Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 157 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pěstounská péče na přechodnou dobu očima pěstounů v Jihomoravském kraji
Buriánková, Lucie ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Poláčková, Iva (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zjistit názory přechodných pěstounů v Jihomoravském kraji na systém přechodné pěstounské péče, zejména se zaměřit na silné a slabé stránky s ohledem na svěřené děti. V teoretické části práce je nejprve popsána historie pěstounské péče a její formy v současnosti. Poté se věnuji charakteristice pěstounské péče na přechodnou dobu. Zabývám se tím, co musí budoucí pěstouni splňovat, jak probíhají jejich přípravy, co se děje po zařazení pěstounů do evidence a jaké se jim při výkonu této práce dostává podpory. Dále vymezuji cílovou skupinu dětí a proces péče od přípravy před přijetím dítěte až po jeho odchod. Poslední kapitola je věnovaná pozitivům a úskalím. Praktická část práce je tvořena kvalitativní výzkumnou strategií za pomoci využití metody polostrukturovaných rozhovorů s pěstouny na přechodnou dobu.
Partnerské vztahy adolescentů vyrůstajících v dětských domovech
Bejblová, Michaela ; Vodáčková, Daniela (vedoucí práce) ; Pazlarová, Hana (oponent)
Bakalářská práce je napsána se záměrem prozkoumat rozdíly mezi dospívajícími osobami vyrůstajícími v dětských domovech a dospívajícími z rodinného prostředí. Pro zjištění možných odlišností v pohledu na partnerské vztahy bylo nutné vzorek respondentů z dětských domovů porovnat s respondenty, kteří vyrůstají v běžném rodinném prostředí. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je kontextualizována problematika daného tématu, jako je ústavní výchova, vývojové úkoly v adolescenci, patologické jevy v dětství, které mohou ovlivnit pohled na partnerské vztahy a vliv rodiny na dítě. Teoretická část je uzavřena pojednáním o partnerských vztazích u dospívající mládeže a charakteristikou lásky a žárlivosti. V praktické části se pojednává o výzkumu, který byl prováděn pomocí kvalitativní metody a použitým nástrojem byl polostrukturovaný rozhovor. Výzkumu se účastnilo osm adolescentů z dětského domova a osm adolescentů z rodinného prostředí. Na základě analýzy a interpretace nasbíraných dat vzniknul závěr, že se objevují určité odlišnosti v pohledu na své partnerské vztahy mezi adolescenty z dětského domova a adolescenty z rodinného prostředí. U adolescentů z dětského domova je zejména narušena důvěra k partnerovi, a objevuje se nepřítomnost požadavku tolerance a respektu ve...
Povědomí žáků základní školy o práci OSPOD
Goliášová, Andrea ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Poláčková, Iva (oponent)
Tato bakalářská práce s názvem "Povědomí žáků základní školy o práci OSPOD" mapuje úroveň znalostí žáků druhého stupně základní školy (dále jen ZŠ) o poslání a činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD). Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část obsahuje pět kapitol, které se zabývají definicí rodiny, důležitými potřebami dítěte, vývojem postavení dítěte v rodině, legislativním ukotvení ochrany dítěte a rodiny a systémem zabezpečujícím sociálně-právní ochranu dětí v České republice. Poslední kapitola je věnována popisu činnosti OSPOD, jeho poslání a způsobu, jakým jsou chráněna práva dětí a jejich rodičů z pozice tohoto orgánu. V empirické části je prováděn a vyhodnocen průzkum znalostí žáků ZŠ o práci OSPOD. Cílem je pomocí dotazníkového šetření zjistit jaké povědomí mají tito žáci o činnosti OSPOD, zda vědí jaké je jeho poslání, kdo se na něj může obrátit a kde a v jaké záležitosti by se mohli na tento orgán obrátit oni sami. Tato část je zároveň doplněna návrhem informačního letáku o činnosti OSPOD určeného pro danou věkovou skupinu.
Raná péče pro neslyšící děti
Nováčková, Kateřina ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Šámalová, Kateřina (oponent)
(česky) Tato práce se zaměřuje na ranou péči v rodinách, které mají neslyšící, nedoslýchavé nebo ohluchlé děti. Teoretická část popisuje rozdělení sluchového postižení, druhy vyšetření sluchu. Je zde nastíněna kultura Neslyšících, která může být klíčem k rozdílným přístupům slyšících a neslyšících rodičům. Další část je zaměřená na přijímání neslyšícího a nedoslýchavého dítěte do rodiny a popis vztahů mezi neslyšícími rodiči a neslyšícími dětmi a slyšícími rodiči a neslyšícími dětmi. Jsou zde rozebrány specifika výchovy. Na závěr jsou zde shrnuty možnosti odborné podpory pro rodiny s dítětem se sluchovým postižením. Empirická část je založená na kvatitativním výzkumu, v rámci něhož byly dotázány rodiny navštěvující Centrum pro dětský sluchu, Tamtam, o.p.s, které mají dítě se sluchovým postižením nebo jsou sami sluchově postižení a mají slyšící dítě. Cílem bylo zjistit, kdy se o sluchovém postižení svého dítěte dozvěděli a jestli jim v porodnicích a u pediatra bylo nabídnuto dostatek informací o sluchovém postižení a možnosti rané péče. Dále bylo důležité zjistit, jestli se jim dostává dostatečné podpory a nebo, jestli by uvítali nějaké další služby.
Doprovázení pěstounských rodin jako profese
Suchá, Veronika ; Šámalová, Kateřina (vedoucí práce) ; Pazlarová, Hana (oponent)
(česky) Diplomová práce se zabývá systémem doprovázení pěstounských rodin jako profesí, kterou vykonávají tzv. klíčoví pracovníci. První část práce se zaměřuje na přiblížení samotné pěstounské péče včetně její typologie a přehledu dávek pěstounské péče. Podrobně je zde představen systém doprovázení včetně legislativního ukotvení a obsahu samotné dohody o výkonu pěstounské péče. V teoretické části je dále specifikována role doprovázejícího pracovníka, jeho předpoklady a podmínky pro samotný výkon této profese, ale také je zde přehled limitů, na které při výkonu doprovázení mohou pracovníci narazit. Cílem práce bylo zjistit, jak tito pracovníci hodnotí současný systém doprovázení ve vybraných organizacích s pověřením k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče na území hl. m. Prahy a ve Středočeském kraji. Empirická část obsahuje výzkumné šetření, jeho analýzu a vyhodnocení. Výzkum byl koncipován jako kvalitativní a sběr dat byl prováděn technikou polostrukturovaných rozhovorů.
Zkušenosti s příbuzenskou pěstounskou péčí v Ústeckém kraji
Krčmářová, Michaela ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
(česky) Cílem této diplomové práce je zmapovat a zanalyzovat psychosociální důsledky předlužení a poukázat na důležitost komplexního řešení s ohledem na všechny jeho aspekty. V úvodu teoretické části jsou vymezeny odborné pojmy. Další kapitoly jsou zaměřeny na historii zadlužování, problematiku předlužení v České republice a několika dalších evropských zemích, poskytovatele a druhy finančních produktů, podmínky, za kterých dluh vzniká, příčiny předlužení, vývojové fáze dluhu, oddlužení a související legislativu. Dále je teoretická část zaměřena na dluhovou problematiku v sociální práci, konkrétně na poskytovatele sociálních služeb pro předlužené, sociální služby pro předlužené a postup spolupráce s předluženými. Následuje kapitola týkající se prevence předlužení a kapitola zaměřená na jeho psychosociální důsledky. K dosažení cíle byla využita metoda kvalitativního výzkumu, konkrétně dotazování technikou polostrukturovaného rozhovoru. Následují kazuistiky respondentů, interpretace a analýza dat, diskuze a návrhy a doporučení.
Povědomí studentů sociální práce a práva o rodinné mediaci
Fialová, Veronika ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Šťastná, Jaroslava (oponent)
Teoretická část práce je věnována popisu mediace, konkrétně pak rodinné mediaci, v čem jsou její specifika, kdo je mediátor a jaké by měl mít vzdělání. Dále se v teoretické části zaměřuji na rodinu a dítě v kontextu rodinných konfliktů, sociální práce a práva v kontextu mediace a v neposlední řadě přibližuji téma povědomí o mediaci jako o alternativním způsobu řešení konfliktů. Empirická část zkoumá prostřednictvím kvantitativního výzkumu povědomí studentů sociální práce a práva o rodinné mediaci nejprve pomocí porovnání studijních plánů vybraných studijních oborů a následně pomocí online dotazníkového šetření. Jako doplňující metodu výzkumu jsem navíc použila strukturovaný rozhovor s jednatelem společnosti Český mediátor. Vybraný soubor respondentů činí 100 studentů, z toho 47 studentů práv a 53 studentů oboru sociální práce pro dotazníkové šetření a jednoho informanta, s kterým byl proveden strukturovaný rozhovor. Výzkumem bylo zjištěno, že jak studenti sociální práce, tak studenti práv nemají předmět věnovaný mediaci v rámci svých studijních plánů nabízen v povinné formě, ale pouze ve formě volitelné. Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že studenti sociální práce znali rodinnou mediaci z hlediska jejího procesu častěji než studenti práv. Překvapivým zjištěním bylo, že zájem o...
Systém sociálně právní ochrany dětí v České republice a v Norsku
Hauptová, Veronika ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Hejnová, Kateřina (oponent)
Tato práce se zaměřuje na mezinárodní porovnání systému sociálně právní ochrany dětí v České republice se systémem sociálně právní ochrany dětí v Norsku. Toto téma jsem si zvolila hlavně z důvodu, že jsem v rámci svého studijního pobytu v Norsku měla možnost několik měsíců v tomto prostředí žít a studovat, i proto mi přišlo troufalé tuto možnost nevyužít, a popsat a mezi sebou porovnat pro nás, a především pro laickou veřejnost v celku kontroverzní systém ochrany dítěte v Norsku vůči České republice. Jak již vyplynulo mým hlavním cílem bude popis a porovnání dvou zmíněných sociálních systémů ochrany dítěte, jeho celkovým přístupem a vnímáním dítěte a rodiny. Dílčími cíli pak bude zhodnotit a posoudit výkon a odlišnosti jednotlivých systémů, vymezení přístupů, metod a možností práce s rodinami, a především s dítětem, přičemž se také zaměřím na legislativní uspořádání v dané zemi, kompetence pracovníků na orgánech ochrany dětí, spolupráci s jinými orgány či další faktory ovlivňující aktuální podobu ochrany dětí. V rámci svého výzkumu využiji kvalitativní metody výzkumu. Informace budu získávat především kombinací metod analýzy dokumentů, přičemž budu čerpat hlavně z veřejných dokumentů příslušných ministerstev či jiných věrohodných zdrojů. Další metodou zjišťování informací budou polostrukturované...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 157 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.