Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Thin films of plasma polymers as stable supports for biomedical applications
Gordeev, Ivan ; Shukurov, Andrey (vedoucí práce) ; Novák, Rudolf (oponent) ; Pavlík, Jaroslav (oponent)
Název práce: Příprava tenkých vrstev plazmovou polymerací jako stabilních podložek pro biolékařské aplikace Autor: Ivan Gordeev Ústav: Univerzita Karlova v Praze, Katedra Makromolekulární Fyziky Vedoucí doktorské práce: Doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Katedra Makromolekulární Fyziky Abstrakt: Plazmové polymery jsou všeobecně považovány za vhodné pro použití jako biologicky aktivní vrstvy. V biomedicíně jsou obzvláště důležité povrchy, které odolávají vytváření biovrstev. Tato práce je zaměřena na vývoj nových metod využívajících plazma pro depozice bio-rezistentních ("non-fouling") plazmových polymerů. Pro tyto účely byl vybrán jako vhodný materiál poly(ethylen oxid) (PEO). R.f. magnetronové naprašování, tepelná depozice za asistence plazmatu a amplitudově-modulovaný AC povrchový dielektrický bariérový výboj za atmosférického tlaku jsou metody, které byly přizpůsobeny pro přípravu tenkých filmů s laditelným chemickým složením, hustotou sesíťování a laditelnou biologickou odezvou. Byly získány nové poznatky o procesech plazmové polymerace a jejich vlivu na složení a strukturu výsledných vrstev s řízenými biologickými vlastnostmi. Klíčová slova: plazmová polymerizace, PEO, "non-fouling" vlastnosti, adsorpce proteinů, adheze buněk
Nano-structured multicomponent plasma polymers for controlled immobilization of biomolecules
Melnichuk, Iurii ; Shukurov, Andrey (vedoucí práce) ; Čech, Vladimír (oponent) ; Pavlík, Jaroslav (oponent)
Název práce: Nanostrukturované plazmové polymery pro řízenou imobilizaci biomolekul Autor: Iurii Melnichuk Katedra/Ústav: Katedra Makromolekulární Fyziky/Univerzita Karlova Vedoucí doktorské práce: Doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D. Abstrakt: V této práci studujeme možnosti aplikace nanostruktur při funkcionalizaci povrchů pro interakce s biomolekulami. V první části práce zkoumáme vznik a počáteční stadia růstu tenkých nano- strukturovaných polymerních vrstev nanášených metodou vakuové termální depozice. Růst polyethylenových (PE) ostrůvků je diskutován jak z hlediska kinetických rovnic, tak pomocí teorie dynamického škalování. Druhá část práce je věnována imobilizaci proteinů prostřednictvím kovalentního navázáni na nano- strukturované povrchy aktivované bariérovým výbojem. Diskutujeme jak ovlivňuje morfologie povrchu a přítomnost tropoelastinu proces přežívání buněk na takových površích. Ultra-tenké hydrokarbonové vrstvy schopné imobilizace proteinů jsou vytvořeny metodou plazmové polymerace. Mezi hlavní výsledky práce patří stanovení kritického rozměru ostrůvků a objasnění průběhu nukleace v počáteční fázi jejich růstu. Ošetření PE nanostruktur atmosférickým nízko-teplotním plazmatem vede k jednoduché a účinné kovalentní imobilizaci proteinů na povrchu. Chování buněk na takových površích je závislé na...
Metoda termální desorpční spektroskopie (TDS) a její aplikace pro výzkum povrchových procesů
Potoček, Michal ; Čech, Vladimír (oponent) ; Pavlík, Jaroslav (oponent) ; Dub, Petr (vedoucí práce)
Metoda termální desorpční spektroskopie (TDS) je obecná metoda pro povrchovou analýzu adsorbovaných molekul. Práce se v 1. kapitole zabývá teoretickými základy této metody a ukazuje princip desorpčního procesu ovlivněného podpovrchovou difuzí. Kapitola 2 se nejprve věnuje praktickému využití metody TDS při detekci povrchových molekul a určením vazebné energie. Experimenty byly zaměřeny na detekci povrchových adsorbantů a nečistot na povrchu desek Si. Druhá část této kapitoly se zabývá desorpcí atomů tenkých vrstev Ga a jejich podpovrchovou difuzi. Proces difuze Ga byl také pozorován hmotnostní spektrometrií sekundárních iontů (SIMS) a numericky simulován.
Charakterizace 1-D nanostruktur metodami SPM
Škoda, David ; Čech, Vladimír (oponent) ; Pavlík, Jaroslav (oponent) ; Dub, Petr (vedoucí práce)
Dizertační práce je zaměřena na charakterizaci uhlíkových nanotrubic a stříbrných nanodrátu rastrovací sondovou mikroskopií -- rastrující tunelovou mikroskopií (STM), mikroskopií atomárních sil (AFM), vodivostní mikroskopií AFM (CAFM) a mikroskopií blízkého pole (SNOM). Uhlíkové nanotrubice byly analyzovány mikroskopiemi STM, AFM a CAFM. V navržené aparatuře byly připraveny stříbrné nanodráty depozicí do polykarbonátových membrán, analyzovány z hlediska geometrie (AFM), lokální vodivosti (CAFM) a optických vlastností (SNOM, mikroreflexní spektroskopie). Bylo zjištěno, že preferenční typ uhlíkových nanotrubic závisí na zpusobu jejich výroby. Vodivostní měření prokázala obdobnou citlivost na rozložení multivrstev nanotrubic jako u STM. Stříbrné nanodráty odpovídají svojí geometrií depozičním podmínkám (AFM), vykazují polovodičové chování (CAFM) a po osvětlení bílým světlem vyzakazují lokalizované plasmonové rezonance.
Instituce EU - vývoj, proměny, problémy
Pavlík, Jaroslav ; Jeníček, Vladimír (vedoucí práce) ; Tunkrová, Věra (oponent)
Cílem diplomové práce je shrnout dosavadní institucionální vývoj Evropské unie, zejména pak s přihlédnutím ke změnám, které přinesla Lisabonská smlouva. Na základě toho pak posoudit směřování vývoje Evropské unie na počátku tohoto desetiletí. Práce se snaží nastínit varianty vývoje institucionálního uspořádání v tomto kontextu, kde se nabízí stručně řečeno varianta hlubší integrace ve formě fiskální a politické unie, nebo naopak rezignace na těsnější spolupráci. Vývoj Evropských společenství a později Evropské unie procházel od počátku 50. let až doposud směrem ke stále hlubší integraci. Také v současné době můžeme pozorovat zřejmé tendence k intenzivnější integraci. To nicméně nevede k jednoznačnému závěru, že Evropská unie směřuje k vytvoření fiskální a politické unie. Je možné, že politická reprezentace vzešlá z voleb jednotlivých členských států zaujme opačné stanovisko a v Evropské unii převáží tendence k volnější spolupráci na bázi jednotlivých států. Práce se také pokouší o komparaci názorů politiků, politologů, analytiků a intelektuálů. Ani tito autoři však nedocházejí, a ani nemohou docházet k jednoznačným závěrům. V práci je možné dojít k upozornění, že existuje řada rozporuplných momentů, zejména porušování maastrichtských kritérií. Upozorňuje na zřejmé porušení článku 125 Lisabonské smlouvy, který zakazuje finanční pomoc.
Vliv kulturních odlišností na obchodní jednání s vietnamskými partnery
Pavlík, Jaroslav ; Mišovská, Soňa (vedoucí práce) ; Mertlíková, Františka (oponent)
Práce se zabývá vlivem kulturních odlišností na obchodní jednání s Vietnamci. Členěna do tří kapitol. První kapitola obsahuje geografický a faktický popis, druhá kapitola se zabývá kulturou podnikání ve Vietnamu s přihlédnutím k vazbám s Českou Republikou během poloviny minulého století. Třetí kapitola je zaměřena na obchodní jednání, mentalitu, místní zvyklosti, uzavírání smluv, společenskou etiketu. Práce obsahuje praktické informace pro zájemce o vstup na vietnamský trh. Radí jakou formou získat v daném teritoriu co nejlepších výsledků.

Viz též: podobná jména autorů
18 PAVLÍK, Jan
6 Pavlík, Jakub
18 Pavlík, Jan
10 Pavlík, Jiří
2 Pavlík, Jonáš
1 Pavlík, Josef
1 Pavlík, Jozef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.