Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 83 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studie procesního řízení zakázky ve výrobním podniku
Zaoral, Vít ; Pešek, Jiří (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na studii procesního řízení zakázky ve výrobním podniku, konkrétně v podniku Seaborne Plastic s.r.o. Tato britská společnost se specializuje v oblasti tepelného tváření plastů. V první části práce jsou uvedeny teoretická východiska práce. Druhá část je zaměřena na vybraný podnik a analýzu procesního řízení zakázky od přijetí objednávky od zákazníka po expedici výrobku zákazníkovi. Ve třetí části práce jsou navrženy změny ke zlepšení nebo odstranění zjištěných nedostatků v podniku.
Cechy pražských měst od jejich počátku až do zrušení cechovního zřízení
Smrž, Jiří ; Pešek, Jiří (oponent)
(česky) Předkládaná rigorózní práce sleduje vývoj pražských cechů od počátků tohoto živnosten- ského zřízení ve středověku až do jeho zániku v roce 1860. Výzkum byl prováděn na území historických celků, které ve sledovaném období tvořily pražské souměstí - Starého Města pražského, Nového Města pražského, Malé Strany a Hradčan. V úvodních kapitolách práce je pojednáno o pramenech k dějinám cechů a jejich nejvý- znamnějších momentech s přihlédnutím ke specifikům prostoru pražských měst. Hlavním cílem bylo pokusit se rekonstruovat existenci všech doložených profesních orga- nizací, které působily v této lokalitě ve zvoleném období. Při tomto výzkumu byly revidovány závěry dosavadních badatelů a byla doplněna místa, kterým se výzkum zatím nevěnoval (zejména nejmladší období cechovního vývoje). Na základě těchto dílčích poznatků byly sta- noveny hypotézy celkového rozvoje profesních organizací na území pražských měst. Jako přílohy byly připojeny glosáře latinských, německých a staročeských označení ce- chovních živností.
RAF-Frakce Rudé armády.Tři generace teroristů.
Daňková, Šárka ; Pešek, Jiří (vedoucí práce) ; Kunštát, Miroslav (oponent)
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 29/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není v elektronické verzi k dispozici.
Sedimentologie a tafonomie lokality Valeč, oligocén.
Kunstmüllerová, Lucie ; Martínek, Karel (vedoucí práce) ; Pešek, Jiří (oponent)
Název práce: Sedimentologie a tafonomie lokality Valeč, oligocén Autor: Lucie Kunstmüllerová Katedra: Ústav geologie a paleontologie Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Karel Martínek PhD. Konzultant: RNDr. Martin Mazuch, Ph.D. Abstrakt: Práce podává rešeršní přehled o paleontologii a sedimentologii lokality Šibeniční vrch u Valče. Kromě slavného nálezu plcha Bransatoglis micio jsou z lokality popsány následující nálezy fauny: plž Limnaeus subpalustris thomae, kaprovité ryby Varhostichthys brevis, Leuciscus colei a Chondrostroma stephani a štika Esox walchanus a flory: Mahonia sp., Rumohra sp., Eotrigonobalanus furcinervis, Almus rhenana, Quercus heerii, Platanus neptuni, Cinnamomum sp., Pinus ornata, Doliostrobus taxiformis, Podocarpus sp. a Tetraclinis salicornioides. Nálezy naznačují, že by lokalita mohla náležet období po ochlazení nazývaném jako Grande Coupure - tzn. stáří kolem 34 milionů let (oligocén). Podle CA analýzy provedené na rostlinných zbytcích zde panovalo mírné podnebí, průměrné roční srážky vykazují nadprůměrné hodnoty a můžeme předpokládat humidní klima. V rámci praktické části bakalářské práce byl na lokalitě zhotoven měřený profil, bylo vyčleněno 9 sedimentárních facií: masivní lapilovec s písčitou matrix (LM), lapilovec se šikmým zvrstvením (LSZ), lapilovec s jílovito-písčitou matrix...
Norimberský proces
Černá, Dagmar ; Pešek, Jiří (vedoucí práce) ; Kunštát, Miroslav (oponent)
V centru pozornosti této práce stojí otázka vlivu jednotlivých právních tradic při utváření Statutu norimberského tribunálu a při procesu, neboť toto téma představuje oblast, která v porovnání s jinými aspekty souvisejícími s norimberským procesem nebyla dosud dostatečně probádána a zpracována. Přitom se jedná o problematiku stěžejní a zajímavou. Práce se bude snažit najít odpověď na otázku, kde byly hledány inspirační zdroje pro provedení jednoho z nejvýznamnějších procesů v dějinách. Při stanovení jednotlivých skutkových podstat se vycházelo především z mezinárodního práva, smluvního i obyčejového, jehož obsah byl v některých případech, zejména v případě zločinu agrese, vykládán do značné míry progresivně, aby bylo stíhání takovéhoto zločinu vůbec na mezinárodněprávní úrovni možné. Pro konkrétní vedení procesu však v mezinárodním právu, jak již bylo výše uvedeno, chyběl vzor i normy, a tak se inspirační zdroje hledaly v národních právních režimech jednotlivých států, účastnících se procesu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Integrace a působení vyhnanců v hesenské politice v 50. letech
Krahulcová, Zuzana ; Pešek, Jiří (vedoucí práce) ; Filipová, Lucie (oponent)
Rigorózní práce "Integrace a působení vyhnanců v hesenské politice v 50. letech" se zabývá průběhem integrace vyhnanců v politické oblasti a jejich působením v hesenském politickém životě v padesátých letech. První část práce pojednává o postavení vyhnanců po jejich příchodu do Hesenska a počátcích jejich politické integrace v podobě vyhnaneckých svazů, krajanských sdružení a prvních stranickopolitických vyhnaneckých organizací. Práce se poté soustředí na roli a působení vyhnanců v hesenské politice v 50. letech se zřetelem na hesenský Svaz vyhnaných a zneprávněných (BHE) a politickou reprezentaci vyhnanců v hesenském zemském sněmu a nastiňuje na příkladu vybraných parlamentních diskuzí a zákonodárných procesů postoje jednotlivých politických stran k záležitostem, jež měly bezprostřední vliv na životní situaci a postavení vyhnanců v Hesensku. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 83 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 PEŠEK, Jan
3 PEŠEK, Jaroslav
7 PEŠEK, Jiří
2 Pešek, J.
4 Pešek, Jakub
9 Pešek, Jan
1 Pešek, Jan,
1 Pešek, Jonáš
2 Pešek, Jáchym
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.