Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Laboratory investigation of dust charging and impact ionization
Nouzák, Libor ; Pavlů, Jiří (vedoucí práce)
Prach je nedílnou součástí kosmického plazmatu (např. magnetosfér planet a komet, heliosféry, mezihvězdného prostoru, obálek supernov). Může však být také často pozorován v průmyslových aplikacích jako nezbytná součást pro úpravu materiálů, nebo jako nežádoucí příměs v produkci mikroelektronických komponent, nebo ve fúzních zařízeních. Zatímco prachová zrna jsou jedním z nejdůležitějších předmětů zájmu v naší sluneční soustavě (např. Země, systémy Jupiteru a Saturnu) a v mezihvězdném prostoru, exisuje řada misí (např. ROSETTA, Cassini), které poskytly vyšetřování vlastností a dynamiky nabitých prachových zrn. V těchto prostředích, mezi procesy relevantní nabíjení patří procesy interakce s elektrony a ionty slunečního větru a fotoemisní nabíjení UV zářením ze Slunce, které je často dominantní. Avšak, vyšetřování těchto procesů v daném prostředí je komplikované, protože několik procesů působí současně. Tato práce je zaměřena na studium nabíjecích procesů v laboratoři, kde je možné tyto procesy vyšetřovat odděleně. V první sérii experimentů zaměřených na měsíční nebo planetární podmínky, bylo jedno (nabité) prachové zrno chyceno v elektrodynamické pasti a vystaveno elektronovému a iontovému svazku s proměnnou energií a fotonů z UV zdroje. Dále, popisujeme metodu, kterou jsme využili pro určení výstupní práce...
Hledání APN permutací ve známých APN funkcích
Pavlů, Jiří ; Göloglu, Faruk (vedoucí práce) ; Drápal, Aleš (oponent)
V práci je představen nový způsob jak určit, jestli je daná funkce CCZ-ekvivalentní nějaké permutaci. Výsledky pro známé rodiny APN funkcí jsou prezentovány pro tělesa GF(2n ), kdy n ≤ 12 sudé. Dále jsou studovány způsoby jak snížit množství polynomů z jednotlivých rodin, které je nutné prozkoumat. Pro funkce tvaru x3 + a-1 tr1(a3 x9 ) je ukázáno, že nemohou být CCZ-ekvivalentní žádné permutaci v tělesech GF(24n ) pro n ∈ ℕ .
Laboratory investigation of dust charging and impact ionization
Nouzák, Libor ; Pavlů, Jiří (vedoucí práce) ; Jeřáb, Martin (oponent) ; Souček, Jan (oponent)
Prach je nedílnou součástí kosmického plazmatu (např. magnetosfér planet a komet, heliosféry, mezihvězdného prostoru, obálek supernov). Může však být také často pozorován v průmyslových aplikacích jako nezbytná součást pro úpravu materiálů, nebo jako nežádoucí příměs v produkci mikroelektronických komponent, nebo ve fúzních zařízeních. Zatímco prachová zrna jsou jedním z nejdůležitějších předmětů zájmu v naší sluneční soustavě (např. Země, systémy Jupiteru a Saturnu) a v mezihvězdném prostoru, exisuje řada misí (např. ROSETTA, Cassini), které poskytly vyšetřování vlastností a dynamiky nabitých prachových zrn. V těchto prostředích, mezi procesy relevantní nabíjení patří procesy interakce s elektrony a ionty slunečního větru a fotoemisní nabíjení UV zářením ze Slunce, které je často dominantní. Avšak, vyšetřování těchto procesů v daném prostředí je komplikované, protože několik procesů působí současně. Tato práce je zaměřena na studium nabíjecích procesů v laboratoři, kde je možné tyto procesy vyšetřovat odděleně. V první sérii experimentů zaměřených na měsíční nebo planetární podmínky, bylo jedno (nabité) prachové zrno chyceno v elektrodynamické pasti a vystaveno elektronovému a iontovému svazku s proměnnou energií a fotonů z UV zdroje. Dále, popisujeme metodu, kterou jsme využili pro určení výstupní práce...
Past pro studium rozptylu světla na prachových zrnech
Bartoň, Petr ; Pavlů, Jiří (vedoucí práce) ; Jeřáb, Martin (oponent)
Název práce: Past pro studium rozptylu světla na prachových zrnech Autor: Petr Bartoň Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D., Katedra fyziky povrchů a plazmatu Abstrakt: Rozptyl světla na malých prachových zrnkách je běžný jev, vyskytující se v růz- ných vesmírných prostředích, mezi které patří nejen povrch Měsíce a prachové ml- hoviny, ale i horní vrstvy atmosféry Země. Pro experimentální měření intenzitních radiálních profilů rozptylu světla jsme navrhli a sestavili unikátní experiment. Po- užitím takzvané akustické pasti jsme schopni zachytit jednotlivé prachové zrnko ve volném prostoru, osvítit ho laserem a přímo pozorovat rozptýlené světlo pomocí fotodiody připevněné na goniometru. V práci představujeme nejen technické de- taily konstrukce, ale hlavně první výsledky, které nám pomohly ověřit možnosti experimentu. Práce přináší také doporučení pro další vývoj všech experimentů pracujících s prachovými zrny. Klíčová slova: rozptyl světla, akustická past, prachové zrno, měření rozptylu 1
Algoritmy dokazující prvočíselnost
Pavlů, Jiří ; Šťovíček, Jan (vedoucí práce) ; Žemlička, Jan (oponent)
Cílem práce je seznámit čtenáře s různými algoritmy pro dokazování prvočíselnosti spolu s použitím některých těchto algoritmů v praxi. Práce je za- měřena na Goldwasser-Killianův test, jehož výstupem je certifikát, který je možné rychle ověřit. Aby bylo možné tomuto testu porozumět, obsahuje práce úvod do teorie eliptických křivek, na nichž je test založen. Práce také ukazuje, proč tvoří sčítání na eliptické křivce grupu, jak se tato grupa konstruuje a jak těchto znalostí využít pro tvorbu algebraického vzorce pro výpočet součtu dvou bodů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Návrh ultrazvukové pasti
Bartoň, Petr ; Pavlů, Jiří (vedoucí práce) ; Vyšinka, Marek (oponent)
Prachová zrna rozptylují dopadající světlo. Pokud se jejich rozměr blíží vlnové délce, je nutné pro posouzení pozorovaných jevů využít teorie Mieova rozptylu. Pro řadu materiálů nejsou ovšem k dispozici příslušné materiálové konstanty, navíc je řešení Mieových rovnic pro nesférická zrna značně komplikované. Práce se zabývá návrhem experimentálního zařízení, které umožní záchyt jednotlivých zrn (obecného tvaru) v ultrazvukovém poli a současně měření úhlové závislosti intenzity rozptýleného světla. Parametry pasti jsou získány rešerší a numeric- kou simulací, vedoucí k návrhu ultrazvukového levitátoru. Dále byl navržen op- tický systém, včetně elektroniky zajišt'ující měření signálu. Výsledky této práce umožňují výrobu a sestavení aparatury, případně dávají návod na návrh akus- tických levitátorů.
Automatizace experimentu na prachových zrnech
Pechal, Radim ; Pavlů, Jiří (vedoucí práce) ; Žilavý, Peter (oponent)
Název práce: Automatizace experimentu na prachových zrnech Autor: Radim Pechal Katedra : Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. e-mail vedoucího: Jiri.Pavlu@mff.cuni.cz Abstrakt: Rozvíjející se výzkum v oblasti tokamaků staví do oblasti zájmu také výzkum nabíjecích procesů na prachových zrnech, neboť se předpokládá, že prachová zrna budou způsobovat problémy při provozu těchto zařízení. A právě objasnění nabíjecích procesů na prachových zrnech může pomoci při jejich odstraňování. Tato práce se zabývá návrhem části nové aparatury pro výzkum prachových zrn, která je budována na KFPP MFF UK. Základem aparatury je originální lineární kvadrupólová past, jež umožňuje záchyt prachového zrna a jeho nabíjení pomocí elektronů, iontů či UV záření. V práci je popsán způsob stabilizace části detekce sloužící k měření frekvence kmitů zrna, přičemž se práce zaměřuje na řídící zdroj a vysokonapěťové zdroje pro obrazový zesilovač. Měření nabíjecích procesů bylo prováděno na wolframových zrnech, což je materiál, z něhož bude část tokamaku ITER. Byly naměřeny elektronové rovnovážné charakteristiky a další parametry použitých prachových zrn. K měření byly použity dva druhy vzorků wolframových zrn. Klíčová slova: prachová zrna, nabíjecí procesy, optická detekce, wolfram
Ionization methods of vacuum measurement
Pračko, Milan ; Gronych, Tomáš (vedoucí práce) ; Pavlů, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zaobírá problematikou měření tlaku vakuových systémů s tlakem menším jak 10-6 Pa. I přesto, že většina základních konstrukcí vakuometrů pro tyto tlaky už byla vyvinutá počátkem 60. let minulého století, stále se objevují nové konstrukce, nebo modifikace. Jednou z nich je i ionizační vakuometr 3BG (Bent Belt-Beam gauge). Experimentálním ověřením charakteristik úplně nové konstrukce vakuometru 3BG a teoretickým rozborem chování nabitých částic v geometrii 3BG, pomocí počítačové simulace, se ověří predispozice 3BG pro měření tlaků menších jak 10-6 Pa. Experimentální určení nejpříznivějších parametrů pro činnost 3BG vakuometru, poslouží na dosáhnutí maximální citlivosti při co nejnižším zatížení katody. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Interakce prachu s UV zářením
Nouzák, Libor ; Pavlů, Jiří (vedoucí práce) ; Žilavý, Peter (oponent)
Název práce: Interakce prachu s UV zářením Autor: Libor Nouzák Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. E-mail vedoucího: jiri.pavlu@mff.cuni.cz Abstrakt: Objekty mikrometrových rozměrů (prach) jsou nedílnou součástí vesmíru. Jako každý předmět v plazmatu, nabíjí se i tento prach na potenciál blízký potenciálu plazmatu (v tomto případě tedy meziplanetárního plazmatu). Ve vesmíru však hraje v nabíjecích procesech dominantní roli fotoemise vlivem dopadu UV, popř. tvrdšího záření. Obecně je výsledný náboj prachového zrna dán bilancí mnoha procesů, jejichž teorie nebyly ve většině případů dosud plně popsány. V naší laboratoři simulujeme podmínky v kosmickém prostoru a měříme výsledný náboj jednotlivých prachových zrn a jeho změny. Práce je zčásti zaměřena na uvedení do provozu UV zdroje spolu s jeho detekční částí pro nově budovanou experimentální aparaturu. Dále jsou provedena testovací měření a modelové výpočty, které hodnotí vliv pozadí, povrchů a geometrie elektrod pasti na náboj zachyceného prachového zrna. Práce je zakončena prvním měřením nabíjení skleněných prachových zrn pod dopadem elektronů různých energií s náhradní detekční optikou. Získané výsledky jsou srovnány s dříve naměřenými daty a toto srovnání naznačuje, že po dobudování optického...
Edukce dospělých v pojetí polských andragogů
Pavlů, Jiří ; Beneš, Milan (vedoucí práce) ; Mužík, Jaroslav (oponent) ; Palán, Zdeněk (oponent)
Disertační práce pod názvem "Edukace dospělých v pojetí polských andragogů" (Education of Adults: Approach of Polish Andragogues) přibližuje problematiku vývoje edukace dospělých na příkladu jedné ze sousedících zemí s Českou republikou - Polsku. Těžiště práce spočívá v prezentaci teoretických poznatků z oblasti vzdělávání dospělých v historickém vývojovém sledu událostí v období XIX.-XXI. století. Prostřednictvím interpretací názorů a představ o edukaci dospělých dobovými osvětovými pracovníky - průkopníky polské andragogiky - dává předložená práce příležitost k seznámení se s řadou osobností v oblasti vzdělávání dospělých. Je to bohatý a přínosný zdroj informací o jejich vlivu na vznik a rozvoj základů andragogiky, jejich vkladu při tvorbě a řízení osvětových institucí, teoretické a vědecké činnosti, budování tradic přetrvávajících dodnes. Součástí práce jsou rovněž přílohy, přibližující přehledný systém edukace v Polsku, udílené odborné a vysokoškolské tituly a vědecké hodnosti, anotace vybraných periodik a andragogických nakladatelství, úplný jmenný seznam vydaných titulů (1994-2006) edice Knihovna edukace dospělých a jsou uvedena Sdružení polských osvětových pracovníků a Sdružení polských osvětářů. Přínos disertační práce lze spatřovat zejména v: prezentaci historických a současných poznatků, tak jak...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 Pavlů, Jan
3 Pavlů, Jana
1 Pavlů, Jaroslav
1 Pavlů, Jindřich
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.