National Repository of Grey Literature 32 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Development and evaluation of computer application for teaching and determination of natural species
PECHAR, Luboš
Available e-learning applications for teaching and recognition of natural species and testing the level of achieved knowledge were evaluated in this thesis. Problems and limits of these tools were identified. Based on the evaluation the unique tool for test developing was designed which can be used for self-learning as well as for testing within the school program. The outcome of the theses is a new application "Poznávačka". New application allows teachers to create lists of species which are available as a study material for their students.
You cannot step into the same fishpond twice - an evolution of fishpond ecosystems to hypertrophy
Vrba, Jaroslav ; Benedová, Z. ; Jezberová, Jitka ; Matoušů, Anna ; Musil, M. ; Nedoma, Jiří ; Pechar, L. ; Potužák, J. ; Řeháková, Klára ; Šimek, Karel ; Šorf, M. ; Zemanová, J.
Shallow manmade fishponds in south Bohemia were used for fish production for centuries, however, their ecosystems have changed dramatically due to excessive nutrient loading and fish stocking. Preliminary results of ten sampled fishponds suggested their hypertrophic status at present, while their plankton structure and dynamics reflected the actual size/age class of fish stock consisting predominantly of common carp. Planktivorous fish (both young carp and whitefish) remarkably reduced abundance, size, and species diversity of crustacean zooplankton, in particular large daphnids, whereas larger carp itself did not cause such a strong top-down effect. All other plankton components, i.e. phytoplankton, bacteria, protists, and rotifers showed rather high abundance and diversity, and suggested a reasonable impact of various microbial processes and interactions in the recent hypertrophic ecosystems.
Photosynthetic characteristics of phytoplankton in eutrophic waters
Tesařová, Blanka ; Pechar, Libor (advisor) ; Fott, Jan (referee)
Photosynthesis and primary production were estimated in fishpond phytoplankton during period 2008-2010 in Třeboň fishpond region, Czech Republic. Photosynthesis was measured by the oxygen method in computer-assisted light pipetting system Illuminova. Altogether 64 samples of fishpond phytoplankton and 11 cyanobacterial cultures were analysed. Cyanobacteria and chlorococcal algae formed the most important part of phytoplankton biomass and their photosynthesis-irradiance (P-I) curves showed shade-adapted type of P-I curves with the high photosynthetic efficiency. No significant differences in the main parameters of P-I curves were obtained between different types of phytoplankton (chlorococcal-dominated, cyanobacteria- dominated). The results are consistent with the high turbid conditions in eutrophic or hypetrophic fishponds. On the contrary photosynthesis in cyanobacterial cultures differs from "wild" phytoplankton and therefore they can not be taken in primary production models. Primary production was estimated according Talling's model (1957), based on daily measurement of radiation, extinction coefficient of water and seasonal courses of chlorophyll concentration. Photosynthetic capacity and onset of light saturation determined in P-I curves were used as physiological parameters of Talling's model. The...
Water quality change in small watersheds after sewage water treatment plant building
Rödlová, Sylva ; Langhammer, Jakub (advisor) ; Kvítek, Tomáš (referee) ; Pechar, Libor (referee)
Změny kvality vody v malých tocích, vyvolané vybudováním čistírny odpadních vod, představují doposud málo studované a přitom velmi aktuální téma současné hydrologie. Tato studie se zabývá popsáním těchto změn a faktorů, které je ovlivňují. Pro účely výzkumu bylo vybráno pět malých, zemědělsky využívaných povodí prvního řádu (čtyři povodí průměrně 6 km2 , jedno 16 km2 ). V každém zájmovém území byla vždy jedna vesnice od 640 do 2 500 obyvatel. Během 7 - 16 let trvajícího měsíčního monitoringu základních indikátorů kvality vody (O2, BSK5, CHSKCr, TOC, konduktivita, N-NH4, N-NO2, N-NO3, PC, P-PO4) byla zachycena stavba čistíren v obcích. Spolu s daty o účinnosti čistíren byly vyhodnoceny změny kvality vody v toku. Identifikované typy změn ukazují na problematické aspekty vývoje kvality vody v malých povodích. Kromě očekávaného rychlého a razantního snížení hodnot zátěže po výstavbě čistírny odpadních vod se vyskytují i odlišné projevy změn - pouze mírné snížení zátěže, stagnace, dokonce i zvýšení koncentrací sledovaných indikátorů. Mezi další typické změny patří navýšení hodnot 1-2 roky před uvedením čistírny do provozu a opožděná nitrifikace v toku způsobená nevhodným provozem čistírny. Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující změny patří provoz čistírny, velikost průtoku recipientu, zemědělské...
Surface water temperature modelling to estimate Czech fishery productivity under climate change
Svobodová, Eva ; Trnka, Miroslav ; Kopp, R. ; Mareš, J. ; Spurný, P. ; Pechar, L. ; Beděrková, I. ; Dubrovský, M. ; Žalud, Zdeněk
Freshwater fish production is significantly correlated with water temperature, which is expected to increase under climate change and affect fish growth, productivity, and survival. This study deals with estimating the change in water temperature in productive ponds and its impact on fishery in the Czech Republic. The target fish species were common carp (Cyprinus carpio), maraena whitefish (Coregonus maraena), northern whitefish (Coregonus peled), and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). It was hypothesized that there would be an increasing risk of high water temperature stress for fish. Water temperature calculations based on 3-day means of air temperature were tested in several ponds in three major fish production areas. The verified model was applied to the climate change conditions determined by standardized scenarios derived from the five global circulation models MPEH5, CSMK3, IPCM4, GFCM21, and HADGEM. The results for changed climate indicated limitations for Czech fish farming in terms of prolonged periods with fish temperature stress as well as the increased number of stress periods and increased number of days within these periods. It is very likely that Czech fishery will have to change the fish species farmed in particular productive areas. In particular, higher altitudes are likely to become less suitable for the Salmonidae.
Measurements and the use of spectral reflectance of solar radiation from surface water levels
Vinciková, H. ; Pechar, L. ; Hanuš, Jan
The methodology describes measurement of spectral reflectance from the surface of water bodies and application of the measured reflectance in assessment and monitoring of water quality especially in terms of the range of eutrophication and development of water blooms. The aim of the suggested methodology is to provide an effective tool for a rapid screening of water quality situation in the Czech Republic, including relatively large areas, and therefore from more water bodies at once. This method using remote sensing allows to gather lot of data on water quality without time-consuming and overall more expensive field sampling and laboratory analysis.
Sledování změn krajinného prostředí prostřednictvím analýz multispektrálních satelitních dat v okolí jaderné elektrárny Temelín
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice ; Vácha, Aleš ; Havelka, Ladislav ; Pechar, Libor ; Brom, Jakub ; Procházka, Jan ; Hais, Martin ; Pecharová, Emilie
Cílem studie je: 1. Terénní monitoring teplotně-vlhkostních parametrů krajinného krytu na lokalitách zemědělských kultur a lesních porostů sledovaných v předchozích letech; 2. Pořízení a zpracování dvou družicových scén družice Landsat TM 5 z hlediska teplotně-vlhkostních parametrů krajinného krytu; 3. Syntéza dlouhodobého sledování teplotně-vlhkostních parametrů krajinného krytu; 4. Hodnocení sledovaných ploch za využití termovizních metod: Pozemní průzkum bude doplněn o sledování pomocí termokamery ThermaCam 695, která poskytuje údaje o radiační teplotě povrchu (poslouží jako podklad pro hodnocení pomocí dálkového průzkumu Země). Všechny údaje doplní dlouhodobé řady monitoringu.
Aspekty dlouhodobé udržitelnosti při obnově podkrušnohorské krajiny
Šternberkovo muzeum, Praha ; ENKI o.p.s., Třeboň ; Trpáková T+T ; R-Princip Most s.r.o., Most ; LARECO, Říčany ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, České Budějovice ; Drábek, Karel ; Přikryl, Ivo ; Trpáková, Ivana ; Trpák, Pavel ; Svoboda, Ivan ; Pixová, Kateřina ; Sklenička, Petr ; Havelka, Ladislav ; Vácha, Aleš ; Sýkorová, Zuzana ; Procházka, Jan ; Šmahel, Lukáš ; Hais, Martin ; Wotavová, Kateřina ; Broumová, Hana ; Pechar, Libor ; Pecharová, Emilie
Pro potřeby studie byla vymezena následující kritéria hodnocení variant obnovy těžbou narušených segmentů krajiny: 1. stabilita toku energií, vody a látek v krajině s důrazem na malý oběh (odtoky, evaporace), 2. struktura krajiny, prostorové rozložení krajinných prvků (indikační hodnoty krajinného pokryvu), 3. biotická rozmanitost krajiny podmíněná různorodostí typů ekosystémů (heterogenita), 4. migrace organismů v návaznosti na okolní genofondové zdroje (migrace pozitivní, negativní, prostupnost krajiny), 5. stabilita krajiny (respektování paměti krajiny, schopnost zotavení, resistence a resilience po disturbanci, minimalizace vkládání dodatkové energie k zajištění stability, odnos částic, erozní zatížení) podmínky pro rozvoj diverzity krajiny včetně aspektů časových. Byla vytvořena první varianta srovnávací tabulky pro posouzení rozpracovaných jednotlivých kritérií (bez hodnocení kritérií ekonomických).
Aspekty dlouhodobé udržitelnosti při obnově podkrušnohorské krajiny
Trpáková T+T ; R-Princip Most s.r.o., Most ; LARECO, Říčany ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, České Budějovice ; Trpáková, Ivana ; Trpák, Pavel ; Svoboda, Ivan ; Sklenička, Petr ; Procházka, Jan ; Šmahel, Lukáš ; Hais, Martin ; Wotavová, Kateřina ; Broumová, Hana ; Pechar, Libor ; Pecharová, Emilie
Cílem projektu je ověřit koncepce obnovy podkrušnohorské krajiny narušené těžbou, zejména segmenty krajiny s navrhovanými rozsáhlými zatopenými plochami z hlediska aspektů dlouhodobé udržitelnosti a druhové rozmanitosti cílové krajiny. Navrhnout a posoudit alternativní koncepce obnovy krajiny, která vytvoří vyšší potenciál pro vznik druhově rozmanité krajiny a vyšší potenciál využívání krajiny pro rozvoj regionu. Navrhnout a posoudit alternativní koncepce obnovy krajiny v prostoru těžebních lokalit ČSA a Vršany, které zajistí vyšší potenciál vzniku druhově rozmanité krajiny a vyšší potenciál využití krajiny pro rozvoj regionu.
Aspekty dlouhodobé udržitelnosti při obnově podkrušnohorské krajiny
Šternberkovo muzeum, Praha ; Trpáková T+T ; R-Princip Most s.r.o., Most ; LARECO, Říčany ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, České Budějovice ; Drábek, Karel ; Přikryl, Ivo ; Trpáková, Ivana ; Trpák, Pavel ; Svoboda, Ivan ; Pixová, Kateřina ; Sklenička, Petr ; Havelka, Ladislav ; Vácha, Aleš ; Sýkorová, Zuzana ; Procházka, Jan ; Šmahel, Lukáš ; Hais, Martin ; Wotavová, Kateřina ; Broumová, Hana ; Pechar, Libor ; Pecharová, Emilie
Výstupy projektu za období 2003-2005 (filosofické a koncepční předpoklady, program řešení, metodika, základní principy biotopů pro měření evapotranspirace, zpracování distančních dat) a vyhodnocení výsledků (vyhodnocení historického land use a land cover, současný stav krajiny - mapování aktuální vegetace a jejich teplotních charakteristik jako podpůrného prvku rekultivačních modelů, vodohospodářská problematika řešených území - lom ČSA a lom Vršany, hlavní principy implementace krajinné heterogenity do obnovy posttěžebních lokalit).

National Repository of Grey Literature : 32 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 PECHAR, Luboš
12 Pechar, Libor
2 Pechar, Lukáš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.