Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mechanismy podmiňující rozvoj inzulínové rezistence při jaterní steatóze
Papáčková, Zuzana ; Cahová, Monika (vedoucí práce) ; Macek Jílková, Zuzana (oponent)
V předkládané práci jsme se zaměřili na identifikaci hlavních enzymů zodpovědných za štěpení zásobních triacylglycerolů (TAG) v játrech. Dále jsme testovali hypotézu, zda akumulace TAG v játrech indukovaná krátkodobým podáváním vysokotukové diety (VTD) vede u potkanů ke změnám v regulaci degradace intracelulárních TAG v játrech a zda je kauzálně spojena se vznikem jaterní inzulínové rezistence. Lysozomální lipáza (LAL) byla jedinou testovanou lipázou, která byla schopna štěpit intracelulární TAG. Prokázali jsme výskyt tohoto enzymu ve dvou kvalitativně odlišných frakcích (lehká a těžká lysozomální frakce). Na rozdíl od LAL asociované s těžkými lysozomy, LAL lokalizovaná v lehké lysozomální frakci vykazovala změny v závislosti na hladovění nebo dietní intervenci. U potkanů na standardní dietě (SD), byla aktivita LAL v této frakci zvýšená při hladovění a významně potlačená v sytém stavu. Ve skupině krmené vysokotukovou dietou jsme prokázali zvýšený obsah TAG, zvýšenou aktivitu LAL v sytém stavu, zvýšenou produkci DAG a vymizení regulace aktivity LAL závislé na hladovění v lehké lysozomální frakci. V játrech potkanů krmených VTD jsme dále prokázali zhoršení přenosu inzulínového signálu a zvýšenou aktivaci PKCε. Z těchto výsledků vyvozujeme, že nadprodukce diacylglycerolu lysozomální lipázou a následná...
Analýza výhodnosti franchisingu v gastronomii
Čakarová, Rosica ; Holečková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Papáčková, Zuzana (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na popis a analýzu současné situace na trhu s franchisovými podniky. Konkrétně na podmínky spolupráce, nabízené aktuálně jednotlivými provozovateli franchisových konceptů v oblasti gastronomie. Práce je pro přehlednost rozdělena do několika kapitol zachycující hlavní specifika podnikání formou franchisingu, kterým by měl každý potenciální franchisant věnovat pozornost. V úvodu jsou shrnuta hlavní charakteristika franchisingu se zaměřením na charakteristické znaky podnikání, formy franchisingu dostupné na českém trhu a výhody a nevýhody působící na obě smluvní strany. Dále jsou pak diskutovány účetní a daňové aspekty podníkání formou franchisingu v České republice a dostupné varianty financování těchto podniků. Kapitola je také věnována možným úskalím frachisového podnikání a konfliktům z pohledu ochrany hospodářské soutěže. V další části textu je provedena analýza výhodnosti podmínek franchisingu v oblasti gastronomie se zaměřením na hlavní faktory působící na franchisanty, jakými jsou podpora franchisanta, franchisové poplatky, návratnost investice, délka franchisové smlouvy a strategie expanze franchisorova konceptu. Poslední kapitola analytické části práce je věnována praktickému příkladu, který porovnává výhodnost dvou možných variant vstupu do gastronomického franchisového konceptu. Náplní závěrečné části diplomové práce je shrnutí celkové výhodnosti podnikání formou franchisingu jak obecně, tak konkrétně ve vybrané oblasti, a jsou zde potvrzeny či vyvráceny v úvodu stanovené hypotézy.
Vývoj bankovního sektoru v České republice po roce 2000
Papáčková, Zuzana ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na vývoj bankovního sektoru v České republice po roce 2000. V první části textu je popsána možnost vstupu banky do českého bankovního sektoru a jednotlivé alternativy ukončení její činnosti. Druhá část textu je zaměřena na popis samotného vývoje bankovního sektoru. Text rozebírá vývoj nově vzniklých a již existujících institucí v čase. Závěr kapitoly popisuje vybrané ukazatele bankovního sektoru. Poslední kapitola popisuje jednotlivé trendy bankovnictví v ČR vyplývající z analýzy vývoje českého bankovního sektoru.
Mikrosporidiové infekce prasat
PAPÁČKOVÁ, Zuzana
Mikrosporidiální infekce prasat jsou nejčastěji způsobené druhem Enterocytozoon bieneusi. Různé genotypy tohoto parazita infikují širokou skupinu zvířat. Některé genotypy infikují jak prasata tak lidi, což naznačuje zoonotický potenciál E. bieneusi.

Viz též: podobná jména autorů
4 PAPÁČKOVÁ, Zuzana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.