National Repository of Grey Literature 27 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Photosynthetic characteristics of phytoplankton in eutrophic waters
Tesařová, Blanka ; Pechar, Libor (advisor) ; Fott, Jan (referee)
Photosynthesis and primary production were estimated in fishpond phytoplankton during period 2008-2010 in Třeboň fishpond region, Czech Republic. Photosynthesis was measured by the oxygen method in computer-assisted light pipetting system Illuminova. Altogether 64 samples of fishpond phytoplankton and 11 cyanobacterial cultures were analysed. Cyanobacteria and chlorococcal algae formed the most important part of phytoplankton biomass and their photosynthesis-irradiance (P-I) curves showed shade-adapted type of P-I curves with the high photosynthetic efficiency. No significant differences in the main parameters of P-I curves were obtained between different types of phytoplankton (chlorococcal-dominated, cyanobacteria- dominated). The results are consistent with the high turbid conditions in eutrophic or hypetrophic fishponds. On the contrary photosynthesis in cyanobacterial cultures differs from "wild" phytoplankton and therefore they can not be taken in primary production models. Primary production was estimated according Talling's model (1957), based on daily measurement of radiation, extinction coefficient of water and seasonal courses of chlorophyll concentration. Photosynthetic capacity and onset of light saturation determined in P-I curves were used as physiological parameters of Talling's model. The...
Water quality change in small watersheds after sewage water treatment plant building
Rödlová, Sylva ; Langhammer, Jakub (advisor) ; Kvítek, Tomáš (referee) ; Pechar, Libor (referee)
Změny kvality vody v malých tocích, vyvolané vybudováním čistírny odpadních vod, představují doposud málo studované a přitom velmi aktuální téma současné hydrologie. Tato studie se zabývá popsáním těchto změn a faktorů, které je ovlivňují. Pro účely výzkumu bylo vybráno pět malých, zemědělsky využívaných povodí prvního řádu (čtyři povodí průměrně 6 km2 , jedno 16 km2 ). V každém zájmovém území byla vždy jedna vesnice od 640 do 2 500 obyvatel. Během 7 - 16 let trvajícího měsíčního monitoringu základních indikátorů kvality vody (O2, BSK5, CHSKCr, TOC, konduktivita, N-NH4, N-NO2, N-NO3, PC, P-PO4) byla zachycena stavba čistíren v obcích. Spolu s daty o účinnosti čistíren byly vyhodnoceny změny kvality vody v toku. Identifikované typy změn ukazují na problematické aspekty vývoje kvality vody v malých povodích. Kromě očekávaného rychlého a razantního snížení hodnot zátěže po výstavbě čistírny odpadních vod se vyskytují i odlišné projevy změn - pouze mírné snížení zátěže, stagnace, dokonce i zvýšení koncentrací sledovaných indikátorů. Mezi další typické změny patří navýšení hodnot 1-2 roky před uvedením čistírny do provozu a opožděná nitrifikace v toku způsobená nevhodným provozem čistírny. Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující změny patří provoz čistírny, velikost průtoku recipientu, zemědělské...
Sledování změn krajinného prostředí prostřednictvím analýz multispektrálních satelitních dat v okolí jaderné elektrárny Temelín
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice ; Vácha, Aleš ; Havelka, Ladislav ; Pechar, Libor ; Brom, Jakub ; Procházka, Jan ; Hais, Martin ; Pecharová, Emilie
Cílem studie je: 1. Terénní monitoring teplotně-vlhkostních parametrů krajinného krytu na lokalitách zemědělských kultur a lesních porostů sledovaných v předchozích letech; 2. Pořízení a zpracování dvou družicových scén družice Landsat TM 5 z hlediska teplotně-vlhkostních parametrů krajinného krytu; 3. Syntéza dlouhodobého sledování teplotně-vlhkostních parametrů krajinného krytu; 4. Hodnocení sledovaných ploch za využití termovizních metod: Pozemní průzkum bude doplněn o sledování pomocí termokamery ThermaCam 695, která poskytuje údaje o radiační teplotě povrchu (poslouží jako podklad pro hodnocení pomocí dálkového průzkumu Země). Všechny údaje doplní dlouhodobé řady monitoringu.
Aspekty dlouhodobé udržitelnosti při obnově podkrušnohorské krajiny
Šternberkovo muzeum, Praha ; ENKI o.p.s., Třeboň ; Trpáková T+T ; R-Princip Most s.r.o., Most ; LARECO, Říčany ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, České Budějovice ; Drábek, Karel ; Přikryl, Ivo ; Trpáková, Ivana ; Trpák, Pavel ; Svoboda, Ivan ; Pixová, Kateřina ; Sklenička, Petr ; Havelka, Ladislav ; Vácha, Aleš ; Sýkorová, Zuzana ; Procházka, Jan ; Šmahel, Lukáš ; Hais, Martin ; Wotavová, Kateřina ; Broumová, Hana ; Pechar, Libor ; Pecharová, Emilie
Pro potřeby studie byla vymezena následující kritéria hodnocení variant obnovy těžbou narušených segmentů krajiny: 1. stabilita toku energií, vody a látek v krajině s důrazem na malý oběh (odtoky, evaporace), 2. struktura krajiny, prostorové rozložení krajinných prvků (indikační hodnoty krajinného pokryvu), 3. biotická rozmanitost krajiny podmíněná různorodostí typů ekosystémů (heterogenita), 4. migrace organismů v návaznosti na okolní genofondové zdroje (migrace pozitivní, negativní, prostupnost krajiny), 5. stabilita krajiny (respektování paměti krajiny, schopnost zotavení, resistence a resilience po disturbanci, minimalizace vkládání dodatkové energie k zajištění stability, odnos částic, erozní zatížení) podmínky pro rozvoj diverzity krajiny včetně aspektů časových. Byla vytvořena první varianta srovnávací tabulky pro posouzení rozpracovaných jednotlivých kritérií (bez hodnocení kritérií ekonomických).
Aspekty dlouhodobé udržitelnosti při obnově podkrušnohorské krajiny
Trpáková T+T ; R-Princip Most s.r.o., Most ; LARECO, Říčany ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, České Budějovice ; Trpáková, Ivana ; Trpák, Pavel ; Svoboda, Ivan ; Sklenička, Petr ; Procházka, Jan ; Šmahel, Lukáš ; Hais, Martin ; Wotavová, Kateřina ; Broumová, Hana ; Pechar, Libor ; Pecharová, Emilie
Cílem projektu je ověřit koncepce obnovy podkrušnohorské krajiny narušené těžbou, zejména segmenty krajiny s navrhovanými rozsáhlými zatopenými plochami z hlediska aspektů dlouhodobé udržitelnosti a druhové rozmanitosti cílové krajiny. Navrhnout a posoudit alternativní koncepce obnovy krajiny, která vytvoří vyšší potenciál pro vznik druhově rozmanité krajiny a vyšší potenciál využívání krajiny pro rozvoj regionu. Navrhnout a posoudit alternativní koncepce obnovy krajiny v prostoru těžebních lokalit ČSA a Vršany, které zajistí vyšší potenciál vzniku druhově rozmanité krajiny a vyšší potenciál využití krajiny pro rozvoj regionu.
Aspekty dlouhodobé udržitelnosti při obnově podkrušnohorské krajiny
Šternberkovo muzeum, Praha ; Trpáková T+T ; R-Princip Most s.r.o., Most ; LARECO, Říčany ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, České Budějovice ; Drábek, Karel ; Přikryl, Ivo ; Trpáková, Ivana ; Trpák, Pavel ; Svoboda, Ivan ; Pixová, Kateřina ; Sklenička, Petr ; Havelka, Ladislav ; Vácha, Aleš ; Sýkorová, Zuzana ; Procházka, Jan ; Šmahel, Lukáš ; Hais, Martin ; Wotavová, Kateřina ; Broumová, Hana ; Pechar, Libor ; Pecharová, Emilie
Výstupy projektu za období 2003-2005 (filosofické a koncepční předpoklady, program řešení, metodika, základní principy biotopů pro měření evapotranspirace, zpracování distančních dat) a vyhodnocení výsledků (vyhodnocení historického land use a land cover, současný stav krajiny - mapování aktuální vegetace a jejich teplotních charakteristik jako podpůrného prvku rekultivačních modelů, vodohospodářská problematika řešených území - lom ČSA a lom Vršany, hlavní principy implementace krajinné heterogenity do obnovy posttěžebních lokalit).
Aspekty dlouhodobé udržitelnosti při obnově podkrušnohorské krajiny: Vršany
Trpáková T+T ; R-Princip Most s.r.o., Most ; LARECO, Říčany ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, České Budějovice ; Trpáková, Ivana ; Trpák, Pavel ; Svoboda, Ivan ; Pixová, Kateřina ; Sklenička, Petr ; Havelka, Ladislav ; Vácha, Aleš ; Sýkorová, Zuzana ; Procházka, Jan ; Hais, Martin ; Broumová, Hana ; Pechar, Libor ; Pecharová, Emilie
Technická část projektu je rozdělena do těchto kapitol: 1. Filosofické a koncepční předpoklady, 2. Program řešení, metodika, 3. Vyhodnocení výsledků (vyhodnocení stávajícího stavu lokality Vršany, technický popis, biologický popis, historický Land cover a Land use, analýza zachovalých přírodních znaků, charakteristik a hodnot okolní krajiny, charakteristika rekultivačních projektů z technického hlediska pro Vršany a návrh krajinně architektonického řešení).
Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů vývoje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín: Roční zpráva o výsledcích plnění jednotlivých úkolů uložených MŽP k Závěrům melkského procesu za rok 2003
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, České Budějovice ; Vácha, Aleš ; Havelka, Ladislav ; Tůma, Václav ; Radolfová, Marie ; Kučera, Zdeněk ; Včelák, Václav ; Šmahel, Lukáš ; Sýkorová, Zuzana ; Pechar, Libor ; Broumová, Hana ; Brom, Jakub ; Wotavová, Kateřina ; Procházka, Jan ; Hais, Martin ; Pecharová, Emilie
Zpráva obsahuje vyhodnocení dílčích úkolů plněných v roce 2003: 1. Studium dynamiky klíčových bioindikátorů stavu vybraných suchozemských ekosystémů, 2: Sledování dlouhodobých změn a hodnocení vývojových trendů krajinného prostředí prostřednictvím analýz dat dálkového průzkumu Země, s důrazem na dynamiku vlhkostních a teplotních parametrů ve vztahu ke změnám struktury a funkce vegetace, 3. Vyhodnocení územního vývoje sídel, vývoje počtu obyvatel a závislosti na měnících se historických podmínkách, vývoj sociální struktury obyvatel a změn ve vlastnictví půdy a interpretace těchto vývojových trendů ve změnách charakteru krajiny.
Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů vývoje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín: Program k zajištění úkolu č. 17 uloženého MŽP ČR usnesením vlády č. 156 ze dne 20.2.2002 k Závěrům melkského procesu za rok 2003
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, České Budějovice ; Vácha, Aleš ; Havelka, Ladislav ; Wotavová, Kateřina ; Tůma, Václav ; Sýkorová, Zuzana ; Pechar, Libor ; Broumová, Hana ; Brom, Jakub ; Procházka, Jan ; Hais, Martin ; Pecharová, Emilie
Zpráva obsahuje vyhodnocení dílčích úkolů plněných v roce 2005: 1. Studium dynamiky klíčových bioindikátorů stavu vybraných suchozemských ekosystémů, 2: Sledování dlouhodobých změn a hodnocení vývojových trendů krajinného prostředí prostřednictvím analýz dat dálkového průzkumu Země, s důrazem na dynamiku vlhkostních a teplotních parametrů ve vztahu ke změnám struktury a funkce vegetace, 3. Vyhodnocení územního vývoje sídel, vývoje počtu obyvatel a závislosti na měnících se historických podmínkách, vývoj sociální struktury obyvatel a změn ve vlastnictví půdy a interpretace těchto vývojových trendů ve změnách charakteru krajiny.
Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Tušil, Petr ; Rešl, Jiří ; Luzar, Tomáš ; Pechar, Libor ; Máchová, Jana ; Sezimová, Hana ; Řehulka, Jiří ; Lojkásek, Bohumír ; Badurová, Jana ; Šajer, Jiří ; Krečmerová, Pavlína ; Šlouf, Vladimír ; Soldán, Přemysl
Identifikace antropogenních tlaků na stav půd, kvalitu vodních zdrojů a na změnu habitatu vodních ekosystémů s možností predikce či průkazu konkrétních dopadů na biologické komponenty dotčeného vodního ekosystému. Zpráva je rozdělena do pěti oblastí: 1. Bilance znečištění povrchových vod v povodí řeky Odry, 2. Průkaz a predikce antropogenních tlaků na biologické komponenty vodních ekosystémů, 3. Vliv intenzifikace chovu ryb na jakost vod, 4. Publikace výsledků řešení projektu, 5. Souhrnné hodnocení antropogenních tlaků v povodí řeky Odry. Nejproblematičtějšími parametry z množiny společných relevantních znečišťujících látek pro českou část MOPO (mezinárodní oblast povodí Odry) z pohledu národních limitních standardů jsou polyaromatické uhlovodíky a na úrovni evropských norem PAU a těžké kovy - rtuť a kadmium. Negativní vlivy se významně zesilují pod většími aglomeracemi. V povodí je neuspokojivá situace z hlediska možnosti rychlé detekce havarijního zhoršení biologické jakosti odpadních vod.

National Repository of Grey Literature : 27 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 PECHAR, Luboš
2 Pechar, Lukáš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.