Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 152 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Raná péče pro neslyšící děti
Nováčková, Kateřina ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Šámalová, Kateřina (oponent)
(česky) Tato práce se zaměřuje na ranou péči v rodinách, které mají neslyšící, nedoslýchavé nebo ohluchlé děti. Teoretická část popisuje rozdělení sluchového postižení, druhy vyšetření sluchu. Je zde nastíněna kultura Neslyšících, která může být klíčem k rozdílným přístupům slyšících a neslyšících rodičům. Další část je zaměřená na přijímání neslyšícího a nedoslýchavého dítěte do rodiny a popis vztahů mezi neslyšícími rodiči a neslyšícími dětmi a slyšícími rodiči a neslyšícími dětmi. Jsou zde rozebrány specifika výchovy. Na závěr jsou zde shrnuty možnosti odborné podpory pro rodiny s dítětem se sluchovým postižením. Empirická část je založená na kvatitativním výzkumu, v rámci něhož byly dotázány rodiny navštěvující Centrum pro dětský sluchu, Tamtam, o.p.s, které mají dítě se sluchovým postižením nebo jsou sami sluchově postižení a mají slyšící dítě. Cílem bylo zjistit, kdy se o sluchovém postižení svého dítěte dozvěděli a jestli jim v porodnicích a u pediatra bylo nabídnuto dostatek informací o sluchovém postižení a možnosti rané péče. Dále bylo důležité zjistit, jestli se jim dostává dostatečné podpory a nebo, jestli by uvítali nějaké další služby.
Doprovázení pěstounských rodin jako profese
Suchá, Veronika ; Šámalová, Kateřina (vedoucí práce) ; Pazlarová, Hana (oponent)
(česky) Diplomová práce se zabývá systémem doprovázení pěstounských rodin jako profesí, kterou vykonávají tzv. klíčoví pracovníci. První část práce se zaměřuje na přiblížení samotné pěstounské péče včetně její typologie a přehledu dávek pěstounské péče. Podrobně je zde představen systém doprovázení včetně legislativního ukotvení a obsahu samotné dohody o výkonu pěstounské péče. V teoretické části je dále specifikována role doprovázejícího pracovníka, jeho předpoklady a podmínky pro samotný výkon této profese, ale také je zde přehled limitů, na které při výkonu doprovázení mohou pracovníci narazit. Cílem práce bylo zjistit, jak tito pracovníci hodnotí současný systém doprovázení ve vybraných organizacích s pověřením k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče na území hl. m. Prahy a ve Středočeském kraji. Empirická část obsahuje výzkumné šetření, jeho analýzu a vyhodnocení. Výzkum byl koncipován jako kvalitativní a sběr dat byl prováděn technikou polostrukturovaných rozhovorů.
Zkušenosti s příbuzenskou pěstounskou péčí v Ústeckém kraji
Krčmářová, Michaela ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
(česky) Cílem této diplomové práce je zmapovat a zanalyzovat psychosociální důsledky předlužení a poukázat na důležitost komplexního řešení s ohledem na všechny jeho aspekty. V úvodu teoretické části jsou vymezeny odborné pojmy. Další kapitoly jsou zaměřeny na historii zadlužování, problematiku předlužení v České republice a několika dalších evropských zemích, poskytovatele a druhy finančních produktů, podmínky, za kterých dluh vzniká, příčiny předlužení, vývojové fáze dluhu, oddlužení a související legislativu. Dále je teoretická část zaměřena na dluhovou problematiku v sociální práci, konkrétně na poskytovatele sociálních služeb pro předlužené, sociální služby pro předlužené a postup spolupráce s předluženými. Následuje kapitola týkající se prevence předlužení a kapitola zaměřená na jeho psychosociální důsledky. K dosažení cíle byla využita metoda kvalitativního výzkumu, konkrétně dotazování technikou polostrukturovaného rozhovoru. Následují kazuistiky respondentů, interpretace a analýza dat, diskuze a návrhy a doporučení.
Povědomí studentů sociální práce a práva o rodinné mediaci
Fialová, Veronika ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Šťastná, Jaroslava (oponent)
Teoretická část práce je věnována popisu mediace, konkrétně pak rodinné mediaci, v čem jsou její specifika, kdo je mediátor a jaké by měl mít vzdělání. Dále se v teoretické části zaměřuji na rodinu a dítě v kontextu rodinných konfliktů, sociální práce a práva v kontextu mediace a v neposlední řadě přibližuji téma povědomí o mediaci jako o alternativním způsobu řešení konfliktů. Empirická část zkoumá prostřednictvím kvantitativního výzkumu povědomí studentů sociální práce a práva o rodinné mediaci nejprve pomocí porovnání studijních plánů vybraných studijních oborů a následně pomocí online dotazníkového šetření. Jako doplňující metodu výzkumu jsem navíc použila strukturovaný rozhovor s jednatelem společnosti Český mediátor. Vybraný soubor respondentů činí 100 studentů, z toho 47 studentů práv a 53 studentů oboru sociální práce pro dotazníkové šetření a jednoho informanta, s kterým byl proveden strukturovaný rozhovor. Výzkumem bylo zjištěno, že jak studenti sociální práce, tak studenti práv nemají předmět věnovaný mediaci v rámci svých studijních plánů nabízen v povinné formě, ale pouze ve formě volitelné. Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že studenti sociální práce znali rodinnou mediaci z hlediska jejího procesu častěji než studenti práv. Překvapivým zjištěním bylo, že zájem o...
Systém sociálně právní ochrany dětí v České republice a v Norsku
Hauptová, Veronika ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Hejnová, Kateřina (oponent)
Tato práce se zaměřuje na mezinárodní porovnání systému sociálně právní ochrany dětí v České republice se systémem sociálně právní ochrany dětí v Norsku. Toto téma jsem si zvolila hlavně z důvodu, že jsem v rámci svého studijního pobytu v Norsku měla možnost několik měsíců v tomto prostředí žít a studovat, i proto mi přišlo troufalé tuto možnost nevyužít, a popsat a mezi sebou porovnat pro nás, a především pro laickou veřejnost v celku kontroverzní systém ochrany dítěte v Norsku vůči České republice. Jak již vyplynulo mým hlavním cílem bude popis a porovnání dvou zmíněných sociálních systémů ochrany dítěte, jeho celkovým přístupem a vnímáním dítěte a rodiny. Dílčími cíli pak bude zhodnotit a posoudit výkon a odlišnosti jednotlivých systémů, vymezení přístupů, metod a možností práce s rodinami, a především s dítětem, přičemž se také zaměřím na legislativní uspořádání v dané zemi, kompetence pracovníků na orgánech ochrany dětí, spolupráci s jinými orgány či další faktory ovlivňující aktuální podobu ochrany dětí. V rámci svého výzkumu využiji kvalitativní metody výzkumu. Informace budu získávat především kombinací metod analýzy dokumentů, přičemž budu čerpat hlavně z veřejných dokumentů příslušných ministerstev či jiných věrohodných zdrojů. Další metodou zjišťování informací budou polostrukturované...
Využití dovedností výcviku v kompletní krizové intervenci - zkušenost účastníků po 4 měsících
Beďačová, Marie ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Mašát, Vladimír (oponent)
Bakalářská práce "Využití dovedností výcviku v kompletní krizové intervenci - zkušenost účastníků po 4 měsících" je zacílena na zkušenost účastníků, jak využili získané dovednosti 4 měsíce po absolvování 150hodinového výcviku pořádaném organizací Déčko Liberec, z. s. Teoretická část má tři kapitoly a praktická část jednu. První kapitola seznamuje s problematikou krize, krizové intervence, rolí interventa a s vybranými etickými problémy. Druhá kapitola se zabývá historií krizové intervence, službou telefonické krizové pomoci, službou krizové pomoci tváří v tvář, profesními organizacemi a nabízí databázi registrovaných sociálních služeb krizové pomoci a telefonické krizové pomoci. Třetí kapitola pojednává o neziskové organizaci Déčko Liberec, z. s. , představuje její výcvik kompletní krizové intervence a kompetence absolventa. Praktická část obsahuje kvantitativní výzkum provedený formou dvou dotazníků, jednoho v říjnu 2017 a druhého po 4 měsících. Zjištění zaznamenala srovnání očekávání účastníků a jejich naplnění v oblasti práce ve službách krizové pomoci, četnosti setkání s klientem v krizi a využití tři zvolených dovedností.
Pokrytí potřeb osob po opuštění ústavní výchovy, dle teorie Pesso Boyden psychomotorické terapie
Šoltys, Jan ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Poláčková, Iva (oponent) ; Urban, David (oponent)
Bakalářská práce na téma "Pokrytí potřeb osob po opouštění ústavní výchovy, dle teorie Pesso Boyden psychomotorické terapie" má za cíl zjistit, zda jsou potřeby specifikované dle této teorie naplněny u osob po opuštění ústavní výchovy. Hodnotí jednotlivě každou jednu potřeb pomocí otázek položených dané cílové skupině. Teoretická část se zabývá teorií dle Pessa a Boyden. Poukazuje na způsob vývoje, kterým vznikla a z kterého se vyvíjela. Věnuje se základnímu pojmu lidské potřeby a následně pojmům potřeb dle této teorie. Následně se zaměřuje na cílovou skupinu mládeže opouštějící ústavní výchovu. V praktické části pomocí strukturovaného dotazníku odhaluje rozsah a míru naplnění jednotlivých lidských potřeb, dle již zmíněné teorie. Cílem mé práce je: Zjistit, zda jsou naplněny potřeby vyplývající z teorie Pesso Boyden psychomotorické terapie u osob, které opustili ústavní výchovu. Vyhodnocení neobjevilo žádné razantní nedostatky, ovšem vzešla z něj doporučení. Závěr práce ukázal, že tuto teorii lze využít k posouzení naplnění jednotlivých potřeb a zároveň, že žádná z potřeb není absolutně uspokojena a naplněna. Klíčová slova Ústavní výchova, ústavní zařízení, attachement, Pesso, Boyden, potřeba, lidská potřeba
Implementace zahradní terapie v Domově se zvláštním režimem
Kubištová, Nina ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Dočkal, Jan (oponent)
Bakalářská práce se věnuje tématu zahradní terapie. Představuje zahradní terapii jako jednu z možných aktivizačních činností. Úvodní část práce obsahuje vymezení vztahu člověka a přírody a představení zahrady jakožto prostoru a prostředku pro realizaci zahradní terapie. Následuje představení základních pojmů, týkajících se samotného oboru zahradní terapie - její defnice, historie, role zahradního terapeuta, formy, účinky, proces, individuální přístup k účastníkům zahradní terapie, význam zjišťování potřeb klientů domova se zvláštním režimem a kritéria pro vyloučení z účasti na zahradní terapii. Čtenář je obeznámen s diagnózou demence a s obecnými zásadami v přístupu ke klientům trpících demencí. Součástí práce je také vytvoření konkrétního návrhu pro možnou realizaci terapeutického pracoviště v Domově se zvláštním režimem Slaný (dále Domov Slaný), a to u klientů trpících demencí. V kapitole, která nese název "Aplikace zahradní terapie v Domově Slaný" je úvodem představeno samotné pracoviště Domov Slaný, jeho aktuální nabídka aktivizačních činností a aktuální podoba terapeutické smyslové zahrady a zahradní terapie. Závěr práce je věnován konkrétním návrhům pro plánovanou přestavbu terapeutické smyslové zahrady a mnou navrženým programům pro zahradní terapii. Klíčová slova Zahradní terapie,...
Názory biologických dětí pěstounů na pěstounskou péči
Rybenská, Marta ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Havránková, Olga (oponent)
(česky) Tato diplomová práce se zabývá tématem biologických dětí pěstounů. Jedná se o málo zkoumanou problematiku, která však v procesu náhradní rodinné péče má nezastupitelné místo. V teoretické části jsou popsány a definovány pojmy jako je náhradní rodinná péče a její formy, rodina, sourozenectví. Část je věnována i vybraným zahraničním výzkumům a současným českým závěrečným pracím na toto téma. Praktická část obsahuje analýzy rozhovorů s respondenty. Cílem je zjistit, co si o pěstounství svých rodičů a o pěstounské péči biologické děti pěstounů obecně myslí a jaký to na ně mělo dopad.
Pomoc rodinám s alkoholovým problémem v Chrudimi
Hrubá, Pavlína ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Urban, David (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku alkoholové závislosti rodiče nezletilého dítěte. Cílem práce je popsat obecně nabídku služeb primárně určených osobám závislým na alkoholu, zmapovat a zhodnotit nabídku těchto služeb ve městě Chrudim. První kapitola se zabývá obecně závislostí, vlivem závislosti na rodinu a možnostmi jak závislosti předcházet. Druhá kapitola se věnuje obecně službám, které jsou přímo zaměřené na práci s osobami s alkoholovou závislostí nebo s lidmi, kteří s touto závislostí nějakým způsobem přichází do kontaktu. Třetí kapitola je přímo zaměřená na město Chrudim a jeho nabídku služeb v oblasti alkoholové závislosti. Čtvrtá kapitola zahrnuje výzkum, který vychází z rozhovorů s pracovníky organizací působících ve městě Chrudim. V páté kapitole jsou prezentovány informace získané z provedených rozhovorů. Poslední kapitola shrnuje a hodnotí údaje z výzkumu. Klíčová slova Alkohol, závislost, rodina, pomoc, zdravotnické a sociální služby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 152 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.