Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
ARCLib – LTP řešení pro knihovny
Pavlásková, Eliška ; Vašek, Zdeněk
V prezentaci bude představen projekt ARCLib, jehož cílem je vytvoření komplexního open source Long Term Preservation řešení pro knihovny. ARCLib umožní zajištění dlouhodobé ochrany digitálních dat dle zásad OAIS modelu a bude volně dostupnou variantou ke komerčním softwarovým řešením. Řešení je určeno i pro další paměťové instituce – muzea, galerie a archivy. Jedním z výstupů projektu jsou i dvě komplexní metodiky – Metodika logické ochrany digitálních dat a Metodika bitové ochrany.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Metodika logické ochrany digitálních dat
Hutař, Jan ; Miranda, Andrea ; Pavlásková, Eliška ; Vašek, Z. ; Hruška, Z.
Metodika pro logickou ochranu digitálních dat předkládá postupy pro dlouhodobé uchovávání digitálních dat pomocí open source softwaru ARCLib. Zaměřuje se zejména na data pocházející z knihovních sbírek. Cílem metodiky je popsat životní cyklus uložených dat, definovat proces péče o jejich ochranu a předložit postupy, které lze na ochranu dat uplatnit. Definuje potřebné kroky k naplnění cíle dlouhodobého uchování digitálních dat na úrovni logické ochrany v souladu s postupy doporučenými mezinárodními normami ČSN ISO 14721 a ČSN ISO 16363. Metodika vychází z těchto norem a představuje jejich aplikaci na konkrétním systému pro dlouhodobé uchovávání. Dělí se na obecnou a konkrétní část, definuje také postup pro selfaudit.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Od zpřístupnění elektronických kvalifikačních prací k jejich dlouhodobé archivaci
Pavlásková, Eliška
Závěrečné kvalifikační práce jsou archiváliemi s nespornou historickou hodnotou a jako s takovými by s nimi mělo být zacházeno. V roce 2016 Archiv Univerzity Karlovy inicioval změnu stávajících podmínek pro odevzdávání závěrečných prací. Důraz byl kladen zejména na použití formátů vhodných pro dlouhodobou archivaci (zejména formát PDF/A). Prezentace je zaměřena na historický vývoj sběru prací (včetně analýzy formátů prací odevzdaných mezi lety 2006–2016), na popis podmínek odevzdávání a na jejich implementaci do praxe.
Plný text: Fulltext_Pavlaskova_EN - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: prezentace_Pavlaskova_CZ - Stáhnout plný textPDF; prezentace_Pavlaskova_EN - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: NUSL2017-Pavlaskova - Stáhnout plný textMP4
Analýza výzkumných dat na základě fondu disertačních prací Univerzity Karlovy v Praze s ohledem na dlouhodobé uložení digitálních objektů
Pavlásková, Eliška ; Krbec, Pavel (vedoucí práce) ; Ivánek, Jiří (oponent) ; Bartošek, Miroslav (oponent)
Disertační práce se zabývá výzkumnými daty a jejich použitím v akademické oblasti z pohledu dlouhodobého ukládání a archivace. Mapuje využití výzkumných dat na Univerzitě Karlově v Praze, analyzuje je a je možným východiskem pro další výzkum. První část práce se zaměřuje na dlouhodobé ukládání po teoretické stránce. Popsána je relevantní problematika s ohledem na uživatele dat, na uložení dat a na jejich strukturu. Druhá část je věnována přímo výzkumným datům. Obsahuje jejich definici, stručné vysvětlení jejich významu a zdrojů a model životního cyklu výzkumných dat. Stěžejní částí práce je popis samotného výzkumu a jeho výsledků. Výzkum proběhl v roce 2015 a byl založen na vzorku disertačních prací ze sbírky Univerzity Karlovy v Praze. Data byla analyzována metodou obsahové analýzy a metodou zakotvené teorie. Výsledky jsou prezentovány ve dvou částech - výsledky obsahové analýzy s ohledem na rozdíly mezi přírodními, společenskými a humanitními vědami a výsledky kvalitativní analýzy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Metody sledování prezenčních výpůjček ve vybraných knihovnách
Chržová, Michaela ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Pavlásková, Eliška (oponent)
Metody sledování prezenčních výpůjček ve vybraných knihovnách v České republice Michaela Chržová Abstrakt (česky) Práce je zaměřena na sledování využívanosti prezenčního knihovního fondu na příkladech konkrétních knihoven. Práce představuje pojem prezenční výpůjčka a další základní pojmy a uvádí je do souvislostí s poskytováním výpůjčních služeb uživatelům/kám, s organizací knihovních fondů a se zpřístupňováním dokumentů v knihovnách. Samostatná kapitola rozebírá zpětnou vazbu v knihovnách. Tato část charakterizuje podstatu zpětné vazby a popisuje metody využívané a vhodné ke sledování prezenčních výpůjček v knihovnách. Věnuje se také průzkumům, které na toto téma proběhly v minulosti v České republice i v zahraničí. Praktická část práce je věnována vlastnímu průzkumu. Průzkum sledování prezenčních výpůjček v knihovnách v České republice byl proveden formou dotazníkového šetření, jehož výsledky jsou vyhodnoceny a popsány v této bakalářské práci. Na příkladech konkrétních knihoven jsou popsány praktické možnosti využití údajů získaných sledováním prezenčních výpůjček v akvizici i budování a organizaci fondů. Výsledkem práce je zmapování metod sledování prezenčních výpůjček ve vybraných knihovnách v České republice.
Přenos a ochrana informací v mobilních telekomunikacích
Pacák, Pavel ; Ivánek, Jiří (vedoucí práce) ; Pavlásková, Eliška (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Pavel Pacák Přenos a ochrana informací v mobilních telekomunikacích Abstrakt bakalářské práce Práce se zabývá přenosem a ochranou informací v mobilních telekomunikačních sítích. Nejprve je představen historický vývoj jednotlivých technologií v této oblasti užívaných, posléze je věnován důraz na prvky zabezpečení jednotlivých typů sítí. Uvedeny jsou také různé formy nebezpečí, jež hrozí uživateli mobilního telefonu každým dnem, kdy jej používá. V závěru je představeno několik možných řešení bezpečnostní problematiky. Výstupem jsou navržené způsoby komunikace prostřednictvím mobilních sítí, jež nabízejí vyšší úroveň bezpečnosti a v nichž jsou tedy citlivá data ve větším bezpečí.
Web 2.0 applications for social reading
Hrubovský, Ján ; Pavlásková, Eliška (vedoucí práce) ; Němečková, Lenka (oponent)
Práca je venovaná aplikáciám Webu 2.0 určeným na sociálne čítanie. Jej cieľom je popísať a porovnať tri knižné sociálne siete a na základe zistených faktov ich odporučiť rôznym typom čitateľov. V prvých troch kapitolách postupne pojednáva o termínoch dôležitých pre pochopenie predmetu práce a vzťahoch medzi nimi, možnostiach sietí poskytovaných užívateľom a ich vzájomnému porovnaniu. Štvrtá kapitola je vyhodnocovacia. Obsahuje výpis pozitívnych a negatívnych charakteristík jednotlivých sietí. Na základe zistených faktov odporúča konkrétnu sieť danému typu užívateľov. Tí sú rozdelený do dvoch skupín z hľadiska ovládania anglického jazyka a typu preferovanej literatúry.
Folksonomie a možnosti jejich využití s přihlédnutím k potřebám akademického prostředí
Pavlásková, Eliška ; Schwarz, Josef (vedoucí práce) ; Kovaříková, Klára (oponent)
Práce se zaměřuje na systémy využívající folksonomie - věcné pořádání tvořené na základě kolektivní inteligence. Je zde zpracován teoretický úvod do problematiky včetně přehledu použité terminologie. Dále jsou zmapovány a popsány aktuálně existující folksonomické systémy. Zpracovávány jsou zejména systémy pro kooperativní správu záložek, systémy pro kooperativní katalogizaci a systémy pro koopertivní správu citací. Sledovány a hodnoceny jsou vlastnosti jejich uživatelského rozhraní s důrazem na indexaci, správu záznamů a vyhledávání. Poslední část se zabývá výhodami a nevýhodami folksonomií zejména ve vztahu k akademickému prostředí.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.