Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 172 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rethinking Corruption in the Czech Republic: A Mixed-Methods Approach to a Systemic Problem
Gawthorpe, Steven ; Frič, Pavol (vedoucí práce) ; Sičáková Beblavá, Emília (oponent) ; Pavel, Jan (oponent)
Systemická korupce je běžný vědecký pojem, nicméně chybí shoda ohledně významu tohoto termínu stejně jako důsledná analýza tohoto tématu. Tento nedostatek ve výzkumu představuje prostor pro analýzu tohoto tématu systemické korupce, jež stojí proti směru, který se zaměřuje na jednotlivce. Cílem této práce je rozšíření koncepčního rozsahu výzkumu systemické korupce s využitím "pattern-to-process" smíšených metod. Jádrem metodologie tohoto výzkumu je kombinování empirických dat ze sektoru veřejných zakázek umožňujících analýzu tzv. "spatio- temporal" vzorů síťového chování s popisem procesu díky hloubkovým pohovorům. Výsledky empirického výzkumu dokazují statisticky významný rozdíl mezi výhrami ve veřejných zakázkách firem, které vykazují znaky politického vlivu od těch, jež nikoliv. Tato práce operacionalizuje termín politického vlivu jako korupci, kdy by veřejní úředníci nevykonali stejné rozhodnutí bez speciálního zvážení politického přičlenění, příspěvku nebo síťového napojení. Po izolování vysvětlujících faktorů firemní kompetence data odhalují, že firmy s charakteristikami vlivu vyhrávají významně častěji, stejně tak tyto firmy častěji shodují v typu vykonávané produkce. Užití "geospatial cluster" analýzy ve spojení s výsledky šetření odhaluje vlivové skupiny jako takové, jež upevňují...
Význam veřejných zakázek malého rozsahu v rozpočtech obcí
Rod, Pavel ; Pavel, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá veřejnými zakázkami malého rozsahu. Veřejné zakázky malého rozsahu mají mezi veřejnými zakázkami zvláštní postavení, jelikož nejsou tak podrobně, jako podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, zákonem upraveny. Práce se především zabývá veřejnými zakázkami malého rozsahu u vybraných obcí a jejich poměrem na celkových veřejných zakázkách, který dále porovnává. V práci je také provedena analýza veřejných zakázek na příkladu dvou vybraných měst. Na závěr je provedena regresní analýza, která zkoumá, stejně jako výpočty v předešlých kapitolách, závislost poměru veřejných zakázek malého rozsahu na počtu obyvatel vybraných obcí.
Veřejné zakázky malého rozsahu u "jiných" právnických osob
Klihavcová, Markéta ; Pavel, Jan (vedoucí práce) ; Vítek, Leoš (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na segment veřejného sektoru, který spadá pod nejmenší veřejnou kontrolu. Jedná se o veřejné zakázky malého rozsahu zadávané "jinými" právnickými osobami. Je odhadováno, že korupce při zadávání veřejných zakázek v České republice dosahuje poměrně vysokých čísel. Proto je snahou vyčíslit, jak velkou část trhu veřejných zakázek tvoří právě tato oblast, kde nemusí docházet k plnění tak silných legislativních procedurálních náležitostí. První část práce se soustředí na teoretické náležitosti, kde jsou definovány relevantní pojmy, a v druhé části je prakticky vypočítán objem VZMR pomocí metody zbytkové hodnoty.
Účinnost dohledu ÚOHS v oblasti veřejných zakázek
Pavlas, Viktor ; Pavel, Jan (vedoucí práce) ; Tománková, Ivana (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o efektivnosti kontrolního systému veřejných zakázek v České republice. Důraz je především kladen na hlavní orgán dohledu, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V první teoretické části jsou vymezené základní důvody, proč je nutné veřejné zakázky kontrolovat. Dále je kladen důraz na samotný systém, jsou zde kategorizovány veřejné zakázky pro potřebu regulace a následně je konkrétně popsán kontrolní systém České republiky a několik ukázek kontrolních systému jiných států Evropské unie. Na konci první části jsou stručně rozebrány trendy kontrolního systému. V druhé praktické části je za pomocí dotazníkového šetření zjišťováno, jestli je kontrolní systém efektivní.
Vliv daní a dávek na míru nerovnosti příjmů v České republice
Hospodka, Jakub ; Pavel, Jan (vedoucí práce) ; Vaskovskyi, Anton (oponent)
Cílem následující Bakalářské práce je analyzovat dopady daňového systému a dávek státní sociální podpory na míru příjmové nerovnosti v České republice v letech 2004 až 2014. Prostor je věnován i zakotvení obou těchto systému a vysvětlením té části jejich fungování, která je relevantní pro zmíněné téma. Ke kvantifikovaní příjmové nerovnosti je využito Giniho koeficientu, Indexu Robina Hooda a poměrového ukazatele S80/S20. Analýza je tvořena vytvořením čtyř kategorií příjmů na základě šetření EU SILC a následnou aplikací zmíněných ukazatelů.
Faktory ovlivňující počet nabízejících v soutěžích o veřejné zakázky v sektoru dodávek
Kozina, Anastasiia ; Pavel, Jan (vedoucí práce) ; Vaskovskyi, Anton (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje analýze faktorů, které ovlivňují počet nabídek veřejných zakázek v sektoru dodávek. Hlavním cílem této práce bude zjistit, jak mohou jednotlivé faktory ovlivnit počet zadavatelů při nabídkovém řízení veřejných zakázek. Teoretická část dané práce se zaměří na legislativní stránku oblasti veřejných zakázek a uvede, jak právní úprava rozděluje trh veřejných zakázek v České republice a jaký vliv mají tato rozdělení na celkovou efektivitu veřejných zakázek. V praktické části bude provedena regresní analýza vlivu hlavních faktorů na počet nabídek dodavatelů veřejných zakázek. Na závěr budou navržena doporučení pro řešení skutečných problémů v oblasti veřejných zakázek.
Vliv způsobu zpoplatnění komunálního odpadu na jeho objem a strukturu
Šubrtová, Karolína ; Pavel, Jan (vedoucí práce) ; Tománková, Ivana (oponent)
Cílem této bakalářské práce je posoudit, zda existuje souvislost mezi způsobem, který obce využívají ke zpoplatnění služeb odpadového hospodářství a množstvím komunálního a separovaného odpadu, vyprodukovaným v jednotlivých obcích. V práci je uvedeno srovnání, zdali je rozdíl co do produkce odpadu, mezi obcemi, využívajícími paušální poplatek dle zákona č.565/1990 Sb. a variabilní poplatek dle zákona č. 185/2001 Sb. Analýza byla provedena na vzorku 22 obcí na základě dostupných dat z roku 2015. Pro stanovení možné závislosti byly stanoveny 3 hypotézy. První hypotéza předpokládá, že při využití paušálního poplatku bude množství vyprodukovaného komunálního odpadu vyšší, než při využití poplatku variabilního. Druhá předpokládá, že pokud obec využije variabilní poplatek, budou obyvatelé více motivováni třídit odpad, a proto bude v takových obcích větší množství separovaného odpadu. Třetí hypotéza zkoumá podíl vytříděných složek odpadu na celkovém množstvím odpadu v dané obci.
Financování politických stran
Remeš, Stanislav ; Dufek, Luboš (vedoucí práce) ; Pavel, Jan (oponent)
Tato práce pojednává o financování politických stran. Proto ve struktuře od uvedení základních pojmů, principů a fungování financování přecházíme k jednotlivým typům financování a jeho členění. Následuje analýza zpracovaných dat vybraných politických stran za období mezi lety 2006 až 2015. Porovnávány jsou data za roky, kdy proběhly parlamentní volby, s nejbližšími možnými roky, kdy žádné volby nebyly. Vrcholem práce bude srovnání pozorovaných výsledků a posouzení závislosti všech příjmů plynoucích z voleb na volebních výdajích. Z finálních výpočtů je zřejmé, že mezi těmito veličinami existuje významná statistická závislost.
Nepřímé administrativní náklady zdanění a jejich měření
Síbrtová, Veronika ; Pavel, Jan (vedoucí práce) ; Vítek, Leoš (oponent)
Hlavním tématem bakalářské práce jsou nepřímé administrativní náklady zdanění, které vznikají plátcům daně z důvodu existence daňového systému. Hlavním cílem práce je kvantifikovat nepřímé administrativní náklady především z hlediska času, a poté je vyjádřit v peněžních jednotkách. Analýza byla provedena za rok 2016 pro daň z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických osob. Na základě dotazníkového šetření byly pro jednotlivé daně zjištěny vyvolané náklady u jednotlivých respondentů. Byly brány v potaz pouze tzv. klasické vyvolané náklady a nebyly započítávány náklady na vedení účetnictví a externí poradce. Podíl vyvolaných nákladů daně z příjmů právnických osob na konečné průměrné zaplacené dani je 2,39 %. Podíl vyvolaných nákladů DPH na konečné zaplacené dani je 1,38 %, na zisku před zdaněním je podíl 0,85 %. Průměrné celkové nepřímé administrativní náklady pro sledované daně činí 195 tisíc Kč za rok.
Analýza veřejných zakázek ve vybraném městě
Volavková, Hana ; Maaytová, Alena (vedoucí práce) ; Pavel, Jan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analýzou veřejných zakázek ve městě Dačice. Teoretická je zaměřena na legislativu veřejných zakázek v České republice, základní pojmy a zadávací proces veřejných zakázek. Praktická část se zabývá analýzou rozpočtu města Dačice a analýzou veřejných zakázek, které zadává město zadává. Pozornost je věnována možnostem hodnocení veřejných zakázek, typům zadávacích řízení, předpokládané a konečné hodnotě zakázky, počtu nabídek a administrativním nákladům na zadávání veřejných zakázek. Výsledky případové studie jsou komparovány s daty o veřejných zakázkách zadávaných v městě Třeboni a na trhu veřejných zakázek v České republice.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 172 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 Pavel, Jiří
1 Pavel, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.