Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení ekosystémových služeb a alternativ jejich dalšího vývoje v biosférických rezervacích UNESCO
Harmáčková, Veronika Zuzana ; Vačkářů, Devin (vedoucí práce) ; Cudlínová, Eva (oponent) ; Pechanec, Vilém (oponent)
Poskytování ekosystémových služeb v rámci sociálně-ekologických systémů je ovlivňováno řadou environmentálních a antropogenních hnacích sil, ovlivňujících přírodní ekosystémy. Kapacita ekosystémů současně poskytovat různé typy ekosystémových služeb je zároveň z podstaty limitována. Změny ekosystémů a související produkce ekosystémových služeb proto mají přímé důsledky pro existenci člověka a jeho blahobyt. Cílem předkládané práce je představit modelovací přístup hodnotící regulační, zásobovací a kulturní ekosystémové služby a kvantifikující jejich potenciální rozpory (trade-offs). Tento přístup je ilustrován dvěma případovými studiemi, uskutečněnými ve vybraných biosférických rezervacích UNESCO v České republice - Biosférické rezervaci Třeboňsko a Biosférické rezervaci Šumava. Obě tyto oblasti jsou charakterizovány vysokými úrovněmi přírodního a kulturního bohatství, a zároveň jsou typické neshodami při definování priorit budoucího vývoje krajiny a krajinného managementu. Prvním krokem této práce byla analýza sociálně-ekologické dynamiky studovaných oblastí pomocí série participativních scénářů ve spolupráci s místními zúčastněnými stranami. V této části práce byly zjištěny preference zúčastněných stran ohledně vývoje krajiny studovaných oblastí do roku 2050. Následně byly zhodnoceny dopady...
Zelená infrastruktura střední Evropy
Fňukalová, Eliška ; Romportl, Dušan (vedoucí práce) ; Pechanec, Vilém (oponent)
Zelená infrastruktura střední Evropy Zelená infrastruktura je strategicky plánovaná síť rozšiřující dosavadní systém ochrany přírody o ochranu ekosystémových služeb. Udržení stávajících hodnot ekosystémových služeb je při současných projekcích změn klimatu a land use v hustě osídlené Evropě klíčové pro zajištění environmentální bezpečnosti a lidského blahobytu. Tato práce identifikuje síť lokalit vhodných pro zelenou infrastrukturu ve střední Evropě. Dva principy, na nichž je metodický přístup postaven, jsou multifunkčnost a vnitřní konektivita území. Multifunkčnost krajiny je vyjádřena kapacitou ekosystémů poskytovat podpůrné a regulační služby pro třídy krajinného pokryvu CORINE Land Cover (Burkhard et al., 2009). Na základě prostorové distribuce potenciálu ekosystémových služeb je softwarem Linkage Mapper navržena ekologická síť propojující jádrová území lokalit Natura 2000. Návrh zelené infrastruktury na 17 % plochy střední Evropy identifikuje oblasti s nadprůměrnou kapacitu poskytovat ekosystémové služby. Dále je strukturálním prvkem propojujícím lokality Natura 2000, čímž přispívá k úplné implementaci této soustavy na ekologickou síť. Překryvem s dálkovými migračními koridory velkých savců zajišťuje také funkční konektivitu krajiny. Zelená infrastruktura je navíc rovnoměrně rozložena po celém zájmovém...
Geografické a datové modelování
Roubínek, Jiří ; Pechanec, Vilém (vedoucí práce) ; Šímová, Petra (oponent)
Název práce: Geografické a datové modelování Autor: Jiří Roubínek Katedra (ústav): Matematický ústav Univerzity Karlovy Vedoucí diplomové práce: Mgr. Vilém Pechanec, Ph.D. e-mail vedoucího:vilem.pechanec@upol.cz Abstrakt: Práce se zabývá geografickým a datovým modelováním. Formuluje teoretické základy geografického modelování a datového modelování. V druhé části se zaměřuje na vytvoření datového modelu pro geodata. Datové modelování je důležitou součástí vývoje softwaru pro geografické modelování a geografické informační systémy. Klíčová slova: model, data, geografie, GIS
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv pastvy na biodiverzitu lučních porostů MZCHÚ V CHKO Bílé Karpaty
Masarykova univerzita, Brno ; Mendelova zemědělská a lesnická fakulta, Brno ; Botanický ústav AV ČR, Průhonice ; Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta ; ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou ; Malenovský, Igor ; Kment, Petr ; Přidal, Antonín ; Bezděčka, Pavel ; Vincenecová, Karla ; Pechanec, Vilém ; Mládek, Jan ; Jongepierová, Ivana
V poslední době se u vlastníků a uživatelů pozemku v CHKO Bílé Karpaty zvyšuje zájem o údržbu luk pomocí pastvy, která by mohla řešit údržbu hůře dostupných pozemků. Dodnes ale není znám optimální počet a skladba zvířat na plochu a dopad na zájmová rostlinná společenstva. Řešený projekt by měl přispět ke stanovení takových způsobů obhospodařování lučních společenstev, které by z ekonomického hlediska byly pro zemědělské subjekty a vlastníky pozemků přijatelné a současně udržely luční společenstvo v optimálním stavu.
Analýza biodiverzity v CHKO Bílé Karpaty jako podklad pro stanovení nové zonace a vhodného managementu cenných území
Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice ; Česká botanická společnost ; Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky, Brno ; Český svaz ochránců přírody - ZO 58/06 Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou ; Pechanec, Vilém ; Uřičář, Jan ; Resl, Květoslav ; Jurajda, Pavel ; Jagoš, Bohumil ; Horal, David ; Bezděčka, Pavel ; Adámek, Zdeněk ; Řepka, Radomír ; Otýpková, Zdenka ; Lustyk, Pavel ; Jongepierová, Ivana ; Jongepier, Jan Willem ; Hrouda, Lubomír ; Hájek, Michal ; Grulich, V. ; Fajmon, Karel ; Dančák, Martin
Cílem projektu je zpracovat návrh nové zonace CHKO Bílé Karpaty včetně optimální péče o nejcennější území na základě síťového mapování cévnatých rostlin a vybraných zoologických taxonů. Výsledkem projektu bude i databáze nálezů s grafickými výstupy, mapa kvality vodotečí a vědecké publikace. Zpráva popisuje práce vykonané v roce 2003: Charakteristika CHKO a BR Bílé Karpaty, síťové mapování cévnatých rostlin, ornitologický průzkum, ichtyologický a hydrobiologický průzkum, lepidopterologický průzkum, carabidologický průzkum.
Analýza biodiverzity v CHKO Bílé Karpaty jako podklad pro stanovení nové zonace a vhodného managementu cenných území
Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice ; Česká botanická společnost ; Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky, Brno ; Český svaz ochránců přírody - ZO 58/06 Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou ; Pechanec, Vilém ; Uřičář, Jan ; Resl, Květoslav ; Jurajda, Pavel ; Jagoš, Bohumil ; Horal, David ; Adámek, Zdeněk ; Otýpková, Zdenka ; Jongepierová, Ivana ; Jongepier, Jan Willem
Cílem projektu je stanovení nové zonace a vhodného managementu cenných území CHKO Bílé Karpaty. Zpráva obsahuje popis provedených prací a výsledků dosažených v roce 2004 v těchto dílčích částech: Síťové mapování cévnatých rostlin, ornitologický výzkum, ichtyologický a hydrobiologický průzkum, lepidopterologický průzkum, carabidologický průzkum a geografický informační systém.
Integrace GPS a GIS pro podporu plánování a evidence zásahů do krajiny
Správa CHKO ; T-MAPY spol. s r.o., Hradec Králové ; Pechanec, Vilém ; Pecha, Aleš ; Maršík, Vladimír ; Bukáček, Roman
Ve zprávě je předložen výčet a stručná charakteristika důležitých technologií jak v oblasti navigace a určování polohy, tak i konektivity pro zajištění lokální i vzdálené komunikace mezi jednotlivými prvky systému. Dále následuje stručný přehled hardwarových prostředků, které jsou dostupné na našem trhu a jejichž použití připadá do úvahy v rámci budování systému mobilního GIS a sběru dat v terénu. Součástí přehledu je stručná charakteristika jednotlivých kategorií společně se základními technickými parametry vybraných zařízení. Provedeno je i zhodnocení dostupného aplikačního softwarového vybavení. Zpráva se věnuje podrobně rozpracované metodice sběru dat. je provedeno zhodnocení dosud používaných způsobů získávání dat v terénu a následuje vlastní návrh metodiky pro využití prostředků výpočetní techniky v tomto procesu. Dále zpráva přináší informace a hodnocení terénních zkoušek, které proběhly na území CHKO Žďárské vrchy a v CHKO Bílé Karpaty. Shrnutí požadavků na softwarové vybavení - nedostatky v oblasti stávajícího dostupného aplikačního vybavení se ukázaly jako nejvážnější překážka v rutinním nasazení celého systému.
Integrace GPS a GIS pro podporu plánování a evidence zásahů do krajiny
T-MAPY spol. s r.o., Hradec Králové ; Pechanec, Vilém ; Pecha, Aleš ; Maršík, Vladimír ; Bukáček, Roman
Ve zprávě je obsažen výčet a stručná charakteristika důležitých technologií jak v oblasti navigace a určování polohy, tak i konektivity pro zajištění lokální i vzdálené komunikace mezi jednotlivými prvky systému. Dále následuje stručný přehled hardwarových prostředků, které jsou dostupné na našem trhu a jejichž použití připadá do úvahy v rámci budování systému mobilního GIS a sběru dat v terénu. Součástí přehledu je stručná charakteristika jednotlivých kategorií společně se základními technickými parametry vybraných zařízení. Provedeno je i zhodnocení dostupného aplikačního softwarového vybavení. Zpráva obsahuje shrnutí a posouzení míry vhodnosti jednotlivých zařízení pro použití v budovaném systému s doporučením pro výběr vhodné sestavy pro pilotní nasazení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 Pechanec, V.
2 Pechanec, Václav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.