Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 89 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh testové sestavy pro dlouhodobé sledování vrcholových závodníků v karate
Pešek, Adam ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Zdobinský, Adam (oponent)
Název: Návrh testové sestavy pro dlouhodobé sledování vrcholových závodníků v karate. Cíle: Cílem této práce je navrhnout testovou sestavu pro dlouhodobé sledování vrcholových závodníků v karate. Metody: Testování se zúčastnilo 26 probandů (10 žen a 16 mužů) ve věku od 18 do 26 let. Všichni se cvičení karate věnují alespoň 2 roky a jsou držitelé minimálně STV 6. kyu. Do navržené testové sestavy bylo zařazeno celkem 10 testů. U 7 z těchto testů proběhlo testování metodou test-retest. Byl použit Pearsonův korelační koeficient pro zjištění reliability a u vybraných testů také objektivity. Výsledky: Modifikovaný Bass test (rrel=0,83, robj=0,94), opakované kombinace gedanbarai + choku cuki (rrel=0,82, robj=0,95), opakované kopy mawashigeri (rrel=0,93, robj=0,97), člunkový běh 30x10 m (rrel=0,83), hod medicinbalem obouruč trčením z heiko dachi (rrel=0,91), dotyk stěny kolenem (rrel=0,97) a výška kopu jokogeri (rrel=0,97). Klíčová slova: karate, kata, struktura sportovního výkonu, testování, testová sestava
Úpolová cvičení pro kondiční rozvoj fotbalisty
Khun, Lukáš ; Zdobinský, Adam (vedoucí práce) ; Pavelka, Radim (oponent)
Název: Úpolová cvičení pro kondiční rozvoj fotbalisty Cíl: Hlavním cílem bakalářské práce je navržení úpolového tréninkového mikrocyklu pro zlepšení individuálních výkonů u fotbalistů. Metody: Analýza literatury zabývající se daným tématem. Na základě získaných informací hledání transferu mezi jednotlivými sporty a následné sestavení tréninkového mikrocyklu. Výsledky: Z nabitých zkušeností a nastudované tuzemské či zahraniční literatury byl sestaven týdenní úpolový mikrocyklus obsahující tři tréninkové jednotky po pěti cvičeních, který se bude na hráče aplikovat po dobu jednoho měsíce. V tréninkových jednotkách jsou vybrána po technické stránce jednoduchá cvičení ze základních úpolů, využívající přetahy, přetlaky a odpory. Klíčová slova: Úpoly, úpolové sporty, fotbal, kondice
Motivace k bojovým sportům
Šimáček, Pavel ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Zdobinský, Adam (oponent)
Název práce: Motivace k bojovým sportům. Cíl práce: Cílem této diplomové práce je stanovení motivů pro účast ve vybraných bojových sportech a zjištění, zda se jednotlivé bojové sporty od sebe některak odlišují, nebo zda působí společný motiv. V neposlední řadě zjištění motivu pro bojové sporty obecně. Metody: Diplomová práce byla koncipována jako kvantitativní výzkum s využitím dotazníkového šetření. K sestavení anonymního dotazníku byl využit mezinárodní multidimenzionální standardizovaný dotazník The Sport Motivation Scale "SMS-28", doplněný otázkami k zjištění pohlaví, věku a druhu vykonávaného bojového sportu. Získaná data byla následně statisticky vyhodnocená pomocí kontingenčních tabulek a výzkumné otázky byly zjištěny Paretovou analýzou. Výsledky: Zjistili jsme, že nejdůležitější složkou motivace k bojovým sportům obecně je vnitřní motivace prožít a naopak nejméně důležitá byla pro dotazované externí regulace. Jednotlivé bojové sporty se pak lišily rozdílným spektrem motivace ale u třech bojových sportů, konkrétně karate, MMA a judo byl zjištěn jako nejdůležitější druh motivace vnitřní motivace prožít, u zápasu se jednalo o introjekovanou regulaci a pro box byla nejdůležitější vnitřní motivace něčeho dosáhnout. Klíčová slova: Motivace lidského chování, vnější motivace, vnitřní motivace,...
Udržování a redukce váhy v boxu
Broža, Daniel ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Stich, Jaroslav (oponent)
Název: Udržování a redukce váhy v boxu Cíle: Cílem této diplomové práce je zjistit, jaké metody pro udržení anebo redukci tělesné hmotnosti používají boxeři různých váhových kategorií. Zda tento proces ovlivňuje jejich výkony a v jakých časových intervalech začínají s redukcí před zápasem. Metody: Byla použita kvantitativní metoda pozorování na základě anketového dotazování. Výsledky: Z výsledků vyplývá, že boxeři využívají kratších intenzivnějších metod redukce váhy, nežli pozvolných a šetrnějších pro jejich organismus. Dále pak, že téměř 2/3 dotazovaných pociťují na sobě určité změny důsledkem udržování a redukce váhy. Největší část dotazovaných uvedla, že získala informace ohledně metod udržování a redukce váhy vlastní úvahou. Klíčová slova: Box, redukce váhy, váhové kategorie, dehydratace
Metodika vybraných technik juda pro děti mladšího školního věku
Holá, Veronika ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Název: Metodika vybraných technik juda pro děti mladšího školního věku. Cíle: Cílem diplomové práce je sestavení obrazového materiálu, který má podobu mentálních map, vybraných technik v judu pro začínající i mírně pokročilé sportovce v období mladšího školního věku. Mentální mapy budou utvořeny v návaznosti na sebe při zdařilém provedení, nezdařilém provedení, nebo v jednotlivých kombinacích. Techniky budou vybrány na základě zkouškového řádu Českého svazu Juda. Metody: Syntéza poznatků byla provedena rešerší odborné literatury zabývající se tématem juda a zvolené věkové kategorie, kterou je mladší školní věk. Další východisko pro výběr vhodnosti zvolených technik je přímá vazba na zkušební řad juda, který požaduje samotný Český svaz Juda. Klíčová slova: judo, mladší školní věk, metodika technik, mentální mapy, kombinace
Cross training and athletic skills developement in amateur and professional boxers
Ornithopoulos, Emmanouil - Marios ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Zdobinský, Adam (oponent)
Title: Cross training and athletic skills development in amateur and professional boxers. Objectives: Based on the results of the studies and findings gained from literature, to prepare 3 cross-training programs using athletic drills for boxers, improving their boxing skills. Methods: Method of systematic review was used in this thesis. Results: Result of the work is the design of structural cross-training program using athletic drills for boxers, improving their boxing skills. Keywords: boxing, cross-training, drills, program, skills, work-out
Kognitivní funkce spojené s výkonem v MMA
Toman, Karel ; Mudrák, Jiří (vedoucí práce) ; Pavelka, Radim (oponent)
Název: Kognitivní funkce spojené s výkonem v MMA Cíle: Cílem práce je zjištění vlivu kognitivních funkcí na výkon v bojovém sportu MMA. Metody: Vienna test systém, determinační test Výsledky: Výzkum porovnává výběrové reakce na akustické a vizualní podněty mezi třemi skupinami - profesionálními zápasníky MMA, amatérskými zápasníky MMA a intaktní populací. Z výsledků šetření vyplývá, že lepších výsledků dosahují jedinci, kteří se věnují MMA nezávisle na kategorii (profesionální i amatérští zápasníci MMA) než rekreační sportovci ze skupiny intaktní populace. Mezi skupinou profesionálních zápasníků MMA a skupinou amatérských zápasníků MMA nebyly prokázány signifikantní rozdíly. Klíčová slova: stres, reakce, smíšená bojová umění, poznávací funkce
Kineziologická analýza vybrané techniky tachi-waza v judo
Zavadil, Jan ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Název: Kineziologická analýza vybrané techniky tachi-waza v judo Cíle: Cílem diplomové práce je pomocí povrchové EMG naměřit aktivitu vybraných zádových svalů a šikmého břišního svalu. U musculus erector spinae zároveň zjistit jeho zatížení v porovnání s maximální volní kontrakcí při vybraných technikách v judo, kterými jsou tai otoshi, o goshi a uchi mata. Poté provést intraindividuální komparaci mezi jednotlivými technikami a interindividuální komparaci mezi měřenými probandy. Metody: Metodou povrchové EMG a kinematické analýzy zjistit pořadí svalové aktivace u technik tai otoshi, o goshi, uchi mata. K měření bylo vybráno šest probandů s několikaletou zkušeností v judo. Měřeny byly čtyři svaly na obou stranách: musculus trapezius, musculus erector spinae, musculus latissimus dorsi a musculus obliquus externus abdominis. Výsledky: U intraindividuální komparace byla zjištěna určitá podobnost. U tří probandů mezi technikou tai otoshi a o goshi, u dvou mezi technikou tai otoshi a uchi mata, lze tedy předpokládat, že technika tai otoshi je základní technikou, s kterou probandi v mládí začínali. U interindividuální komparace výsledky ukázaly, že technika je velmi individuální. Nejvíce se svaly zapojovaly po 80% průměrného pohybového cyklu. Nejčastěji se u konce pohybového cyklu aktivoval m. obliqqus...
Metodika tréninku sportovního zápasu v karate
Beníšek, Petr ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Zdobinský, Adam (oponent)
Název: Metodika tréninku sportovního zápasu v karate Cíle: Hlavním cílem této práce je vytvořit model rozvoje pohybových schopností a speciálních dovedností a znalostí taktických postupů potřebných ke zvládnutí náročných situací sportovního zápasu v karate. Metody: V naší práci jsou použity metody analýzy a studia dokumentů, historická metoda a metoda kompilace a komparace. Metoda analýzy byla aplikována v rozboru jednotlivých aspektů disciplíny kumite a metoda kompilace a komparace v části porovnávání tradičních a moderních výukových postupů. Metoda fotografie a videozáznamu byla použita pro multimediální zpracování dané problematiky s výstupem ve formě DVD. Výsledky: Výsledkem této práce je moderní koncept výuky sportovního zápasu, který sleduje měnící se trendy ve vývoji karate nastolené směřováním k olympijskému sportu. Klíčová slova: Sport, karate, kumite, trénink, metodika
Svalové dysbalance u zápasníků v thajském boxu
Rudolf, Jan ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Zdobinský, Adam (oponent)
Název bakalářské práce: Svalové dysbalance u zápasníků v thajském boxu Cíl práce: Cílem bakalářské práce je diagnostikovat aktuální stav hybného systému zápasníků v thajském boxu, kteří se tomuto sportu věnují několik let na profesionální úrovni, a zjistit, zda se u nich vyskytují svalové dysbalance či vadné držení těla. Dílčím cílem bakalářské práce je zjistit, zda má pravý/levý postoj zápasníků vliv na asymetrické držení těla. Metoda: Jedná se o kvantitativní výzkum, kdy pro získání výsledků byla použita metoda pozorování, testování a odborného posuzování pod dohledem fyzioterapeuta. Výsledky: U profesionálních zápasníků v thajském boxu bylo na základě statického a dynamického vyšetření hybného systému zjištěno vadné držení těla a svalové dysbalance, které byly charakteristické pro horní zkřížený syndrom. Zároveň se projevily i na špatně fixovaných pohybových stereotypech. Klíčová slova: svalové dysbalance, thajský box, držení těla, protahování, posilování

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 89 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 Pavelka, Radek
2 Pavelka, Radomil
1 Pavelka, Robert
5 Pavelka, Roman
1 Pavelka, Rudolf
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.