Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Český znakový jazyk v překladech česky psaných formálních textů
Pešková, Kateřina ; Macurová, Alena (vedoucí práce) ; Hynková Dingová, Naďa (oponent)
Práce se zabývá otázkou způsobu překladu česky psaných formálních textů do českého znakového jazyka. První kapitola se věnuje stylotvorným faktorům, které ovlivňují vznik českých formálních psaných textů a socio-kulturní situaci českých neslyších. Druhá a třetí kapitola se zabývá vymezením pojmu překlad znakových jazyků a přístupu k procesu překladu jazyků mluvených i znakových. Praktická část je věnována srovnávací analýze vybraného vzorku formálních psaných českých textů přeložených do českého znakového jazyka a představení konkrétních zjištěných výsledků analýzy. Klíčová slova: Český znakový jazyk, tlumočení znakových jazyků, překlad znakových jazyků, ekvivalent, stylotvorné faktory, norma překladu, orální jazyky, formalní text
Český znakový jazyk v překladech česky psaných formálních textů
Pešková, Kateřina ; Macurová, Alena (vedoucí práce) ; Hynková Dingová, Naďa (oponent)
Práce se zabývá otázkou způsobu překladu česky psaných formálních textů do českého znakového jazyka. První kapitola se věnuje stylotvorným faktorům, které ovlivňují vznik českých formálních psaných textů a sociokulturní situaci českých neslyších. Druhá a třetí kapitola se zabývá vymezením pojmu překlad znakových jazyků a přístupům k procesu překladu jazyků mluvených i znakových. Praktická část je věnována srovnávací analýze vybraného vzorku formálních psaných českých textů přeložených do českého znakového jazyka a představení konkrétních zjištěných výsledků analýzy. Klíčová slova: český znakový jazyk, tlumočení znakových jazyků, překlad znakových jazyků, ekvivalent, stylotvorné faktory, norma překladu, orální jazyky, formální text
Kolísání v rodě u vybraných českých toponym zakončených na měkkou či obojetnou souhlásku
Pešková, Kateřina ; Synková, Pavlína (vedoucí práce) ; Adam, Robert (oponent)
Některá toponyma zakončená na měkkou nebo obojetnou souhlásku kolísají v rodě, a to hlavně v mluveném jazyce. Dříve byla tato toponyma používána jako maskulina, dnes jsou převážně kodifikována jako feminina. Tato práce se zabývá popisy těchto toponym v jazykovědných příručkách a kompendiích, které popisují buď příslušnost toponyma ke gramatickému rodu, jejich vznik a význam, nebo užívání toponyma v lidových nářečích. Na základě údajů v těchto příručkách vznikl seznam kolísajících toponym, ve kterém jsou ve zkratce zapsány údaje o gramatickém rodě i s lidovým užíváním přesně tak, jak jsou popisovány v příručkách, aby se mohly jednoduše porovnat. Vybraná toponyma, ta která byla v příručkách více rozebírána, nebo ta, u kterých byl v příručkách a kompendiích uveden odlišný gramatický rod, jsou v této práci dále popsána. Další část práce se zabývá internetovým dotazníkem, který měl být sondou do užívání gramatického rodu těchto toponym rodilými řečníky. Zkoumal několik toponym vybraných na základě jejich všeobecné známosti, nebo jejich četnosti v různých okresech. Respondent měl za úkol buď přiřadit k toponymu adjektiva, nebo dosadit toponymum do předepsané věty ve správném pádu. Většina respondentů užívá tato toponyma jako feminina, ovšem maskulinní lidová podoba jmen se stále u několika respondentů objevuje....
Neslyšící tlumočníci v pracovním týmu
Pešková, Kateřina ; Macurová, Alena (oponent) ; Červinková Houšková, Kateřina (vedoucí práce)
Bakalářská práce "Neslyšící tlumočníci v pracovním týmu" by měla sloužit jako základní vhled do problematiky týmového tlumočení, kdy jsou členy týmů neslyšící tlumočníci. První, teoretická část, se věnuje druhům týmové spolupráce, základním pravidlům pro sestavování tlumočnických týmů a práci v nich. Dále se zabývá neslyšícími tlumočníky - jaká kritéria by měli splňovat pro výkon této profese a jakým způsobem je pro ně závazný Etický kodex tlumočníka. V neposlední řadě se zde vymezují pravidla pro spolupráci v týmu s neslyšícím tlumočníkem. Praktická část práce obsahuje výčet situací, v nichž je vhodné přizvání neslyšícího tlumočníka a ukazuje přínos neslyšícího tlumočníka pro konkrétní situace. Každý typ tlumočené situace je demonstrován na modelové situaci, která obsahuje schéma rozmístění tlumočníků a popis jejich práce při tlumočení i v přípravné fázi. Závěr práce je věnován stručnému vhledu do situace neslyšících tlumočníků u nás.
Role nestátních neziskových struktur (NNO) na pomoc zdravotně postiženým
Pešková, Kateřina ; Dvořák, Miroslav (oponent) ; Tomeš, Igor (vedoucí práce)
Role nevládních struktur na pomoc zdravotně postiženým lze zjednodušeně rozdělit na roli servisní a na roli participativní. Cílem této práce, stanoveným na jejím samotném začátku, bylo zmapovat zejména roli participativní a její politický obsah. Ve chvíli, kdy NNO naplňují politický obsah této role, sdružování v zájmové skupiny se stává jeho nezbytnou součástí. Největší pozornost, v rámci této diplomové práci, byla pak věnována ovlivňování veřejné politiky v jejím užším smyslu, lobbyingu a to jak v teoretické, tak i praktické úrovni.
Úroveň čtenářských dovedností a vztahu ke čtení v souvislosti s metodou nácviku čtení
Pešková, Kateřina ; Housarová, Blanka (oponent)
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 17/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není k dispozici.
Marketing prodeje nemovitosti
Hájková, Kateřina ; Pešková, Kateřina (oponent) ; Dohnal, Radek (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je navrhnout, jak lze za použití marketingových metod zlepšit spokojenost zákazníků využívajících služeb realitní kanceláře. Dále zjištění, jak postupovat při úpravě bytu/domu před prodejem nemovitosti. Zjištění propagace nemovitostí tzv. přijít na způsob jak nejlépe určitou nemovitost prodat (základní faktory při prodeji). A k poslednímu zjištění patří průzkum, zda lidé koupí raději stavební pozemek, rodinný dům či bytovou jednotku. Práce se dělí na dvě části – teoretickou a praktickou. V první části je vysvětlena podstata marketingu, jeho postupný vývoj, základní principy a pojmy marketingu. V druhé části jsou metody aplikovány v praxi prostřednictvím marketingu prodeje. V závěru jsou uvedeny návrhy zlepšení práce s lidmi v realitní kanceláři, návrh zlepšení prodeje z hlediska úpravy nemovitosti a analýza prodeje nemovitostí.
Využití kalkulace nákladů pro ocenění výkonů
PEŠKOVÁ, Kateřina
Cílem této práce je provést analýzu používaných metod kalkulace nákladů ve vybrané účetní jednotce z hlediska využitelnosti při stanovování cen. Současně upozornit na přednosti a nedostatky kalkulačních metod v důsledku vývoje či modifikace kalkulačních postupů. V případě zjištěných nedostatků uvést doporučení, která by měla účetní jednotka přijmout včetně důvodů, které k příslušným návrhům vedly. V práci jsou využity metody deskripce, relevantní matematické metody, analýzy interních dat, metody manažerského účetnictví aj. Zvolenou účetní jednotkou je nožířské výrobní družstvo. Ve výsledcích práce jsou navrhnuta doporučení pro výrobní a správní režii. Dále jsou nastíněny změny při stanovování cen výrobků v podnikových prodejnách a v e-shopu. Přínosnou změnou kalkulačního vzorce je samostatné sledování položky kooperace v přímých nákladech. Na závěr je doporučeno sestavit dokumentaci ke kalkulacím.
Mzdové účetnictví v konkrétní firmě
PEŠKOVÁ, Kateřina
Cílem bakalářské práce je popsat dopady legislativních změn na mzdové účetnictví a jejich aplikace na příkladu účetní jednotky. Vybrány byly nejvýznamnější změny působící na sledovaný podnik v oblasti mezd, které se uskutečnily během let 2011 až 2014. Ve sledovaném období, totiž nastaly změny např. v oblasti náhrad mezd za dočasnou pracovní neschopnost, v oblasti slev na dani a nároku na daňové zvýhodnění. Pro rok 2014 se pak posunula hranice pro srážkovou daň.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
13 PEŠKOVÁ, Kateřina
1 Pešková, K.
1 Pešková, Karolína
3 Pešková, Klára
1 Pešková, Kristýna
1 Pešková, Květa
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.