné glukózy (IVGTT - reference pro intravenózní testy), 2) argininu (AST) a 3) glukagonu (GST). Do studie 2 bylo zařazeno šestnáct neobézních (BMI 26,4 - 29,8 kg/m2 ) pacientů s diabetes mellitus 2. typu s uspokojivou kompenzací a se zachovalou inzulínovou sekrecí (průměrný lačný C-peptid byl 0,94 ± 0, 07 nmol/l; x̅ ± SEM) ve věkovém rozmezí 56 až 80 let. Každý jedinec podstoupil celkem dva testy perorální s odstupem jednoho měsíce: test s podáním 1) samotné glukózy (OGTT -...
Genetický metabolismus. Vybrané genetické a hormonální faktory účastnící se jeho regulace
Vejražková, Daniela ; Bendlová, Běla (vedoucí práce) ; Rossmeisl, Martin (oponent) ; Pelikánová, Terezie (oponent)
I I I I I I I 4, CONCLUSIONS r) The postulatedaim of thework was fulfilled: Quite a large cohorts of DM2 patients,direct offspring of DM2 patients,and obese subjectsas well as a group of women suffering from PCOS, and sufficiently large groupof controlsubjectswerecompleted a. All the probands underwenta detailed anthropometricand biochemical characeterization b. The DNA bank was establishedandcompleted An electronicdatabasewas established Molecular geneticmethodsPCR, RFLP, andSSCP wereestablishedandoptimized Specific polymorphismsin the selectedcandidategenes were genotypedand unique data regarding genotypic frequenciesof these polymorphisms in Czech population wereobtained Genetic, biochemical and anthropometric data underwent statistical analysis. Especially associationsbetweengeneticpolymorphisms/adipocytokineconcentrations andanthropometric/biochemicalparametersweretested Final resultswere evaluatedand possibleeffectof the studiedgeneticpolymorphisms and/oradipocytokineson body compositionanďor biochemical statuswas assessed. Also an eventual involvement of the studied genetic and hormonal factors in aethiopathogenesisof obesity,DMZ, metabolicsyndrome,and PCOS was considered Main resultsand conclusionsof theresearchwerepublishedin scientificjournals.The publicationsrepresentthepivotal partof...
Použití magnetické rezonance spektroskopie při studiu glukózového metabolismu
Kratochvílová, Simona ; Pelikánová, Terezie (vedoucí práce) ; Štich, Vladimír (oponent) ; Polák, Jan (oponent)
Magnetická rezonance spektroskopie (MRS) představuje neinvazivní metodu, která umožňuje in vivo sledovat metabolické pochody ve vybraných tkáních. Její aplikace v diabetologii představuje možnost mapovat metabolismus v cílových orgánech působení inzulinu a přispět tak k objasnění patofyziologie vzniku inzulinové rezistence. Dizertační práce je zaměřena na praktickou aplikaci fosforové (³¹P) a vodíkové (¹H) spektroskopie při vyšetření metabolismu kosterního svalu u osob s inzulinovou rezistencí nebo poruchou lačné glykémie a dále na vyšetření mozkové tkáně s pomocí ¹H MRS po navození hyperinzulinémie u diabetiků 1. typu a zdravých kontrol. Vyšetření byla provedena přístrojem Siemens Vision 1,5T; k hodnocení glukózového metabolismu a inzulinové senzitivity byla provedena vyšetření orálním glukózovým tolerančním testem a hyperinzulinovým euglykemickým clampem. Studie 1 byla zaměřena na hodnocení energetického metabolismu kosterního svalu (m. soleus) u potomků hypertoniků, u kterých byl v porovnání se zdravými kontrolami prokázán určitý stupeň inzulinové rezistence. Fosforová spektroskopie zde umožnila hodnotit koncentrace vybraných makroergních fosfátů (fosfokreatin, anorganický fosfát, adenosintrifosfát, fosfomonoestery a fosfodiestery). Koncentrace těchto látek v kosterním svalu byly u potomků...
Inzulínová rezistence a postprandiální stav u diabetu 2. typu. Vliv frekvence a složení jídel na metabolismus glukózy a další projevy metabolického syndromu
Thieme, Lenka ; Pelikánová, Terezie (vedoucí práce) ; Kunešová, Marie (oponent) ; Šmahelová, Alena (oponent)
Projekt se zabývá možnostmi nutričního ovlivnění diabetu 2. typu (DM2). Cílem projektu bylo zkoumat a) vliv složení jídel a b) vliv frekvence jídel na metabolismus glukózy a další projevy inzulínové rezistence; a charakterizovat vybrané mechanismy účinku dietní intervence u nemocných s DM2. Projekt byl řešen ve dvou samostatných studiích: A. Vliv složení jídel byl testován v rámci randomizované studie, která testovala akutní podání tří jídel se stejným kalorickým obsahem a různým složením makronutrientů na glukózovou toleranci, sekreci inzulínu, GIH a markerů oxidačního stresu v plazmě. Zařazeno bylo 50 nemocných s DM2 a 50 věkově odpovídajících zdravých osob (K). Účastníci konzumovali tři různé snídaně se stejným energetickým obsahem (veganský sandwich; V-meal, hamburger; M-meal, nebo sýrovou bagetu; S-meal). Vzorky krve pro analýzu byly odebrány v časech 0 a za 30, 60, 120 and 180 minut po jídle. Nemocní s DM2 měli ve srovnání s K významně vyšší bazální i postprandiální koncentrace glukózy a inzulínu v plasmě (p<0,001); bazální i postprandiální koncentrace téměř všech GIH (s výjimkou ghrelinu) (p<0,001) a látek reagujících s kyselinou thiobarbiturovou (TBARS) byly významně zvýšeny (p<0,001). Zatímco kyselina askorbová, redukovaný glutathion a aktivita superoxid dismutázy byly nižší u pacientů s...
Mechanisms of insulin resistance and β - cell failure in type 2 diabetes. Effective diet against o minous octet
Kahleová, Hana ; Pelikánová, Terezie (vedoucí práce) ; Haluzík, Martin (oponent) ; Vondra, Karel (oponent)
Úvod a cíle: Dietní intervence je pilířem léčby diabetu 2. typu (T2D). Vegetariánská strava je zajímavou alternativou. Cíle naší studie byly následující: 1. Porovnat účinky vegetariánské a konvenční diabetické diety se srovnatelnou kalorickou restrikcí na inzulínovou rezistenci, objem viscerálního tuku a plazmatické koncentrace markerů oxidačního stresu po 12-týdenní dietní intervenci a dalších 12 týdnech diety plus fyzické aktivity u pacientů s T2D. 2. Zkoumat účinek 12-týdenní dietní intervence a dalších 12 týdnů diety plus fyzické aktivity na funkci -buněk a vyhodnotit potenciální roli gastrointestinálních peptidů u pacientů s T2D. 3. Porovnat účinek vegetariánské a konvenční diabetické diety na kvalitu života, Beckovo skóre deprese a jídelní chování u pacientů s T2D. 4. Zkoumat roli změn složení mastných kyselin v sérových fosfolipidech ve změnách v inzulínové senzitivitě u pacientů s T2D. 5. Sledovat naše pacienty 1 rok od ukončení studie.
Vliv transplantační léčby na komplikace diabetu
Bouček, Petr ; Pelikánová, Terezie (vedoucí práce) ; Vondra, Karel (oponent) ; Rychlík, Ivan (oponent)
Mikroangiopatické (retinopatie, nefropatie, neuropatie) a makroangiopatické komplikace jsou nejdůležitějšími příčinami morbidity a mortality diabetických nemocných. Hlavními cíli disertační práce bylo zhodnocení vlivu orgánové transplantace pankreatu s následnou normalizací glukózového metabolismu na vývoj diabetické neuropatie tenkých vláken u diabetu 1. typu a srovnání efektu transplantace ledviny na prognózu nemocných s diabetem 2. typu a osob bez diabetu. U nemocných s diabetem 1. typu byly po kombinované transplantaci ledviny a pankreatu prospektivně sledovány vybrané funkční parametry autonomního nervstva (testy kardiovaskulárních reflexů a spektrální analýza variability srdeční tepové frekvence) a denzita epidermálních nervových vláken v kožních biopsiích. U pacientů s diabetem 2. typu bylo po transplantaci ledviny retrospektivně hodnoceno přežívání nemocných a štěpů a vznik komplikací v porovnání s kontrolním souborem osob bez diabetu. U transplantovaných nemocných s diabetem 1. typu byly v době transplantace přítomny těžké formy diabetické neuropatie a u žádného z hodnocených parametrů nedošlo po transplantaci pankreatu s dlouhodobou hyperglykémií k významnému zlepšení, což svědčí pro ireverzibilní strukturální změny v oblasti tenkých nervových vláken. U nemocných s diabetem 2. typu se přežívání...
Inzulinová rezistence a metabolická inflexibilita : ovlivnění blokádou renin-angiotenzinového systému
Wohl, Petr ; Pelikánová, Terezie (vedoucí práce) ; Prázný, Martin (oponent) ; Vondra, Karel (oponent)
Inzulinová rezistence (IR) hraje zásadní roli v progresi aterosklerózy a je spojena s vyšší kardiovaskulární mortalitou a morbiditou. IR v metabolismu glukózy je běžným nálezem u diabetiků 2. typu a obézních jedinců. Řadou autorů je IR stále považována za základní z řady klinických, biochemických a humorálních odchylek, které souhrnně označujeme jako metabolický syndrom a do kterého dále zahrnujeme esenciální hypertenzi, dyslipoproteinémii, viscerální obezitu, endotelovou dysfunkci a další abnormality. Porucha účinku inzulinu a IR je přítomna i u diabetiků 1. typu a její význam není dostatečně zhodnocen. Disertační práce je zaměřena na problematiku IR u nemocných s diabetem mellitem 1. typu a dále problematiku blokády renin angiotenzinového systému (RAS) v kontextu IR u nemocných s metabolickým syndromem a poruchou glukózové homeostázy. K hodnocení IR je použita metodika hyperinzulinového-euglykemického clampu a nepřímé kalorimetrie, které umožňují testování in vivo u člověka. V našem projektu jsme se zaměřili na 1) posouzení významu metabolické inflexibility u diabetiků 1. typu, 2) hodnocení metodiky hyperinzulinového euglykemického clampu u nemocných s diabetes mellitus 1. typu a přítomnou IR, 3) testování vlivu inhibice RAS při použití blokátoru angiotenzin II typ 1 receptoru (ARB) telmisartanu u...
Mechanismy inzulínové rezistence u lidí se zaměřením na adipózní tkáň
Švehlíková, Eva ; Pelikánová, Terezie (vedoucí práce) ; Vondra, Karel (oponent) ; Prázný, Martin (oponent)
Endocrine activity of adipose tissue is implicated in the development of insulin resistance (IR). The thesis aimed to extend the knowledge of mechanisms contributing to IR. Study I - To investigate the effect of acute hyperinsulinaemia and acute angiotensin II type 1 receptor blockade (ARB) on plasma concentrations and subcutaneous adipose tissue (SAT) expressions of selected adipokines in patients with type 2 diabetes and healthy controls Study II - To investigate the effect of 3-week telmisartan treatment on insulin resistance and plasma concentrations and SAT expressions of selected adipokines in subjects with metabolic syndrome and impaired fasting glucose (IFG) Study III - To investigate the effect of prolonged hypertriglyceridaemia on plasma concentrations and SAT expressions of selected adipokines in patients with type 2 diabetes and healthy control subjects Study IV - To assess the plasma concentrations and SAT expressions of selected adipokines in subjects with different categories of glucose intolerance Methodology: Hyperinsulinaemic-euglycaemic clamp, Intralipid infusion and saline infusion were used to simulate specific metabolic conditions in vivo in 4 groups: 8 young healthy men, 11 overweight/obese patients with type 2 diabetes, 12 age-matched healthy controls and 12 overweight/obese patients...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Pelikánová, Tereza
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.