Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 176 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Porovnání Java EE frameworku EJB a Spring
Kadlec, Petr ; Pecinovský, Rudolf (vedoucí práce) ; Šlajchrt, Zbyněk (oponent)
Práce se zabývá porovnáním základních rysů a stylu vývoje s technologiemi Spring a Java EE. Oba frameworky slouží k tvorbě podnikových aplikací na platformě Java. Nástroje jsou porovnávány z hlediska přístupu a implementace řešení typických oblastí každého podni-kového informačního systému. Patří sem práce se základními komponentami aplikační logiky, oblast práce s databází, zabezpečení, řešení prezentační vrstvy, webových služeb či testování. Součástí práce jsou také ukázkové aplikace, na kterých jsou některé popisované rysy obou technologií předve-deny. V práci se také nachází přehled a popis některých chystaných novinek, které by měly být součástí nadcházejících verzí obou frameworků. V době psaní práce se jedná o verze Spring 5 a Java EE 8.
Analyzujte možnosti aplikace strojového učení na load-balancing
Sýkora, Jan ; Pecinovský, Rudolf (vedoucí práce) ; Šlajchrt, Zbyněk (oponent)
Strojové učení i vyvažování zátěže jsou známá a již dobře prozkoumaná témata, z toho důvodu se tato diplomová práce se zaměřuje na možnosti aplikace strojového učení na vyvažování a distribuování HTTP protokolu. Hlavním cílem mé práce je nalézt metody pro zvýšení utilizace systémů distribuujících zátěž, dosáhnutím stanoveného cíle lze snížit monetární náklady a zvýšit stabilitu daného systému. V první části se práce zaměřuje na metody a postupy v rámci strojového učení v kontextu případné aplikace na vyvažování. Následně jsou popsány současné přístupy k vyvažování zátěže v HTTP protokolu. V poslední části je navržena metoda vyvažování zátěže využívající modelu vytvořeného pomocí strojového učení. Metoda využívá "nejméně zatížený" principu s predikovanými hodnotami. Modely byly nalezené pomocí prohledávání hrubou silou s cílem nalezení nejkvalitnějších modelů. Nalezené modely byly otestovány a dosahovaly dobrých výsledků Testovalo se více než sto různých modelů a ne všechny dosahovaly dobrých výsledků a nebo měly příliš dlouhé doby učení. Tyto faktory je diskvalifikovaly z případného použití v dalších testech. Modely byly porovnány na základě změřené utilizace a metrik pro regresní modely strojového učení. Navrženou metodu je možné aplikovat na reálný systém, ale vyžadovalo by to definovat doménově specifickou metriku. Aplikace by vyžadovala opakovat prohledávání hrubou silou za účelem nalezení nejlepšího modelu a navržení systému na základě vybraného modelu.
Specifické problémy začátečníků při studiu programování a možnosti jejich řešení
Procházková, Petra ; Pecinovský, Rudolf (vedoucí práce) ; Pavlíčková, Jarmila (oponent)
Tato bakalřská práce se zabývá problémy začátečníků při studiu programování na Vysoké škole ekonomické v Praze na fakultě informatiky a statistiky. Týká se to zejména studentů, kteří studují předmět Programování v Javě.
Analýza současných trendů ve výuce programování
Hrách, Lukáš ; Pecinovský, Rudolf (vedoucí práce) ; Pavlíčková, Jarmila (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je zmapování trendů v programování a jejich využití ve výuce. Tohoto cíle je dosaženo analýzou trendů vývoje programování jak v přítomnosti, tak s výhledem do blízké budoucnosti, následnými rozhovory s odborníky zodpovědnými za výuku programování na českých školách. Další částí práce je rozbor metodik výuky pro-gramování s bližším zaměřením na metodiku Architecture First, jejíž tvůrcem je vedoucí této práce pan inženýr Pecinovský. Na základě provedených průzkumů byla zjištěná data okomentována, popsány různé pro-blémy výuky programování a navrhnuta řešení, jak vést výuku studentů, jak implementovat trendy do výuky a tím zjednodušit pochopení látky ze strany studenta. Hlavním přínosem práce je tedy soubor doporučení pro výuku programování se zaměřením na úvodní kurzy.
Analýza architektury a nadstavbových možností frameworku JUnit
Kadeřábek, Martin ; Pecinovský, Rudolf (vedoucí práce) ; Pavlíčková, Jarmila (oponent)
JUnit představuje jeden z nejoblíbenějších testovacích frameworků v programovacím jazyce Java. V blízké budoucnosti je plánováno vydání nové verze, pojmenované jako JUnit 5. JUnit 5 přináší novou koncepci a nové možnosti pro psaní jednotkových testů. Hlavním předmětem této bakalářské práce je analýza konceptu, architektury a nadstavbových možností vyvíjeného frameworku JUnit 5. K tomu práce využívá výklad jednotlivých novinek doplněný ukázkovými příklady. Bakalářská práce čtenáře seznamuje s novou architekturou a novými možnostmi frameworku JUnit 5. První polovina práce se věnuje jednotkovému testování. Dává ho do kontextu testování softwaru a zařazuje framework JUnit mezi ostatní testovací frameworky. Druhá polovina práce se věnuje výhradně nové verzi frameworku JUnit. Analyzuje jeho celkovou architekturu a jeho možnosti pro psaní testů. Na závěr je předestřeno doporučení do výuky na základě této analýzy.
Prostředí pro vývoj aplikací v jazyce Swift pod operačním systémem iOS
Holka, Tomáš ; Pecinovský, Rudolf (vedoucí práce) ; Oraný, Vladimír (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vývojovým prostředím Xcode, které spolu s novým jazykem Swift dodává začínajícím i zkušeným programátorům mocný, ale zároveň velmi přívětivý nástroj pro psaní moderních aplikací pro systémy zařízení od společnosti Apple. Cílem této práce je charakterizovat vývojové prostředí Xcode, rozebrat využití jednotlivých nástrojů na jednoduché aplikaci psané v jazyce Swift a postupnými, podrobně vysvětlenými kroky, uvést čtenáře do programování pro systém iOS.
Porovnání nejrozšířenějších vývojovýcn nástrojů pro tvorbu her
Soukup, Martin ; Pecinovský, Rudolf (vedoucí práce) ; Sečkár, Alois (oponent)
Bakalářská práce se zabývá porovnáním nejrozšířenějších vývojových nástrojů pro tvorbu her. Autor zasazuje vývojové nástroje pro tvorbu her do kontextu současného herního průmyslu, analyzuje stav trhu a trendy v oblasti vývojových nástrojů pro tvorbu her. Největší část je zaměřena na porovnání vývojových nástrojů, kdy je vybráno pět nástrojů, tyto nástroje jsou představeny, jsou stanoveny kritéria, podle nichž jsou nástroje porovnány. Prostřednictvím tvorby jednoduché hry pro platformu Android jsou demonstrovány základní aspekty práce s vybraným vývojovým nástrojem pro tvorbu her.
Možnosti využití počítačových her pro zlepšení funkce podniku
Kadeřávek, Jakub ; Pecinovský, Rudolf (vedoucí práce) ; Vondráček, Martin (oponent)
Práce je zaměřena na gamifikaci a její využití ke zlepšení funkce podniku. Cílem práce je seznámit čtenáře se samotnou gamifikací, zhodnotit současný stav a nastínit její možnosti využití především v oblasti produktivity zaměstnanců. Samotná práce nejprve definuje počítačovou hru i hru jako takovou, vysvětlí její základní principy a mechanismy. Osvětlí základní pojmy z motivace a psychologie, které jsou potřebné k pochopení a správnému uchopení gamifikace. Následně jsou tyto poznatky využity v kapitole gamifikace, kde práce nejprve krátce popíše historii, zhodnotí současný stav a nastíní možný vývoj do budoucna. Následně popisuje základní prvky a mechanismy z gamifikace a demonstruje je na kon-krétních příkladech z praxe. Závěr je pak věnován vlastní aplikaci, která si dává za cíl zvýšit produktivitu a motivaci zaměstnanců v kavárenském odvětví. Tato aplikace byla navržena speciálně pro účely této práce.
Požadavky podniků na profil absolventa – softwarového vývojáře
Šouta, Richard ; Pecinovský, Rudolf (vedoucí práce) ; Rais, Aziz (oponent)
Práce se zabývá zmapováním požadavků, které na programátory kladou podniky. Cíle je dosaženo analýzou studijních plánů vybraných vysokoškolských programů se zaměřením na informatiku a vývoj software a zmapováním požadavků podniků na programátory formou strukturovaných rozhovorů s odborníky z praxe a následným porovnáním zjištěných skutečností. Hlavním přínosem práce je aktuální profil softwarového vývojáře tak, jak ho požadují podniky, a upozornění na nesoulad mezi nabytými a požadovanými schopnostmi absolventů vysokých škol včetně doporučení pro učitele a studenty, jak se dá tento rozpor zmírnit či odstranit.
WebGL
Pecha, Jan ; Pecinovský, Rudolf (vedoucí práce) ; Mazánek, Petr (oponent)
Práce analyzuje současné způsoby a možnosti zobrazování 3D grafiky na internetu. Jejím hlavním cílem je rozebrat a popsat základní vlastnosti moderního standardu WebGL pro interaktivní 2D a 3D grafiku na webu. Zároveň jsou charakterizovány nejznámější pomocné frameworky implementující tento standard a na vytvořených jednoduchých příkladech je demonstrováno jejich použití. Práce také informuje o možnostech uplatnění WebGL v různých odvětvích.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 176 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.