Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vývoj etiky umírání s příklady dobových uměleckých děl a s důrazem na křesťanský pohled.
Stuchlá, Vladimíra ; Pavlíková, Eva (vedoucí práce) ; Ovečka, Libor (oponent)
Základem práce je popis a analýza eschatologie rozvíjející se v rámci křesťanské etiky v průběhu kulturních ér uplynulých tisíciletí, a jejich komparace s vývojem současné eschatologie i nástin možného vývoje vnímání smrti v budoucnu. Práce má charakter přehledové studie, od vývoje raného mytického životního modu, přes vývoj antického umění žít Ars vivendi, přes vznik a rozvoj středověkého Ars moriendi, jeho úpadek v rámci nástupu novověku a snahy moderních dějin rozvinout umění nesmrtelnosti, až po jeho renesanci v pozdní moderně. Cílem práce je shromáždit, interpretovat, analyzovat a posoudit pozitivní vliv křesťanské etiky na post-postmoderního člověka. Vliv, motivující k výběru kvalitních životních hodnot, k žití smysluplného života, vliv napomáhající mu vyrovnaně přijímat smrtelnost vlastní i blízkých. Dostupné materiály jsou nahlíženy z pohledu sociologie, křesťanské etiky a dobové umělecké tvorby, a práce tak předkládá dobovou atmosféru a pohnutky minulého i současného přístupu člověka k vlastní konečnosti. Přílohová část dokladuje v práci prezentované příklady pojetí umírání v dobových uměleckých dílech.
Kostel sv. Františka Serafinského v Lipníku nad Bečvou
Pavlíková, Eva ; Oulíková, Petra (vedoucí práce) ; Pučalík, Marek (oponent)
Práce se bude zabývat piaristickým kostelem sv. Františka Serafinského v Lipníku nad Bečvou. V úvodu budou představeny společenské poměry města a působení kardinála Františka z Dietrichsteinu, který piaristy do Lipníku nad Bečvou přivedl. Cílem bakalářské práce bude zasazení chrámového prostoru do kontextu soudobého působení umělců, kteří tvořili pro piaristický řád a ikonografický rozbor chrámového interiéru, jenž vznikal za účelem reprezentace řádu z rukou autorů malířské a sochařské výzdoby. Klíčová slova Lipník nad Bečvou, kostel sv. Františka Serafinského, piaristé, kardinál František z Dietrichsteina, Václav Render, Jan Schubert, Gottfried Herbert, Giovanni Pietro Tencalla
Přeléčování nevyléčitelně nemocných v terminální fázi nemoci jako etický a ekonomický problém současné společnosti
Studnička, Martin ; Pavlíková, Eva (vedoucí práce) ; Ovečka, Libor (oponent)
Cílem diplomové práce je nastínit problematiku přeléčování nevyléčitelně nemocných pacientů v terminální fázi nemoci v současné společnosti v kontextu etiky, bioetiky a ekonomických faktorů. Na základě zdravotnických, etických a ekonomických textů se pokusíme analyzovat, zda nynější etické principy, zákonné normy a ekonomická vyspělost současné společnosti dostatečně zaručují každému jedinci takovou lékařskou péči, která je v souladu s lidskou důstojností. Uvědomují si zdravotní pracovníci svou moc i bezmoc v boji se životem a smrtí? Co je vede k nasazování terapie, která nepřináší pacientovi žádný prospěch? Lze důstojně zemřít? A co to znamená? Může mít smrt větší smysl než život? V první části rozpracujeme teoretický základ celé problematiky. V druhé části se tuto problematiku pokusíme analyzovat i pomocí sociologického výzkumu jak mezi všeobecnou populací, tak i mezi zdravotními pracovníky dennodenně stojícími tváří v tvář etickým a ekonomickým výzvám, které mohou vést k přeléčování. Existuje v lékařské společnosti povědomí o přeléčování? Připouští si vůbec nějaká etická dilemata? Jak vnímá společnost vztahy mezi pacienty a lékaři? Je zachování života pro společnost hlavním posláním lékaře? Jako východisko pro výzkum nám budou sloužit teoretická východiska zpracovaná v první části naší práce, a...
Trest smrti a jeho pojetí v Apoštolské církvi
Láník, David ; Pavlíková, Eva (vedoucí práce) ; Sládek, Karel (oponent)
Diplomová práce se zabývá trestem smrti a jeho pojetím v Apoštolské církvi. Teoretická část práce vysvětluje pojem trestu, jeho funkci a účel. Zabývá se argumenty odpůrců i zastánců absolutního trestu, jejich slabými a silnými stránkami. Popisuje účel trestání v Bibli a interpretuje starozákonní a novozákonní pasáže, které se zabývají nejvyšším trestem. Empirická část práce zkoumá názory a stanoviska vedoucích v Apoštolské církvi na problematiku trestu smrti. Pro zjištění dat se v práci užívá kvantitativního šetření.
Environmentální účetnictví dopravní společnosti
Král, Roman ; Syrovátka, Oldřich (vedoucí práce) ; Pavlíková, Eva (oponent)
Cílem této diplomové práce je popsat a vyhodnotit současný stav v dopravní společnosti ESATRANS Jihlava s.r.o. z pohledu ekologických dopadů (dopady vozového parku, využívání energií, vody a materiálů) a navrhnout vhodná opatření, která by omezovala negativní dopady na životní prostředí a zároveň byla ekonomicky přínosná pro dopravní společnost.

Viz též: podobná jména autorů
2 Pavlíková, Eliška
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.