National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
Cocoa Trade in Colonial Spanish America
Pekařová, Jana ; Binková, Simona (advisor) ; Křížová, Markéta (referee)
My dissertation is focusing on the cocoa trade in colonial Spanish America. Cocoa is undoubtedly one of the New World products which has dominated Europe. The work is divided into four chapters. The first chapter focuses on pre-Columbus period. It describes the origin of cocoa bean, its spread and its significance to the first cultivators. Considerably big part of this chapter is dedicated to the importancy of cocoa bean for the Aztecs culture.The next chapter focuses on the arrival of Spanish colonists, their first experiences with cocoa bean, the beginning of the cocoa trade and its introduction and spread to Europe. The main points of the third chapter are the main areas of cocoa production and trading in the colonial period. Each part of this chapter focuses not only on the trade in Venezuela, Ecuador and New Spain but also on other related topics. The fourth chapter briefly describes Bourbon reforms and shows their influence on different areas of production in 18th and the beginning of 19th century. All findings are summarized at the final part. Keywords: Cocoa, trade, colonial Spanish America, Colonial administration, Spain, Viceroyalty of New Spain,Viceroyalty of Peru
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv pastvy na biodiverzitu xerotermních společenstev NPR Větrníky
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Pekárová, Jana
Sledování vlivu pastvy na změnu druhové diverzity xerotermní travobylinné vegetace svazu Cirsio-Brachypodion pinnati bylo započato v roce 2000. Pokus byl založen na sledování změn vegetace na trvalých plochách. Na základě shrnutí odpovědí rostlin na tento typ disturbance bude formulována rámcová prognóza vývoje vegetace v dalších letech a navržen optimální způsob managementu v NPR.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv pastvy na biodiverzitu xerotermních společenstev NPR Větrníky
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Pekárová, Jana
Sledování vlivu pastvy na změnu druhové diverzity xerotermní travobylinné vegetace svazu Cirsio-Brachypodion pinnati bylo započato v roce 2000. Pokus byl založen na sledování změn vegetace na trvalých plochách. Na základě shrnutí odpovědí rostlin na tento typ disturbance bude formulována rámcová prognóza vývoje vegetace v dalších letech a navržen optimální způsob managementu v NPR. Pastva proběhla 1.6.-6.8. v počtu cca 7 ks/ha. Vzhledem k charakteru vegetace se jeví pastva vhodná pouze jako občasný typ managementu střídaný s kosením a ponecháním bez zásahu.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Možnosti obnovy stepní vegetace po vykácení akátu v NPR Pouzdřanská step a Kolby, NPP Křéby
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Pekárová, Jana
Sledování sekundární sukcese po vykácení akátu v chráněných územích s xerotermními trávníky navazuje na výzkumy započaté v roce 1994. Pokus byl založen ve dvou územních (NPR Pouzdřanská step a Kolby, NPP Křéby) celkem na 25 trvalých plochách. V prvním roce obnovení sledování byly vyhodnoceny změny pokryvnosti a růstové strategie rostlin a dále obsahu dusíku v rostlinné biomase v časové řadě od roku 1994. Ve druhém roce pokračovalo sledování vegetace v trvalých plochách a znovu byly provedeny některé analýzy se soubory dat obohacenými o data z roku 2001.

See also: similar author names
4 Pekařová, Jana
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.