Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 85 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika vybraných technik juda pro děti mladšího školního věku
Holá, Veronika ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Název: Metodika vybraných technik juda pro děti mladšího školního věku. Cíle: Cílem diplomové práce je sestavení obrazového materiálu, který má podobu mentálních map, vybraných technik v judu pro začínající i mírně pokročilé sportovce v období mladšího školního věku. Mentální mapy budou utvořeny v návaznosti na sebe při zdařilém provedení, nezdařilém provedení, nebo v jednotlivých kombinacích. Techniky budou vybrány na základě zkouškového řádu Českého svazu Juda. Metody: Syntéza poznatků byla provedena rešerší odborné literatury zabývající se tématem juda a zvolené věkové kategorie, kterou je mladší školní věk. Další východisko pro výběr vhodnosti zvolených technik je přímá vazba na zkušební řad juda, který požaduje samotný Český svaz Juda. Klíčová slova: judo, mladší školní věk, metodika technik, mentální mapy, kombinace
Cross training and athletic skills developement in amateur and professional boxers
Ornithopoulos, Emmanouil - Marios ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Zdobinský, Adam (oponent)
Title: Cross training and athletic skills development in amateur and professional boxers. Objectives: Based on the results of the studies and findings gained from literature, to prepare 3 cross-training programs using athletic drills for boxers, improving their boxing skills. Methods: Method of systematic review was used in this thesis. Results: Result of the work is the design of structural cross-training program using athletic drills for boxers, improving their boxing skills. Keywords: boxing, cross-training, drills, program, skills, work-out
Kognitivní funkce spojené s výkonem v MMA
Toman, Karel ; Mudrák, Jiří (vedoucí práce) ; Pavelka, Radim (oponent)
Název: Kognitivní funkce spojené s výkonem v MMA Cíle: Cílem práce je zjištění vlivu kognitivních funkcí na výkon v bojovém sportu MMA. Metody: Vienna test systém, determinační test Výsledky: Výzkum porovnává výběrové reakce na akustické a vizualní podněty mezi třemi skupinami - profesionálními zápasníky MMA, amatérskými zápasníky MMA a intaktní populací. Z výsledků šetření vyplývá, že lepších výsledků dosahují jedinci, kteří se věnují MMA nezávisle na kategorii (profesionální i amatérští zápasníci MMA) než rekreační sportovci ze skupiny intaktní populace. Mezi skupinou profesionálních zápasníků MMA a skupinou amatérských zápasníků MMA nebyly prokázány signifikantní rozdíly. Klíčová slova: stres, reakce, smíšená bojová umění, poznávací funkce
Kineziologická analýza vybrané techniky tachi-waza v judo
Zavadil, Jan ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Název: Kineziologická analýza vybrané techniky tachi-waza v judo Cíle: Cílem diplomové práce je pomocí povrchové EMG naměřit aktivitu vybraných zádových svalů a šikmého břišního svalu. U musculus erector spinae zároveň zjistit jeho zatížení v porovnání s maximální volní kontrakcí při vybraných technikách v judo, kterými jsou tai otoshi, o goshi a uchi mata. Poté provést intraindividuální komparaci mezi jednotlivými technikami a interindividuální komparaci mezi měřenými probandy. Metody: Metodou povrchové EMG a kinematické analýzy zjistit pořadí svalové aktivace u technik tai otoshi, o goshi, uchi mata. K měření bylo vybráno šest probandů s několikaletou zkušeností v judo. Měřeny byly čtyři svaly na obou stranách: musculus trapezius, musculus erector spinae, musculus latissimus dorsi a musculus obliquus externus abdominis. Výsledky: U intraindividuální komparace byla zjištěna určitá podobnost. U tří probandů mezi technikou tai otoshi a o goshi, u dvou mezi technikou tai otoshi a uchi mata, lze tedy předpokládat, že technika tai otoshi je základní technikou, s kterou probandi v mládí začínali. U interindividuální komparace výsledky ukázaly, že technika je velmi individuální. Nejvíce se svaly zapojovaly po 80% průměrného pohybového cyklu. Nejčastěji se u konce pohybového cyklu aktivoval m. obliqqus...
Metodika tréninku sportovního zápasu v karate
Beníšek, Petr ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Zdobinský, Adam (oponent)
Název: Metodika tréninku sportovního zápasu v karate Cíle: Hlavním cílem této práce je vytvořit model rozvoje pohybových schopností a speciálních dovedností a znalostí taktických postupů potřebných ke zvládnutí náročných situací sportovního zápasu v karate. Metody: V naší práci jsou použity metody analýzy a studia dokumentů, historická metoda a metoda kompilace a komparace. Metoda analýzy byla aplikována v rozboru jednotlivých aspektů disciplíny kumite a metoda kompilace a komparace v části porovnávání tradičních a moderních výukových postupů. Metoda fotografie a videozáznamu byla použita pro multimediální zpracování dané problematiky s výstupem ve formě DVD. Výsledky: Výsledkem této práce je moderní koncept výuky sportovního zápasu, který sleduje měnící se trendy ve vývoji karate nastolené směřováním k olympijskému sportu. Klíčová slova: Sport, karate, kumite, trénink, metodika
Svalové dysbalance u zápasníků v thajském boxu
Rudolf, Jan ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Zdobinský, Adam (oponent)
Název bakalářské práce: Svalové dysbalance u zápasníků v thajském boxu Cíl práce: Cílem bakalářské práce je diagnostikovat aktuální stav hybného systému zápasníků v thajském boxu, kteří se tomuto sportu věnují několik let na profesionální úrovni, a zjistit, zda se u nich vyskytují svalové dysbalance či vadné držení těla. Dílčím cílem bakalářské práce je zjistit, zda má pravý/levý postoj zápasníků vliv na asymetrické držení těla. Metoda: Jedná se o kvantitativní výzkum, kdy pro získání výsledků byla použita metoda pozorování, testování a odborného posuzování pod dohledem fyzioterapeuta. Výsledky: U profesionálních zápasníků v thajském boxu bylo na základě statického a dynamického vyšetření hybného systému zjištěno vadné držení těla a svalové dysbalance, které byly charakteristické pro horní zkřížený syndrom. Zároveň se projevily i na špatně fixovaných pohybových stereotypech. Klíčová slova: svalové dysbalance, thajský box, držení těla, protahování, posilování
Četnost a úspěšnost vybraných technik na vrcholových soutěžích v judu
Veselý, Zdeněk ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Název: Četnost a úspěšnost vybraných technik na vrcholových soutěžích v judu Cíle: Hlavním cílem této práce je u judistických technik uchi-mata, tai-otoshi a o-goshi zhodnotit, která technika se na vrcholných judistických turnajích vyskytuje nejčastěji a která je nejúspěšnější. Tyto proměnné byly studovány ve všech váhových kategoriích mužů i žen a bylo také zahrnuto časové hledisko utkání. Metody: V této práci byla použita metoda pozorování čtyř vybraných vrcholových soutěží juda. Byla sledována četnost vybraných technik a jejich případné bodové ohodnocení, což bylo později přepočítáno na procentuální výskyt a úspěšnost sledovaných technik. Ke statistickému zpracování byla použita analýza variance (ANOVA). Výsledky: Bylo zjištěno, že velmi četnou technikou je uchi-mata. Nejčastěji se na sledované techniky nastupuje i se z daných technik skóruje ve střední části utkání. Rozdíly mezi váhovými kategoriemi byly zaznamenány, ale nebyl v nich patrný žádný jednoznačný trend. Mezi kategorií mužů a žen nebyl pozorován žádný rozdíl ani v četnosti, ani v úspěšnosti daných technik. Klíčová slova: judo, uchi-mata, o-goshi, tai-otoshi, světové soutěže
Kineziologická analýza vybraných technik v zápase řecko-římském
Žižka, Jan ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Zdobinský, Adam (oponent)
Název: Kineziologická analýza vybraných technik v zápase řecko- římském Cíle: Cílem diplomové práce je změřit velikost zapojení různých svalových skupin a pořadí svalové aktivace těchto skupin během zápasnické techniky zved na přetočení podbřišním záběrem pomocí povrchové elektromyografie. Metody: Tato práce využívá k vypracování teoretické části této práce metodu analýzy a syntézy odborných literárních zdrojů. V praktické části bylo pomocí povrchové elektromyografie zjišťováno, které svaly se zapojují do pohybu zvedu na přetočení podbřišním záběrem a následně vyhodnocován rozdíl v provedení u čtyř respondentů. Dále bylo sledován timing svalové aktivace. Výsledky: Vyhodnocení výsledku ukázalo, že nejvíce se nám při pohybu zapojuje musculus rectus femoris a naopak nejméně musculus obliquus externus abdominis. Dále došlo ke zjištění, že m. obliquus externus abdominis se do pohybu zapojuje nejdříve, zatímco jako poslední se zapojuje m. biceps femoris. Klíčová slova: Zápas, elektromyografie, kvalita pohybu, svalová aktivace
Důvody ukončení závodní činnosti v judu u dětí v pubertě 14 - 18 let
Šaroch, Marcel ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Název: Důvody ukončení závodní činnosti v judu u dětí v pubertě 14 - 18 let Cíl: Cílem diplomové práce je zjištění možných důvodů ukončení závodní činnosti u dětí v pubertě v judu, získaných kvalitativní metodou sběru dat pomoci ankety. Metoda: Pomocí ankety, která byla rozeslána 42 trenérům a 21 dětem, byly zjištěny důvody ukončení závodní činnosti u dětí ve věku 14 - 18 let. Výsledky: Zjistili jsme, že mezi nejčastější důvody patří úzkost objevující se před zápasy, nedostatek času a náročné studium na SŠ či VŠ mimo bydliště. Klíčová slova:důvody ukončení závodní činnosti, trenér, judo, motivace
Determinanty ovlivňující zranění a jejich prevence při plánování tréninku ve vybraných kategoriích juda
Šaroch, Martin ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Název diplomové práce: Determinanty ovlivňující zranění a jejich prevence při plánování tréninku ve vybraných kategoriích juda Cíl: Hlavním cílem této práce je vyhledat nejčastější zranění v judu u staršího žactva, dorostu a juniorů od 13 - 20 let pomocí komparace a analýzy výsledků z anket. Najít příčiny jejich vzniku a vytvořit soustavu opatření, tak aby se předcházelo zraněním na tréninku a závodech. Metoda: Anketa, kvalitativní výzkum, analýza odborné literatury z oblasti všeobecné sportovní přípravy, zaměření při vytváření anket probíhá u staršího školního věku a dorosteneckého věku. Jedná se o empirický výzkum, pro který bude využita metoda dotazování formou ankety. Výsledky: Z výsledků této práce jsme zjistili, že nejčastější úrazy, které jsou stejný pro obě pohlaví, vznikají v oblasti prstů na dolních a horních končetinách. U chlapců pak převažují zranění ramenního kloubu a zad. U dívek jsou to naopak zranění v oblasti zápěstí a hlezenního kloubu. U obou pohlaví byly nejčastějším druhem zranění vykloubení a natažení. Úrazy vznikaly především při zápase v postoji. A hlavní příčinou vzniku zranění byla vlastní chyba. Klíčová slova: judo, úrazy, příčiny, opatření

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 85 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 Pavelka, Radek
2 Pavelka, Radomil
1 Pavelka, Robert
5 Pavelka, Roman
1 Pavelka, Rudolf
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.