Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 132 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Afirmace muslimského národa v Jugoslávii v letech 1953-1971. Analýza diskuse
Ceropita, Mihail ; Vojtěchovský, Ondřej (vedoucí práce) ; Pelikán, Jan (oponent)
ráce analyzuje jugoslávskou diskusi provázející proces uznávání bosenských muslimů za jeden ze šesti konstitutivních národů jugoslávské federace. Chronologicky je toto období vymezeno začatkem roku 1953, sčítání a vyšly v periodikách první články, , a rokem 1971, v němž bylo postavení Muslimů y se tyto dvě roviny ovlivňovaly a prolínaly. Zvláštní pozornost bude věnována názorům muslimských intelektuálů. Rovněž se podíváme na postoj chorvatských a srbských intelektuálů k myšlence existence samostatného ého národa. Velká role v naší práci věnována snažit odpovědět na otázku - zda a jak silně ovlivňovala exilová literatura vývoj bosenskeho Práce bude zkoumat, jak a zda se přístup k muslimskými intelektuály odlišoval od přístupů a postojů přítomných mezi jejich srbskými a chorvatskými protějšky. Práce se pokusí ozřejmit, jakou roli v těchto diskusích hrály otázky náboženství a jazyka a jak uznání Muslimů za svébytný národ působilo na postavení republiky Pro analýzu tohoto problému byly shromážděny dobové publikace z fondu bosenského institutu "Adil Zulfikarpasić" v Sarajevu, Národní knihovny Srbska a knihovny Mati Novem Sadě. Také během psaní této práce byli konzultováni odborníci Husnija Kamberović a Amir Duranović, kteří se specializují na období Titovy Jugoslávie v dějinách Bosny a Hercegoviny. V důsledku...
Dějiny jako argument. Spory o výklad minulosti v černohorské politické debatě v období referenda o nezávislosti v roce 2006.
Pashkevich, Mikhail ; Vojtěchovský, Ondřej (vedoucí práce) ; Pelikán, Jan (oponent)
Bakalářská práce se věnuje použití historie jako nástroje politické komunikace a marketingu během předreferendové kampaně o obnově nezávislosti Černé Hory v roce 2006. Konkrétně se jedná o použití témat historické minulosti v diskuzích a agitaci dvou antagonistických bloků "Za evropsku Crnu Goru", prosazující nezávislost, a "Za očuvanje državne zajednice Srbije i Crne Gore", která hájila zachování státního svazku se Srbskem. Předmětem výzkumu je intepretace klíčových osobností a událostí černohorských dějin, k nimž se oba bloky uchylovaly na podporu svých stávajících argumentů: Petra II. Petroviće Njegoše, krále Nikoly I., připojení Černé Hory k Srbsku v roce 1918, konflikt mezi partyzány a četniky v období druhé světové války, hodnocení socialistické Jugoslávie, úloha a odpovědnost Černé Hory ve válkách provázejících rozpad Jugoslávie, hodnocení politiky Slobodana Miloševiće, mezietnické vztahy v Černé Hoře v 19. až 20. století. Zvláštní pozornost práce je zaměřena také na vliv paměti rodinné a kmenové a odkaz přímých předků na zaujímání aktuálních postojů vůči myšlence nezávislosti a pojetí černohorské identity.
Rozvozní problém s interním a externím dopravcem
Zikmund, Adam ; Pelikán, Jan (vedoucí práce) ; Fábry, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá úlohou z oboru kombinatorické optimalizace s názvem rozvozní problém s interním a externím dopravcem. V této úloze dán úplný neorientovaný symetrický graf a úkolem je uspokojit poptávku ve všech uzlech s minimálními náklady. Doprava může být realizována buďto pomocí interních vozidel, nebo s využitím externího dopravce. Náklady interní dopravy závisí na zdolané vzdálenosti, zatímco externí náklady se odvíjí pouze od hmotnosti požadavků. K řešení úlohy je navrženo několik heuristických metod, které jsou později testovány na třech experimentálních instancích o různých velikostech (ve smyslu počtu zadaných uzlů). Důraz je kladen především na srovnání výsledků uvedených heuristických metod a výsledků dosažených pomocí klasického optimalizačního přístupu, který může vést k horším řešením (v případě rozsáhlejších instancí) z důvodu výpočetní složitosti dané úlohy.
Optimalizace trasy svozu odpadu pomocí úlohy obchodního cestujícího
Trnka, Zdeněk ; Borovička, Adam (vedoucí práce) ; Pelikán, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací délky trasy určené pro svoz komunálního odpadu společnosti FCC Česká republika, s.r.o. Pro vyřešení uvedeného reálného případu hledá práce nejvhodnější metodu. Takto formulovaný ekonomický model lze řešit pomocí úlohy obchodního cestujícího, jejíž matematický model, modifikace a možnosti řešení jsou podrobně popsány. K vyřešení úlohy obchodního cestujícího je možné použít exaktní metody, které jsou vhodné pro méně rozsáhlé příklady, nebo heuristické metody, které však nemusejí poskytnout optimální řešení. Úloha obchodního cestujícího zde bude řešena pomocí modelovacího softwaru MPL for Windows. Dále budou použity dvě heuristické metody - metoda nejbližšího souseda a metoda výhodnostních čísel. Kvůli zvýšení efektivity byla zvolena i modifikace úlohy obchodního cestujícího s časovými okny, která bude taktéž řešena v MPL for Windows. V závěru práce budou výsledky shrnuty a porovnány jak mezi sebou tak se stávající firemní trasou.
Historie, vývoj a nové směry ve fotografii se zaměřením na sportovní fotografii
Pelikán, Jan ; Krsek, Libor (vedoucí práce) ; Horný, Stanislav (oponent)
Teoretická část popisuje historii, vývoj a nejznámější autory ve fotografii. Dále je zde rozebrána sportovní fotografie dnešní doby, moderní technologie, které mohou sportovním fotografům usnadnit práci v terénu, a v neposlední řadě základní i pokročilé techniky a trendy při fotografování sportu. Praktická část je rozdělena do dvou částí. První část se zaměřuje na fotografický experiment s cílem porovnat moderní technologie ve sportovní fotografii s fotografickými metodami 19. století a druhá část se skládá z okomentovaných autorských sportovních fotografií napříč postupným vývojem autora. Tato bakalářská práce má za cíl přiblížit obecnou a hlavně sportovní fotografii široké veřejnosti a seznámit ji s historií a novými trendy v tomto odvětví. Přínos této práce spočívá v poskytnutí podrobného přehledu o specifickém stylu fotografování jak široké veřejnosti, tak zainteresovaným profesionálům a díky tomu přispívá k rozvoji tohoto oboru.
Analysis of the company´s expenses associated with relocation of the distribution center
Petrovičová, Andrea ; Pelikán, Jan (vedoucí práce) ; Fábry, Jan (oponent)
Cílem práce je analyzovat dopad přesunu skladu na náklady vybrané společnosti a přiblížit složky nákladů, které vznikají při realizaci přepravy mezi zákazníky a společností. Důležitou součástí je také porovnání jednotlivých rozvozových tras. Teoretická část poskytuje stručný popis rozvozové úlohy a její modifikací, a také i způsoby jejího řešení. Čtenáři také přibližuje kalkulaci nákladů v kamionové dopravě. Praktická část zobrazuje reálný problém společnosti Nestlé. Na reálných datech poukazuje na snižování nákladů, které vzniknou přesunutím skladu do nové lokality. Pomocí program MPL porovnává modelové trasy se skutečně uskutečněnými a opět poukazuje na potenciální snižování nákladů.
Implementace heuristik pro rozvozní problém s časovými okny
Trunda, Otakar ; Pelikán, Jan (vedoucí práce) ; Holý, Vladimír (oponent)
Rozvozní problém s časovými okny patří mezi těžké optimalizační problémy. Přestože má tento typ problémů mnoho praktických aplikací, otázka jeho efektivního řešení stále není uspokojivě objasněná. Tato práce se zabývá studiem Rozvozních problémů s časovými okny a návrhem nových algoritmů pro jejich řešení. Jsou zde představené dvě heuristiky a několik navazujících algoritmů, které tyto heuristiky dále rozšiřují. Efektivita navržených postupů je experimentálně ověřena na sadě testovacích dat. Součástí práce je také vytvoření desktopové aplikace, která implementuje navržené algoritmy a poskytuje další funkcionalitu pro usnadnění řešení rozvozních problémů v praxi. Patří mezi ně například generátor pseudo-náhodných zadání problému, vizualizace řešení a podobně.
Období vlády Ahmeta Zoga pohledem československé diplomacie
Křepinský, Matěj ; Vinš, Přemysl (vedoucí práce) ; Pelikán, Jan (oponent)
Práce se zaměřuje na léta 1925-1939 v Albánii, kdy byl v čele země Ahmet Zogu. Cílem je seznámit čtenáře s pohledem československého zastoupení v Tiraně na toto období skrze politické zprávy zasílané na ministerstvo zahraničí v Praze a ukázat, čemu především diplomaté věnovali pozornost. Na základě obsahové analýzy je popis politického zpravodajství rozdělen do pěti hlavních témat. Ty zahrnují osobu Ahmeta Zoga, vliv cizích států, domácí politiku, společnost a problematiku armády a četnictva. Zároveň je čtenář pro porozumění obsahu politického zpravodajství seznámen s historickým vývojem Albánie mezi léty 1925-1939, Zogovou biografií a vývojem československého meziválečného zastoupení v Tiraně.
Reflexe jugoslávské politiky a jugoslávské každodennosti v českém periodickém tisku v prvních letech po skončení druhé světové války
Vojnovič, Daniel ; Pelikán, Jan (vedoucí práce) ; Žíla, Ondřej (oponent)
Autor provede analýzu zpráv, komentářů, reportáží a dalších článků, ve kterých vybraná česká tištěná média referovala v letech 1945-1948 o dění v Jugoslávii. Bude si všímat jak zpravodajství o politických událostech či hospodářském vývoji Jugoslávie, tak i článků reflektujících jugoslávskou každodennost (kulturní události, národnostní vztahy, náboženství, turismus apod.). Chronologicky bude výzkum ohraničen květnem 1945 (osvobození Československa) a červnem 1948 (zveřejnění tzv. rezoluce Informačního byra). Heuristická základna práce bude zvolena tak, aby pokrývala politické rozvrstvení tehdejší české veřejné scény. Autor bude tedy analyzovat příslušné články v periodikách vydávaných KSČ či této straně blízkých (Rudé právo, Kulturní politika), prozkoumá články publikované v deníku Svobodné slovo, který vydávala Československá strana socialistická, a v deníku Lidová demokracie, tiskovém orgánu Československé strany lidové. Analyzovat bude též zpravodajství, komentáře a reportáže publikované v nezávislých denících a časopisech, které měly blízko k nekomunistickým stranám (Svobodné noviny, Přítomnost, Svobodný zítřek). Lze vycházet z hypotézy, že zpravodajství médií, která byla orientována levicově, bude převážně pozitivní, až oslavné. Dá se též předpokládat, že periodika politicky a ideově blízká...
Chorvatsko 1989-1990: mezi Jugoslávií a nacionalismem
Moskovič, Boris ; Pelikán, Jan (oponent) ; Vojtěchovský, Ondřej (oponent)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha , 6 8 Praha IČ: 6 8 DIČ: CZ 6 8 Jed á se o rigoróz í práci, která je uz a ou diplo ovou či disertač í prací. Děkuje e za pochope í.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 132 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 Pelikán, Jakub
3 Pelikán, Jaroslav
2 Pelikán, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.