Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 108 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Image of a Family in Selected Works of Italian Verismo
Šalagovič, Filip ; Flemrová, Alice (vedoucí práce) ; Pelán, Jiří (oponent)
Bakalárska práca porovnáva tri romány troch veristických autorov a modelov rodín, ktoré zobrazili vo svojich dielach. Práca sa zaoberá verizmom ako literárnym smerom, jednotlivými autormi, sociálnym, kultúrnym a psychologickým opisom postáv, a zaradením diela a jeho postáv do kontextu doby. V úvodnej kapitole práce je definovaný verizmus. Nasledujúce kapitoly sú venované jednotlivým dielam, kde popisujeme dielo, opisujeme jednu nami vybranú postavu, interakciu postavy s ostatnými postavami a popis rodiny z ekonomického a sociálneho aspektu. Každá kapitola sa venuje jednému dielu. V závere sú prezentované výsledky analýz jednotlivých diel a rodín a porovnávané hlavné postavy a rodiny. Kľúčové slová Taliansko - Sicília - Rím - 19. storočie - verizmus - rodina
Dopisy Pietra Aretina Tizianu Vecellimu
Krčmová, Michaela ; Pelán, Jiří (vedoucí práce) ; Žáčková, Magdalena (oponent)
(česky) Tato práce se zabývá renesančním porovnáváním jednotlivých druhů umění, takzvaným paragone, v tomto případě literatury a malířství. Ve druhé kapitole jsou stručně nastíněny biografické údaje Pietra Aretina s ohledem na jeho literární vývoj. Stěžejní částí této práce je překlad a analýza šesti literárních obrazů v dopisové kolekci Pietra Aretina malíři Tizianu Vecelliovi. V závěru jsou formulovány společné znaky těchto listů, jež můžeme označit za subžánrovou variantu epistolární literatury, charakteristickou pro dané období i povahu sociálních vztahů benátské společnosti Cinquecenta. Klíčová slova (česky) Aretino, Tizian, literatura, dopis, obraz, portrét, plátno, porovnání, společnost, renesance
Téma rodiny v díle Natalie Ginzburg
Macháčková, Michaela ; Flemrová, Alice (vedoucí práce) ; Pelán, Jiří (oponent)
Předmětem této diplomové práce nazvané Téma rodiny v díle Natalie Ginzburg je analýza vybrané prozaické tvorby jedné z největších spisovatelek dvacátého století se zaměřením na téma rodiny. V úvodu práce je krátké představení autorky (její biografická a bibliografická data). Dále je pak provedena analýza nejvýznamnějších prozaických děl s tématikou rodiny a vztahů. Následuje podrobnější analýza stěžejního díla Lessico famigliare a ke konci práce je pozornost věnována biografii o Manzoniho rodině La famiglia Manzoni.
Collodiho Pinocchiova dobrodružství v českých překladech a literárních adaptacích
Holanec, Kryštof ; Pelán, Jiří (vedoucí práce) ; Flemrová, Alice (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá dvěma staršími a dvěma novějšími českými překlady italského dětského románu Le Avventure di Pinochio. Storia di Un Burrattino v češtině známého jako Pinocchiova dobrodružství. Předmětem této práce je provedení analýzy překladů z hlediska jejich funkčnosti v cílovém prostředí a působení díla na cílového čtenáře. Analýza zkoumá odlišnosti v českých překladech na úrovni jednotlivých jazykových prvků. Dalším kritériem hodnocení překladů je jejich vztah k výchozímu textu resp. stupeň adekvátnosti překladu. Porovnáním českých překladů s originálem se zjišťuje do jaké míry v nich byl zachován původní autorův styl. Závěrečné hodnocení stanovuje, do jaké míry se jednotlivé překlady přiklánějí spíše k přijatelnosti v cílové literární kultuře či k adekvátnosti originálu.
Carlo Dossi a Scapigliatura
Fajtová, Anna ; Flemrová, Alice (vedoucí práce) ; Pelán, Jiří (oponent)
Tématem této bakalářské práce je vztah spisovatele Carla Dossiho k uměleckému hnutí milánské Scapigliatury. Autorka zkoumá jak Dossiho život, tak jeho dva první romány, L'Altrieri a Vita di Alberto Pisani. Analýza děl se zaměřuje na témata Scapigliatury, především na dualistické vidění světa a na ironické komentáře o stavu postrisorgimentální společnosti. V závěru jsou shrnuty výsledky dílčích analýz, na jejichž základě je zhodnoceno Dossiho místo v hnutí Scapigliatury.
Romeo and Juliet before Shakesperae
Szkanderova, Marie ; Pelán, Jiří (vedoucí práce) ; Bolletta, Ave (oponent)
Cílem této práce je načrtnout původ slavné hry Williama Shakespeara Romeo a Julie. Téměř všichni znají tuto hru, někdo ji viděl v divadle, někdo ji četl a někdo jiný ji shlédl v televizi, ale málokdo ví, že William Shakespeare byl pouze zručným interpretem dřívějších příběhů Romea a Julie, ať již veršovaných nebo psaných v próze. My se budeme snažit dojít až ke kořenům tohoto příběhu, který nezačíná tam, kde se objeví jména našich dvou protagonistů, ale tam, kde začíná topos zakázané lásky. Tam, kde se začíná objevovat topos společného pohřbení, nebo alespoň přání být spolu po smrti. Od těchto příběhů, které začínají v době, kdy člověk ještě neuměl psát, přejdeme do doby, kdy lidé začínali zapisovat ústně předávané příběhy a jejich nesčetné varianty, a postupně přejdeme do období humanismu a renesance, které bylo velmi úrodné ve všech uměleckých směrech, a bylo to v tomto období, kdy náš příběh dostává nám dobře známý ráz. Jelikož to byli právě Italové, kdo jako první napsali příběh Romea a Julie, pozastavíme se u nich nejdéle a zkusíme přiblížit prostředí jednotlivých spisovatelů a rozdíly mezi jednotlivými příběhy našich milenců. Poté se vydáme po stopách Romea a Julie dále, až dojdeme k nám dobře známému dramatickému dílu Williama Shakespeara. V závěru se zastavíme u zahraničních verzí tohoto...
Pronikání humanismu a renesance do české knižní kultury
Fernández Couceiro, Eduardo ; Voit, Petr (vedoucí práce) ; Pelán, Jiří (oponent) ; Halama, Ota (oponent)
Předkládaná disertační práce zkoumá proces pronikání humanismu a renesance do české knižní kultury od zavedení knihtisku až po rok 1547. Kriticky se staví proti převažující interpretační linii, vedoucí od národního obrození až po marxistickou literární vědu, která se snažila za každou cenu uchovat velkolepý obraz 16. století jako "zlatého věku". Studie se opírá o poslední práce Petra Voita o českém knihtisku 1. poloviny 16. století a sleduje recepci humanismu a renesance z komplexního hlediska (ediční profily; typografie; ilustrace a knižní dekor; čtenářská recepce). Rozbor ukazuje, že ve sledovaném období žila česká převážně reformačně orientovaná společnost v sebestředném náboženském mesianismu a stavěla se rezervovaně až odmítavě k jakýmkoliv kulturním novinkám, zejména těm, které pocházely z Italie jakožto sídla nenáviděného papežství. Knihtiskařská produkce velmi zřetelně odrážela konzervatismus a mravní rigorismus utrakvistické společnosti, která ignorovala zábavnou literaturu, protože ji považovala za samoúčelnou anebo dokonce za nežádoucí. V tomto rigidním náboženském schématu nenašly do české knižní kultury cestu renesanční literární žánry (petrarkovská poezie, novela, básnický epos atd.) ani humanistický textově-kritický přístup k antickým textům. Po celé sledované období jsou překlady z...
Giacomo Leopardi's Zibaldone
Přikrylová, Nikola ; Flemrová, Alice (vedoucí práce) ; Pelán, Jiří (oponent)
Cieľom tejto práce je nahliadnuť na Zibaldone di pensieri, súkromný denník talianskeho básnika, spisovateľa a filozofa Giacoma Leopardiho. Úvodnú časť práce tvorí autorov biografický medailón. Pozornosť upriamime na Leopardiho detstvo, mladosť a udalosti, ktoré ovplyvnili autorove myslenie. Hlavná časť práce sa zameriava na denník Zibaldone; zaoberá sa jeho štruktúrou, autobiografickými prvkami a rôznymi spôsobmi náhľadu na tento text. V nasledujúcej časti analyzujeme vybrané témy Zibaldone. Sledujúc vývoj Leopardiho myslenia, si priblížime rôzne fázy autorovho pesimizmu a jeho postoj voči prírode, rozumu, ľudskému osudu a svetu antickému a modernému.
Zločin a trest po sicilsku v prózách současných italských spisovatelů-novinářů
Šupíková, Barbora ; Flemrová, Alice (vedoucí práce) ; Pelán, Jiří (oponent)
Záměrem této práce je ukázat, jaká jsou specifika práce současných italských autorů, kteří se prosadili jak jako novináři, tak jako spisovatelé, a svou žurnalistickou i prozaistickou tvorbu věnují tématům organizovaného zločinu v dnešní sicilské společnosti. Pro analýzu byli zvoleni autoři Roberto Alajmo, Gaetano Savatteri a Salvo Sottile a jejich literární díla È stato il figlio, Tempo niente. La breve vita felice di Luca Crescente, Gli uomini che non si voltano, I ragazzi di Regalpetra, Maqeda a Più scuro di mezzanotte. Kritériem pro výběr děl bylo zejména časové vymezení jejich vzniku - byla poprvé publikována po roce 2005 a zároveň jde vesměs o nejnovější literární díla vybraných autorů, splňujících zadání práce. Jednotliví autoři jsou představeni po úvodní části, která stručně popisuje logicky úzký vztah spisovatelů a novinářů v dějinách italské literatury od sjednocení Itálie v roce 1870 a věnuje se historii sicilské mafie a fenoménu mafie v sicilské literatuře. V následné analytické části je věnován prostor práci jednotlivých spisovatelů-novinářů. Důraz je kladen na rozbor prozaistických textů s přihlédnutím k žurnalistické tvorbě autorů. Sledována je zejména tematická linie jejich tvorby a možná reflexe událostí souvisejících s organizovaným zločinem, kterých se zvolení...
Lyrická linie sicilských prozaiků 20. století. Mytický realismus Elia Vittoriniho a jeho pokračování v dílech Bufalina, Bonaviriho a Consola
Baroni, Sarah ; Flemrová, Alice (vedoucí práce) ; Pelán, Jiří (oponent)
(česky) Cílem této práce je důkladně prozkoumat pojetí mýtu a lyrické tendence v tvorbě Elia Vittoriniho a poté sledovat jejich pokračování v dílech Vincenza Consola, Giuseppa Bonaviriho a Gesualda Bufalina. Nejprve jsme stručně popsali aspekty mýtického realismu v italské literatuře 20. století a Sicílii jako literární topos. V dalších kapitolách jsme se věnovali jednotlivým spisovatelům, které jsme si nejprve představili v krátkých medailonech, poté jsme přistoupili k analýzám jejich vybraných románů, v nichž jsme akcentovali mýtické prvky, symbolické motivy a tíhnutí jednotlivých autorů k lyrické próze. V závěru práce jsme komparativně nahlédli výsledky provedených analýz a krátce zhodnotili, jaký je obraz Sicílie, jež z tvorby námi vybraných autorů vystupuje.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 108 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 PELÁN, Jakub
1 Pelán, Jaroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.