Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Neslyšící tlumočníci v pracovním týmu
Pešková, Kateřina ; Macurová, Alena (oponent) ; Červinková Houšková, Kateřina (vedoucí práce)
Bakalářská práce "Neslyšící tlumočníci v pracovním týmu" by měla sloužit jako základní vhled do problematiky týmového tlumočení, kdy jsou členy týmů neslyšící tlumočníci. První, teoretická část, se věnuje druhům týmové spolupráce, základním pravidlům pro sestavování tlumočnických týmů a práci v nich. Dále se zabývá neslyšícími tlumočníky - jaká kritéria by měli splňovat pro výkon této profese a jakým způsobem je pro ně závazný Etický kodex tlumočníka. V neposlední řadě se zde vymezují pravidla pro spolupráci v týmu s neslyšícím tlumočníkem. Praktická část práce obsahuje výčet situací, v nichž je vhodné přizvání neslyšícího tlumočníka a ukazuje přínos neslyšícího tlumočníka pro konkrétní situace. Každý typ tlumočené situace je demonstrován na modelové situaci, která obsahuje schéma rozmístění tlumočníků a popis jejich práce při tlumočení i v přípravné fázi. Závěr práce je věnován stručnému vhledu do situace neslyšících tlumočníků u nás.
Role nestátních neziskových struktur (NNO) na pomoc zdravotně postiženým
Pešková, Kateřina ; Dvořák, Miroslav (oponent) ; Tomeš, Igor (vedoucí práce)
Role nevládních struktur na pomoc zdravotně postiženým lze zjednodušeně rozdělit na roli servisní a na roli participativní. Cílem této práce, stanoveným na jejím samotném začátku, bylo zmapovat zejména roli participativní a její politický obsah. Ve chvíli, kdy NNO naplňují politický obsah této role, sdružování v zájmové skupiny se stává jeho nezbytnou součástí. Největší pozornost, v rámci této diplomové práci, byla pak věnována ovlivňování veřejné politiky v jejím užším smyslu, lobbyingu a to jak v teoretické, tak i praktické úrovni.
Úroveň čtenářských dovedností a vztahu ke čtení v souvislosti s metodou nácviku čtení
Pešková, Kateřina ; Housarová, Blanka (oponent)
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 17/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není k dispozici.
Marketing prodeje nemovitosti
Hájková, Kateřina ; Pešková, Kateřina (oponent) ; Dohnal, Radek (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je navrhnout, jak lze za použití marketingových metod zlepšit spokojenost zákazníků využívajících služeb realitní kanceláře. Dále zjištění, jak postupovat při úpravě bytu/domu před prodejem nemovitosti. Zjištění propagace nemovitostí tzv. přijít na způsob jak nejlépe určitou nemovitost prodat (základní faktory při prodeji). A k poslednímu zjištění patří průzkum, zda lidé koupí raději stavební pozemek, rodinný dům či bytovou jednotku. Práce se dělí na dvě části – teoretickou a praktickou. V první části je vysvětlena podstata marketingu, jeho postupný vývoj, základní principy a pojmy marketingu. V druhé části jsou metody aplikovány v praxi prostřednictvím marketingu prodeje. V závěru jsou uvedeny návrhy zlepšení práce s lidmi v realitní kanceláři, návrh zlepšení prodeje z hlediska úpravy nemovitosti a analýza prodeje nemovitostí.
Využití kalkulace nákladů pro ocenění výkonů
PEŠKOVÁ, Kateřina
Cílem této práce je provést analýzu používaných metod kalkulace nákladů ve vybrané účetní jednotce z hlediska využitelnosti při stanovování cen. Současně upozornit na přednosti a nedostatky kalkulačních metod v důsledku vývoje či modifikace kalkulačních postupů. V případě zjištěných nedostatků uvést doporučení, která by měla účetní jednotka přijmout včetně důvodů, které k příslušným návrhům vedly. V práci jsou využity metody deskripce, relevantní matematické metody, analýzy interních dat, metody manažerského účetnictví aj. Zvolenou účetní jednotkou je nožířské výrobní družstvo. Ve výsledcích práce jsou navrhnuta doporučení pro výrobní a správní režii. Dále jsou nastíněny změny při stanovování cen výrobků v podnikových prodejnách a v e-shopu. Přínosnou změnou kalkulačního vzorce je samostatné sledování položky kooperace v přímých nákladech. Na závěr je doporučeno sestavit dokumentaci ke kalkulacím.
Mzdové účetnictví v konkrétní firmě
PEŠKOVÁ, Kateřina
Cílem bakalářské práce je popsat dopady legislativních změn na mzdové účetnictví a jejich aplikace na příkladu účetní jednotky. Vybrány byly nejvýznamnější změny působící na sledovaný podnik v oblasti mezd, které se uskutečnily během let 2011 až 2014. Ve sledovaném období, totiž nastaly změny např. v oblasti náhrad mezd za dočasnou pracovní neschopnost, v oblasti slev na dani a nároku na daňové zvýhodnění. Pro rok 2014 se pak posunula hranice pro srážkovou daň.
Vývoj spokojenosti zákazníků společnosti E.ON
PEŠKOVÁ, Kateřina
Diplomová práce hodnotí vývoj spokojenosti zákazníků energetické společnosti E.ON v letech 2005 ? 2010 na základě posouzení výzkumu MAC CASA. Výsledky jsou dány do souvislostí s realizovanými marketingovými opatřeními, vývojem cen a dalšími skutečnostmi, které se v uvedeném období udály. Na vyhodnocení navazují doporučující kroky, jejichž cílem je zlepšit spokojenost a věrnost zákazníků.

Viz též: podobná jména autorů
9 PEŠKOVÁ, Kateřina
1 Pešková, K.
1 Pešková, Karolína
1 Pešková, Klára
1 Pešková, Kristýna
1 Pešková, Květa
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.