Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stanovení vybraných fenolických látek v ovoci
Pechová, Martina ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Martina Pechová Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení vybraných fenolických látek v ovoci Tato diplomová práce se zabývá vývojem a optimalizací HPLC metody pro stanovení vybraných fenolických látek - kyselina gallová, kyselina chlorogenová, kyselina kávová, katechin, epikatechin, rutin, kvercetin, kvercitrin, floretin a floridzin. V této práci jsou zahrnuty informace o obecné charakteristice fenolických látek a o jejich struktuře. Dále je stručně popsána metoda HPLC a je zmíněna krátká rešerše odborných publikací týkajících se uvedeného tématu. V rámci optimalizace bylo testováno několik typů gradientů mobilní fáze, stacionárních fází (chromatografických kolon typu C18, fenyl-hexyl, bifenyl, amino, kyano a monolitická kolona), další podmínky separace (teplota, extrakce) a byla provedena částečná validace metody. K analýze vybraných látek byla použita předkolona Ascentis Express C18 (5 x 4,6 mm x 5 µm) a kolona Kinetex C18 (150 x 4,6 mm x 5 µm). Detekce byla provedena pomocí DAD spektrofotometrického detektoru při vlnových délkách 255, 280, 320 a 365 nm, teplotě kolonového prostoru 30 řC s využitím gradientové eluce s mobilní fází acetonitril a voda s úpravou pH...

Pechová, Martina ; Mucha, Ivan, (vedoucí práce)
Stanovení vybraných fenolických látek v ovoci
Pechová, Martina ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Martina Pechová Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení vybraných fenolických látek v ovoci Tato diplomová práce se zabývá vývojem a optimalizací HPLC metody pro stanovení vybraných fenolických látek - kyselina gallová, kyselina chlorogenová, kyselina kávová, katechin, epikatechin, rutin, kvercetin, kvercitrin, floretin a floridzin. V této práci jsou zahrnuty informace o obecné charakteristice fenolických látek a o jejich struktuře. Dále je stručně popsána metoda HPLC a je zmíněna krátká rešerše odborných publikací týkajících se uvedeného tématu. V rámci optimalizace bylo testováno několik typů gradientů mobilní fáze, stacionárních fází (chromatografických kolon typu C18, fenyl-hexyl, bifenyl, amino, kyano a monolitická kolona), další podmínky separace (teplota, extrakce) a byla provedena částečná validace metody. K analýze vybraných látek byla použita předkolona Ascentis Express C18 (5 x 4,6 mm x 5 µm) a kolona Kinetex C18 (150 x 4,6 mm x 5 µm). Detekce byla provedena pomocí DAD spektrofotometrického detektoru při vlnových délkách 255, 280, 320 a 365 nm, teplotě kolonového prostoru 30 řC s využitím gradientové eluce s mobilní fází acetonitril a voda s úpravou pH...
Muzikoterapie z pohledu specifických poruch učení a chování
PECHOVÁ, Martina
Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře s jedním z alternativních směrů {--} s muzikoterapií, uvést do problematiky specifických poruch učení a chování a v neposlední řadě podat jakýsi návod, jak využít prvků muzikoterapie při práci s dětmi s těmito poruchami. Práce je rozčleněna na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů muzikoterapie, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspinxie, dysmúzie, dyspraxie. Snaží se objasnit problematiku ADHD a poukázat na souvislost mezi specifickými poruchami učení a chování. Praktická část obsahuje dvacet cvičení, která byla sestavena na podkladě metodické příručky autorů Mgr. M. Beníčkové, Ph.D. a Mgr. Z. Vilímka, kteří využívají českou muzikoterapeutickou metodiku {--} Hudbu těla, a zároveň na podkladě kazuistik dvou chlapců, kteří chodí do základní školy praktické. Každé cvičení je zaměřeno na rozvoj určitých funkcí, je doplněno pomůckami, motivací, vlastním popisem a rozborem, který vychází z praktického provedení. Při hodnocení je využito metody pozorování.

Viz též: podobná jména autorů
1 PECHOVÁ, Magdaléna
12 PECHOVÁ, Martina
3 PECHOVÁ, Michaela
2 Pechová, Marcela
1 Pechová, Marika
1 Pechová, Markéta
3 Pechová, Michaela
1 Pechová, Miroslava
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.