Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 82 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Cechy pražských měst od jejich počátku až do zrušení cechovního zřízení
Smrž, Jiří ; Pešek, Jiří (oponent)
(česky) Předkládaná rigorózní práce sleduje vývoj pražských cechů od počátků tohoto živnosten- ského zřízení ve středověku až do jeho zániku v roce 1860. Výzkum byl prováděn na území historických celků, které ve sledovaném období tvořily pražské souměstí - Starého Města pražského, Nového Města pražského, Malé Strany a Hradčan. V úvodních kapitolách práce je pojednáno o pramenech k dějinám cechů a jejich nejvý- znamnějších momentech s přihlédnutím ke specifikům prostoru pražských měst. Hlavním cílem bylo pokusit se rekonstruovat existenci všech doložených profesních orga- nizací, které působily v této lokalitě ve zvoleném období. Při tomto výzkumu byly revidovány závěry dosavadních badatelů a byla doplněna místa, kterým se výzkum zatím nevěnoval (zejména nejmladší období cechovního vývoje). Na základě těchto dílčích poznatků byly sta- noveny hypotézy celkového rozvoje profesních organizací na území pražských měst. Jako přílohy byly připojeny glosáře latinských, německých a staročeských označení ce- chovních živností.
Rolníci na Polesí během zrušení nevolnictví. Vývoj reakce venkovského obyvatelstva Pinského újezdu Minské gubernie Ruského impéria na zrušení nevolnictví v letech 1861-1864
Badzevich, Dzmitry ; Horský, Jan (vedoucí práce) ; Pešek, Jiří (oponent) ; Komendová, Jitka (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ KATEDRA OBECNÉ ANTROPOLOGII - INTEGRÁLNÍ STUDIUM ČLOVĚKA MGR. BC. DZMITRY BADZEVICH ROLNÍCI NA POLESÍ BĚHEM ZRUŠENÍ NEVOLNICTVÍ Vývoj reakce venkovského obyvatelstva Pinského újezdu Minské gubernie Ruského impéria na zrušení nevolnictví v letech 1861-1864 Abstrakt dizertační práce Praha 2017 2 ABSTRAKT Tato disertační práce se již svým titulem pokouší o zapojení do širších kulturně- antropologických a sociologických debat a diskuzí o dopadech zrušení nevolnictví v Pinském újezdu Minské gubernie Ruského impéria v letech 1861-1864 na všední den jeho účastníků. Zasvěcenému čtenáři v historiografii různých národů a metodologii univerzitního dějepisectví by se mohlo na prvním pohled zdát, že samotné téma zrušení nevolnictví v Ruském impériu a jeho dopad na kulturu a společnost jednotlivých společenství bylo vesměs probádáno, ale ve chvíli, kdy se kriticky uvažující čtenář zamyslí nad tím, jakými pravidly se řídilo otevírání opony této události v dějepisectví za posledních sto let, stane pro něj očividným, že nikdo z tohoto tuctu univerzitních intelektuálů a zpravodajských amatérů se ani na krok nepřiblížilo k podstatě věci a pouze se pohyboval v abstraktních polích terminologií a zabýval se pouhým kompilováním cizích textů. To byl závažný důvod, proč...
RAF-Frakce Rudé armády.Tři generace teroristů.
Daňková, Šárka ; Pešek, Jiří (vedoucí práce) ; Kunštát, Miroslav (oponent)
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 29/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není v elektronické verzi k dispozici.
Broadcasting Policy in the Protectorate of Bohemia and Moravia 1939 - 1942 with Particular Emphasis on the Political and Anti-Semitic Broadcasts of Czech Radio
Pinard, Peter Richard ; Kučera, Jaroslav (vedoucí práce) ; Pešek, Jiří (oponent)
Mezi výzkumníky médií to je již téměř klišé, že národní socialisté považovali rozhlas za nejmodernější médium ke zprostředkování propagandistických obsahů a že ministr propagandy Josef Goebbels, jež si po roce 1933 rychle podřídil rozhlas, udělal z tohoto média jeden z nejdůležitějších nástrojů jeho mediální činnosti. Svůj záměr s rozhlasem vyjádřil už na začátku: "Lidi tak dlouho ubíjet a pilovat a otesávat, až nám podlehnou. To je jeden z hlavních úkolů Německého rozhlasu". Také při připojení sousedního německojazyčného Rakouska se národní socialisté rychle zmocnili rozhlasu a ohlásili se - předjímajíc výsledek zinscenovaného lidového hlasování k "Anšlusu" - už na začátku dubna z "Říšského vysílače Vídeň". Během obsazení sudetoněmeckých oblastí Československa hrál rozhlas, pokud jde o dezinformace a utváření veřejného mínění, také významnou a mnohde dokonce zásadní roli. V těchto třech fázích však měli národní socialisté co do činění s německojazyčným publikem, které většinově - i když ne zcela výhradně - spatřovalo v jednotném německém národním státu pod národně socialistickým vedením naplnění svých národních tužeb i když částečně upíralo svůj zrak ke konci války. V takových podmínkách to měl národně socialistický rozhlas jednoduché podobně jako někdo, kdo se pokouší obrátit na víru již věřící. Jak se...
Sedimentologie a tafonomie lokality Valeč, oligocén.
Kunstmüllerová, Lucie ; Martínek, Karel (vedoucí práce) ; Pešek, Jiří (oponent)
Název práce: Sedimentologie a tafonomie lokality Valeč, oligocén Autor: Lucie Kunstmüllerová Katedra: Ústav geologie a paleontologie Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Karel Martínek PhD. Konzultant: RNDr. Martin Mazuch, Ph.D. Abstrakt: Práce podává rešeršní přehled o paleontologii a sedimentologii lokality Šibeniční vrch u Valče. Kromě slavného nálezu plcha Bransatoglis micio jsou z lokality popsány následující nálezy fauny: plž Limnaeus subpalustris thomae, kaprovité ryby Varhostichthys brevis, Leuciscus colei a Chondrostroma stephani a štika Esox walchanus a flory: Mahonia sp., Rumohra sp., Eotrigonobalanus furcinervis, Almus rhenana, Quercus heerii, Platanus neptuni, Cinnamomum sp., Pinus ornata, Doliostrobus taxiformis, Podocarpus sp. a Tetraclinis salicornioides. Nálezy naznačují, že by lokalita mohla náležet období po ochlazení nazývaném jako Grande Coupure - tzn. stáří kolem 34 milionů let (oligocén). Podle CA analýzy provedené na rostlinných zbytcích zde panovalo mírné podnebí, průměrné roční srážky vykazují nadprůměrné hodnoty a můžeme předpokládat humidní klima. V rámci praktické části bakalářské práce byl na lokalitě zhotoven měřený profil, bylo vyčleněno 9 sedimentárních facií: masivní lapilovec s písčitou matrix (LM), lapilovec se šikmým zvrstvením (LSZ), lapilovec s jílovito-písčitou matrix...
Norimberský proces
Černá, Dagmar ; Pešek, Jiří (vedoucí práce) ; Kunštát, Miroslav (oponent)
V centru pozornosti této práce stojí otázka vlivu jednotlivých právních tradic při utváření Statutu norimberského tribunálu a při procesu, neboť toto téma představuje oblast, která v porovnání s jinými aspekty souvisejícími s norimberským procesem nebyla dosud dostatečně probádána a zpracována. Přitom se jedná o problematiku stěžejní a zajímavou. Práce se bude snažit najít odpověď na otázku, kde byly hledány inspirační zdroje pro provedení jednoho z nejvýznamnějších procesů v dějinách. Při stanovení jednotlivých skutkových podstat se vycházelo především z mezinárodního práva, smluvního i obyčejového, jehož obsah byl v některých případech, zejména v případě zločinu agrese, vykládán do značné míry progresivně, aby bylo stíhání takovéhoto zločinu vůbec na mezinárodněprávní úrovni možné. Pro konkrétní vedení procesu však v mezinárodním právu, jak již bylo výše uvedeno, chyběl vzor i normy, a tak se inspirační zdroje hledaly v národních právních režimech jednotlivých států, účastnících se procesu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Integrace a působení vyhnanců v hesenské politice v 50. letech
Krahulcová, Zuzana ; Pešek, Jiří (vedoucí práce) ; Filipová, Lucie (oponent)
Diplomová práce "Integrace a působení vyhnanců v hesenské politice v 50. letech" se zabývá průběhem integrace vyhnanců v politické oblasti a jejich působením v hesenském politickém životě v padesátých letech. První část práce pojednává o postavení vyhnanců po jejich příchodu do Hesenska a počátcích jejich politické integrace v podobě vyhnaneckých svazů, krajanských sdružení a prvních stranickopolitických vyhnaneckých organizací. Práce se poté soustředí na roli a působení vyhnanců v hesenské politice v 50. letech se zřetelem na hesenský Svaz vyhnaných a zneprávněných (ВНЕ) a politickou reprezentaci vyhnanců v hesenském zemském sněmu a nastiňuje na příkladu vybraných parlamentních diskuzí a zákonodárných procesů postoje jednotlivých politických stran к záležitostem, jež měly bezprostřední vliv na životní situaci a postavení vyhnanců v Hesensku. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Útěk pronásledovaných židů z Vídně v roce 1942.
Kordová, Magdalena ; Pešek, Jiří (vedoucí práce) ; Pelánová, Anita (oponent)
Diplomová práce "Útěk pronásledovaných židů z Vídně v roce 1942. Interpretativní komentář deníku" pojednává o útěku ženy a muže přes Alpy do Itálie. Práce má dvě roviny, zabývá se fenoménem uprchlictví a zpracovává autobiografický pramen, deník. Různost prostředí, ve kterých se děj deníku odehrává, vedla к důkladnému promyšlení všech možností sběru pramenů a způsobů verifikace deníku. Používá jak archivních dokumentů, tak i tištěných pramenů a artefaktů. Deník je nutno vidět jako pramen, který jednak zaznamenává událost samotnou, dále pak ukazuje, jak událost vnímal člověk, který ji prožíval. Tento interpretativní komentář představuje nejenom doposud neznámou trasu ilegálního přechodu přes rakousko-italskou hranici, ale ukazuje i vztah muže a ženy v mezních podmínkách a rozdílné prožívání války v různých prostředích. Ukazuje, že pojem emigrace není ve všech případech opuštění země přesný, především pokud se týká o nelegálního opuštění země, o útěk. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 82 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 PEŠEK, Jan
2 PEŠEK, Jaroslav
7 PEŠEK, Jiří
2 Pešek, J.
4 Pešek, Jakub
9 Pešek, Jan
1 Pešek, Jan,
2 Pešek, Jáchym
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.