National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Value of nonlife insurance portfolio
Pavko, Marek ; Koudelka, Pavel (advisor) ; Mazurová, Lucie (referee)
Název práce: Cena kmene neživotního pojištění Autor: Bc. Marek Pavko Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Pavel Koudelka, Generali Pojiš'ovna a.s. Abstrakt: V práci se věnujeme r·zným přístup·m k ocenění portfólia neživotního pojištění. Podrobněji rozebíráme návrh modelu, který zkoumá hodnotu aktuálního obchodu pojiš'ovny. Odděleně se zaměřujeme na hodnotu obchodu pocházejícího z nadbytku rezerv na jedné straně a zvláš' analyzujeme hodnotu obchodu pocházejí- cího z obnovených smluv na straně druhé. V teoretické části návrhu se zaobíráme simulační metodou bootstrap, kterou využijeme k analýze rizika škodních rezerv. Navržený model aplikujeme na reálná data, která odpovídají odvětví neživotního pojištění. V závěru práce zkoumáme citlivost hodnoty aktuálního obchodu vzhledem ke změně jednotlivých parametr· navrženého modelu a diskutujeme možnost jejich ovlivnění z pohledu pojiš'ovny. Klíčová slova: ocenění portfólia, hodnota aktuálního obchodu, bootstrap, neživotní pojištění, Solvency II 1
The influence of risk measure on portfolio optimization
Pavko, Marek ; Herman, Jiří (advisor) ; Hurt, Jan (referee)
Název práce: Vliv rizikové míry na optimalizaci portfólia Autor: Marek Pavko Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistky Vedoucí bakalářské práce: Mgr.Jiří Herman, eská pojištovna, a.s. Abstrakt: V tejto práci budeme študova' vplyv vo©by rizikovej miery na sprá- vanie sa portfólia pri ôsmich rôznych optimalizačných stratégiách. V časovom horizonte dvanástich rokov budeme skúma' výnosnos' a rizikovos' týchto stra- tégií. Tri stratégie sú založené na Markowitzovej teórii portfólia. Tri sú zalo- žené na maximalizácii výnosu. Ako benchmark sme použili rovnomerne rozložené portfólio. Posledným skúmaným portfóliom bolo portfólio zložené z jedného akci- ového indexu. Na základe rôznych mier rizika zhodnotíme výhodnos' jednotlivých stratégií. Medzi použité miery rizika patrili smerodatná odchýlka, Value at Risk a Conditional Value at Risk. Všetky optimalizačné úlohy boli riešené pomocou programu Mathematica na reálnych dátach. Klíčová slova: portfolio, riziko, optimalizace, výnos 1

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.