Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Comparative morphology of structures associated with metathoracic scent glands in Heteroptera
Kment, Petr ; Vilímová, Jitka (vedoucí práce) ; Papáček, Miroslav (oponent) ; Pluot-Sigwalt, Dominique (oponent)
V předloženépráci jsem studoval vnější struktury asociované s vyústěnímzadohrudních pachoých žlaz u ploštic (Heteroptera), zejménapak u nadčelediPentatomoidea. Zaměřil jsem se i) na přehled terminologie používanév popisech makroskulptury a mikroskulptury těchto struktur, ii) morfologii a diverzitu těchto strukturu jednotliv.ýchčeledíPentatomoidea, a iii) pokus o homologizaci a polarizaci zjištěných stavůtěchto struktur a testovaníjejich možnépoužitelnostipři tvorbě hypotézyo !logenezi Pentatomoidea. Následující anglické terminy jsou vybrány jako nejvhodnějšípro popis makroskulptury (thoracic scent efferent system (intemal and extemal), valvular apparatus,internal orifice, vestibule,vestibularscar,ostiole,periostiolardepression'peritreme,auricle, spout,groove' Íuga, disc, perítremallobes,evaporatorium,and gyrification)a mikroskulptury(mycoid microsculpture' mushroom body, cap, stem, bridge, alveole, trabeculae,and peritremal microsculpture).Tyto termínyjsou definovány a doplněny o obsáhléseznamy synonym pro každýz nich. Systémvnějšístrukturyodvádějícísekret(externalscentefferentsystem)je popsán u zástupců všech čeledí Pentatomoidea. Následující stalry jednotlilných znaků jsou povďovány za pleziomoďní:vestibulámíjizva (vestibularscar)je lTvinuta; ostiola se nacbázi mezí střednía zadníkyčelníjámou, je velká,...
Efektivita vybraných vzdělávacích postupů ve výuce biologie
Radvanová, Sabina ; Čížková, Věra (vedoucí práce) ; Dostál, Petr (oponent) ; Papáček, Miroslav (oponent)
Cílem disertační práce je porovnat efektivitu badatelsky vedené a klasicky vedené výuky na příkladu tematického celku vylučování člověka u žáků vyššího gymnázia. V teoretické části práce byla provedena obsahová analýza pedagogicko-psychologické literatury zaměřené na efektivitu vzdělávání a badatelsky orientovanou výuku. Dále byly analyzovány současně platné české kurikulární dokumenty, tedy Rámcový vzdělávací program pro gymnázia a dostupné učebnice biologie pro gymnázia. V praktické části byly na základě těchto analýz a studia pedagogicko-psychologické literatury zpracovány přípravy pro klasicky vedenou a badatelsky vedenou výuku, včetně návrhu badatelských aktivit pro experimentální výuku. Pro porovnání efektivity zvolených výukových metod byl vytvořen výzkumný nástroj - pretest, posttest 1, posttest 2 a dotazníky pro žáky a učitele. Do didaktického experimentu se zapojili žáci a učitelé sedmi pražských gymnázií. Cílem dotazníkového šetření bylo statistická data získaná testováním žáků doplnit a blíže popsat. Při vyhodnocení dotazníků byla prokázána velká shoda mezi žáky a jejich učiteli. V pretestu se vstupní vědomosti žáků experimentální i kontrolní skupiny významně nelišily, v posttestu 1 došlo ke zlepšení u žáků obou skupin, v posttestu 2 pak k mírnému zhoršení u obou skupin žáků. Zatímco v...
Biologické dovednosti žáků
Čudová, Radka ; Čížková, Věra (vedoucí práce) ; Papáček, Miroslav (oponent) ; Dostál, Petr (oponent)
NÁZEV: Biologické dovednosti žáků AUTOR: Radka Čudová KATEDRA: Katedra Biologie a environmentálních studií ŠKOLITEL: Doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. ABSTRAKT: Cílem disertační práce je vytvořit strukturaci a kategorizaci biologických dovedností pro základní školu a gymnázium a zjistit reálný stav osvojení vybraných dovedností u žáků jednotlivých stupňů škol. V teoretické části práce byla provedena obsahová analýza vybraných světových oficiálních kurikulárních dokumentů a studií zaměřených na výuku biologie zjišťující přístupy ke strukturaci biologických dovedností. V praktické části byl na základě této analýzy a studia pedagogicko-psychologické literatury vytvořen strukturovaný systém dovedností respektující badatelský přístup k výuce. V širším kolektivu v rámci projektu, do něhož tato práce spadala, bylo provedeno dotazníkové šetření zaměřené na učitele základních, středních a vysokých škol, které si kladlo za cíl odhalit jejich požadavky na úroveň dovedností v biologii na jednotlivých stupních vzdělávání. Výsledky tohoto šetření byly použity ve druhé fázi k vytvoření testové jednotky, zaměřené na testování osvojených biologických dovedností ve čtyřech kategoriích: 1. Identifikace biologických problémů a kladení otázek, 2. Získávání informací a jejich zaznamenávání, 3. Třídění informací a jejich zpracování a...
Taxonomy of Oriental Enicocephalidae (Heteroptera: Enicocephalomorpha) and morphological novelties of new taxa.
Baňař, Petr ; Štys, Pavel (vedoucí práce) ; Papáček, Miroslav (oponent) ; Heiss, Ernst (oponent)
Infrařád Enicocephalomorpha je bazální skupinou ploštic, sesterskou skupinou všech zbývajících Heteroptera (= Euheteroptera) (ŠTYS 1989). Infrařád, jehož unikátní fylogenetické zařazení bylo rozpoznáno většinou moderních autorů (ŠTYS & KERZHNER 1975), je v současné době členěn na dvě čeledi - Aenictopecheidae a Enicocephalidae. V předložené dizertační práci jsou popsány některé nové taxony infrařádu Enicocephalomorpha (Výsledky: Části A-H), přičemž byla zvláštní pozornost věnována nově objeveným, nebo dosud přehlíženým morfologickým znakům této málo známé skupiny, případně znakům, důležitým pro celý řád Heteroptera. V Části A je popsán první zástupce široce rozšířeného rodu Systelloderes z Orientální oblasti, S. loebli Štys & Baňař, 2007 a byl stanoven termín neopatella pro sklerity mezi přední holení a stehnem. Xenicocephalus josifovi Štys & Baňař, 2008, který je popsán v Části B, reprezentuje první známý kompletní exemplář tohoto zvláštního rodu. Byl u něho popsán nový typ loupeživé přední nohy, unikátní v rámci celého infrařádu Enicocephalomorpha. V práci je diskutována potenciální potravní specializace tohoto druhu. Nový rod Phaenicocleus Štys & Baňař, 2009, stanovený pro tři druhy, všechny známé pouze podle jednoho samce, je popsán ze severního Bornea v Části C. V této práci jsou poprvé...
Terénní praktikum jako pedagogický experiment
Papáček, Miroslav
Terénní praktikum jako pedagogický experiment.

Viz též: podobná jména autorů
1 Papáček, M.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.