Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Užití spojovacích prostředků v textech nerodilých mluvčích češtiny
Pečený, Pavel ; Petkevič, Vladimír (vedoucí práce) ; Škodová, Svatava (oponent) ; Zikánová, Šárka (oponent)
Název práce: Užití spojovacích prostředků v textech nerodilých mluvčích češtiny Autor: Pavel Pečený Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Vedoucí práce: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. Abstrakt V posledních několika letech vznikly dva korpusy autentických textů nerodilých mluvčích češtiny (korpus MERLIN a korpus CzeSL), díky nimž získali jazykovědci významný zdroj dat pro zkoumání češtiny jako cizího jazyka. Poprvé je tak možné provádět analýzu jazyka nerodilých mluvčích češtiny s pomocí nástrojů korpusové lingvistiky a formulovat empiricky podložené závěry výzkumu. Toho využívá i předkládaná disertační práce, která se zaměřuje na zkoumání a popis užívání spojovacích prostředků v písemných produkcích nerodilých mluvčích češtiny. Opírá se především o doklady z žákovského korpusu MERLIN, který se oproti ostatním korpusům vyznačuje spolehlivým přiřazení písemných produkcí k úrovním podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ) a zahrnuje úrovně A2-B2. Zároveň obsahuje i chybovou anotaci textů, takže umožňuje zjistit, nejen jaký vliv má úroveň jazykové kompetence na rozsah repertoáru a frekvenci spojovacích prostředků, ale také, jak se úroveň odráží ve správnosti jejich užití. Teoretická část práce shrnuje přístupy ke klasifikaci...
Konkurence užití různých syntaktických prostředků při vyjadřování srovnání (na materiálu česko-německém)
Pečený, Pavel ; Mareš, Petr (oponent) ; Hošnová, Eva (vedoucí práce)
Cílem práce je podat charakteristiku konkurence syntaktických prostředků při vyjádření srovnání v češtině. Výzkum se týká především užití spojovacích výrazů a vybraných pádových relací. Jedná se o zjištění tendencí projevujících se při distribuci konkurenčních prostředků, s čímž souvisí také faktory syntaktického, sémantického nebo jiného rázu, které na distribuci mohou mít vliv. Materiálový podklad pro tuto analýzu tvoří doklady z paralelního česko-německého korpusu InterCorp a z vybraných korpusů ČNK. Ukázalo se, že ke konkurenci syntaktických prostředků pro vyjádření srovnání dochází nejčastěji v rámci jednoho sémantického typu srovnání, tj. v rámci srovnání ve smyslu shody a podobnosti na jedné straně a ve smyslu rozdílnosti na straně druhé. Zásadní roli při výběru konkurenčních prostředků hraje sémantické hledisko. K němu přistupuje také hledisko formální na rovině syntaktické. Pádové relace a předložkové skupiny mohou navazovat pouze srovnání na větněčlenské úrovni, spojovací výrazy také na úrovni souvětné. Konkurenci částečně ovlivňují také faktory stylistické a povaha komunikátu.
Konkurence užití různých syntaktických prostředků pro vyjádření srovnání (na materiálu česko-německém)
Pečený, Pavel ; Mareš, Petr (oponent) ; Hošnová, Eva (vedoucí práce)
Cílem práce je podat charakteristiku konkurence syntaktických prostředků při vyjádření srovnání v češtině. Výzkum se týká především užití spojovacích výrazů a vybraných pádových relací. Jedná se o zjištění tendencí projevujících se při distribuci konkurenčních prostředků, s čímž souvisí také faktory syntaktického, sémantického nebo jiného rázu, které na distribuci mohou mít vliv. Materiálový podklad pro tuto analýzu tvoří doklady z paralelního česko-německého korpusu InterCorp a z vybraných korpusů ČNK. Ukázalo se, že ke konkurenci syntaktických prostředků pro vyjádření srovnání dochází nejčastěji v rámci jednoho sémantického typu srovnání, tj. v rámci srovnání ve smyslu shody a podobnosti na jedné straně a ve smyslu rozdílnosti na straně druhé. Zásadní roli při výběru konkurenčních prostředků hraje sémantické hledisko. K němu přistupuje také hledisko formální na rovině syntaktické. Pádové relace a předložkové skupiny mohou navazovat pouze srovnání na větněčlenské úrovni, spojovací výrazy také na úrovni souvětné. Konkurenci částečně ovlivňují také faktory stylistické a povaha komunikátu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.