Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 145 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Názory biologických dětí pěstounů na pěstounskou péči
Rybenská, Marta ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Havránková, Olga (oponent)
(česky) Tato diplomová práce se zabývá tématem biologických dětí pěstounů. Jedná se o málo zkoumanou problematiku, která však v procesu náhradní rodinné péče má nezastupitelné místo. V teoretické části jsou popsány a definovány pojmy jako je náhradní rodinná péče a její formy, rodina, sourozenectví. Část je věnována i vybraným zahraničním výzkumům a současným českým závěrečným pracím na toto téma. Praktická část obsahuje analýzy rozhovorů s respondenty. Cílem je zjistit, co si o pěstounství svých rodičů a o pěstounské péči biologické děti pěstounů obecně myslí a jaký to na ně mělo dopad.
Pomoc rodinám s alkoholovým problémem v Chrudimi
Hrubá, Pavlína ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Urban, David (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku alkoholové závislosti rodiče nezletilého dítěte. Cílem práce je popsat obecně nabídku služeb primárně určených osobám závislým na alkoholu, zmapovat a zhodnotit nabídku těchto služeb ve městě Chrudim. První kapitola se zabývá obecně závislostí, vlivem závislosti na rodinu a možnostmi jak závislosti předcházet. Druhá kapitola se věnuje obecně službám, které jsou přímo zaměřené na práci s osobami s alkoholovou závislostí nebo s lidmi, kteří s touto závislostí nějakým způsobem přichází do kontaktu. Třetí kapitola je přímo zaměřená na město Chrudim a jeho nabídku služeb v oblasti alkoholové závislosti. Čtvrtá kapitola zahrnuje výzkum, který vychází z rozhovorů s pracovníky organizací působících ve městě Chrudim. V páté kapitole jsou prezentovány informace získané z provedených rozhovorů. Poslední kapitola shrnuje a hodnotí údaje z výzkumu. Klíčová slova Alkohol, závislost, rodina, pomoc, zdravotnické a sociální služby.
Možnosti Sociální rehabilitace klientů Armády Spásy v Centru sociálních služeb Lidická
Čížková, Petra ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Poláčková, Iva (oponent)
Bakalářská práce na téma Možnosti sociální rehabilitace klientů Armády Spásy v Centru sociálních služeb Lidická, se zabývá osobami bez domova, osobami v krizi. Teoretická část se zaměřuje na popis a problematické oblasti, které se týkají osob bez přístřeší. Pro praktickou část práce byla vybrána a prostudována data uživatelů služby sociální rehabilitace. Tato část práce se konkrétně zabývá analýzou uživatelů služeb Armády spásy. Pro analýzu byly vybrány osoby, které užívaly službu Sociální rehabilitace CSSL v letech 2014 -2016.
Obchodování s dětmi
Nawazi Nilab, Najeeba ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Čihánková, Ivana (oponent)
CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE PROTESTANT THEOLOGICAL FACULTY Bachelor Thesis Child Trafficking Bacha-Bazi in Afghanistan An Act of Homosexual Child Sex Nawazi Nilab Najeeba Department of Social Work Supervisor: PhDr. Hana Pazlarová, PhD. Study program: Social Work Field of Study: B 7508 Pastoral and Social Work Prague 2017 Anotace Tématem předkládané bakalářské práce je "Bacha-Bazi" (akt homosexuálního zneužívání chlapců a mladých mužů) v Afgánistánu. Veškeré informace shromážděné v této práci vycházejí z nejaktuálnějších odborných zdrojů. Cílem této práce je uvést historické důkazy a přesné informace o zločinech sexuálního zneužívání a pedofilních znásilnění chlapců v Afghánistánu. Výzkum popisuje různé aspekty, které způsobují, že vláda provádí špatnou politiku, která brání sociální politice země a stala se překážkou, která by mohla zastavit praxi Bacha-Bazi v zemi. Cílem práce je také představit reakce na sociálních sítích týkajících se Bacha-Bazi a celkovou diskusi o různých právních předpisech a bezpečnostních opatřeních uložených afghánskou vládou, aby se ukončily praktiky zneužívání chlapců. V závěrečné části se práce věnuje různým iniciativám, které jsou přijaty UNICEF pro ochranu afghánských chlapů, aby neupadly do pasti do pasti Bacha-Bazi.
Saturace potřeb klientů NZDM. Převážně s romskými dětmi.
Štěrba, Jan ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Víšek, Petr (oponent)
Bakalářská práce pojednává o zaměření se na potřeby klientů směrem od pracovníků v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, která mají převážně romskou klientelu, a to na území Hlavního města Prahy. V praktické části hledá efektivní způsoby práce pro naplňování potřeb romských klientů v zařízení. Zabývá se zde vhodným nastavením této sociální služby pro dostatečnou saturaci potřeb uživatelů sociálními pracovníky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Pěstounská péče v Německu a porovnání s českým systémem
Sobalík, Petr ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Hulmáková, Jana (oponent)
Práce se zabývá tématem pěstounské péče, která nabývá stále více na významu v oblasti náhradní rodinné péče. Bakalářská práce si klade za cíl v základních rysech srovnat pěstounské péče v Německé spolkové republice a v České republice. Mapuje základní pravidla fungování obou systémů a jejich zakotvení v zákoně i manuálech sociální práce. Srovnává zákonný rámec, počty dětí v pěstounské péči i roli neziskových organizací. Jako zdroj informací sloužily platné zákony obou zemí, dále německé standardy sociální práce a v menší míře i emailová konverzace s německými sociálními pracovníky - ta sloužila především při vyhledávání relevantních zdrojů. V základních rysech byl popsán nejprve německý systém, potom český a následně oba porovnány. Z porovnání vyplynulo, že struktura systémů se nijak výrazně neliší. Počtem dětí v pěstounské péči v poměru k obyvatelstvu v posledních letech předčila Německou spolkovou republiku Česká republika. Z porovnání příspěvků pro pěstouny můžeme považovat český systém za štědřejší k pěstounům, přičemž se tento rozdíl snižuje se zvyšujícím se počtem dětí v pěstounské péči. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Identifikace bariér v integraci osob ze třetích zemí žijících v České republice
Mubeenová, Geti ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Urban, David (oponent)
Tato práce se zabývá identifikací bariér při integraci cizinců, zahraničních studentů v rámci bilaterálních vztahů se socialistickým Československem. Soustředí se na zahraniční studenty z rozvojových zemí, kteří přišli do Československa před rokem 1989 za účelem vysokoškolského studia a po jeho absolvování se rozhodli v Československu, a poté České republice setrvat. Práce je dělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je představen pojem migrace a s ní související teorie a přístupy, jako i specifika migrace na území Československa. Dále je představen koncept integrace cizinců a aspekty, které se větší či menší rolí na integraci podílejí. v praktické části jsou prezentovány výsledky analýzy rozhovorů, které byly vedeny s tehdejšími zahraničními studenty z vybraných zemí, a kteří v současné době stále žijí v České republice.
Příprava mladých lidí z dětského domova na odchod z péče ve Středočeském kraji
Lebedová, Lucie ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Matoušek, Oldřich (oponent)
(česky) Cílem práce je zhodnotit přípravu mladých lidí, kteří prožili alespoň část svého dětství v ústavní výchově, na odchod z péče. Teoretická část mé práce se skládá ze čtyř kapitol. V druhé kapitole jsou popsány důvody, proč jsou děti umisťovány do náhradní péče a nevyrůstají v rodině, která je pro vývoj člověka nejdůležitější. Třetí kapitola je věnována náhradní výchovné péči, která je rozdělena na náhradní rodinnou výchovu a ústavní péči. Největším problémem, se kterým se potýká ústavní péče, je psychická deprivace, která je popsaná ve čtvrté kapitole. Pátá kapitola je věnována osamostatnění dětí a zákonům, které to regulují. Na závěr v šesté kapitole jsou zmíněné možnosti vzdělávání mládeže mimo dětský domov, které jsou nejčastěji připravované nestátními organizacemi. V praktické části jsem se zaměřila na výchovu konkrétních dětských domovech ve Středočeském kraji. K získání závěrů o přípravě na odchod z péče jsem použila rozhovory s vychovateli domova a také s mladými lidmi žijícími v tomtéž domově, které v blízké době čeká osamostatnění.
Pohled rodičů dětí s PAS na systém sociálních služeb v Praze
Jůzová, Aneta ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
Bakalářská práce se věnuje mapování sociálních služeb pro děti s PAS a jejich rodiny. První kapitola teoretické části se věnuje historii poruch autistického spektra. V další kapitole popisuji možnosti podpory rodiny s dítětem s PAS. V poslední kapitole teoretické části jsou podrobně popsány sociální služby, které mohou děti s PAS a jejich rodiny využívat s doplněním konkrétních služeb nacházejících se na území hlavního města Prahy. V praktické části práce uvádím kvalitativní výzkum prostřednictvím rozhovorů, ve kterém zjišťuji, jak jsou v Praze sociální služby pro tyto rodiny dostupné - informačně, finančně, lokálně, nebo kapacitně.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 145 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.