Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Geografické a datové modelování
Roubínek, Jiří ; Pechanec, Vilém (vedoucí práce) ; Šímová, Petra (oponent)
Název práce: Geografické a datové modelování Autor: Jiří Roubínek Katedra (ústav): Matematický ústav Univerzity Karlovy Vedoucí diplomové práce: Mgr. Vilém Pechanec, Ph.D. e-mail vedoucího:vilem.pechanec@upol.cz Abstrakt: Práce se zabývá geografickým a datovým modelováním. Formuluje teoretické základy geografického modelování a datového modelování. V druhé části se zaměřuje na vytvoření datového modelu pro geodata. Datové modelování je důležitou součástí vývoje softwaru pro geografické modelování a geografické informační systémy. Klíčová slova: model, data, geografie, GIS
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv pastvy na biodiverzitu lučních porostů MZCHÚ V CHKO Bílé Karpaty
Masarykova univerzita, Brno ; Mendelova zemědělská a lesnická fakulta, Brno ; Botanický ústav AV ČR, Průhonice ; Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta ; ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou ; Malenovský, Igor ; Kment, Petr ; Přidal, Antonín ; Bezděčka, Pavel ; Vincenecová, Karla ; Pechanec, Vilém ; Mládek, Jan ; Jongepierová, Ivana
V poslední době se u vlastníků a uživatelů pozemku v CHKO Bílé Karpaty zvyšuje zájem o údržbu luk pomocí pastvy, která by mohla řešit údržbu hůře dostupných pozemků. Dodnes ale není znám optimální počet a skladba zvířat na plochu a dopad na zájmová rostlinná společenstva. Řešený projekt by měl přispět ke stanovení takových způsobů obhospodařování lučních společenstev, které by z ekonomického hlediska byly pro zemědělské subjekty a vlastníky pozemků přijatelné a současně udržely luční společenstvo v optimálním stavu.
Analýza biodiverzity v CHKO Bílé Karpaty jako podklad pro stanovení nové zonace a vhodného managementu cenných území
Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice ; Česká botanická společnost ; Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky, Brno ; Český svaz ochránců přírody - ZO 58/06 Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou ; Pechanec, Vilém ; Uřičář, Jan ; Resl, Květoslav ; Jurajda, Pavel ; Jagoš, Bohumil ; Horal, David ; Bezděčka, Pavel ; Adámek, Zdeněk ; Řepka, Radomír ; Otýpková, Zdenka ; Lustyk, Pavel ; Jongepierová, Ivana ; Jongepier, Jan Willem ; Hrouda, Lubomír ; Hájek, Michal ; Grulich, V. ; Fajmon, Karel ; Dančák, Martin
Cílem projektu je zpracovat návrh nové zonace CHKO Bílé Karpaty včetně optimální péče o nejcennější území na základě síťového mapování cévnatých rostlin a vybraných zoologických taxonů. Výsledkem projektu bude i databáze nálezů s grafickými výstupy, mapa kvality vodotečí a vědecké publikace. Zpráva popisuje práce vykonané v roce 2003: Charakteristika CHKO a BR Bílé Karpaty, síťové mapování cévnatých rostlin, ornitologický průzkum, ichtyologický a hydrobiologický průzkum, lepidopterologický průzkum, carabidologický průzkum.
Analýza biodiverzity v CHKO Bílé Karpaty jako podklad pro stanovení nové zonace a vhodného managementu cenných území
Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice ; Česká botanická společnost ; Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky, Brno ; Český svaz ochránců přírody - ZO 58/06 Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou ; Pechanec, Vilém ; Uřičář, Jan ; Resl, Květoslav ; Jurajda, Pavel ; Jagoš, Bohumil ; Horal, David ; Adámek, Zdeněk ; Otýpková, Zdenka ; Jongepierová, Ivana ; Jongepier, Jan Willem
Cílem projektu je stanovení nové zonace a vhodného managementu cenných území CHKO Bílé Karpaty. Zpráva obsahuje popis provedených prací a výsledků dosažených v roce 2004 v těchto dílčích částech: Síťové mapování cévnatých rostlin, ornitologický výzkum, ichtyologický a hydrobiologický průzkum, lepidopterologický průzkum, carabidologický průzkum a geografický informační systém.
Integrace GPS a GIS pro podporu plánování a evidence zásahů do krajiny
Správa CHKO ; T-MAPY spol. s r.o., Hradec Králové ; Pechanec, Vilém ; Pecha, Aleš ; Maršík, Vladimír ; Bukáček, Roman
Ve zprávě je předložen výčet a stručná charakteristika důležitých technologií jak v oblasti navigace a určování polohy, tak i konektivity pro zajištění lokální i vzdálené komunikace mezi jednotlivými prvky systému. Dále následuje stručný přehled hardwarových prostředků, které jsou dostupné na našem trhu a jejichž použití připadá do úvahy v rámci budování systému mobilního GIS a sběru dat v terénu. Součástí přehledu je stručná charakteristika jednotlivých kategorií společně se základními technickými parametry vybraných zařízení. Provedeno je i zhodnocení dostupného aplikačního softwarového vybavení. Zpráva se věnuje podrobně rozpracované metodice sběru dat. je provedeno zhodnocení dosud používaných způsobů získávání dat v terénu a následuje vlastní návrh metodiky pro využití prostředků výpočetní techniky v tomto procesu. Dále zpráva přináší informace a hodnocení terénních zkoušek, které proběhly na území CHKO Žďárské vrchy a v CHKO Bílé Karpaty. Shrnutí požadavků na softwarové vybavení - nedostatky v oblasti stávajícího dostupného aplikačního vybavení se ukázaly jako nejvážnější překážka v rutinním nasazení celého systému.
Integrace GPS a GIS pro podporu plánování a evidence zásahů do krajiny
T-MAPY spol. s r.o., Hradec Králové ; Pechanec, Vilém ; Pecha, Aleš ; Maršík, Vladimír ; Bukáček, Roman
Ve zprávě je obsažen výčet a stručná charakteristika důležitých technologií jak v oblasti navigace a určování polohy, tak i konektivity pro zajištění lokální i vzdálené komunikace mezi jednotlivými prvky systému. Dále následuje stručný přehled hardwarových prostředků, které jsou dostupné na našem trhu a jejichž použití připadá do úvahy v rámci budování systému mobilního GIS a sběru dat v terénu. Součástí přehledu je stručná charakteristika jednotlivých kategorií společně se základními technickými parametry vybraných zařízení. Provedeno je i zhodnocení dostupného aplikačního softwarového vybavení. Zpráva obsahuje shrnutí a posouzení míry vhodnosti jednotlivých zařízení pro použití v budovaném systému s doporučením pro výběr vhodné sestavy pro pilotní nasazení.
Analýza biodiverzity v CHKO Bílé Karpaty jako podklad pro stanovení nové zonace a vhodného managementu cenných území
Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice ; Česká botanická společnost ; Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky ; Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra systematické botaniky a geobotaniky, Brno ; Český svaz ochránců přírody, základní organizace 58/06 Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou ; Pechanec, Vilém ; Uřičář, Jan ; Resl, Květoslav ; Jagoš, Bohumil ; Horal, David ; Jongepierová, Ivana ; Jongepier, Jan Willem
Cílem projektu je stanovení nové zonace a vhodného managementu cenných území CHKO Bílé Karpaty. Zpráva obsahuje popis provedených prací a výsledků dosažených v roce 2006: V oblasti botaniky se podařila uzavřít excerpce sběru historických údajů z herbářů a literatury týkající se výskytu cévnatých rostlin. Databáze všech údajů obsahuje přes 458.500 tisíc údajů. Dále byly zrevidovány herbářové položky mapovatelů z roku 2005. Hlavní práce na projektu obnášela práce s databází (kontrola údajů, odstranění chyb) a vytvoření výstupů z ní (mapy rozšíření, komentovaný seznam, návrh zonace). V oblasti ornitologie bylo domapováno vybraných 20 druhů ptáků po celém území. Byly vytvořeny výsledky formou map rozšíření s komentářem a návrh zonace. V oblasti lepidopterologie probíhal třetím rokem intenzívní průzkum 132 vybraných druhů denních motýlů v rámci síťového mapování na území CHKO Bílé Karpaty, na kterém se podílelo 14 amatérských lepidopterologů. Za tři roky bylo celkem zapsáno 30.667 údajů o výskytu sledovaných druhů. V závěru byly vytvořeny výstupy z databáze do map rozšíření a návrhu zonace. Také carabidologický průzkum pokračoval v roce 2006. Podíleli se na něm 2 pracovníci. Celkem bylo za tři roky zaznamenáno cca 12.500 údajů o výskytu sledovaných druhů střevlíkovitých brouků i cca 200 dalších brouků. V závěru byly vytvořeny výstupy z databáze do map rozšíření a návrhu zonace. Získané údaje z terénu a literatury jsou přepsány do modulu Survey Pro počítačového systému Janitor, část se nachází v databázi ve formátu DBF.

Viz též: podobná jména autorů
4 Pechanec, V.
2 Pechanec, Václav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.